موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حسابداری هزینه یابی

عنوان سفارش :
حسابداری هزینه یابی
تعداد صفحه :
10
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • هزینه دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات است و بعنوان یکی از عوامل مهم هزینه ، مستلزم اندازه گیری ، کنترل و تجزیه و تحلیل مستمر میباشد . افزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر میگردد ، توام با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوطه ، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است تغییرات در استفاده از نیروی کار اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد . طبق آخرین تجزیه و تحلیلها ، پرداختهای دستمزد بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت میگیرد . بنابراین انگیزه ، کنترل و نحوه حسابداری مناسب این هزینه یکی از مسائل مهم و موثر در مدیریت واحدهای تجاری محسوب می گردد . مشارکت و همکاری کارکنان و اعتقاد آنان به اهداف و خط مشی های واحد تجاری میتواند تا حد زیادی افزایش کارایی و کاهش هزینه های عملیاتی را به دنبال داشتهباشد هزینه یابی دستمزد تنها یکی از عوامل موثر در ایجاد روابط مطلوب بین کارکنان و کارفرما می باشد . مدارک کافی که به آسانی قابل فهم بوده و در دسترس باشد نیز یکی دیگر از عوامل مهم در برقراری روابط همگن و موزون بین مدیریت ، کارکنان ، مقامات قانونی مجامع عمومی میباشد .

  مبانی کنترل هزینه دستمزد

  کنترل هزینه دستمزد به انتقال صحیح و به موقع اطلاعات مربوطه به مدیریت واحد تجاری ، بستگی دارد . غالبا مدیریت اجرائی به درصد هزینه های دستمزد به کل هزینه ها و تغییرات در این صد ، علاقمند است . مدیر کارخانه نیز لازم است از جزئیات هزینه های دستمزد بر حسب دوایر ، خطوط تولید ، سفارشات ، مراحل و همچنین مستقیم یا غیر مستقیم بودن آنها ، آگاه باشد . سرپرستان کارگاه ها و دوایر تولیدی نیز نیازمند اطلاعات مشابهی از این قبیل در چارچوب اختیارات خود میباشند . کنترل هزینه دستمزد ، با تهیه جدول برنامه ریزی مناسب تولید که خود بر تعداد نفر – ساعت مورد نیاز و هزینه های دستمزد و مربوطه قبلی است و قبل از شروع تولید تعیین میشود ، آغاز می گردد . در بسیاری از واحدهای تجاری برآورد نیازهای آتی نیروی کار معمولا از طریق تعیین یک نرخ صحیح و منطقی در مورد ساعات کار مستقیم و تعداد کارکنان نسبت به مبلغ فروش هر یک از خطوط تولید و ارتباط این نرخ با پیش بینی فروش ها امکان پذیر میگردد . در موسسات عمده فروشی ، خرده فروشی ، مالی و خدماتی احتمالا ارتباط بین حجم فروش و کارکنان مورد نیاز ، قابلیت پیش بینی بیشتری دارد . کنترل موثر هزینه دستمزد از طریق :

   1 ) برنامه ریزی تولید
   2) استفاده از بودجه هزینه دستمزد ، اوقات کار و نرخهای استاندارد دستمزد
   3) گزارشات عملکرد نیروی کار
   4 ) پرداخت دستمزد مناسب
  در مقابل انجام کار که شامل طرحهای تشویقی باشد ، امکان پذیر میگردد .

