موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه

عنوان سفارش :
مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
تعداد صفحه :
40
قیمت :
18000 تومان
 • مقدمه
 • معنی اصطلاحی جرم از معنی لغوی آن به دور نیفتاده است و مشابهت دارد. جرم از نظر اصطلاحی عبارت است از انجام دادن فعل یا ترک فعل و یا سخنی است که ممنوع در برای آن کیفر پیش¬بینی شده است. به دیگر سخن ، جرم عبارت از «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تناهی فرد یا جامعه بینجامد ، هر جرم را کیفری است که شارع به آن تصریح کرده است و با اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده باشد». قوانین و مقررات کیفری هر جامعه وسیله ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه ای که ارتکاب آن ها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است .از آنجا که این مسئله یکی از مساحل حقوقی و فقهی می باشد بنابرایت تحقیقهای زیادی در این باره صورت گرفته است از آن جمله موارد تخفیف مجازات زن، نوشته فاطمه ولایتی است که بیان میدارد که یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی نشان داده اند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست شناختی و اجتماعی، بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند و بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیری در در برابر بزهکاران باقوه محسوب می شوند.زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاص که در آن به سر می برند در این چارچوب قرار می گیرند به دلیل رقم سیاه بزهکاری و نا مکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری موارد، ضریب بزه دیدگی آنها را به شدت افزایش داده است از اینروی پرده برداشتن از خشونت های آشکار نهانی که بر زنان می رود علاوه بر آنها میدان دیده ما را نسبت به فاجعه پیرامونمان وسیعتر می کند ما را قادر می سازد که با بهره گیری از راهکارهای جمعی، عوامل خشونت زای فرهنگی، اقتصادی،قانونی وسیاسی را که اعمال خشونت بر زنان را گسترش و تداوم می بخشد بشناسیم، نقد کنیم و دگرگون سازیم.

  مجازات زن در حقوق کیفری ایران

  تساوی در مجازات ، تفاوت در تخفیف

  در بسیاری از عناوین مجرمانه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد ؛ مانند: «دست زن و مرد دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست.» خدا اهل ایمان را از مرد و زن وعده فرمود که در بهشت ابدی خدا که زیر درختانش نهرها جاریست درآورد و در عمارات نیکوی بهشت عدن منزل دهد و برتر و بزرگتر از هر نعمت مقام رضا و خشنودی خدا را به آنان کرامت فرماید و آن به حقیقت پیروزی بزرگ است. هر دو یعنی زن و مرد متساویاً مشمول وعده پاداش قرار گرفته¬اند ، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.و نیز به موجب آیه مبارکه ، زن و مرد مؤمن به طور مساوی بر یکدیگر «ولایت نظارت» یا به تعبیر دیگر حق بازرسی متقابل دارند که در اصطلاح جامعه¬شناسی به آن «بازرسی اجتماعی» می¬گویند و هر فرد براساس این وظیفه بر کار نیک و بد افراد دیگر نظارت می¬کند تا معیار و اصول کلی جامعۀ اسلامی نقض نشود. همچنین زن و مرد به گونه¬ای مساوی مأمور به (صلوﺓ) والاترین عبادت و بهترین راه اتصال به معبود و محبوب و مکلف به پرداخت مالیات زکات (که نشانۀ استقلال اقتصادی و مالی است) و موظف به اطاعت خدا و رسول (که نشانۀ عضو رسمی جامعه سیاسی و اداری بودن در جامعه) می¬باشند و زن و مرد هر دو مساوی مورد رحمت خداوند قرار می¬گیرند:

  در قرآن زن تا به جایی توصیف می¬شود که مانند نادر موسی و مادر عیسی علیهم¬السلام به وحی خداوندی مفتخر می¬گردند.

  در قانون مجازات اسلامی: ازدیدگاه این قانون ارزش شهادت زن ومرد در اثبات جرم برابر نیست وتفاوت ویژه ای در ادای شهادت زن ومرد وجود دارد .نابرابری حدود مسئولیت کیفری زن ومرد در این قانون مشهود است به طوری که دوران مسئولیت جزائی زن چند سال زودتر از مرد آغاز می شود. نابرابری زن ومرد در برخورداری از حقوق کیفری از جمله تفاوت در نحوه سوگند زن ومرد ،عدم تساوی در قصاص نفس وعضو وتفاوت در دیه آن دو ونیز کیفیت اجرای حد زنای محصنه از جمله اختلافات مندرج در قانون مجازات اسلامی میان زن ومرد به شمار می رود که به تبعیت از فقه است.

