موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

جمعیت شناسی

عنوان سفارش :
جمعیت شناسی
تعداد صفحه :
83
قیمت :
30000 تومان

شاخه های جمعیت شناسی

در حال حاضر جمعیت شناسی به دو شاخه بزرگ و مهم یعنی جمعیت شناسی کمی (جمعیت شناسی آماری) و جمعیت شناسی کیفی تقسیم بندی می گردد. در جمعیت شناسی کمی ابعاد، ساختار،، ترکیب، حرکات، تحول و خصایص عمومی جمعیت ها را بررسی می کنند. و با شاخه های ریاضی کاربری و نظری از یک طرف و جمعیت شناسی تحلیلی همراه جمعیت شناسی تاریخی نظریه های جمعیتی و جمعیت شناسی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی از طرف دیگر به تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتی می توان پرداخت، پیدا کردن روابط بین عوامل جمعیتی و رسیدن به قوانین کلی نیز جزء جمعیت شناسی کمی است. حال آنکه در جمعیت شناسی کیفی، مطالعه خصوصیات و ویژگی های کیفی انسانها مورد نظر است که ساختمان حرکات جمعیت ها را بیشتر از نقطه نظر بیولوژیکی و وراثت و تأثیری که محیط اجتماعی و جغرافیایی در این جمعیت ها می گذارد، مورد بررسی قرار می دهد.

تاریخچه اندیشه های جمعیتی

در تاریخ جهان ، گاهی افزایش جمعیت را محرک اصلی در توسعه و ترقی اقتصادی می دانسته اند و زمانی برعکس، کیفیت را بر کمیت ترجیح داده و از انبوه مردم گریزان بوده انند و نیز دوره هایی که به ثبات جمعیت و یا حد متناسب نفوس معتقد بوده اند. 1)طرفداران افزایش جمعیت، 2) مخالفان افزایش جمعیت، 3)طرفداران ثبات جمعیت، 4)طرفداران حد متناسب جمعیت.
1)طرفداران افزایش جمعیت: اگر بخواهیم مهمترین طرفداران افزایش جمعیت را در قرون گذشته مورد بررسی قرار دهیم. دسته اول پیروان و مبلغان مذاهب مختلف خواهد بود که بنا به تعالیم ارائه شده، ازدواج، تشکیل خانواده و تولید نسل را مقدس می شمارند. دسته دوم فرمانروایان و قدرت طلبانی که برای تحقق اهداف توسعه طلبانه خود و یا برای مقابله با تهاجم احتمالی دشمنان دور یا نزدیک به سربازان و نیروهای نظامی نیاز داشته و به همین جهت افزایش جمعیت را تشویق می نمودند.
2)مخالفان افزایش جمعیت: در مقابل طرفداران افزایش جمعیت، گروهی نیاز به بیان نظریات خود در مخالفت با آن پرداخته اند که نام توماس مالتوس کشیش و اقتصاد دانان انگلیسی بیش از سایرین در این زمینه درخشش دارد.
وی صراحتاً عقیده داشت که انسان باید زاد و ولد نکند مگر آنکه اطمینان به امکان تغذیه و تربی فرزندان خود داشته باشد.
3)طرفداران ثبات جمعیت: اگر تعداد زاد و ولد و مرگ و میر برابر باشد می گویند جمعیت حالت ثبات دارد.
4)طرفداران حد متناسب جمعیت: جمعیت متناسب یا مطلوب جمعیتی است که وصول به اهداف خاصی را به بهترین وجه میسر سازد. به عبارت دیگر، باید چنان تناسبی میان جمعیت و اقتصاد یک جامعه برقرار شود که از همه منابع موجود استفاده کامل به عمل آید و بالاترین نتیجه حاصل شود و طرفداران ثبات جمعیت معتقدند وقتی جمعیت به حد مطلوبی رسید، باید ثابت بماند نیز زمینه ساز حد متناسب جمعیت شده اند.

