موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

عنوان سفارش :
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
تعداد صفحه :
6
قیمت :
1500 تومان

با پيروزي انقلاب اسلامي، کاستيها و مشکلات ديگري بر امور فوق افزوده شد که بايد آنها را عوارض اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب دانست مانند:
درهم ريختگي ناشي از فرار يا حذف مديران پيشين و کم تجربه بودن مديران جديد، ابهام در مالکيتها، بي اعتباري ضوابط و معيارهاي قديم بدون امکان جايگزيني ضابطه هاي جديد، فروپاشي يا تزلزل نهادهاي قبلي، قطع بسياري از پيوندهاي بين المللي مؤثر در امور اقتصادي، بي آنکه بتوان به طور فوري براي آن جايگزيني پيدا کرد.(1) پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختار وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعي خود را نمايان ساخت. ورشکستگي نظام بانکي به علت پرداخت بي رويه اعتبارات و خروج سرمايه از کشور، نخستين واکنش قابل پيش بيني اقتصاد بيمار و وابسته بود.سرمايه داران وابسته با احساس ناامني، به فروش سرمايه هاي منقول و غير منقول خود پرداختند و مؤسسات توليدي را به تعطيلي کشاندند. تحريم اقتصادي آمريکا و ديگر کشورهاي غربي، مشکلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زير فشار قرار داد، از يکسو نفت ايران بدون خريدار ماند و درآمد نفتي کشور از 18 ميليارد دلار در سال 1358 به 11 ميليارد دلار در سال 1359 کاهي يافت. از سوي ديگر با عدم تأمين به موقع مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات مورد نياز، صنايع وابسته ضربه سختي خوردند.کمبود کالا، سرمايه هاي تجاري را فعال کرد. انتقال سرمايه هاي توليدي از بخش کشاوزي، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزيع کالا)، افزايش شديد و کاذب قيمتها را پديد آورد.
روند افزايش قيمتها بيش از پيش، سودآوري بخش تجارت و دستگرداني کالا را به اثبات رساند، به ويژه آنکه در فعاليت، فرار از پرداخت ماليات، با توجه به قوانين مالياتي و تشکيلات و فرهنگ مالياتي موجود، به سادگي امکان پذير بود. با انتقال سرمايه هاي بزرگ و کوچک به اين بخش، فاصله توليد و واردات کالا نسبت به ميزان مصرف، فزوني يافت و به طور کلي امور ياد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثير قرار داد.(2)

1.توليد ناخالص داخلي (GDP)

چنان که در جاي خود گفتيم اين امر، يکي از شاخصاي مهم اقتصاد کلان است. وقتي رشد توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت در نظر گرفته شوند، اين دو شاخص، به ترتيب بيانگر رشد اقتصادي و رفاه اقتصادي مي باشند. توليد ناخالص داخلي(به قيمت ثابت سال61) در سال 1368 برابر 9514/6 ميليارد ريال بود که در سال 1375 به 649,14 ميليارد ريال افزايش يافت. بنابراين طي اين سالها، رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي معادل 4 /6 درصد بوده است. با بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، ملاحظه مي شود نرخ رشد اين متغير که در سال 1367 منفي بوده (7/8-درصد) در سال 1368 به 3 درصد و در سال 1369 به بالاترين حد خود در اين دوره يعني 12/1 درصد رسيده است. در سال 1370 نرخ رشد GDPبه 10/9 درصد کاهش يافت. اين روند کاهش تا سال 1373 ادامه داشت ليکن از سال 1374 به بعد آهنگ فزاينده پيدا کرده است.
درآمد سرانه (به قيمت ثابت سال 61) نيز از حدود 155 هزار ريال در سال 1368 با رشد متوسط 5 درصد به 216 هزار ريال در سال 1375 بالغ شد که بيانگر افزايش توان خريد مردم در آن زمان است.

