موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

از کار افتادگی

عنوان سفارش :
از کار افتادگی
تعداد صفحه :
10
قیمت :
6000 تومان

تعریف از کار افتادگی

حالتی که کارمند دولت به دلیل بیماری با به سبب انجام وظیفه دچار حادثه گردیده و قادر به انجام وظیفه نباشد دز صورت تائید شورای پزشکی و تصویب دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور از کار افتادگی کلی شناخته می شود .

 • انواع از کار افتادگی:
  1. 1- از کار افتادگی عادی
   2- از کار افتادگی در حین انجام وظیفه

  1- از کار افتادگی عادی : ماده 79 قانون استخدام کشوری :
  هر گاه کارمند دولت به سبب حادثه از کار افتاده شود بر اساس سنوات خدمت و با 3 سال خدمت ارفاقی بازنشسته خواهد شد.
  2- از کار افتادگی حین انجام وظیفه : ماده 80 قانون استخدام کشوری :
  هر گاه کارمند دولت به سبب انجام وظیفه از کار افتاده شود تمام حقوق و مزایای آخر خدمت وی با رعایتافزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به عنوان حقوق بازنشستگی به وی پرداخت خواهد شد.

  انواع بازنشستگی:

  توافقی – اختیاری (1- اختیار دستگاه 2- اختیار مستخدم) قهری- اجباری - مشاغل سخت و زیان آور- بازنشسته متوفی- ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه
  1- بازنشستگی توافقی :
  باستناد بند الف و تبصره1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مستخدمین مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل 20 سال خدمت و بدون شرط سنی می توانند بازنشستگی نمایند. مشروط بر اینکه تقاضای وی مورد موافقت قرار گرفته باشد.
  2- بازنشستگی اختیاری:
  ( اختیار دستگاه – اختیار مستخدم)
  الف )باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/2/68 مجلس شورای اسلامی دستگاه دولتی می توانند مستخدمینی را که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند راسا" یپبازنشسته نمایند.
  ب ) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن 60 سال سن هر قدر سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوطه موظف است در خواست وی را قبول نماید.

  3- بازنشستگی قهری : بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن 20 سال سابقه خدمت با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته نمایند.

  بازنشستگی اجباری:

  دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن سابقه باشند راسا" و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نماینداین مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکوراز کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند.

  5- بانشستگی ناشی از فوت عادی:

  باستناد ماده 81 قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و یکروز بعد از تاریخ فوت برای وراث قانونی وی حقوق برقرار خواهد شد.

  6- بازنشسته متوفی :
  باستناد ماده 82 قانون استخدام کشوری هر گاه بازنشستخ شود یکروز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.
  7- بازنشستگی ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه:
  باستناد ماده 83 قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه و یا در حین ماموریت اداری فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که از بابت آن کسور بازنشستگی کسر گردیده است با رعایت افزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
  8-بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور:

  باستناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/67 مجلس شورای اسلامی جانبازان و شاغلین مرد مشاغل سخت و زیان آور با داشتن 20 سال سابقه خدمت . 50 سال سن و شاغلین زن با داشتن 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا" مشخص گردیده است می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

   1- جانبازان با درجات 20% تا 40% از کارافتادگی حداقل 3 و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی .
   2- جانبازان با درجات 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل 6 و حداکثر 10 سال خدمت ارفاقی.
   3- معلولین ناشی از کار با درجات 20%تا 40% از کار افتادگی کامل حداقل 5 و حداکثر 8 سال خدمت ارفاقی.
   4- معلولیت غیر ناشی کار با درجات 20%تا 40% از کار افتادگی کامل با حداقل 3و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی
   5- معلولین غیر ناشی از کار با درجات 40 % از کار افتادگی کامل حداقل 3 و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی.

  نحوه بازنشستگی

  ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری – دستگاه اجرایی باداشتن یکی ازشرایط زیرمی تواند کارمند خود رابازنشسته نماید:
  الف)حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وسی وپنج سال برای مشاغل تخصصی باتحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد وبالاتربادرخواست کارمند برای سنوات بالاتراز30سال.
  ب)حداقل شصت سال سن وحداقل بیست وپنج سال سابقه خدمت بابیست وپنج روز حقوق.
  تبصره 1- سابقه مذکور دربند (الف )وهمچنین شرط سنی مزبور دربند (ب )برای متصدیان مشاغل سخت وزیان آر وجانبازان ومعلولان تاپنج سال کمتر می باشد وشرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.
  تبصره 2- دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی راکه دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی وشصت سال سن وهمچنین کارمندانی که دارای سی وپنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت وپنج سال سن می باشند راراسا وبدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
  تبصره 3- دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی که دارای شصت وپنج سال سن و حداقل بیست وپنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است .کارمندان تخصصی فوق الذکرکه سابقه خدمت آنها کمتر ازبیست وپنج سال است ،درصورتی که بیش ازبیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست وپنج سال سابقه ،ادامه خدمت دهند ودرغیر این صورت بازخرید می شوند.

