موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه

عنوان سفارش :
پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
تعداد صفحه :
68
قیمت :
30000 تومان
پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاهپروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاهپروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
 • مقدمه:
 • امروزه پيشرفت علوم وتکنولوژي وتقسيم کار ورشد جمعيت نياز استفاده از فراورده ها را بوجود آورده است و اين خود زمينه پيدايش کارخانه ها گرديده است که در اين نظام پيچيده فني ، اجتماعي انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا را امکان پذير مي سازد انبار مي تواند باعث ثبات قيمت محصول ، تعمير ونگهداري کالا و عرضه به موقع محصول نقش مهمي را ايفا مي کند . امروزه مجامع علمي جهت انبارداري قوانين ومقررات خاصي را با توجه به نوع کار بري موسسه تدوين نموده اند که هر گونه تخلف از اين قوانين موجب خسارت جبران ناپذيري براي کارخانه بوده و انبارداران ومديران مسئول اند وبايد پاسخگو باشند بنابراين وظيفه کارپردازي و انبارداري در اين امرمهم را مي توان از وظايف مديريت براي حصول به هدف نهايي آن کارخانه محسوب گردد.
  بدهي است که اگر مواد ولوازم در موقع نياز تهيه ودردسترس واحد مصرف کننده قرار داده نشود در گردش کار وخط توليد کارخانه وقفه ايجاد مي شود البته بايد توجه داشت که نگهداري موجودي بيش از اندازه باعث رکود سرمايه در بعضي از موسسات وکارخانه ها مي شود بنابراين لزوم برنامه ريزي صحيح در امر تدارک ونگهداري کالاومواد بارعايت اصول علمي از اهميت خاصي برخوردار است و استفاده از ان موجب گردش صحيح کار وصرفه جويي در هزينه ها خواهد گرديد استفاده از برنامه هاي علمي وکاربرد ان در تدارک کالا ومخصوص انبار داري نتايجي را دربر خواهد داشت که عبارتند از :

   1)مواد وکالا با کمترين قيمت تدارک ديده ميشود
   2)از رکود سرمايه وکالا تاحدي جلوگيري به عمل مي آيد
   3)از توقف خط توليد جلوگيري مي شود
   4)بررسي وکنترل موجودي امکان پذير مي شود ميزان مصرف ،تعيين نقطه سفارش به سهولت صورت مي گيرد
   5)عمليات حسابداري وتطبيق آن با کالاهاي موجود در انبار به سهولت انجام مي شود
   6)کد گذاري کالاها باعث دسترسي سريع آنها مي شود
   7)ميزان ضايعات انبار کاهش پيدا مي کند
   8)باعث جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي مي شود
   9)اطلاعات وآمار لازم در اسع وقت در اختيار مديريت قرار داده مي شود که اين موارد نام برده از وظايف عمده انبارداري مي باشد
  افزايش هزينه ها وريسک نگهداري موجودي موجب شده است که نظارت برموجودي ومديريت آن مورد توجه قرار گيرد ازانجاييکه منابع عظيمي از سرمايه در روند خريد به موجوديها مي پيوندند .مديريت موجودي ووجود يک سيستم صحيح انبار داري لازم است تا درخصوص چگونگي نگهداري مواد وتجهيزات به گونه اي برنامه ريزي نمايد که از طرفي حداقل سرمايه را درگير نمايد واز طرف ديگر هميشه آمادگي پاسخگويي به نيازمنديهاي فيزيکي واحدهاي ديگر را داشته باشد.

 • فصل اول :کليات تحقيق
 • 1-1-تاريخچه انبارداري در ايران

  به تدريج که سازمانهاپيچيده و متنوه تر مي شوند مشکلات ومسايل مختلف ومتفاوتي رابا خود به همراه مي آورند سازگاري وهماهنگي بين بخشهاي مختلف يک سازمان فقط در صورتي به وجود مي آيد که آن سازمان از يک سيستم منسجم ،هماهنگ و قابل قبول پيروي کند و کليه اجزاي آن در چهارچوب يک استراتژي و اهداف از قبل تعيين شده اقدام به برقراري ارتباط صحيح ومنطقي سازماني با يکديگر نمايند .يکي از بخشهايي که به عنوان يک حلقه اصلي در هر سازمان وجود دارد انبار است.
  با توجه به نيازهاي روز افزون سازمانها وظايف انبار نيز تغيير کرده وپيچيده تر شده است از جمله اين وظايف:
  انبارکردن وفعاليتهاي مرتبط با آن از قبيل جمع آوري ،ترکيب ،نگهداري و حفظ کالاها ، حمل وجابجايي،جداسازي،طبقه بندي ،تخليه وبارگيري ...
  تا قبل از شهريور 1340به علت فقدان قوانين مخصوص که بتواند وظايف ومسئوليتهاي صريح انبار داران کالا را در مقابل صاحبان کالا تعيين کند وبه علت عدم اشنايي بسياري از صاحبان کالاها با اصول جديد انبارداري متداول درکشورهاي مترقي جهان وضع اغلب انبارهاي تجاري ايران فوق العاده اسفبار بود کالاها در آن زمان در مکانهايي با اسامي مختلف مانند : بنگاه ،گاراژ، تيمچه، قيصريه، بارانداز، سراي تجاري ...نگهداري مي شد و اغلب انبارداران اين انبارها افرادي بي سواد بودند و تمامي آمار وموجودي کالاها را با خطي نا خوانا بر روي دفترچه هايي کثيف نگهداري مي شد .در 6بهمن 1340طي تصويب نامه هيئت وزيران شرايط تاسيس انبارها ي عمومي از تصويب گذشت و اولين شرکت سهامي انبارها ي عمومي ايران در 12دي همان سال تاسيس وبه ثبت رسيد.

