موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ارزيابي بکارگيري سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصميمات مديران

عنوان سفارش :
ارزيابي بکارگيري سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصميمات مديران
تعداد صفحه :
41
قیمت :
18000 تومان
 • مقدمه
 • بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، مهمترین سند دولتی است که دستگاههاي اجرائی را دردستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه اي توسعه کشور و انجام اثر بخشوظایفخود یاري میرساند. نظام بودجه ریزي عملیاتی با هدف نتیجه محوري این سند مالی تلاش می کند با پیوند اعتبارات بودجه اي به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جوئی، شفافیت، کارائی و اثر بخشی بودجه دست یابد. بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزي خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یکنظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه اي و عملکرد دستگاههاي اجرائی شفاف و قابل درك است، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی براي تصمیمات بودجه اي دولت و مجلس فراهم آورند .در این ارتباط سوالی که غالبا مطرح میشود اینست که چگونه میتوان عملکرد واقعی دستگاهها را ارزیابی کرد و بین اعتبارات بودجه اي و عملکرد مورد انتظار دستگاههاي اجرائی پیوند شفافو قابل درك برقرار نمود.اما اساسی ترین سوالی که همواره مورد غفلت قرار گرفته است اینست که به فرض طراحی یک نظام جامع بودجه ریزي عملیاتی و ارزیابی عملکرد و تهیه و تدوین دستورالعملهاي دقیق و بی نقص ، اولا ظرفیت هاي مدیریتی مورد نیاز براي اجراي نظام جدید بودجه ریزي و مدیریت بودجه چیست ؟ و ثانیا مهارتهاي مدیریت تغییر براي انتقال از نظام موجود به نظام نوین ، بهبود مستمر آن و انطباق آن با تغییرات و شرایط محیطی در طول زمان کدام است.
  به استناد ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف شده است با همکاري دستگاههاي ذي ربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزي از روش موجود به روشهدفمند ، عملیاتی و بصورت قیمت تمام شده خدمات ، ضمن شناسایی و احصاء فعالیتها و خدماتی که دستگاههاي اجرایی ارائه نمایند . متناسبا نسبت به تهیه لوایح لازم براي اصلاح قوانین و مقررات مالی ، اداري ، استخدامی و بودجه ریزي به گونه اي اقدام شود که نظام موجود تبدیل به یک نظام کنترل نتیجه و محصول گردد .در همین راستا ماده 144 قانون یاد شده کلیه دستگاههاي اجرایی را موظف می نماید که بمنظور افزایش کارائی و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ، اختیارات لازم را در چهار چوب مقررات مالی خاص به مدیران تفویض نماید .جهت پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتی در دستگاههاي دولتی مورد بررسی، از روش ABC استفاده نمایند .

  بیان مسئله
  اولین گام در پیاده سازی هر سیستم اطلاعاتی شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران آن سازمان می باشد . دلیل این امر نیز افزایش پیچیدگی محیطی و بروز تغییر در پارادایمهای غالب تاثیرگذار در حیطه مدیریت است که باعث شده است تا مدیرا ن بیش از پیش بر اطلاعات متکی باشند و سازمانها به اطلاعات به عنوان دارایی استراتژیک خود توجه داشته یاشند . نخستین گام در سیستم هزینه یابی ABC شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران جهت اتخاذ تصمیم های بهینه در حوزه های برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملکرد است ( توکلی و ابراهیمی ،1385 ، ص12).
  سیستم هزینه یابی بر مینای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول ، بهبود فرایند تولید ، حذف فعالیت های زائد ، شناخت محرک های هزینه ، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحدهای اقتصادی برآورده می سازد . این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبد شکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و ارزش افزوده نباشد ، زمینه حذف ، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند( نشریه سامان ، شماره 38 ، 1389).

  سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند به صورت مجزا و یا همراه با سیستم های موجود هزینه یابی جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری ها استفاده شود . یکی از ویژگی های مهم این هزینه یابی این است که به دلیل استفاده از مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت ، به راحتی قادر به محاسبه و سنجش روش های نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات است و می تواند به ارائه خدمات بهتر توام با هزینه های کمتر منجر شود . در نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت ، میان عوامل مختلف یعنی هزینه ها، فعالیت ، منابع و موضوع ارتیاط برقرار می شود . منظور از فعالیت ف واحد انجام کار در یک سازمان یا یک فرآیند است . منابع نیز مخارجی است که توسط سازمان صورت می گیرد . موضوع هزینه نیز به معنای علت محاسبه هزینه است . این سیستم از این باور سرچشمه می گیرد که خدمات ، فعالیت ها را مصرف می کند و فعالیت ها منابع را. در این روش ، ایتدا هزینه ها به فعالیت ها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیت ها ، بر مبنای استفاده هریک از خدمات از فعالیت ها به آن ها تخصیص داده می شود. بر این اساس در این پژوهش در نظر داریم به بررسی آگاهی و نگرش مدیران نسبت به سیستم هزینه یابی ABC بپردازیم و سوال اصلی پژوهش این است که : آیا مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی از سیستم مدیریت بر مبنای هزینه یابی آگاهی دارند ؟ سطح آگاهی آنها از این سیستم چقدر است ؟ و بر اساس این آگاهی نگرش آنها در مورد این سیستم چگونه است ؟

