موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

یادگیری سازمانی

عنوان سفارش :
یادگیری سازمانی
تعداد صفحه :
56
قیمت :
12000 تومان
 • مقدمه
 • یادگیری سازمانی که 1990مورد توجه بسیاری از مراکز اکادمیک و نیز صنعتی قرار گرفت نتیجه ی دو عامل مهم است: ماهیت دنیای در حال تغییری که درآن زندگی می کنیم ومحیط رقابتی که شرکت ها درآن فعالیت می کنند. این مقاله در جستجو و ارزیابی مبنایی عقلایی برای یادگیری سازمانی و نیز گزاره های اصلی که آن را می سازند است.این مقاله نتیجه گیری می کند که گرچه ممکن است یادگیری سازمانی سهم مهمی در اداره سازمان ها داشته باشد اما آیا اینکه این موضوع برای همه ی سازمان ها و شرایط عملی است یا خیر مورد تردید است.

  گرچه بحث برسراهمیت یادگیری سازمانی طی دهه ی اخیرتوسعه یافته است اما این موضوع مفهومی جدید نیست. ارگریس بیش از چهل سال است که درمورد آن مباحثی مطرح ساخته است.اما به هر حال شکی نیست که علاقه به مفهوم یادگیری سازمانی یا سازمان یادگیرنده به طور قابل ملاحظه ای از دهه 1990 افزایش یافت.دو مؤلفه ای که واقعا به نظر می رسد

  باعث شده اند یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گیرد عبارت اند از:

  1- نرخ تغییرات

  2- افزایش فشارهای رقابتی

  که هردو از جهانی شدن نشاٌت گرفته اند.در توضیح یادگیری سازمانی باشل وپروبست (1997) معتقدند که :

  یادگیری سازمانی پارادایم متفاوتی را ارائه می دهد که توسط آن سیستم ها تغییر می کنند وبنابراین به ما اجازه می دهد تا اقتصاد وجامعه را دوباره تعریف کنیم.

  همچنان که موقعیت ها وادراکات افراد نیز تغییر می یابند قالب های فکری موجود مناسبت ها و وابستگی های خود را ازدست می دهند وقالب های فکری جدید ظهور می کنند.اما این گفته که "یادگیری سازمانی قالب فکری جدید است که توسط آن سیستم ها تغییر می کنند"ادعایی تند وجسورانه است گرچه امری است که به نظر می رسد در میان بیشترنویسندگان صاحب نفوذ مشترک است.

  چهار گزاره مشترک که مفهوم یادگیری سازمانی را پی ریزی می کنند عبارت اند از :

  1- به منظور بقا سازمان می بایست حداقل به سرعت تغییرات محیطی بیاموزد .بدین معنی که توانایی سازمان برای تطبیق با تغییرات محیطی اش به توانایی سازمان در یادگیری اش بستگی دارد.

  2- میزانی که یک سازمان نیاز دارد تا از شکل های سنتی یادگیری به سمت یادگیری سازمانی حرکت کند به درجه ی ثباتی (تغییر) محیطش بستگی دارد.

  3- در گذشته حفظ اتحاد وسازش با محیط سازمان مسئولییت مدیران ارشد بود اما امروزه محیط آن قدر سریع در حال تغییر است که این کار فرای توانایی تعداد کمی مدیران نخبه است که همراه با تغییرات ضروری خود را تغییر دهند.

  4- تمامی نیروئی کار نیازمند سهیم شدن درشناسایی نیاز به تغییرواجرای آن هستند که این امر به نوبه ی خود مستلزم این است که آنها در یادگیری نیز سهیم شوند: البته اگر سازمان می خواهد با محیط خود متحد و همگام باشد.

  این چهار گزاره برپایه عقاید طرفداران یادگیری سازمانی بنا می شوند وهدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار این عقاید است.سپس به معرفی تردیدهایی که در تصمیم دادن این گزاره ها وجود دارد می پردازد.این کار توسط بازنگری رابطه های بین یادگیری سازمانی وفرهنگ تغییر وساختار سازمانی انجام می شود. مقاله با توجه به گزاره هایی که در بالا بیان شد چنین بحث میکند که گر چه یادگیری سازمانی می تواند یک مفهوم مهم باشداما قابل تردید است که آیا این مفهوم برای همه سازمان ها وموقعیت ها کاربردی وعملی است یا خیر.

  یادگیری که فرایندی مادام العمر است تعاریف گوناگونی دارد :

  از نقطه نظر فردی یادگیری دسترسی به اطلاعات ، درک کردن ان و کسب مهارت هاست. از نقطه نظر سازمانی یادگیری بدست اوردن سنت ها ، دیدگاه ها ، استراتژی ها و انتقال دادن دانش متمرکز است که البته در هر دو دیدگاه یادگیری با ابداع ، تشخیص ، خلاقیت ، کشف و توسعه دانش جدید همراه است.