2.ارزش افزوده بخش کشاورزي

چنان که گفتيم در دوره ي پيش از انقلاب اسلامي، از امکانات بالقوه داخلي و منابع آب و خاک کشور، در جهت رشد و شکوفايي بخش کشاورزي استفاده موثر به عمل نيامد.در نتيجه اين بخش در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي به ويژه بخشهاي صنعت و خدمات، از رشد بسيار کمتري برخوردار شد. بدين ترتيب، سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي، طي دوره ي مربوط، روندي نزولي داشت و به عنوان مثال از 9/8 درصد در سال 1354 به 8/7 درصد در سال 1356 محدود گرديد. اين روند به ترکيب ناموزون توليد ناخالص داخلي کشور منجر گرديده و موجب تشديد وابستگي به خارج در زمينه تامين محصولات کشاورزي مورد نياز کشور شد.
در بخش کشاورزي، يکي از متغيرهاي مهم، «رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي»است. روند تغييرات اين متغير، بسيار نوساني بوده است. با توجه به اينکه يکي از سياستهاي محوري پس از انقلاب اسلامي، اهميت قائل شدن براي اين بخش بوده است، در تمام دوره بعد از انقلاب اسلامي، تا سال 1367، کشاورزي تنها بخشي بوده که ارزش افزوده آن هر ساله رشدي مثبت داشته است (به جز سالهاي 62 و 67). مثلا حتي در سال 1357 هم که ارزش افزوده همه بخشهاي اقتصادي، رشد منفي نشان داده اند، بخش کشاورزي رشدي معادل 3 درصد داشته است.در سال 1368، رشد منفي ارزش افزوده بخش کشاورزي، به رشد مثبت 3/7 درصدي مبدل گرديده است. افزايش اين روند در سال 1369، به حداکثر مقدار خود در آن سالها يعني 8/1 درصد مي رسد. در سال 1370، اين رشد نقصان مي يابد و به 5/1 درصد مي رسد اما در سال 1371، با افزايش 7/4 درصدي آن روبرو مي شويم. ظرف دو سال بعدي، رشد ارزش افزوده، کاهنده است و در سال 1375 باز افزايش يافته است(3/5 درصد). شايان ذکر است که ارزش افزوده اين بخش از 2746 ميليارد ريال در سال 1368 به 3822/9 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که از متوسط رشد سالانه اي معادل 4/84درصد برخوردار است.

اين بخش، با برخورداري از حمايتهايي از قبيل تسهيلات بانکي، ارائه و ترويج آموزشها و فن آوري و به ويژه تأمين نهاده مهم آب، از بهبود نسبي برخوردار شد.ساخت شبکه هاي اصلي و فرعي آبياري و سدهاي مخزني کوچک و بزرگ و همچنين توسعه و تقويت سيستمهاي آبياري تحت فشار در کنار تشکيل تعاونيهاي بزرگ توليدات کشاورزي، زمينه بسيار مناسبي براي شکوفايي اين بخش و خودکفايي کشور در اقلام مهمي از محصولات کشاورزي در سالهاي بعد فراهم نمود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در محصول ناخالص داخلي(به قيمت ثابت 1376) در سالهاي 78، 79 و 80 نيز به ترتيب 13/54 ، 12/56 و 12/09 درصد بوده است. در فصل ويژه ي کشاورزي پيرامون رشد چشمگير اين بخش، در سالهاي پس از انقلاب آمار و ارقام بيشتري ارائه خواهيم داد.

3. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن

از شاخصهاي مهم در رشد توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده صنايع و معادن است. روند تغييرات اين شاخص به دوره هاي مشخصي قابل طبقه بندي است. از سال 1367 تا سال 1370 روند صعودي، از سال 1371 تا 1372، روند نزولي و از سال 1373 تا 1375 روندي فزاينده داشت است. بيشترين رشد ارزش افزوده اين بخش در آن سالها، مربوط به سال 1370 با نرخ رشد 17/2 درصدي است.
يکي ديگر از شاخصهاي مهم، سهم ارزش افزوده ي صنايع و معادن در کل توليد (ثابت 61) است. به استثناي دو سال 1371 و 1372، پيوسته اين شاخص فزاينده بوده است به گونه اي که در سال 1375 به 12/5 درصد رسيده است. با توجه به اهميت بخش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي، مي توان از اين بخش به عنوان سکوي جهش به سوي مراحل بالاتر توسعه بهره جست.

