موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها

عنوان سفارش :
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
تعداد صفحه :
23
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه
 • بررسي حقوق کشورهاي محاط در خشکي از جهات گوناگون داراي اهميت حقوقي مي‮باشد؛ از يک سو ايجاد و حفظ صلح و امنيت بين المللي از اهداف اصلي حقوق بين الملل مي‮باشد که اين مهم جز از طريق احترام به اصولي چون " توسعه روابط دوستانه بين المللي، تحکيم همکاري هاي بين المللي در جهت حل مشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و يا داراي خصيصه بشردوستانه(1) احترام به حقوق بشر و محيط يست و استفاده صلح آميز از قلمروهاي بين المللي ناممکن است، اين در حالي است که با توجه به نقش درياها در امنيت، توسعه، ارتباطات و... کشورها، اين عامل به گونه اي غير مستقيم- اما موثر- با صلح و امنيت بين المللي در ارتباط مي‮باشد، تا جايي که مي‮توان ادعا نمود که خيلي از کشورهاي محاط درخشکي داراي مشکلات سياسي، اقتصادي و... هستند و اين مشکلات گاه تا حد جنگ هاي داخلي و حتي بحران هاي منطقه اي پيش مي‮رود. اهميت ديگر آن به دليل اهميت عدالت در حقوق بين الملل است.(2) کشورهاي محصور در خشکي به دليل شرايط ژئوپوليتيکي خاص از دسترسي مستقيم به درياها، منابع دريايي، حمل و نقل دريايي و ديگر منافع قابل استفاده از درياهاي آزاد محرومند. اين محروميت تاثيري مستقيم بر توسعه آن کشورها و از آن طريق بر سطح رفاه و حقوق اقتصادي ساکنان آن مي گذارد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، شانزده کشور محاط در خشکي در زمره کم توسعه يافته ترين کشورها قرار دارند.

  (3) مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز با توجه به اهميت حقوق کشورهاي محاط در خشکي، قطعنامه هاي بسياري در اين مورد صادر کرده است. در بررسي صورت گرفته از قطعنامه هاي مجمع عمومي طي سال هاي 1998 تا 2006 مشخص شد که مجمع به استثناي سال 2003 (نشست پنجاه و هفتم)، هر سال يک قطعنامه راجع به کشورهاي محاط در خشکي داشته است.(4) با توجه به اينکه حدود يک پنجم کشورهاي جهان دسترسي مستقيم به دريا ندارند(5)، لزوم توجه به آن در مجموع آشکار مي‌شود، به علاوه آنکه درمنطقه ما چندين کشور محاط در خشکي قرار دارد، که دسترسي برخي از آنان به بنادر نزديک و مورد نياز مستلزم عبور از خاک بيش از يک کشور است. نا گفته نماند که درعين حال کشورهاي با سواحل نامساعد نيز وضعيتي نزديک با کشورهاي محاط در خشکي دارند، که برخي از قواعد حقوقي مربوطه در مورد آنان نيز قابل اعمال است. با اين حال اين تحقيق محدود به بررسي حقوقي وضعيت کشورهاي محاط در خشکي مي پردازد

  اصول حقوقي حاکم بر درياها

  توجه به دريا به عنوان منبع غني تغذيه از گذشته هاي دور مورد توجه بوده است.امروزه درياهاي آزاد از جمله منابع عمده غذايي بشمارمي آيد، با اين همه دسترسي به اين منابع غني به طور آشکاري نابرابر است به گونه‌اي که دولتهاي صنعتي مانند ژاپن، آلمان، روسيه و آمريکا با استفاده از قدرت تکنولوژيکي خود حدود نيمي از صيد جهاني را به خود اختصاص داده‌اند و در اين ميان تنها دو کشور روسيه و ژاپن بيش از سي درصد تجارت بين المللي ماهي را در اختيار دارند.(6) اين در حالي است که منابع غير جاندار دريايي و به ويژه منابع معدني، که خيلي بيشتر از منابع مشابه موجود در خشکي برآورد مي‌شود تنها به وسيله معدود کشورهاي صنعتي قابل استخراج است. اين مسئله به ويژه اگر وسيله‌اي براي اعمال فشار بر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه باشد، موجب گسترش شکاف اقتصادي بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي گردد.

