موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

طراحی و ساخت کنترل از راه دور 4 کاناله با استفاده از ماژول های RF و ریموت کنترل های 4 کاناله و دیکودر سری PT

عنوان سفارش :
طراحی و ساخت کنترل از راه دور 4 کاناله با استفاده از ماژول های RF و ریموت کنترل های 4 کاناله و دیکودر سری PT
تعداد صفحه :
12
قیمت :
6000 تومان

در اینجا ما می توانیم برای فرستنده از ریموت کنترل ھای 4 تایی استفاده کنیم و برای گیرنده از ماژول ھای RF با مدولاسیونASK استفاده کنیم .

ال از چھ ماژولی استفاده کنیم و این ماژول را چگونھ راه اندازی کنیم ؟

یک نوع ماژولASK وجود دارد کھ بھ صورت یک چیپ فرستنده و گیرنده می باشد کھ شکل آن بھ صورت زیر است :

 • گیرنده
 • فرکانس این ماژول MHZ 315است یعنی در باند فرکانسیUHFکار می کند و این باند مجاز است می توانیم از این ماژول استفاده کنیم .

  این ماژول ساده ترین و کم ھزینھ ترین ماژول ارتباطی می باشد کھ می توان توسط آی سی ھای دیکودر راه اندازی کرد .

 • دیکودرPT 2272
 • پایھ ھای A0 تا A 7 پین ھای آدرس دھی ( کد بندی)است . بنابراین ھر کدام از این6 پین می توانند 0 و1 و یا بدون اتصال باشند .

  پایھ9زمین مدار و پایھ 18 تغذیھ مدار است ( 5 ولت )

  ایھ 15 و 16 : با اتصال یک مقاومت اسیلاتور داخلی آی سی شروع بھ نوسان می کند .

  پایھ ھای0d تا 3d خروجی ھای آی سی است .

  پایه vt یعنی پایھ 17 دیکودر 4pt2272-m نمایشگر دریافت دیتا است یعنی این پایھ ھنگامی کھ دیتا دریافت میشود 1 شده و می توانیم این را با اتصال یک LED نشان دھیم .

  پایه DIN ورودی دیتا است کھ از ماژول rx گرفتھ می شود .

  استفاده ازآی سی 2272PT بھ نوع خروجی کھ می خواھیم داشتھ باشیم بستگی دارد .

  فرض کنید می خواھیم خروجی ما حالت لحظھ ای داشتھ باشد . یعنی می خواھیم تا زمانی کھ دست ما روی شاسی فرستنده است خروجی ما در گیرنده فعال باشد و ھنگامی کھ ما دستمان را از روی شاسی فرستنده برداشتیم خروجی غیر فعال شود .

  برای این کار باید از دیکودر ھای 2272PT با پسوند M استفاده کنیم چرا کھ این نوع دارای خروجی لحظھ ای بوده و تا زمانی کھ سیگنال از طرف فرستنده بھ این آی سی می رسد این آی سی خروجی خود را فعال می کند .

  و زمانی کھ سیگنالی بھ آن نمی رسد خروجی خود را غیر فعال می کند .

  حال فرض کنید می خواھیم خروجی گیرنده ما با یک بار زدن شاسی فرستنده بھ حالت لچ رفتھ و فعال باقی بماند برای این کار می توانیم از آی سی ھای دیکودر 2272PT با پسوند L استفاده کنیم . آی سی ھای با پسوند L دارای خروجی لچ ھستند و با زدن شاسی فرستنده خروجی بھ حالت پایدار رفتھ و در این حالت باقی می ماند .اما این آی سی ھای خروجی ھای خود را بھ صورت فلیپ فلاپ قطع و وصل نمی کنند . فرض کنید می خواھیم یک فرستنده گیرنده 4 کانال داشتھ باشیم و از این آی سی نوع L استفاده کرده ایم . اگر ما شاسی کانال 1 در فرستنده را بزنیم خروجی 1 ما در گیرنده بھ حالت لچ رفتھ و باقی می ماند . حال اگر کانال 2 در فرستنده را بزنیم خروجی 1 ما در گیرنده قطع شده و خروجی 2 ما در گیرنده بھ حالت لچ می رود یعنی خروجی ھا بھ صورت یکی بجای دیگری کار می کند .و در یک لحظھ بیش از 1 کانال روشن نمیشود .

  (البتھ می توان بیش از 1 کانال را در یک لحظھ روشن کرد برای این کار باید شاسی ھای فرستنده را ھمزمان فشار دھید)

  در ضمن آی سی ھای دیکودر 2272PT با توجھ بھ تعداد کانال خروجی بھ صورت زیر می باشند .

