موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
47
قیمت :
9000 تومان
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوقحدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
 • بیان مسئله
 • جرم عملی است که نظم عمومی حاکم بر جامعه را بر هم می زند و همزیستی مسالمت آمیز را که زمینه تداوم جامعه را مهیا می سازند با اشکال مواجه می سازد. در جوامع امروزی اعمال ناقص نظم عمومی توسط نمایندگان جامعه شناسایی و اعلام می شود و مرتکبین اعمال مذکور توسط دستگاه قضایی مجازات می شود تا با ارعاب یا اصلاح مرتکبین دیگر اعمال مجرمانه توسط مرتکب یا دیگران صورت نگیرد و آرامش و آسایش عمومی جامعه که بستر ضروری و مناسب برای ارتباطها و فعالیتهای بشری است کماکان محفوظ بماند. قوه مجریه مسئول اجرای قوانین مصوب قوه مقننه است و بیشتر از دستگاه تقنینی و قضایی درگیر مسائل اجتماعی متعدد در بطن و متن جامعه است. بنابراین اولین اثرات مستقیم ناقض نظم عمومی دامنگیر قوه مجریه می شود و بستر مناسب را برای تهدید اداره جامعه و اجرای قوانین فراهم می کند. نظر به تفکیک اختیارات و وظایف قوای سه گانه برای احتراز از بروز هرگونه دیکتاتوری- ولو در لوای قانون و به نحو پنهان- قوه مجریه خود اختیار مجازات افراد خاطی را ندارد. و این امر از اختیارات قوه قضائیه هر کشور است؛ لیکن نظر به اینکه قوه قضائیه به مانند و به مقداری که قوه مجریه درگیر مسایل و مشکلات اجتماعی است اصولاً در خصوص اجرای قوانین و زمینه ها و بسترهای مناسب برای آن دخالتی ندارد، لاجرم مشکلات و مسائل ناشی شده از نقض قوانین توسط افراد خاطی نیز اطلاعی ندارد. بنابراین هیات حاکمه ناگزیر است به معرفی فردی از دستگاه اجرایی به عنوان مدعی العموم تا وظیفه شناسایی و معرفی مرتکبین جرایم را، به دستگاه قضایی به او محول کنند. فلسفه وجودی مدعی العموم که امروز دادستانش می خوانند را در این نکته ظریف باید جست و از این منظر به حیطه اختیارات و وظایف او نگریست و احیاناً مورد بررسی انتقادی قرار داد. همچنین از این منظر و با عنایت به فلسفه وجودی دادستان در مجموعه قوانین و مقرراتی که درباره حیطه اختیارات و تکالیف دادستان در حقوق ایران می باشد را بایستی مورد تعمق و تامل قرار داد.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • در این تحقیق ضمن احصاء دقیق وظایف و اختیارات دادستان و فرآیند کیفری و با بررسی قوانین و مقررات پراکنده راجع به موضوع، سایر اختیارات متفرقه دادستان نیز مورد اشاره قرار گرفته و سعی شده است از منظر فلسفه وجودی دادستان نگاهی انتقادی به برخی موارد ارائه شود.

 • هدف تحقیق
 • احصاء دقیق وظایف و اختیارات دادستان جهت رفع برخی ابهامات و سردگمی ها، بررسی انتقادی برخی اختیارات وی [دادستان] از منظر فلسفه وجودی این مقام و ارائه پیشنهادها در راستای اصلاح مقررات مربوطه از اهداف نگارنده هستند تا دادستان ضمن ایفای نقش خود به نحو مناسب از دخالت در اموری که خارج از شان تعقیبی وی هستند خودداری وزرد و ضمن حفظ نظم اجتماعی و عمومی از طریق شناسایی و معرفی افراد خاطی به دستگاه قضایی از دخالت در جهت تهدید و تحدید حقوق متهم پرهیز نماید.

 • فرضیه و سوالات تحقیق
 • از منظر فلسفه وجودی دادسرا و دادستان، اولین فرضیه ای که به ذهن متبادر می شود تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و رسیدگی است. همچنین نظارت و دخالت دادستان در امر تحقیق و نظارت وی بر مقام تحقیق دلیل موجه و قانع کننده ای ندارد. نظر به لزوم رعایت تفکیک قوا در جوامع امروزی و این که وفق فلسفه وجودی دادسرا و دادستان باید از مقامات اجرایی باشد و نه قضایی (هرچند در کشور) منتسب به قوه قضایی است. تکلیف دادستان صرفاً شناسایی و معرفی افراد خاطی به دستگاه قضایی است و بالطبع در حیطه همین تکلیف باید واجد یکسری اختیارات باشد. بنابراین نگاهی انتقادی به وظایف و اختیارات ایشان در نظام حقوقی ایران امری ضروری است. فراموش کردن نشان اجرایی دادستان و تغلیب شان قضایی آن بر شان اجرایی اش تبعات فاسدی دارد که از آن جمله می توان به بها دادن بیش از حد به کیفر خواست صادر شده توسط دادگاهها و عدم تکلیف وی به اثبات ادله مندرج در کیفر خواست با حضور متهم و محضر دادگاه رانام برد. سوالاتی که در طول انجام کار تحقیقاتی بدنبال پاسخ برای آنها بوده ایم عبارتند از:

   الف) آیا نظارت دادستان بر ضابطان دادگستری مسئول کشف و تحقیق در خصوص جرایم به نحو همه جانبه و کامل صورت می گیرد و این ضابطان کاملاً تحت نظارت وی می باشند؟
   ب) آیا اظهارنظر دادستان در خصوص قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس رواست؟
   ج) آیا اظهار نظر دادستان در خصوص قرارهای نهایی صادر شده توسط بازپرس مجاز است؟
   د) آیا اعطاء نقش بازپرسی به دادستان در برخی جرایم، آنچنانکه قانون موسوم به احیاء دادسرا عمل کرده است وجاهت دارد.
   هـ) آیا حضور صرفاً تشریفاتی و صوری دادستان در دادگاهها جهت دفاع از کیفر خواست موافق قانون است؟
   و) آیا اعطاء برخی اختیارات همچون تعلیق تعقیب به دادستان در مرحله تعقیب برخلاف اصل تفکیک مقام تعقیب از رسیدگی نیست؟
   ز) قانون موسوم به ایحاء دادسرا تا چه حد در راستای استقلال بازپرس گام برداشته است؟
   ح) حق تجدید نظرخواهی دادستان به حکم محکومیت صادره به لحاظ خفیف بودن مجازات واجد وجاهت است؟

 • ضرورت تحقیق
 • عدم نگارش کار تحقیقی جامع در اینخصوص و وجود برخی ابهامات در مجموعه وظایف و اختیارات دادستان که احیاناً باعث سردرگمی قضات و مراجعین به دادگستری می شد؛ عامل در انتخاب موضوع بود.
  روش تحقیق
  نظر به اینکه موضوع تحقیق احصاء وظایف و اختیارات دادستان در نظام حقوقی ایران می باشد روش تحقیق کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته شده است؛ البته در کنار این روش که رجوع به کتابها، پایان نامه ها، مجلات حقوقی، سایتهای اینترنتی را شامل می شود .

  فصل‌ دوم:اختیارات دادستان در مرحله تعقیب، تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام

  مبحث‌ اول: مرحله‌ تعقيب‌

  پس‌ از انجام‌ تحقيقات‌ لازم‌ و جمع‌ آوري‌ دلايل‌، اقدامات‌ تعقيبي‌ متهم‌ شروع‌ ميشود.تعقيب‌ متهم‌ و اخذ مدافعات‌ او، نيازمند حضور وي‌ مي‌باشد حال‌ اين‌ حضور گاهي‌داوطلبانه‌ توسط‌ خود متهم‌ انجام‌ مي‌گيرد يا اينكه‌ وي‌ احضار يا در موارد مخصوصي‌جلب‌ مي‌شود. پس‌ از حضور با ذكر دلايل‌ جرم‌ اتهام‌ به‌ وي‌ تفهيم‌ و مدافعات‌ او استماع‌ وصورتجلسه‌ مي‌شود. پس‌ در جهت‌ جلوگيري‌ از فرار وي‌ و دستيابي‌ به‌ ايشان‌ در مراحل‌ بعد تحقيق‌ و رسيدگي‌ لازم‌ از او تأمين‌ اخذ ميشود و در نهايت‌ چنانچه‌ دلايل‌ و قراين‌ و امارات‌ از نظرمقام‌ تحقيق‌ دلالت‌ بر توجه‌ اتهام‌ داشته‌ باشد و به‌ مدافعات‌ متهم‌ نيز رسيدگي‌ و اقدام‌ديگري‌ متصور نباشد آخرين‌ دفاع‌ وي‌ اخذ و با صدور قرار مجرميت‌ پرونده‌ جهت‌ صدور كيفرخواست‌ نزد دادستان‌ ارسال‌ ميشود و يا اينكه‌ حسب‌ مورد قرار عدم‌ صلاحيت‌،موقوفي‌ تعقيب‌ و منع‌ تعقيب‌ یا ترك‌ تعقيب‌، تعليق‌ تعقيب‌ يا بايگاني‌ پرونده‌ صادر مي‌گردد .

  گفتار اول‌: بررسي‌ تحول‌ تعقيب‌ امر كيفري‌

  تعقيب‌ كيفري‌ يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ است‌ كه‌ پاره‌اي‌ از قواعد آن ‌خصوصاً مورد توجه‌ تئوريسين‌هاي‌ حقوق‌ جزا قرار گرفته‌ است‌. چندان‌ كه‌ به‌ منظورتحقق‌ بخشيدن‌ به‌ اهداف‌ مجازات‌ در مصالح‌ فرد و جامعه‌، لزوم‌ تعقيب‌ يا عدم‌ تعقيب‌كيفري‌ را، در محدوده‌ اختيارات‌ و تكاليف‌ مقام‌ صلاحيتدار در امر تعقيب‌، به‌ بحث‌ و تبادل‌افكار در مجامع‌ بين‌ المللي‌ گذاشته‌اند. و قانونگذاران‌ نيز در تنقيح‌ و اصلاح‌ قواعد دادرسي‌ كيفري‌ اين‌ مهم‌ را ناديده‌نگرفته‌اند. تصميم‌ به‌ تعقيب‌ كيفري‌ يا به‌ اصطلاح‌ به‌ حركت‌ درآوردن‌ امر تعقيب‌، اصولاً درصلاحيت‌ دادسرا و به‌ عهده‌ دادستان‌ است‌ كه‌ وظايف‌ او در قانون‌ معين‌ شده‌ است‌

  تحقیقهای مشابه
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام
  14 صفحه - 42000 تومان
  حدود اختیارات دادستان در نظام قضایی ایران
  120 صفحه - 45000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007