  با اين حال آنچه مهمتر از اين دو بوده و زمينه توسعه حقوق درياها را به ويژه در ارتباط با حقوق کشورهاي محصور در خشکي فراهم آورده، اهميت درياها در حمل و نقل دريايي است. حمل و نقل بين المللي دريايي که نقش خيلي بيشتري در تجارت بين المللي نسبت به ترانزيت هوايي و زميني دارد، تا جايي است که موجب پديد آمدن رشته " حقوق دريايي" شده است که به مسائل راجع به حمل و نقل دريايي مي‌پردازد. البته درکنار اين عوامل نمي‌توان از نقش امنيت، ارتباطات، مهاجرت و ... در توسعه اصول حقوقي حاکم بر درياها غافل بود.

  1: آزادي درياهاحقوق بين‌الملل به وضوح در بستر تحولات توسعه يافته است و درک کامل قواعد آن نيز از طريق آگاهي سير تکامل آن امکان پذير است. در مورد اصول آزادي درياها نيز بايد گفت از گذشته دور بحث آزادي درياها و يا گسترش حاکميت ملي بر درياها در بين حقوق دانان وجود داشته است. به طور آشکار از زمان گروسيوس (1672) انديشه آزادي درياها قوت گرفته است. حتي بعد از وي نيز عده اي همچون سلدون(Seldon) معتقد به مالکيت درياها توسط سرزمين ساحلي بوده اند، چنانکه وي در رد عقائد گروسيوس مي گويد: "حفظ آداب و رسوم ملت ها و تسلط بر دريا حق طبيعي ملتهاي ساحلي است که بر مبناي عرف و عادت و ميراث پدري استوار است".

  ..... (7)با اين حال نظريه آزادي درياها، که از سوي گروسيوس و تئولوژيست هاي (الهيون) قرن شانزدهم مطرح شده بود، به مرور از سوي ديگر حقوق دانان برجسته مورد تاييد قرار گرفت. فرانسيسکو ويتاريا، کشيش و حقوق دان اسپانيايي قرن شانزدهم معتقد بود: " دريا و آبها و هوا از نظر حقوق بين المللي حق طبيعي و مشترک است و تعلق به عموم دارد".(8) بدين ترتيب او آزادي درياها را حقوق طبيعي مي داند. در سال 1564 يکي ديگر از تئولوژيست هاي اسپانيا به نام واسکيز مانشانا اصل آزادي درياها را مورد تاکيد قرار داده و سر انجام در اواخر قرن هفدهم، پوفندروف از طرفداران سرشناس حقوق طبيعي از آزادي درياها حمايت نمود. وي معتقد بود که دريا ملک عموم مي باشد و تجارت بين ملت ها از طريق دريا بايد آزادانه صورت پذيرد. نظريه وي مبتني بر دو اصل است: اول اينکه دريا در اصل در مالکيت عموم انسان هاست و دوم اينکه از آنجا که دريا يکي از راه هاي تجارت بين انسان هاست، تجارت دريايي بايد

  حقوق بين الملل و کشور هاي محاط در خشکي

  در اوايل قرن بيستم کشورهاي محصور در خشکي موفق شدند تا در کنوانسيون هاي بين المللي حق دسترسي آزاد به دريا را به ثبت برسانند، که البته تعداد اين کنوانسيون ها محدود بود. تکامل حقوق مربوط به کشورهاي محاط در خشکي بعد از جنگ اول جهاني عمدتا به وسيله سه نهاد انجام شد: 1. جامعه ملل ( به ويژه طي دو کنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزيت منعقد شده در سال هاي 1921 و 1923، 2. کنفرانس ملل متحد براي توسعه و تجارت ( آنکتاد) و 3. کنفرانس هاي اول و سوم حقوق درياها(16) (UNCLOS 1&3).1: حقوق کشورهاي محاط در خشکي پيش از کنوانسيون هاي حقوق درياهادر حقوق بين الملل عرفي داشتن کشتي براي کشورهاي بدون ساحل با ترديد همراه بود؛ فرانسه، بريتانيا و پروس به اين دليل که کشورهاي مذکور بندر و ناوگان جنگي دريايي نداشته و نمي توانند بر کشتي هاي ديگر نظارت نمايند با اين حق مخالف بودند.

 • مهمترين حقوق
 • مهمترين حقوقي که در اين کنوانسيون براي کشورهاي محاط در خشکي و کشورهاي داراي شرايط نامساعد ذکر شده است، عبارتند از حق کشتيراني (در پاراگراف اول ماده 125، که اين حق منوط به عقد قرارداد متقابل نشده است و درماده 131 که برخورد يکسان در بنادر با کشتي هاي داراي پرچم اين کشورها را بيان مي دارد)، حق عبور از خاک کشور حائل، حق دسترسي به منابع دريايي، حق برمازاد صيد منطقه انحصاري اقتصادي و حق بهره برداري از تحقيقات علمي مي‌باشد.هرچند دولت هاي محاط در خشکي خواهان دسترسي به منابع جاندار و غير جاندار منطقه انحصاري اقتصادي بودند، ولي اين تقاضاي آنان با مخالفت شديد کشورهاي ساحلي قرار گرفت. سر انجام در بند يک ماده 69 وبند يک ماده 70، اعلام شد که دولت محاط در خشکي حق شرکت مساوي در بهره برداري به ميزان متناسب از مازاد صيد منطقه انحصاري اقتصادي را دارند.