شايان ذکر است ارزش افزوده صنايع و معادن از 2109/1 ميليارد ريال در سال 1368 به 2408/3 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که به طور متوسط سالانه نرخ رشدي معادل 1/91 درصد داشته است. نکته مهم در اين بخش تنها رشد کمي يا حجمي نيست.آنچه داراي بالاترين اهميت است روند داخلي و بومي شدن فن آوري و کاهش وابستگي و نه به معناي قطع ارتباط با خارج است.کاهش ارزبري اغلب صنايع و احداث مجتمعهاي عظيم صنعتي به ويژه پتروشيمي از توفيقات صنعت کشور است که در جاي خود به توضيح بيشتر آن مي پردازيم.

4.ارزش افزوده بخش نفت

پس از پيروزي انقلاب، سياست نفتي بر پايه نگهداري منابع موجود براي نسلهاي آينده و بهره برداري از منابع نفتي نه بر پايه نياز غرب و شرکتهاي فرامليتي، بلکه منطبق بر نيازهاي ارزي ايران تدوين شد. هم زمان با پيروزي انقلاب، صدور نفت ايران به کشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي قطع شد. (البته در سالهاي بعد که نظام سياسي نژادپرست آفريقاي جنوبي ساقط شد، صدور نفت ايران به کشور از سر گرفته شد)و در چهارچوب کشورهاي صادر کننده ي نفت (اوپک) نيز سياست محدوديت توليد نفت و افزايش قيمت آن توسط ايران مورد حمايت قرار گرفت و به اين ترتيب، جناح مترقي اوپک تقويت شد.
در پي تحريم نفتي ايران از سوي کشورهاي غربي و جايگزيني افزايش استخراج نفت عربستان، عراق، آلاسکا، مکزيک و انگليس به جاي نفت ايران، بازاريابي نفت در کشورهايي به جز آمريکا،آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، و انگليس انجام شد.

تحقیقهای مشابه
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
12 صفحه - 6000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
6 صفحه - 1500 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 10500 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 12000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
24 صفحه - 6000 تومان
صدور انقلاب و روابط ایران و جنبش های اسلامی در لبنان، افغانستان و پاکستان
27 صفحه - 12000 تومان
نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
18 صفحه - 7500 تومان
بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
11 صفحه - 6000 تومان
مدل اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر رضا خان
30 صفحه - 10500 تومان
اوضاع اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه
30 صفحه - 15000 تومان
اوضاع اقتصادی ایران درزمان مظفرالدین شاه
29 صفحه - 15000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
اصلاحات ساختاری و تحولات اقتصادی در ایران روش تحقیق
40 صفحه - 9000 تومان
مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس پاورپوینت
26 صفحه - 9000 تومان
مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس
26 صفحه - 9000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 15000 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
11 صفحه - 6000 تومان
تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
15 صفحه - 6000 تومان
روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
14 صفحه - 6000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
71 صفحه - 18000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 12000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 15000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 15000 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
10 صفحه - 6000 تومان
نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
21 صفحه - 9000 تومان
نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
25 صفحه - 12000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
72 صفحه - 30000 تومان
مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها
17 صفحه - 6000 تومان
مهدویت و انقلاب اسلامی
18 صفحه - 6000 تومان
صدور انقلاب اسلامی در کشور هند دوره ریاست جمهوری خاتمی
16 صفحه - 6000 تومان
فرق انقلاب ایران با انقلاب الجزایر
9 صفحه - 6000 تومان
صدور انقلاب و روابط ایران وجنبش های اسلامی
21 صفحه - 9000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 1500 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 9000 تومان
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
21 صفحه - 7500 تومان
انقلاب اسلامی چرا در ایران انجام شد و در جای دیگر صورت نگرفت
24 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007