موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
22
قیمت :
10500 تومان

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر به نظر شیعیان یکی از فروغ دین اسلام است . امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن چه به باور مسلمانان خوب در نظر گرفته می شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن با توصیه کردن از سوی مسلمانان به دیگران به انجام ندادن آن چه به باور مسلمانان بد در نظر گرفته می شود .

تعریف معروف و منکر

در احکام دین ، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کار های واجب و مستحب امر به معروف و باز داشتن آن ها از کار های حرام و مکروه نهی از منکر است .

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می باشد و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط می شود و آن ها عبارتند از :

  1- کسی که امر یا نهی می کند ، بداند آن چه را که دیگری انجام می دهد حرام است و آن چه را ترک کرده ، واجب است ، پس هر کس نمی داند این عمل که او انجام می دهد حرام است یا نه جلوگیری واجب نیست .
  2- احتمال بدهد امر یا نهی او تأثیر دارد ، بنابراین اگر می داند تأثیر ندارد امر و نهی واجل نیست .
  3- شخص گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد ، پس اگر معلوم یا گمان کند یا احتمال دهد گناهکاری بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمی کند یا موفق به تکرار نمی شود ، امر و نهی واجب نیست .
  4- امر و نهی ، سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه ، به خودش یا نزدیکان و همراهان ، یا سایر مومنان نباشد .

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه ی پایین تر ، مقصود حاصل شود به عمل به مرتبه ی بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است :
1- با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او این گونه عمل می شود مثل این که از او رو برگرداند یا با چهره ی عبوس با او برخورد کند ، یا با او رفت و آمد نکند .
2- امر و نهی با زبان : یعنی با کسی که واجبی را ترک کرد ، دستور دهد که واجب را به جا آورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند .
3- استفاده از زور برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب : یعنی زدن گناهکار ( بنابر فتوای آیت الله خامنه ای مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد ، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فرضیه اسلامی اسلامی اهمیت داده می شود ، احتیاج به اذن حاکم ، مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاه های صالح دارد .

احکام امر به معروف و نهی از منکر

1- فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن واجب است ، تا انسان در امر و نهی مرتکب خلاف نشود .
2- اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی اش با تکرار موثر است ، واجب است تکرار کند .
3- اگر بداند یا احتمال دهد ، که نهی او در حضور جمع موثر است نه تنهایی ، اگر انجام دهنده ، آن عمل را به طور آشکار انجام می دهد جایز بلکه واجب است او را در جمع نهی کند و اگر چنین نیست بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .

آداب امر به معروف و نهی از منکر

  • مانند طبیبی دلسوز و پدری مهربان باشد .
  • قصد خود را خالص کند و تنها برای رضای خدا اقدام کند و عمل خود را از هرگونه برتری جویی پاک گرداند .
  • خود را پاک و منزه نداند ، چه بسا همان که اکنون از او خطایی سر زده است ، دارای صفات پسندیده ای باشد که مورد محبت الهی است ، هر چند این عمل او هم اکنون ناپسند و مورد غصب الهی باشد .
  امر به معروف و نهی از منکر در سخنان اهل بیت
  • علی پسر ابوطالب : پایندگی شریعت به امر به معروف و نهی از منکر و برپاداشتن حدود است .
  • علی پسر ابوطالب : نفرین خدا بر کسانی که به خوبی فرمان می دهند و خود آن را فرو می گذارند و بر کسانی که از زشتی باز می دارند و خود مرتکب آن می شوند .

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول عملی اسلام و از مهم ترین و عظیم ترین فرایض دینی در اسلام و فقه اسلامی است . قرآن کریم و روایات رسیده از رسول گرامی اسلام و خاندان بزرگوار آن حضرت با بیانات و تعبیر های گوناگون ، اهمیت و عظمت شأن این دو فرضیه ی بزرگ اسلامی را بیان کرده اند (( کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله )) (( شما بهترین امتی بودید که پدید آمدید از این جهت که امر به معروف و نهی از منکر می کنید و خدا ایمان دارید )) .
در این آیه امت اسلامی به عنوان بهترین امت معرفی شده است و دلیل آن دو چیز ذکر شده (( امر به معروف و نهی از منکر )) و (( ایمان به خدا )) است . در این آیه شریفه ، امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان به خدا مقدم داشته است که نشانه ی اهمیت و عظمت این دو فرضیه ی بزرگ الهی و بیانگر این است که این دو واجب ضامن گسترش ایمان در میان جامعه ی بشری است و چنانچه این دو فرضیه اجرا نشوند ، ریشه های ایمان در دل ها سست می گردد و پایه های آن فرو می ریزد . رسول اکرم (ص) می فرماید : (( من امر بالمعروف ونهی عن المنکر فهو خلیفه الله فی ارضه و خلیفه رسول الله و خلیفه کتابه )) . (( کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خداوند در زمین و جانشین رسول خدا و جانشین کتاب خداست )) . امر به معروق و نهی از منکر از تمامی نیکی ها و حتی جهاد به مراتب برتر و با اهمیت تر شمرده شده است . سر آن شاید این باشد که قوام و استواری تمامی واجبات و بقای آن ها با حدود و شرایطشان در گرو برپا بودن این 2 فرضیه است . علاوه بر آن که جهاد مبارزه با مفاسد و موانغ خارجی است ، فرد و جامعه در جبهه ی رویارویی با دشمن خارجی می تواند به موفقیت برسد که مفاسد و موانع داخلی را در پرتو (( امر به معروف و نهی از منکر )) ریشه کن کرده باشد .