روش های کلاسیک مطالعه جمعیت

مهمترین روش هایی که در مطالعه جمعیت ها مورد توجه اند عبارتند از:
الف-سرشماری:سرشماری عبارت از فرآیند جمع آوری، مرتب کردن و انتشار داده های جمعیتی یک محدوده جغرافیایی در زمان معین می باشد. با توجه به حجم بسیار وسیع جامعه آماری و سوالات زیاد، استخراج نتایج سرشماریها مشکل حساس و زمان بر است.
ب-ثبت وقایع حیاتی: ثبت وقایع حیاتی یا وقایع چهارگانه یعنی ولادت، ازدواج، طلاق و مرگ می تواند بطور پیوسته و مستمر، تغییرات جمعیت را در طول زمان معرفی نماید.
ج-آمر گیری نمونه ای: به دلایلی از قبیل هزینه سنگین، نیاز بهنیروی انسانی زیاد و طولانی بودن عملیات که در امر جمع آوری اطلاعات از طریق سرشماری وجود دارد، تنها به مطالعه جزئی از جمعیت متوسل می شوند که این روش، به آمار گیری نمونه ای معروف است. مهمترین ایراد روش آمار گیری نمونه ای آن است که نمونه انتخاب شده، ممکن است، حاوی کلیه ویژگی های جامعه نباشد که این امر می تواند، از عدم انتخاب روش مناسب نمونه گیری و عدم برآورد صحیح حجم نمونه ناشی گردد.
د-سایر منابع اطلاعاتی: علاوه بر منابع مذکور در جهت کسب اطلاعات جمعیتی ، منابع فرعی دیگری از قبیل نتایج ثبت نام های عمومی، گزارشات نهادها و مؤسسات دولتی، آمار تولیدات، نشریه ماهانه آمار، مراکز ثبت نام انتخابات و ... نیز وجود دارند. که برای شناخت جمعیت ها و ویژگی های آنها می توانند، مورد توجه قرار گیرند. ضمناً دفتر آمار سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، سازمان یونسکو و سازمان بین المللی کار، بصورت مراکزی جهت کسب اطلاعات ملی، تکمیل و تجزیه و تحلیل آنها فعالیت دارند و به نوبه خود از منابع مهم اطلاعاتی بشمار می روند.

ترکیب جمعیت

توزیع جنسی: تنظیم و بررسی تعداد مردان و زنان به تفکیک جنس در کل جمعیت یا در سن معین «توزیع جنسی» نمیده می شود.
توزیع سنی: بررسی و طبقه بندی جمعیت یک جامعه به تفکیک سن که از روی سال تولد افراد صورت می گیرد «توزیع سنی» نامیده می شود.
فعالیت و اشتغال:
در جمعیت دو گروه داریم: جمعیت فعال و جمعیت غیر فعال

جمعیت فعال به دو صورت مورد مطالعه قرار می گیرد

جمعیت فعال بالقوه: از نظر قانونی کشورشان اجازه کار کردن را به آنها داده اند . حالا چه این افراد کار داشته باشند یا نداشته باشند. جمعیت فعال بالفعل: به سن قانونی رسیده باشد و کار دارند یا در جستجوی کار هستند
جمعیت غیر فعال: فعالیتی ندارند و زندگیشان می چرخد.
غیر فعال به سه دسته تقسیم می شوند : 1)وابستگان، 2)افراد متکی به خود، 3)سرباران.
1)وابستگان: به یک نفر وابسته هستند و خر خود را می دهند (یک مقداری کوچک را خودش هزینه می کند.)
2)افراد متکی به خود: بازنشسته است، کار نمی کند یا به آن شخص ارث رسیده است.
3)سرباران: هیچ خرجی نمی دهد و کاملاً وابسته به یک شخص است.

حرکات جمعیت

حرکات جمعیت باعث دگرگونی در ترکیب جمعیت ها می گردد. و عبارت از دگرگونی هایی که در طول زمان معینی در یک جمعیت ظاهر می شود. حرکات جمعیت می تواند گذرا (موقت) باشد یا پایای (دائم) اما می توان آن را به دو صورت مجزا تقسیم کرد:

  الف-حرکات طبیعی یا زمانی: مانند ولادت و باروری، مرگ و میر.
  ب-حرکات جغرافیایی یا مکانی: ماننده پدیده شهر نشینی و مهاجرت.