  شرايط و نحوه بهره برداري از اين ميزان طبق مفاد بند 2 ماده 99 و بند 3 ماده هفتاد بايد توسط کشورهاي ذيربط به وسيله قراردادهاي دو جانبه يا منطقه اي با عنايت به عوامل مختلف ويژه آنها تعيين شود.(28) درمناطقي که ميزان صيد کمتراز ظرفيت است، مشکل چنداني وجود ندارد ولي در مواردي که منابع جاندار منطقه محدود بوده و دولت ساحلي بتواند ظرفيت صيد را کامل نمايد، بند 3 ماده 69 مقرر مي کند که دولت هاي ذينفع (دولت هاي ساحلي و محروم از ساحل) "بايد براي ايجاد ترتيبات عادلانه به طور دو جانبه خرده منطقه اي و منطقه اي براي مشارکت کشورهاي در حال توسعه محاط در خشکي و کشورهاي داراي سواحل نامساعد جغرافيايي همان خرده منطقه يا منطقه همکاري کنند". سرانجام بند 4 ماده هفتاد مشخص مي سازد که اين همکاري بايد " به نحو متناسب و بر اساس شرايط مورد توافق طرفين براي همه آنها" و با توجه به عوامل مختلف باشد.(29) اين حق البته محدود به عدم احتياج کشور ساحلي به تمام ظرفيت صيد (ماده 71) و عدم انتقال آن به دولت ثالث از سوي دولت محاط در خشکي، جز در صورت توافق با دولت ساحلي (ماده 72) است.