رابطه ی این فرضیه با دیگر تکالیف فردی و اجتماعی

در فقه اسلامی ، احکام الهی و نیز اعمالی که از انسان صادر می شود به پنج بخش تقسیم می گردد :
(( واجب ، مستحب ، مباح ، مکروه و حرام ))
به جز مباح که انجام و ترک آن مساوی است . چهار قسم دیگر را می توان تحت دو عنوان (( باید ها و نباید ها )) مطرح کرد که هر کدام به دو بخش الزامی و ترجیحی تقسیم می شوند . باید ها شرح مقدس اسلام ( واجبات و مستحبات ) عبارت است از مجموعه اعمال و گفتاری که حسن و خوبی آن مورد امضا و تأیید شارع قرار گرفته باشد که از آن به (( معروف )) تعبیر می شود و نباید های شرع مقدس اسلام ( محرمات و مکروهات ) عبارت است از آن سلسله گفتار ها و کردار هایی که عقل وشرع ، آن ها را قبیح و ناپسند شمرده است که از آن به (( منکر )) تعبیر می شود . می توان گفت : امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با دیگرتکالیف شرعی به منزله ی چراغی در دست انسان متشرع و متدین است که با انگیزه ی اصلاح و تعالی جامعه ، چهره ی واقعی نیکی ها و بدی ها را به همنوعان خود نشان می دهد و یا همجون خون در رگ های پیکره احکام الهی جریان دارد و حیات و بقای آن ها را تضمین می کنند . جایگاه ممتاز و برتر امر به معروف و نهی از منکر و نقش کلیدی آن نسبت به دیگر قوانین هم در قرآن کریم مورد توجه و اشاره قرار گرفته و یک نمونه آن را بیان می کنیم :
(( و المومنون و المومنات بعمتهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینمون عن المنکر و یعیمون الصلوه و یوتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیر حمهم الله ، ان الله عزیز حکیم )) . ( مردان و زنان مومن دوستان یکدیگرند . امر به معروف و نهی از منکر می کنند ، نماز به پا می دارند زکات را ادا می کنند و خدا و پیامبر را اطاعتمی نمایند ، اینان کسانی هستند که رحمت الهی شامل حالشان می شود همانا خداوند غالب و حکیم است ) . مطلب مهم دیگری که از این روایات استفاده می شود این است که بر خلاف پندار عامه مردم که امر به معروف و نهی از منکر را به یک سلسله مسائل عبادی محدود می دانند ، دایره و میدان این دو فرضیه ی بزرگ در اسلام بسیار گسترده است و همه ی اصلاحات اعتقادی ، اخلاقی ، فرهنگی و اجتماعی را زیر پوشش می گیرد .

معنای معروف و منکر

در لغت معروف از ماده ی (( عرف )) به معنی شناخته شده و نیک و منکر از ماده (( انکار )) و (( نکر )) به معنی ناشناخته زشت و پلید است . که جمع آن (( منکرات )) و (( مناکر )) است . در اصطلاح معروف نام هر کاری است که حسن آن توسط عقل یا شرع شناخته شود و منکر نام کاری است که شرع و عقل آن را ناپسند بشمارد . به معروف از آن جهت معروف یعنی شناخته شده گفته شده که فطرت پاک آدمی با آن آشنا و مأنوش است و آن را می پذیرد و منکر چون با فطرت آدمی بیگانه ناآشنا و نا مأنوس است منکر و ناشناخته نامیده شده است .

ارزش ها و ضد ارزش

می توانیم معروف ها را به (( ارزش ها )) و منکر ها را به (( ضد ارزش ها )) معنی کنیم . هر عملی که موجب کمال و رشد آدمی می شود و از نظرشرع و عقل (( ارزش )) شمرده شود معروف و هر عملی که باعث انحطاط فرد و اجتماع گردد و ضد ارزش شمرده شود منکر نامیده می شود .