  سازمان عبارت است از مجموعه ای از منابع که در یک چهار چوب تعریف شده و هماهنگ به دنبال دستیابی به یک سری اهداف خاص می باشد . سازمان یادگیرنده : سازمانی است که دارای توانایی ایجاد و کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده ی دانش و دیدگاه های جدید باشد . سازمان یادگیرنده به گفته ی گاروین عبارت است از مهارت و توانایی سازمان در ایجاد و کسب و انتقال دانش و اصلاح رفتار فرد برای انعکاس دانش و بینش جدید. تعریف یادگیری سازمانی : یادگیری سازمانی تعاریف گوناگونی داد : فایول و لایلزاز یادگیری سازمانی به عنوان کشف و اصلاح خطا یاد می کنند . یادگیری سازمانی فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می سازد . یادگیری سازمانی: یادگیری عامل کلیدی مورد نیاز سازمانی است که می خواهد در دنیای جدید اقتصادی پا بر جا بماند . پیتر سنگه معتقد است است که تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در بلند مدت برای سازمان ها یادگیری سریعتر نسبت به رقباست و چنانچه سازمان به این امر نایل گردد از سایر سازمان های رقیب اثر بخش و کاراتر خواهد شد . یادگیری از دیدگاه سازمانی زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات جمع اوری وبه منظور تولید وگسترش حقایق جدید تجزی و تحلیل شوند ،دیدگاه جدیدی را خلق کرده و ان را از طریق ارتباط ، تدریس و گفتگو و تعامل به تمام سطوح سازمانی منتقل کند و به عبارتی یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می پردازد . یادگیری سازمانی فرایندی درون سازمانی است ولی سازمان یادگیرنده به عنوان هویت جمعی یاد می شود و به قول مارکوت سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی مرتب خودش را به نحوی تغییر می دهد که بتواند با هدف تغییر کند . از مباحث ذکر شده می توان دریافت که یادگیری سازمانی مفهومی اساسی و ضروری است که منجر به ایجاد و حفظ سازمان یادگیرنده می گردد . از دیگر مباحث مهم در یادگیری سازمانی و زمینه های اصلی برای حاکم شدن و تفکر یادگیری در سازمان متعدد است که می توان به عوامل زیر اشاره کرد :<

  تحقیقهای مشابه
  اختلالات یادگیری در بزرگسالان
  18 صفحه - 6000 تومان
  جعبه یادگیری لایتنر
  7 صفحه - 3000 تومان
  نقش بازی در یادگیری کودکان
  8 صفحه - 4500 تومان
  افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
  9 صفحه - 4500 تومان
  بررسی مشکل یادگیری در کودکان
  5 صفحه - 4500 تومان
  بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
  5 صفحه - 4500 تومان
  بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
  5 صفحه - 4500 تومان
  توانایی یادگیری در حیوانات
  9 صفحه - 4500 تومان
  رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
  100 صفحه - 75000 تومان
  آموزش و یادگیری دانش آموزان
  11 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning mode
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature
  7 صفحه - 21000 تومان
  جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
  52 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مترجمی زبان تاثیر متن در یادگیری لغت بر اساس روش تحقیق
  38 صفحه - 30000 تومان
  نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی
  11 صفحه - 6000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  اختلال یادگیری در کودکان کند ذهن
  21 صفحه - 9000 تومان
  روش یادگیری کودکان نابینا
  5 صفحه - 3000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
  50 صفحه - 51000 تومان
  اختلال یادگیری و اثرات آن.docx
  19 صفحه - 7500 تومان
  اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن.docx
  22 صفحه - 9000 تومان
  اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
  19 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
  10 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
  2 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
  10 صفحه - 30000 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
  14 صفحه - 12000 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوارهای صوتی بر یادگیری دانش آموزان
  14 صفحه - 7500 تومان
  اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
  19 صفحه - 7500 تومان
  اختلال یادگیری نارساخوانی
  17 صفحه - 6000 تومان
  اختلالات یادگیری در کودکان
  17 صفحه - 6000 تومان
  اختلالات یادگیری و آفازی
  11 صفحه - 6000 تومان
  دریافت مفهوم یادگیری پاورپوینت
  30 صفحه - 9000 تومان
  آسانترین راه برای یادگیری زبان
  13 صفحه - 6000 تومان
  اختلالات یادگیری دانش آموزان
  23 صفحه - 9000 تومان
  انگیزش سازمانی
  17 صفحه - 7500 تومان
  متناسب سازی ساختار سازمانی شرکتهای چند بخشی
  18 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 54000 تومان
  شبکه سازمانی میان سازمانی برای کارآفرینی مبتنی بر نوآوری شرکت
  39 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
  41 صفحه - 75000 تومان
  ساختار سازمانی فرایند، شاخص، عملکرد
  78 صفحه - 27000 تومان
  رفتار سازمانی و تکنولوژی در سازمان
  10 صفحه - 4500 تومان
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 9000 تومان
  ساختار سازمانی کتابخانه های کشور
  84 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
  48 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحولات سازمانی در انجمن محلی 18
  29 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21
  32 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهش ساختاری در طراحی سازمانی نشأت گرفته از منظر دانش20
  30 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
  43 صفحه - 27000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود به چگونه می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نمایند
  9 صفحه - 6000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود و پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی
  8 صفحه - 6000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی تا چه حد می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نماید
  5 صفحه - 7500 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی و پیشبرد اهداف سازمان
  10 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
  16 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  2 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  20 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  20 صفحه - 135000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
  2 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی 34
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا سن نمایندگی agency در اصلاحات سازمانی مهم است 28
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
  10 صفحه - 30000 تومان
  طرح تحول سازمانی برای یک سازمان یا اداره
  16 صفحه - 7500 تومان
  تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
  31 صفحه - 15000 تومان
  تغییر تحول سازمانی پاورپوینت
  32 صفحه - 15000 تومان
  ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با ساختار ،راهبرد و اثربخشی سازمانی پاورپوینت
  44 صفحه - 15000 تومان
  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با ساختار، راهبرد و اثربخشی سازمانی
  27 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
  56 صفحه - 24000 تومان
  ارائه چارچوبی جهت همسو نمودن هوش تجاری با استراتژی‌های سازمان مبتنی بر رهیافت معماری سازمانی پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007