  ماده 104-درهنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازا هر سال خدمت مازاد برسی سال ،دوونیم درصد (5/2 %) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه برحقوق تعیین شده محاسبه وپرداخت خواهد گردید.
  ماده 105- منظور ازسابقه خدمت دراین قانون برای بازنشستگی ،آن مدت ازسوابق خدمت کارمندان می باشدکه درحالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده وکسور مربوط راپرداخت نموده یا می نماید ومرخصی استحقاقی واستعلاجی ومدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان- مصوت 1362-(مشروط براین که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداحت شده باشد)ومدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.
  تبصره –مدت خدمت کارمندانی که درابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یامعادل آن اشتغال می یابند وازمزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می شوند جز سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد.مگر آن که همراه باتحصیل حداقل سه چهارم ازوقت اداری رابه انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند ، ماموریتهای تحصیلی وتعهدات خدمتی تحصیلی بارعایت ماده(61)این قانون باموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور انجام می گیرد.
  ماده 106-مبنای محاسبه کسور بازنشستگی وبرای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاه های مستمروفوق العاده بند(10)ماده (68)این قانون می باشد.
  ماده 107- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازا هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق ومزایای مستمر(تاسی سال)به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

  بازنشستگي قهري: اين بازنشستگي براساس راي صادره از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات است كه از اختيارمستخدم يا دستگاه خارج مي باشد .(مستخدم مرد با 25 سال وزن با حداقل 20سال سابقه) ضمنا با تنزل گروه خواهد بود.
  بازنشستگی سبب فوت عادی :هرگاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستی رسیده با نرسیده باشد ازتاریخ فوت بازنشسته محسوب می گرددویکروز بعدازتاریخ فوت برای وراث قانونی وی حقوق وظیفه برقرارخواهدشد.(باستنادماده 81قانون استخدام کشوری) بازنشستگی ناشی ازفوت به سبب انجام وظیفه : هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه ویادرحین ماموریت اداری فوت شودتمامی آخرین حقوق ومزایا وفوق العاده هایی که ازبابت آن کسوربازنشستگی کسرگردیده است بارعایت افزایش دوگروه (حداکثربااحتساب گروه تشویقی )به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
  100 صفحه - 45000 تومان
  رابطه علم و کار با دین از دیدگاه علامه طباطبایی
  30 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کار بازدید از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان
  19 صفحه - 9000 تومان
  هدف از کار آفرینی
  18 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
  19 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
  37 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
  29 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کار از راه دور و توسعه¬ی محصول جدید 18
  13 صفحه - 39000 تومان
  پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
  6 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  15 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  2 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 54000 تومان
  ابعاد حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  16 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
  14 صفحه - 42000 تومان
  راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق
  25 صفحه - 10500 تومان
  تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  86 صفحه - 30000 تومان
  سازکارهای حمایتی قانون گذار از کارگر در انعقاد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران
  38 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری را با استفاده از یک پایه گسترده از دانش عمومی (که درک از ماهیت دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم را منعکس می کند)، ایجاد می کنند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که درک از اینکه چگونه بچه ها یاد بگیرند و توسعه و تحول یابند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین روابط مبتنی بر همکاری با خانواده ها و هم قطاران را تشویق و ترویج می کنند که از یادگیری دانش آموزان، حمایت کنند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از ارتباط اثربخش به عنوان ابزاری که توسط آن دانش آموزان کاوش می کنند، حدس می زنند، بحث می کنند و ایده های جدید را بررسی می کنند، استفاده می کنند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از استراتژی های متنوع ارزیابی رسمی و غیررسمی استفاده می کنند که توسعه و تحول مداوم یادگیرنده را حمایت می کنند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین عملیات خود را منعکس می کنند و مسئولیت توسعه حرفه ای خود را از طریق جستجوی فرصت هایی که یاد بگیرند و رشد پیدا کنند، به عنوان یک فرد حرفه ای می پذیرند
  1 صفحه - 1500 تومان
  از کار افتادگی
  10 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007