  هزینه های دستمزد و اندازه گیری

  بهره وری و کار آئی

  کنترل هزینه های دستمزد مستلزم وجود شاخص عملکرد به منظور سنجش و اندازه گیری بهره وری و کارآئی کار انجام شده و ارزیابی مغایرت موجود بین برآوردها و نتایج واقعی است . بهره وری را میتوان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس ، تعریف نمود . بهره وری را می توان بعنوان کارآئی که از طریق آن منابع به کالاها یا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل میشوند ، نیز تعریف کرد . در این زمینه ممکن است سئوالی مانند : بهره وری ( از لحاظ مقدار تولید ) و کارآئی ( از لحاظ هزینه ) عملیات تولیدی دوره گذشته به چه میزان بوده است ، مطرح گردد . با استفاده از فرایند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن و پیشرفته یا هر گونه عامل دیگری که استفاده از نیروی کار را بهبود بخشد ، میتوان بهره وری را افزایش داد . هدف از اندازه گیری بهره وری ، ارائه شاخصی جامع و صحیح برای مدیریت بمنظور مقایسه نتایج واقعی با استانداردهای انجام کار میباشد . در اندازه گیری بهره وری باید سهم هر یک از عوامل از قبیل کارکنان ( شامل مدیریت ) تاسیسات و تجهیزات به کار گرفته شده در تولید ، محصولات و خدمات استفاده شده در تولید ، سرمایه به کار رفته و خدمات دولتی مورد استفاده در نظر گرفته شود . به هر حال ، در بسیاری از اطلاعات آماری تهیه شده در مورد بهره وری مقیاس بهره وری تنها در بر گیرنده یک عامل معین دستمزد میباشد . بنابراین عواملی اساسی از قبیل سرمایه و زمین نادیده گرفته میشود و بدین ترتیب دلایل تغییرات در کارآئی تولید به عامل دستمزد محدود میگردد . نسبت های بهره وری از نقطه نظر آماری ، خام تلقی شده و مقیاسی که معمولا مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد بازده عینی هر نفر در هر ساعت میباشد . این اصطلاح بیشتر از اصطلاح بهره وری نیروی کار مورد توجه قرار گرفته است .

  دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

  واحدهای تولیدی ، به منظور کنترل حقوق و دستمزد از دوایری نظیر کارگزنینی ، دایره برنامه ریزی تولید ، زمان سنجی ، بودجه بندی ، ثبت اوقات کار ، دایره حقوق و دستمزد و دایره حسابداری بهای تمام شده ، استفاده می کنند . در واقع فرآیند کنترل با طرح ریزی حصول شروع و بعنوان اقدامی که کلیه ی قسمتها و دواری در جهت انجام آن تشریک مساعی می کنند ، تا مرحله ی فروش محصول ادامه می یابد .

  روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای

  ثبتهای حسابداری مرتبط با هزینه های مواد مصرفی، دستمزد و سربار در هزینه یابی مرحله ای تفاوت زیادی با روش هزینه یابی سفارش کار ندارد و کلیه مراحل حسابداری مشابه هزینه یابی سفارش کار می باشد ولیکن باید توجه داشت هزینه های صورت پذیرفته به جای آنکه به حساب هر سفارش منظور شود به حساب دایره یا مرحله ای که ایجاد کننده هزینه می باشد منظور می گردد.به عنوان مثال در مورد مصرف مواد در دایره اول ثبت زیر در حسابها صورت خواهد پذیرفت.و در ارتباط با سربار واقعی تحقق یافته ابتدا حساب کنترل سربار بدهکار شده سپس با توجه به سهم هر دایره یا مرحله در ایجاد سربار، هزینه سربار براساس مبنایی مناسب به دوایر مختلف تسهیم می گردد یعنی در واقع ثبتهای زیر صورت خواهد پذیرفت.گزارش هزینه تولید و تعیین بهای تمام شده، در هزینه یابی مرحله ای چگونه تهیه می شود با کلیات هزینه یابی مرحله ای آشنا شدید، در ادامه باید بحث مهم و بااهمیتی را در هزینه یابی مرحله ای فرا گرفت و آن تهیه گزارش هزینه تولید و تعیین بهای تمام شده تولید در هر مرحله از تولید می باشد.در هزینه یابی مرحله ای برای هر مرحله ( دیراه تولید) گزارشی تهیه می شود که اطلاعات بسیار با اهمیتی را در اختیار مدیریت قرار می دهد. ما قبل از آنکه به خلاصه ای از این اطلاعات بپردازیم ابتدا شکل و نحوه تهیه گزارش هزینه تولید را در هزینه یابی مرحله ای توضیح می دهیم. گزارش هزینه تولید در هزینه یابی مرحله ای از 3 بخش زیر تشکیل شده است.