ولادت و باروری

ولادت و باروری دو پدیده جمعیتی هستند که هر یک به نوعی در ترکیب جمعیت یک واحد جغرافیایی نقش دارند. در تمایز ولادت و باروری باید گفت از اصطلاح ولادت فقط برای نشان دادن تعداد ولادت ها استفاده می شود. در حالی که وقتی فراوانی ولادت ها را در جمعیتی که قابلیت باروری دارد مطالعه می کنیم، در واقع با باروری سرو کار داریم. به بیان دیگر، در بحث از ولادت، توجه محقق به نوزاد یا مولود است. لیکن در مبحث باروری عمدتاً زنانی مورد توجه هستند که بچه دار شده یا خواهند شد. باروری یکی از پدیده های مهم جمعیتی است و عبارت از توان بالقوه زاد و ولد یک زن یا یک گروه اجتماعی از زنان. به عبارت دیگر باروری مشخص می کند که در یک گروه از زنان که در سن خاصی قرار می گیرند، در یک سال، چند فرزند متولد می شود، باروری توان بالقوه ای است، که معمولاً از سن 15 سالگی در زنان شروع و در سن 49 سالگی خاتمه می یابد. گاهی شروع باروری و خاتمه آن با نوسانی همراه است که عواملی مل محیط، اقلیم، نژاد و وضعیت اقتصادی در آن نقش دارند.
باروری واقعی و عملی: باروری واقعی، ظرفیت فیزیولوژیکی فرزند آوری است. در حالی که باروری عملی، قدرت و میزان مشاهده شده، فرزندآوری می باشد. باروری عملی ، به هر حال، از باروری واقعی کمتر بوده، در نهایت برابر آن است. چراکه عوامل متعددی در آن دخالت دارند، که عبارتند از: 1)صدمات و اختلالات بیولوژیکی که اصولاً ممکن است به ناباروری و عقیمی منجر گردد. 2)بیماری و فقدان بهداشت کافی که می تواند در مسیر حاملگی دخالت کند و به سقط یا مرگ جنین در رحم، ناباروری موقتی و گذرا بیانجامد. 3)عوامل اجتماعی و فرهنگی که در رابطه عمیق با آگاهی ها و نگرش های افراد در جامعه نسبت به مسائل جمعیتی و باروری می باشد.
باروری افتراقی: باروری افتراقی، تفاوت های باروری در گروه های مختلف جمعیتی را مورد مطالعه قرار می دهد. تحلیل باروری بر حسب گروه های اجتماعی، سن، شغل، مذهب، میزان تحصیلات زوجین، سکونتگاه (شهری-روستایی) و ویژگی های اجتماعی-فرهنگی می تواند تغییرات میزان باروری و برنامه ریزی تنظیم خانواده را به دنبال داشته باشد.

الگوهای باروری

الف-الگوی باروری طبیعی: این الگو مختص جوامعی است که در آنها هیچ نوع تلاشی برای کنترل باروری صورت نمی گیرد و تنها، قوانین زیستی و طبیعی، میزان باروری را محدود می کند باروری زنان در بیشتر جوامع در حال توسعه منطبق بر الگوی طبیعی است. ب-الگوی باروری مالتوسی:در جوامع توسعه یافته، به علت کنترل باروری ، میزان باروری بسیار پائین است و این نوع باروری را الگوی مالتوسی می نامند. زیرا تحدید موالید و کنترل باروری یکی از مهمترین نظرات جمعیتی مالتوس به شمار می رود. میزان باروری کلی یک زن در الگوی مالتوسی کمتر از دو بچه و در الگوی طبیعی حدود ده بچه می باشد. بسیاری از کشورهای جهان که در حد فاصل این دو میزان قرار دارند، کشورهای در حال توسعه ای هستند که در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به کاهش جمعیت از طریق کنترل باروری نیز توجه دارند.

عوامل مؤثر در میزان باروری زنان

الف-عوامل محیطی: شرایط محیط با تأثیر بر جنبه های بیولوژیک و فیزیولوژیک باروری سیر طبیعی آن را تحت الشعاع قرار می دهد.
ب-عوامل اقتصادی: در این مورد تأکید عمده بر روی فقر اقتصادی است که به نوبه خود، موجب فقر فرهنگی شده و بدین ترتیب، زمینه باروری های زیاد آماده می گردد. فقر گسترده، نرخ زاد و ولد میزان باروری را در سطح بالا نگاه می دارد.
ج-عوامل اجتماعی:اینگونه عوامل را در دو بخش جامعه شهری و روستایی بررسی می کنیم: در جامع شهری ، بدلیل ساخت ویژه زندگی شهری، پیدایش و گسترش خانوواده هسته ای و هنجارهای بیرون از خانوار، افراد را وادار می سازد که فرزندان کمتری به دنیا آورند. ولی در جامعه روستایی، خانواده گسترده و در همه شئونات اجتماعی و اقتصادی نفوذ و سیطره خود را اعمال می کند و زوج های جوان در چنین خانواده ای نگران تعداد فرزند نیستند.
د-عوامل جمعیتی: جوان بودن جمعیت یکی از خصوصیات کشورهای جهان سوم است، موجب می گردد که تعداد زنانی که وارد دوره باروری می گردند در مقایسه با کشورهای توسعه یافته افزایش چشمگیر داشته باشد. که این افزایش در تعداد زنان نیز به افرایش میزان باروری در اینگونه کشورها کمک می کند. همچنین بالا بودن میزان مرگ و میر کودکان یکی از عوامل افزایش سطح باروری در جوامع در حال توسعه، بویژه در جوامع روستایی است.
هـ -عوامل آموزشی و فرهنگی: مطالعه تفاوت های باروری زنان در گروه های مختلف اجتماعی و نیز در شهر و روستا اسن واقعیت را تأیید می کند که میزان آگاهی و آموزش، تأثیر قاطعی بر سطح باروری دارد.