  همیت و ضرورت تحقیق
  علیرغم اینکه هزینه یابی بر مبناي فعالیت مفهوم ساده اي است ولی مجریان و کاربران غالبا آن راجمع آوري و طبقه بندي داده هاي هزینه هایی می باشد که بسیار ABC . مفهوم پیچیده اي میدانند . اثر بخشبوده و اعضا ء تیم و تصمیم سازان پروژه را به سمتبرداشتن قدمهاي نوین و خلق مبتکرانه بخشی از مدیریت تغییر در یکواحد تولید کالا و خدمات می باشد ABC نتایج را به گونه ای سوق می دهد بهبود مستمر و پشتیبانی از تصمیمات را نیز محقق می سازد . در حال حاضر ABCسیستم گزارشدهی مالی که براي سازمانهاي نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور طراحی شده باشد نیست اما این مهم در آینده اي نزدیک تحقق خواهد یافت ، و دستگاههاي نظارتی با تغییر رویکرد خود و حرکت به سمت پیگیریهاي نوین ناگزیر خواهند بود با استفاده از این اقدامات مدیریتی را در قالب ABC . گونه تکنیکها اثر بخشی اقدامات خود را افزایش دهند همچنین تناظر نزدیکتري بین خروجی ها و منابع ایجاد می کند ABC . معیارهاي مالی ارائه می نماید انحراف از قیمت تمام شده واقعی را تصحیح نموده و سازمان اکنون می تواند به قیمت تمام شده واقعی خدمات پی ببرد.با توجه به نارسائیهاي نظام بودجه ریزي در کشور و با هدف شناسائی هزینه فعالیتهاي دولت به عنوان اساس نظام بودجه ریزي عملیاتی قیمت تمام شده، دستگاههاي اجرایی موظف شده اند از سال 1384نسبت به سوق دادن بودجه خود به سمت بودجه ریزي عملیاتی سه مرحله شفاف سازي ، افزایش کارائی و افزلیش اثر بخشی را اجرا نمایند . هدف از بودجه عملیاتی پیش بینی اطلاعات مربوط به دستگاههاي اجرائی ، ABC فصول ، برنامه ها و فعالیتها، همراه با نتایج آن است . استفاده از روش دولتی را جهت دست یابی به این مهم یاري می رساند .تغییر در شیوه مدیریت عملکرد ، افزایش پاسخگوئی بر اساس نتایج و بهبود نحوه تخصیص از مهمترین مزایاي بودجه ریزي عملیاتی می باشد.

  اهداف تحقیق
  هدف اصلی : بررسی نگرش مدیران نسبت به کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
  اهداف فرعی :

   1ـ بررسی میزان آگاهی مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی در مورد سیستم هزینه یابی ABC
   2ـ بررسی رابطه بین نگرش و آگاهی مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی نسبت به سیستم هزینه یابی ABC
   3ـ بررسی رابطه بین سابقه استفاده از سیستم هزینه یابی در سازمان بنادر و کشتیرانی و نگرش مدیران آن سازمان نسبت به این سیستم

  فرضیات تحقیق

   1ـ بین میزان آگاهی مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی از سیستم هزینه یابی ABC و نگرش آنها نسبت به این سیستم رابطه معنادار وجود دارد .
   2ـ بین سابقه پیاده سازی سیستم هزینه یابی ABC در سازمان بنادر وکشتیرانی و نگرش مدیران این سازمان نسبت به این سیستم رابطه وجود دارد .

  تحقیقهای مشابه
  ارزيابي بکارگيري سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصميمات مديران
  41 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارشناسی حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم
  127 صفحه - 75000 تومان
  هزینه یابی مرحله ای و هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  28 صفحه - 9000 تومان
  پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  75 صفحه - 30000 تومان
  هزینه یابی بر مبنای فعالیت پروژه حسابداری
  77 صفحه - 45000 تومان
  الکتروتکنیک gps پروژه سیستم موقعیت یابی جی پی اس
  89 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
  6 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  4 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  42 صفحه - 21000 تومان
  تاثیر فعالیت بدنی بر سیستم عصبی.docx
  11 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13
  11 صفحه - 33000 تومان
  حسابداری - هزینه یابی سفارش کار
  48 صفحه - 10500 تومان
  ضایعات مادی و غیر عادی در هزینه یابی مراحل به روش fifo فایل به صورت پاورپوینت
  31 صفحه - 15000 تومان
  هزینه یابی بر مبنای هدف فایل بصورت پاورپوینت
  29 صفحه - 18000 تومان
  بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
  34 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007