   الف) جدول مقداری تولید
   ب) بخش هزینه های منظور شده به حساب دایره
   ج) تخصیص هزینه های دایره

 • الف) جدول مقداری تولید
 • بخش جدول مقداری تولید در واقع نشان دهنده تعداد واحدهای اقدام به تولید یا انتقالی از مرحله قبل و کالای تکمیل شده در مرحله و همچنین کالاهای در جریان ساخت در پایان مرحله و کالاهای ضایع شده می باشد به مثال زیر توجه کنید
  ب) بخش هزینه های منظور شده به حساب دایره
  در این بخش از گزارش هزینه تولید هزینه های مواد مصرفی، دستمزد و سربار کارخانه ایجاد شده در مرحله مورد نظر به صورت کل و سهم هر واحد کالای ساخته شده مشخص شود به مثال زیر توجه کنید:
  نکات قابل توجه در تهیه گزارش هزینه تولید، هزینه یابی مرحله باید گفت مهمترین قسمت بخش هزینه های منظور شده به حساب تولید می باشد. چرا که در این بخش هزینه کل ایجاد شده در دایره ( مرحله ) و اجزاء این هزینه کل یعنی مواد مصرفی، دستمزد و سربار و قیمت تمام شده یک واحد کالای ساخته شده و هزینه مواد مصرفی، دستمزد و سربار یک واحد کالا به تفکیک مشخص می گردد.بنابراین روش محاسبه و تعیین هزینه های مواد و دستمزد و سربار یک واحد کالا بسیار با اهمیت و قابل توجه می باشد. برای محاسبه هزینه های یک واحد کالا باید هزینه ایجاد شده مورد نظر را به معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ آن هزینه تقسیم نمود یعنی از فرمولهای زیر استفاده نمود.

  منظور از معادل آحاد تکمیل شده چیست ؟

  معادل آحاد تکمیل شده یعنی تعداد کالاهایی که کاملاً در یک مرحله (دایره) تکمیل شده اند به اضافه آن بخش از تعداد کالای در جریان ساخت که هزینه مورد نظر برای آنها صرف شده است و فرض این که آن بخش از کالای در جریان ساخت از لحاظ هزینه مورد نظر تکمیل می باشد. بهتر است بگوییم معادل آحاد تکمیل شده بیان می کند هزینه های صرف شده کالای در جریان ساخت معادل چه تعداد کالای تکمیل شده است که با تعداد کالای تکمیل شده جمع شود و کل کالای تکمیل شده را نشان دهد البته باید بدانید معادل آحاد تکمیل شده را با توجه به اطلاعات بخش جدول مقداری گزارش هزینه تولید محاسبه می نمایند به مثال زیر توجه کنید.

  اطلاعات زیر از جدول مقداری گزارش هزینه تولید مرحله اول شرکت پیام استخراج شده است.

   تعداد کالایی که اقدام به تولید آنها شده
   تعداد کالای تکمیل شده و انتقالی به مرحله بعد
   کالای در جریان ساخت
  ( از لحاظ مواد 100% تکمیل و از لحاظ دستمزد و سربار 50% تکمیل) معاد آحاد تکمیل شده از لحاظ هزینه های مواد، دستمزد و سربار به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

  معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد

   1- تعداد کالاهای تکمیل شده 14000
   2- کالای در جریان ساخت 6000 عدد که از لحاظ مواد 100% تکمیل می باشد یعنی اگر 6000 عدد کالا تکمیل شده نمی باشد به علت سربار و انجام کار توسط کارگر و نوع کاری است که باید بر روی آن صورت پذیرد بنابراین از دیدگاه مواد مصرفی کاملاً تکمیل می باشد درنتیجه
  تعداد معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد 20000 عدد می باشد. 20000= 6000+14000
  معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ دستمزد و سربار

  1- تعداد کالاهای تکمیل شده 14000
  2- کالای در جریان ساخت 6000 عدد می باشد که از لحاظ دستمزد و سربار 50% تکمیل است یعنی در واقع مثل این است که 3000 عدد ( 3000=50% × 6000) کالای در جریان ، تکمیل شده بنابراین معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ هزینه های دستمزد و سربار به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
  معادل آحاد تکمیل شده دستمزد و سربار 17000= 3000+14000

  تحقیقهای مشابه
  پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  75 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارشناسی حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم
  127 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کار حسابداری هزینه مربوط اقدام مربوط
  31 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
  95 صفحه - 36000 تومان
  حسابداری - هزینه یابی سفارش کار
  48 صفحه - 10500 تومان
  هزینه یابی مرحله ای و هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  28 صفحه - 9000 تومان
  ضایعات مادی و غیر عادی در هزینه یابی مراحل به روش fifo فایل به صورت پاورپوینت
  31 صفحه - 15000 تومان
  ارزيابي بکارگيري سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصميمات مديران
  41 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007