عنوان طرح : توليد پفک نمکي

عنوان سفارش :
?????? ?????????????R? ?R ????? ?R?? ?????? ? ? &???R ???? ???????R?? 400 ??? ???? ????? 
تعداد صفحه :
14
قیمت :
21000 تومان
       خلاصه طرح       

ظرفیت : 400 تن در سال
سرمایه گذاری کل : 7/1389 ميليون ريال
سهم آورنده متقاضی : 7/139 ميليون ريال
سهم تسهیلات : 1250 ميليون ريال
دوره بازگشت سرمایه : شش و نيم ماه
  میزان اشتغال زایی : يازده نفر
..................

مطالب کلی مندرج در طرح مزبور شامل موارد زیر می باشد :
عنوان
خلاصه طرح
مقدمه
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
سرمایه ثابت
تجهیزات فنی
اثاثبه اداری
هزینه استهلاک
هزینه نگهداری و تعمیرات
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
سرمایه در گردش
ملزومات اداری و آموزشی
سوخت و انرژی
حقوق و دستمزد
هزینه های جاری
جدول کل هزینه های طرح
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
درآمد طرح
پیش بینی مالی طرح
محاسبه دوره بازگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر
محاسبه کارمزد
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات


آماده عقد قرار داد با کلیه مراکز آموزشی تحقیقاتی کشور جهت پذیرش نمایندگی فعال
سفارشات طراحی وب سایت و کلیه امور مربوطه
تلفن تماس : 09111491359                             Email : tahghighnet@yahoo.com