   1-2-اهميت و ضرورت تحقيق:

  امروزه سيستم اطلاعاتي در اکثر فعاليتهاي تجاري وخدماتي کاربردي انکار تا پذير دارد با گسترش نيازها ي تصميم گيري مديريتي منسجم ونظامند کردن اطلاعات امري ضروري است سيستمهاي اطلاعاتي مديران به منظور اتخاذ تصميمات بهينه در محيطي پيچيده ومتنوع اشاره دارد باقاطعيت مي توان گفت که دليل عمده ایجاد سيستم اطلاعاتي انبار فراهم آوردن زمينه استفاده مفيد از انبار است يک سازمان براي لحظات حساس و بحراني احتياج به اطلاعات صحيح و دقيق و گردش کار سريع در پشتيباني دارد به منظور شناسايي مناسب کالاهاي موجوددر انبار ودسترسي سريع به انها لازم است نام دقيقي براي کالاها برگزيد تا به کمک آنها بتوان به سادگي يک کالا را از کالاهاي ديکر تشخيص داد نامگذاري کالاها گر چه امري ضروري اما به تنهايي کافي نيست و بايد همراه با کد مشخص شود بخصوص در سازمانهايي که به سبب تنوع زياد کالاها اقلام مشابه در انبار يافتن کالاها مشکل است براي حل چنين مشکلاتي در انبار ها معمولاً کالاها را ابتدا طبقه بندي وسپس کد گذاري مي نمايند ضمناً طبقع بندي باعث مي شود از کالاهاي انبار به نحو صحيحي نگهداري شود با طبقه بندي و کدگذاري کالاها مجموعه مشخصات دقيق وکامل از کليه کالهاي انبار يک کارخانه يا صنعت بدست مي آيد

   1-3-بيان مسئله

  بررسي يک سيستم صحيح انبارداري :

  در امور تدارکات وکارپردازي سيستم انبارداري از اهميت خاصي برخوردار است و همکاري اين دو واحد خدماتي با يکديگر اجتناب تا پذير است
  به طورکلي مي توان گفت عوامل متعددي در انتخاب محل وموقعيت يک انبارموثر است تاثير اين عوامل متعدد بوده و به ماهيت کار انبار بستگي دارد و به منظور انجام فعاليتهاي انبار داري وانبارنمودن کالاها متناسب با ميزان فعاليتي که دارند ممکن است انبار متشکل از يک سالن ويا يک اطاق يا هکتارها زمين را تحت پوشش خود قرار دهد ظرفيت انبار بر حسب مقدار کالايي که در ان نگهداري مي شود مشخص مي شود البته ميزان اقتصاد کارخانه هم مي تواند تعيين کننده ظرفيت انبار باشدد اين محدوديتهاي انتخاب محل موثر مي باشد بايد انبار را در محلي تعيين کرد که مسافت حمل ونقل وهزينه آن با قيمت توليد به حداقل ممکن برسد البته بزرگراها ،راهاي فرعي ،راه آهن مي تواند جز عوامل تعيين کننده در انتخاب محل يک انبار شود . در بيشتر موارد زمين مورد نياز براي انباررا در خارج از محدوده شهر انتخاب مي کنند که علت ان فراواني زمين و آرزان بودن آن در اين مناطق است.