  تحقیقهای مشابه
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  25 صفحه - 7500 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  23 صفحه - 7500 تومان
  تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
  32 صفحه - 9000 تومان
  پروژه ویژوال بیسیک دات نت - سیستم حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  محاسبه حقوق سالیانه کارکنان دولت - فرمول - توضیح
  8 صفحه - 1000 تومان
  پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
  78 صفحه - 30000 تومان
  منشور حقوق بشر کورش بزرگ
  8 صفحه - 1500 تومان
  خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به هم
  7 صفحه - 1000 تومان
  وظایف و حقوق زن و مرد نسبت به هم
  22 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 6000 تومان
  اطفال در حقوق کیفری
  50 صفحه - 12000 تومان
  حسابداری حقوق و دستمزد
  26 صفحه - 7500 تومان
  انگیزه در حقوق جزا
  35 صفحه - 10500 تومان
  نفت و نقص حقوق بشر
  7 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 30000 تومان
  تعریف حقوق تجارت
  54 صفحه - 12000 تومان
  پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
  40 صفحه - 21000 تومان
  انگیزه در حقوق جزا
  34 صفحه - 12000 تومان
  نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
  16 صفحه - 6000 تومان
  انگیزه در حقوق جزا
  35 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  آشنایی با حقوق بشر
  53 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 27000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 18000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  مبانی حقوق بیمه های اشخاص
  18 صفحه - 7500 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  تفاوت ها و علل تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
  28 صفحه - 10500 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  حسابداری حقوق و دستمزد
  41 صفحه - 21000 تومان
  بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه
  32 صفحه - 10500 تومان
  تفاوت ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت
  10 صفحه - 1500 تومان
  پروژه ماهیت دیه در حقوق کیفری
  41 صفحه - 21000 تومان
  تشریح نرم افزار حقوق و دستمزد
  13 صفحه - 9000 تومان
  پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
  36 صفحه - 15000 تومان
  جواز بازداشت موقت متهم در حقوق الناس
  31 صفحه - 10500 تومان
  رشد عقلانی و حقوق جنایی
  14 صفحه - 6000 تومان
  سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
  6 صفحه - 1000 تومان
  بررسی حقوق زنان
  17 صفحه - 10500 تومان
  کرامت انسانی و حقوق بشر در حکومت امام علی علیه السلام
  16 صفحه - 7500 تومان
  نمایندگی مدنی در حقوق ایران
  22 صفحه - 9000 تومان
  سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
  39 صفحه - 15000 تومان
  اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  جایگاه عرف در حقوق بين الملل
  10 صفحه - 6000 تومان
  حمایت از محجورین در حقوق ایران
  26 صفحه - 24000 تومان
  دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
  24 صفحه - 18000 تومان
  پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
  192 صفحه - 54000 تومان
  طراحی سیستم حقوق و دستمزد - کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  88 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
  105 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
  105 صفحه - 45000 تومان
  بررسی حقوق کار و کارگز
  32 صفحه - 12000 تومان
  پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
  175 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 45000 تومان
  پلیس اداری در حقوق اداری
  15 صفحه - 9000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 24000 تومان
  حمایت از محجورین در حقوق ایران
  43 صفحه - 24000 تومان
  رابطه حقوق اساسی با قوه مقننه
  6 صفحه - 1500 تومان
  تاثیر حقوق و دستمزد بر مالیات
  8 صفحه - 1500 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  بررسی حقوق رسانه ها در ایران
  30 صفحه - 15000 تومان
  پروژه حقوق نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی
  71 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  60 صفحه - 30000 تومان
  پلیس اداری در حقوق اداری
  16 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
  35 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  کار حقوق اماره تصرف و سند مالکیت
  55 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی حقوق آپارتمانها
  46 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
  39 صفحه - 24000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 42000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 24000 تومان
  تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
  28 صفحه - 18000 تومان
  حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
  17 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  وظائف و حقوق راهنما در تورگردانی در مقیاس حرفه ای
  16 صفحه - 9000 تومان
  دلال در حقوق تجارت
  27 صفحه - 18000 تومان
  پروژه حقوق بررسی سن ازدواج دختران
  61 صفحه - 36000 تومان
  جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت
  33 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
  17 صفحه - 18000 تومان
  ماهیت حقوق چک
  23 صفحه - 13500 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 18000 تومان
  جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
  50 صفحه - 30000 تومان
  جرم آدم ربایی در حقوق ایران
  19 صفحه - 15000 تومان
  سیستم حقوق و دستمزد
  9 صفحه - 6000 تومان
  قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
  15 صفحه - 7500 تومان
  قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
  15 صفحه - 9000 تومان
  ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
  33 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 18000 تومان
  جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
  50 صفحه - 21000 تومان
  جرم آدم ربایی در حقوق ایران
  19 صفحه - 12000 تومان
  سیستم حقوق و دستمزد
  9 صفحه - 1500 تومان
  قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
  15 صفحه - 6000 تومان
  قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
  15 صفحه - 6000 تومان
  ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
  33 صفحه - 9000 تومان
  بررسی و تبیین حقوق اقتصادی در حقوق بشر
  23 صفحه - 12000 تومان
  پروژه حقوق بررسی حقوق زندانیان
  122 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  اصل تاخر حادث و تطبیق ان با ففه امامیه و اهل سنت و حقوق خارجی
  63 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
  59 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
  27 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
  73 صفحه - 24000 تومان
  دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
  47 صفحه - 30000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  بررسی سیستم حقوق و دستمزد رشته حسابداری
  60 صفحه - 24000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  طرح تکریم و ارتباط با حقوق کار در بانکها
  13 صفحه - 7500 تومان
  قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
  43 صفحه - 21000 تومان
  قشون و حقوق نظامي در دولت مدني عهد نبوي
  12 صفحه - 6000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 1000 تومان
  مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
  40 صفحه - 18000 تومان
  مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
  23 صفحه - 12000 تومان
  آشنایی با ثبت های محاسبه لیست حقوق و دستمزد
  43 صفحه - 15000 تومان
  قائده تداخل اسباب در مسئوليت مدني در حقوق حقوق ايران و تطبيق با قانون قديم لايحه
  35 صفحه - 18000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  قاعده قانون مطلوبتر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشر
  20 صفحه - 9000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  نحوه توقیف حق مولف در حقوق انگلیس
  24 صفحه - 9000 تومان
  ادغام شرکت های تجاری در حقوق فرانسه
  21 صفحه - 7500 تومان
  بررسی مفاهیم حقوق و دستمزد در نهج البلاغه
  12 صفحه - 6000 تومان
  حقوق شناسی مشروعیت حقوق فقه و شریعت در حقوق
  19 صفحه - 6000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  اتلاف و تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
  30 صفحه - 9000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
  54 صفحه - 18000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  اکراه به قتل در حقوق کیفری ایرا ن وفرانسه
  12 صفحه - 6000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
  54 صفحه - 30000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
  26 صفحه - 12000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد و انبارداری
  87 صفحه - 30000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
  قراردادها در حقوق اداری ایران و انگلستان
  27 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007