  2_قانون مدنی:در قانون مدنی هم با یک دید ظاهری تفاوت بین زن ومرد به چشم می خورد از جمله در ماده1043«نکاح دختره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست »وطبق ماده1105 در روابط زوجین گفته شده ریاست خانواده از خصایص شوهر است ویا به حکم ماده1033 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.در مورد فسخ نکاح نیز مرد از اختیارات بیشتری برخوردار است وبرخی عیوبی که به به طور طبیعی در زن ومرد مشترک است مانند جذام وبرص وزمین گیری ونابینایی .اگردر زن وجود داشته باشد طبق ماده 1123 قانون مدنی مرد حق فسخ نکاح را دارد ولی اگر در مرد موجود باشد زن حق فسخ ندارد.در خصوص سهم الارث هم که معلوم است زن نصف مرد ارث می برد وطبق ماده 946 زن نمی تواند از نوع مالی که از همسر متوفایش باقی مانده ارث ببرد بلکه فقط از اموال منقول وقیمت ابنیه واشجار ارث می برد وطبق همان ماده زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد. ونیز طبق ماده946 اگر مرد وارث منحصر بفرد همسر خود باشد تمام اموال او را به ارث میبرد ولی اگر زن وارث منحصر به فرد باشد فقط سهم شخص خودش را که در این جا یک چهارم است می برد وبقیه ترکه در حکم اموال بلا وارث ومتعلق به دولت می شود.

  زن در قوانین کیفری

  حمایت قانونی از زن همانند مرد ، طبق اصول (20) و (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه زن و استیفای حقوق مشروع آنان ، بازیافت هویت اصلی و انسانی و مسئولیت خطیر اجتماعی و برخورداری از ارزش و کرامت والا ، در مقدمه قانون اساسی پیش¬بینی شده است.به لحاظ رسالتی که در اجرای اصل (156) و (158) قانون اساسی به عهده قوۀ قضاییه نهاده شده ، قانونگذار در تدوین قوانین کیفری ، مقام ارزشمند زن و حقوق متعلق به وی را ملحوظ نظر داشته و با مراعات معیارها و موازین شرع انور ، در اعمال کیفر زنان بزهکار یا برخورد با بزهکاری علیه زنان ، سعی وافی را در حفظ قداست و حرمت مقام ارجمند زن به عمل آورده است و اما از جنبه تطهیر و تنبیه در مقابله با آن دسته از جرایمی که موجب فساد و تباهی و برهم زننده بنیان خانواده و جامعه شناخته می¬شود ، از هیچ مقاومت قاطعانه¬ای مضایقه ننموده است. از طرفی ، با مقایسه قوانین کیفری بعنوان یک انسان مورد شناسایی قرار گیرد ، نه کمتر و نه بیشتر.مقنن فعلی بر حفظ ارزش¬های اسلامی زن سعی داشته و در تثبیت و حاکمیت احکام الهی با استفاده از کتاب الهی و سنت نبوی و سیرۀ علوی و نیز با بهره¬گیری از فتاوای مشهور فقهای شیعه ، تمام تلاش خود را در وضع قوانین کیفری به کار گرفته است.در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 و 21/7/1360 و همچنین 1375 ، در مورد حقوق زن و قوانین کیفری با مسائلی چون : اکراه ، اجبار ، اضطرار ، زنا ، جرم در ایام عده ، زنا در غیر موارد احصان ، حد جلد ، رجم و کیفیت آن در مورد زنان ، ثبوت برخی از جرایم در مورد زنان و همجنس¬بازی و ... رو به رو هستیم.عناوین مذکور گوشه¬ای از جلوه¬گاه حقوق زن در قوانین کیفری است و در ذیل موارد تخفیف مجازات زن بیان خواهد شد.

  تحقیقهای مشابه
  مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
  40 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 18000 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 18000 تومان
  مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
  23 صفحه - 12000 تومان
  خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به هم
  7 صفحه - 1000 تومان
  وظایف و حقوق زن و مرد نسبت به هم
  22 صفحه - 7500 تومان
  تفاوت ها و علل تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
  28 صفحه - 10500 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
  54 صفحه - 18000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
  54 صفحه - 30000 تومان
  نقش زن در هشت سال دفاع مقدس ایران پروژه
  37 صفحه - 21000 تومان
  دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
  47 صفحه - 30000 تومان
  اکراه به قتل در حقوق کیفری ایرا ن وفرانسه
  12 صفحه - 6000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 24000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 24000 تومان
  تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
  28 صفحه - 18000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
  43 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
  26 صفحه - 12000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  قراردادها در حقوق اداری ایران و انگلستان
  27 صفحه - 12000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007