تحقیقهای مشابه
مروری بر جمعیت و تنظیم خانواده
17 صفحه - 6000 تومان
علت پراکندگی جمعیت در ایران
17 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی جمعیت و بررسی حوضه خزر
71 صفحه - 240000 تومان
جغرافیای جمعیت ایران
19 صفحه - 6000 تومان
گزارش طرح جامع شهر سراب و پیش بینی جمعیت و کاربر 1400
39 صفحه - 15000 تومان
تراکم جمعیت و امنیت اجتماعی
19 صفحه - 7500 تومان
تراکم جمعیت و امنیت اجتماعی در استان بوشهر
22 صفحه - 9000 تومان
ایران مقتدر جمعیت 150 میلیونی.docx
14 صفحه - 7500 تومان
علتهای تفاوت رشد جمعیت به روش افزایش حسابی
13 صفحه - 7500 تومان
علتهای تفاوت رشد جمعیت به روش افزایش حسابی
13 صفحه - 7500 تومان
کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
16 صفحه - 15000 تومان
بررسی روند جمعیت و گسترش شهرنشینی در مهدیشهر
24 صفحه - 7500 تومان
مروری بر جمعیت و تنظیم خانواده
17 صفحه - 6000 تومان
جمعیت - بررسی نسبتهای آماری جمعیت بر اساس سرشماری 1395
7 صفحه - 1500 تومان
جنایت و روان شناسی جنایی
46 صفحه - 12000 تومان
آسیب شناسی خانواده در ایران
83 صفحه - 30000 تومان
آسیب شناسی خانواده در ایران
83 صفحه - 30000 تومان
بازدید زمین شناسی مس پورفیری
60 صفحه - 21000 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 18000 تومان
جامعه شناسی هربرت اسپنسر
8 صفحه - 1000 تومان
پیدایش و گسترش اندیشه های جامعه شناسی ارتباطات
36 صفحه - 7500 تومان
جامعه شناسی در افغانستان
15 صفحه - 6000 تومان
روان شناسی در هنر و ادبیات
18 صفحه - 6000 تومان
انسان شناسی - انسان شناسی در قرآن
19 صفحه - 6000 تومان
رابطه جامعه شناسی با حقوق
49 صفحه - 10500 تومان
جامعه شناسی سیاسی ایران
44 صفحه - 15000 تومان
خاک شناسی soil science
5 صفحه - 1000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار از خانه
18 صفحه - 6000 تومان
زیست شناسی جانوران (پاور پوینت)
367 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - زبان شناسی - زبان
4 صفحه - 12000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
31 صفحه - 9000 تومان
آزمایشگاه جانور شناسی - گروه شیلات
19 صفحه - 7500 تومان
جامعه شناسی از نگاه معضلات شهری
10 صفحه - 1500 تومان
آسیب شناسی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن
17 صفحه - 7500 تومان
خاک شناسی
5 صفحه - 1000 تومان
تاریخچه زمین شناسی - زمین شناسی
38 صفحه - 10500 تومان
زمین شناسی جنگل های شمال
12 صفحه - 1500 تومان
زمین شناسی دریایی فایل بصورت پاور پوینت
170 صفحه - 21000 تومان
مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
34 صفحه - 12000 تومان
جامعه شناسی سازمانها
26 صفحه - 7500 تومان
مقاله در مورد زمین شناسی (پاور پوینت)
38 صفحه - 13500 تومان
انسان شناسی هدیه- هدایای بانکی با تاکید بر بانک ملت و ملی
22 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته زمین شناسی بررسی آهک های کرتاسه مناطق اسالم – خلخال ، دیلمان ، ماسوله
113 صفحه - 27000 تومان
سبک شناسی نثر - فایل بصورت پاور پوینت
186 صفحه - 45000 تومان
فرهنگ جامعه شناسی ایران
8 صفحه - 1500 تومان
مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
95 صفحه - 45000 تومان
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی بر اساس روش تحقیق
13 صفحه - 9000 تومان
حرکت شناسی بدن
33 صفحه - 12000 تومان
کاربرد روش دیرینه لرزه شناسی در شناسایی مناطق فعال پوسته ی زمین
11 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
13 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی سازمان
28 صفحه - 10500 تومان
جامعه شناسی روستایی
32 صفحه - 9000 تومان
جامعه شناسی شهری
16 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی عشایر
21 صفحه - 7500 تومان
حشره شناسی قانونی
29 صفحه - 9000 تومان
روان شناسی بازی
20 صفحه - 7500 تومان
در آمدی بر نسبت شناسی اسلام و دموکراسی
18 صفحه - 7500 تومان
شکل شناسی داستان های شاهنامه
21 صفحه - 9000 تومان
رنگ شناسی - آشنایی با رنگها
12 صفحه - 6000 تومان