  تحقیقهای مشابه
  طراحی و ساخت کنترل از راه دور 4 کاناله با استفاده از ماژول های RF و ریموت کنترل های 4 کاناله و دیکودر سری PT
  12 صفحه - 6000 تومان
  مطالعه و بررسی و طراحی و ساخت باند و پی فرودگاه فایل بصورت پاورپوینت
  41 صفحه - 18000 تومان
  مطالعه و بررسی و طراحی و ساخت باند و پی فرودگاه فایل بصورت پاورپوینت
  41 صفحه - 30000 تومان
  بررسی طراحی و ساخت مدرسه معمولی و مدرسه هوشمند
  37 صفحه - 9000 تومان
  کاربرد چدن گرافیت فشرده در طراحی و ساخت قطعات خودرو پاورپوینت
  11 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد چدن گرافیت فشرده در طراحی و ساخت قطعات خودرو
  15 صفحه - 6000 تومان
  اصول و طراحی ایستگاههای راه آهن
  29 صفحه - 18000 تومان
  اصول و طراحی ایستگاههای راه آهن
  90 صفحه - 36000 تومان
  اصول و طراحی ایستگاههای راه آهن
  29 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
  57 صفحه - 21000 تومان
  کاربرد کنترل کننده های دور موتور فرکانس اینورتر در صرفه جویی انرژی
  54 صفحه - 21000 تومان
  سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
  27 صفحه - 9000 تومان
  بیماریهای ماهی و کنترل آنها
  30 صفحه - 9000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  27 صفحه - 7500 تومان
  ECU واحد کنترل الکترونیک
  35 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل آماری
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
  3 صفحه - 9000 تومان
  اثرات سیلیکان و قارچ ها بر کنترل بلاست برگ و گردن در برنج دیم
  22 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی رابطه منبع کنترل درونی - برونی با عزت نفس
  104 صفحه - 90000 تومان
  عقلانیت ها سلطه و کنترل حسابگر رایانه
  38 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
  103 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
  103 صفحه - 45000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  28 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
  49 صفحه - 18000 تومان
  یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
  18 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های کنترلی - سیستم های کنترل درب های هوشمند7
  34 صفحه - 105000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بخش 5 . کنترل طریقه ریزش - سر خوردن 16
  26 صفحه - 101400 تومان
  روشهای کنترل چرخ دنده
  6 صفحه - 1500 تومان
  تشریح یک سیستم کنترل هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمان
  35 صفحه - 15000 تومان
  طبقه بندی هواپیما - کنترل ترافیک هوایی
  16 صفحه - 6000 تومان
  کاهش و کنترل آلودگی در نیروگاهها
  24 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل دیجیتال جریان مقاومتی (DRC) در مبدل¬های تفکیک شده موازی 26DC–DC
  38 صفحه - 36000 تومان
  قدرت تعزیری و کنترل آن توسط دادگاه
  26 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل بالقوه الکتروشیمیایی شناور 25
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل عملی برای کنترل رسیک های پیاده سازی ERP
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی با کنترل انطباقی
  6 صفحه - 18000 تومان
  پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
  3 صفحه - 9000 تومان
  پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار
  18 صفحه - 10500 تومان
  رله قدرت کنترل فاز Three Phase Monitor
  12 صفحه - 7500 تومان
  رله قدرت کنترل فاز Three Phase Monitor
  12 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هماهنگ سازی لیمیتر تحریک مضاعف، حفاظت اضافه جریان میدانی و کنترل ژنراتور 10
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسات تصویر بدنی چند بُعدی دربین بیماران مبتلا به اختلالات غذایی ، اختلال نامزمن بدن ، و کنترل های بالینی 11
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مواد افزودنی طبیعی در فرایند انعقاد و آهکی نمودن پروتئین برای بهبود قابلی کنترل ریز ساختاری سرامیک های سلولی 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر و تعهدکاری :ترکیبی جذاب برای کارگران در مشاغل ساعتی؟ 33
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) در اندازه ذرات کنترل شده و رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دسته بندی انطباقی کنترل شده ایستگاه پایه برای Qos در شبکه های حسگر بی سیم 17
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه سنسور برای کنترل سلامتی سازه 15
  6 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی کنترل کیفیت شرکت گهر
  40 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی بیمارستان الزهرا کنترل های داخلی حسابداری
  57 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی
  16 صفحه - 48000 تومان
  پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
  100 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی نقش کنترل های داخلی در حسابرسی
  65 صفحه - 24000 تومان
  پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
  30 صفحه - 21000 تومان
  ساختار عملکرد سیستم کنترل پرواز هواپیما
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه درس کنترل کیفیت مربوط به کارگاه تولید لباس به همراه نمودارها و جداول
  32 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کنترل سرعت موتور جریان مستقیم توسط ساختار کنترلی جریان موازی
  64 صفحه - 36000 تومان
  پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
  24 صفحه - 9000 تومان
  پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  117 صفحه - 36000 تومان
  برنامه ریزی کنترل موجود
  15 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت (Sohail S.Chaudhry, Nabil A. Tamimi and John Betton) (سوهایل و نابیل و تامیمی و جون)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، کنترل یکپارچه تغییر (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، کنترل تغییر قلمرو (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، کنترل برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، کنترل هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، کنترل کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، کنترل و پایش ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کانون کنترل (John W) (جوون)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کانون کنترل معلم (Rose, J.S & Medway, F.J) (روس و مدوای)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل تفکرات (Corcoran & Fisher J) (کورکوران و فیشر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس - معیارهای پرستاری
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس - معیارهای ارزیابی پزشکی
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس - معیارهای اقدام پزشکی
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس - معیارهای پیامد بیمار
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند کنترل (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وایح. بووی و اندرو هد)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل پیش نگر (Graeme Martin) (گریم مارتین)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی (Ahmad A. Abu - Musa) (احمد. ابو موسی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مشاهدات از صنعت ارتباط از راه دور influences and outcomes of outsourcing - insights from the telecommunications industry
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات از راه دور 25
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کار از راه دور و توسعه¬ی محصول جدید 18
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
  8 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه ارتباطات از راه دور (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجشهای چند کاناله در دستگاهای ضخامت ستج ور قهای نورد گرم29
  38 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007