ملاک شناخت معروف و منکر در قرآن

آوای فطرت سلیم در شناخت معروف و منکر ، خوبی و بدی ها بهترین ملاک و روشن ترین معیار است . (( و نفس و ما سوهیا فالهمها فجورها و تقویما )) . ( سوگند به نفس و آن که او را چنین آفرید پس بدی ها و خوبی ها ( تقوی ) را به او الهام کرد ) . می توان بهترین ملاک های شناخت معروف و منکر را چنین برشمرد :

  1- شرع مقدس
  2- عقل سلیم
  3- فطرت پاک .
هر چیزی که شارع مقدس مردم را به آن تشویق کرده و عقل آن را نپسندیده و فطرت سلیم آن را پذیرفته است ، معروف است و هر چیزی که شارع از آن نمی کرده و عقل و فطرت آدمی آن را ناپسند و ناخوشایند شمرده ، منکر و زشت است .

تحقیقهای مشابه
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
22 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - امر به معروف و نهی از منکر 4
4 صفحه - 12000 تومان
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر
16 صفحه - 7500 تومان
نقش امر به معروف و نهی از منکر در تربیت
21 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 36000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 30000 تومان
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
40 صفحه - 21000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
51 صفحه - 24000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 21000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
118 صفحه - 1500 تومان
نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
14 صفحه - 6000 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 30000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی سوانح و امداد نجات جاده بر اساس روش تحقیق
29 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 18000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
مطالعه و بررسی حج بر اساس روش تحقیق
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 46800 تومان
مطالعه و بررسی حجاب و پوشش تهیه شده بر اساس روش تحقیق
25 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 9000 تومان
مطالعه و بررسی نکاح موقت بصورت روش تحقیق
16 صفحه - 10500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
54 صفحه - 36000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
66 صفحه - 36000 تومان
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
18 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
15 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
18 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
15 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
20 صفحه - 15000 تومان
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 9000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
29 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی پاورپوینت
27 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی
53 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
16 صفحه - 19500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
19 صفحه - 31500 تومان
پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
79 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
15 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
17 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45
70 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
33 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
30 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
44 صفحه - 132000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100
78 صفحه - 234000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13
4 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
36 صفحه - 108000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 78000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
24 صفحه - 72000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی
9 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
35 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی حقوق آپارتمانها
46 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
39 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 42000 تومان
پروژه حقوق بررسی سن ازدواج دختران
61 صفحه - 36000 تومان
پروژه حقوق بررسی حقوق زندانیان
122 صفحه - 60000 تومان
پروژه حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد و انبارداری
87 صفحه - 30000 تومان
تحلیل مساله شایعه بصورت روش تحقیق
15 صفحه - 9000 تومان
بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
تربیت در لوای امر به معروف ونهی از منکر
20 صفحه - 10500 تومان
امر به معروف و نهی از منکر
38 صفحه - 9000 تومان
امر به معروف و نهی از منکر
2 صفحه - 1000 تومان
امر به معروف و نهی از منکر
11 صفحه - 1500 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 60000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 15000 تومان
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
9 صفحه - 6000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 18000 تومان
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 10500 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 21000 تومان
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
18 صفحه - 15000 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 15000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 12000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 24000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 57000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
16 صفحه - 48000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 21000 تومان
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
46 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
11 صفحه - 33000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 30000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 36000 تومان
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
56 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
9 صفحه - 27000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 9000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 9000 تومان
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
50 صفحه - 36000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 12000 تومان
تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
24 صفحه - 12000 تومان
جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
18 صفحه - 6000 تومان
ضمان قهری روش تحقیق حقوق
35 صفحه - 15000 تومان
مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
23 صفحه - 7500 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 24000 تومان
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
19 صفحه - 9000 تومان
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
25 صفحه - 12000 تومان
مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 15000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 18000 تومان
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
20 صفحه - 9000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 18000 تومان
آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
66 صفحه - 21000 تومان
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 9000 تومان
بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
144 صفحه - 36000 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
5 صفحه - 1000 تومان
دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
32 صفحه - 9000 تومان
تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 15000 تومان
تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
67 صفحه - 21000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
41 صفحه - 24000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
21 صفحه - 12000 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 15000 تومان
اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 9000 تومان
جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
15 صفحه - 6000 تومان
خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
70 صفحه - 21000 تومان
خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
49 صفحه - 21000 تومان
ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
28 صفحه - 18000 تومان
خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
48 صفحه - 24000 تومان
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
45 صفحه - 30000 تومان
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
38 صفحه - 18000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
50 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 45000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
131 صفحه - 60000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 21000 تومان
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
62 صفحه - 21000 تومان
مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
55 صفحه - 24000 تومان
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
42 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 120000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
18 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007