ساختار روان شناسی کودکان ابتدایی
11 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی نقش علم مردم شناسی در حفظ محیط زیست
55 صفحه - 24000 تومان
زمین شناسی ایران- ماسوله
10 صفحه - 6000 تومان
اقلیم شناسی استان خراسان
21 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20
27 صفحه - 21000 تومان
جامعه شناسی سازمان بیمه
11 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی سازمانها
40 صفحه - 12000 تومان
سازگاری اجتماعی ، خود شناسی و استرس در بزرگسالان
24 صفحه - 10500 تومان
آسیب شناسی اعتیاد- روش تحقیق
24 صفحه - 15000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 10500 تومان
مطالعه موردی روستای کله هوک- پسکوه (جامعه شناسی روستایی)
15 صفحه - 10500 تومان
معماری مسکونی – گونه شناسی برونگرا در گیلان
36 صفحه - 13500 تومان
آسیب شناسی آرایش افراطی در دختران نوجوان
18 صفحه - 7500 تومان
آخرت شناسی مسیحیت
46 صفحه - 18000 تومان
بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
13 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
23 صفحه - 9000 تومان
متن زبان اصلی و ترجمه زمین شناسی دیلمان
22 صفحه - 240000 تومان
روان شناسی آموزشی
25 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته زمین شناسی بررسی زمین شناسی صحرایی منطقه جیرنده
75 صفحه - 54000 تومان
جمعیت شناسی وقایع چهارگانه - جمع آوری اطلاعات جمعیتی
22 صفحه - 15000 تومان
حشره شناسی قانونی
29 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شواهد باستان شناسی از عربستان شرقی
13 صفحه - 39000 تومان
آسیب شناسی دارایی های سمی و راهکار مدیریت در آن
18 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
21 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
22 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 9000 تومان
جنین شناسی دوزیستان
12 صفحه - 12000 تومان
کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی
15 صفحه - 105000 تومان
جنین شناسی دوزیستان
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نگاهی اجمالی بر استفاده از ریزذرات در زیست شناسی و پزشکی 15
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18
18 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
30 صفحه - 90000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
8 صفحه - 24000 تومان
انسان شناسی در مدیریت اسلامی
10 صفحه - 1500 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
94 صفحه - 36000 تومان
آسیب شناسی بیکاری در جوانان
15 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رئولوژی و منشا گیاه شناسی عسل مونوفلورال در اتیوپی
9 صفحه - 27000 تومان
جامعه شناسی دموکراسی و استبداد
5 صفحه - 1000 تومان
جنگل شناسی و خواص اکولوژیک گونه بلوط
18 صفحه - 6000 تومان
شکل شناسی داستان کیقباد در شاهنامه
11 صفحه - 6000 تومان
رشد اعتیاد در بین جوانان؛علت شناسی ،پاسخ دهی و پیشگیری
29 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی سیاسی ایران
39 صفحه - 9000 تومان
آسیب شناسی مسکن مهر
15 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی اشعار سهراب
28 صفحه - 7500 تومان
حقوق شناسی مشروعیت حقوق فقه و شریعت در حقوق
19 صفحه - 6000 تومان
زمین شناسی سری توشی
13 صفحه - 6000 تومان
آسیب شناسی مسکن مهر
14 صفحه - 1500 تومان
اسلامی سازی علوم انسانی و آسیب شناسی حاصل از این عمل
41 صفحه - 21000 تومان
سبک شناسی داستان مدیر مد رسه اثر جلال آل احمد
11 صفحه - 6000 تومان
مردم شناسی گارفینگل
15 صفحه - 1500 تومان
جرم شناسی پست مدرن تحقیق حقوقی
29 صفحه - 9000 تومان
جرم شناسی مذهبی
31 صفحه - 9000 تومان
رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک
4 صفحه - 1500 تومان
آسیب شناسی کنکور و بررسی امکان حذف آن در نظام پذیرش دانشجو
25 صفحه - 10500 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
هیدرولوژی یا آب شناسی پاورپوینت
16 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007