 • 1-4- انبارداري صحيح متضمن مزاياي زير است:
  1. 1-4-1- دريافت حفاظت و دسترس قرار دادن کالا مواد و وسايل مورد نظر به سهولت وسرعت انجام مي شود
   1 -4-2- با اعمال کنترل دقيق از ازدياد خارج از حد موجوديهايي که ممکن است بر اثر تغيير قيمتها باعث زيان گردد جلوگيري شود
   1-4-3- با استفاده صحيح از سيستم انبارداري ميزان موجودي کالا در انبار وميزان مصرف آن در هر واحد کالا که پايه واساس حسابداري صنعتي مي باشد محاسبه مي گردد
   1-4-4- کنترل ميزان موجودي در انبار از نظر قيمت به سهولت صورت مي گيرد
   1-4-5- صدور قبض انبار موجبات تسهيل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده وعمليات حسابداري مي گردد 1-4-6- چون ميزان موجوديها معمولأ به قيمت تمام شده در انبارها نگهداري مي شود لذا در صورت خسارت ناشي از آتش سوزي و تعيين ساير ضايعات و خسارت وارد شده محاسبه مي شود معمولاً انبار زير نظر مدير فني کارخانه قرار دارد . در سازمانهاي بزرگ واحد انبار داراي مديريت مستقلي است که بطور مستقيم زير نظر مدير عامل قرار دارد و تحت نظر مدير انبار نيز انبارهاي مختلفي مانند انبار مواد ،قطعات وابزار آلات که هر يک از انها داراي مسئول مي باشد انجام وظيفه مي کنند

  1-5- تعريف انبار :

  انبار به محل وفضايي گفته مي شود که بر اساس يک سيستم طبقه بندي صحيح مواد اوليه کالاي نيمه ساخته ،محصول ساخته شده و يا فرآورده هاي مختلف صنعتي بازرگاتي در ان نگهداري مي شود . در نظام راهبردي و تعميرات انبار محل وفضايي است که در ان مواد ولوازم مصرفي قطغات يدکي دستگاهها و تجهيزات ابزار آلات و اجناس فرسوده نگهداري مي شود ان هم بر اساس يک سيستم صحيح طبقه بندي . انبارها را از دو طريق مي توان مورد بررسي قرار داد يکي از لحاظ فيزيکي نظير محل انبار ، نوع قفسه بندي ها ،محل کالاها درانبار ،نور،ايمني و وسايل حفاظت کالاها و وسايل حمل ونقل و... و ديگري سيستم اطلاعاتي انبار است که به طور کلي ايجاد روشي نظامند و منطقي است براي اجراي عمليات مربوطو به کالاهاي موجود در انبار و همچنين اعمال کنترلهاي لازم روي مراحل مختلف اين عمليات و نيز طرح و گردش فرمها به نحوي که اطلاعات به بخشهاي راهبردي نگهداري وتعميرات امور تدارکات و امور مالي موسسه به موقع وبه مقدار لازم برسد.

  1-6- جايگاه انبار:

  سازماندهي سازمانهاي مختلف بنا برنيازهاي انها متفاوت مي باشد در بعضي کارخانه ها و موسسات انبار مستقيماً تحت نظر مدير عامل قرار دارد مثلاً انبار مواد وقطعات ومحصولات در سازمانهاي دولتي و غير انتفايي معمولاً واحد انبار تحت نظر تدارکات يا کار پردازي که خود يکي از واحد هاي تابعه امور اداري است انجام وظيفه مي نمايد درواقع انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از توليد به مصرف را امکان پذير مي سازد انبار مي تواند در عرضه به موقع محصول ، جريان عادي توليد،ثبات قيمت محصول ،تعمير ونگهداري ماشينها و... نقش مهمي را ايفا نمايد بطوري که نقش آن درتجارت غير قابل انکار است .
  ارزش ريالي موجوديهاي انبار واحدهاي صنعتي –تجاري موثرند مثل روش توليد ،دوره توليد ،ميزان بکارگيري ماشين آلات، نوع محصول ساخته شده ونوع مواد اوليه احتياج ونوسانات ارزي وقيمت در بازار جهاني ،وضعيت واحد صنعتي در کل صنعت کشور وجهان و... سيستمهاي تدارکاتي وسفارشات واحدهاي توليدي

  1-7- اهميت انبار :

  به طور کلي انبار به دلايل متفاوتي براي موسسات ومراکز تجاري –صنعتي از اهميت خاصي برخوردار است که اهم ان عبارتند از :
  1-7-1- ارزش بالاي سرمايه در گردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداري مي شود (معمولاً 60درصد سرمايه در گردش)
  1-7-2- ارتباط مداوم وتنگاتنگ بخش انبار با بخشهايي نظير ، تعمير ونگهداري و...وقفه در توليد به علت نرسيدن نيازمنديها ارتباط نزديک انبار با بخش برنامه ريزي مواد به نحوي مي باشد که ضربه هاي حاصله در اثر کمبود مواد يا محصول خنثي وحکم ضربه گير را در سازمان دارد

  تحقیقهای مشابه
  پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
  68 صفحه - 30000 تومان
  پاورپوینت use case پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه مشخص شدن اشیا و کارکرد همراه با نمودارهای
  45 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
  73 صفحه - 54000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
  73 صفحه - 36000 تومان
  پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
  30 صفحه - 21000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
  89 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
  64 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
  51 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کاراموزی شرکت فومن شیمی
  79 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
  60 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
  26 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
  70 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
  26 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
  32 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
  28 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
  51 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  15 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
  29 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کاراموزی در شرکت نایلون
  54 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007