عنوان طرح : طرح کارآفرینی بسته بندي چاي تي - بگ

عنوان سفارش :
طرح کارآفرینی بسته بندی چای تی - بگ
تعداد صفحه :
13
قیمت :
21000 تومان
       خلاصه طرح       

محل اجرای طرح : کليه مناطق کشور
سرمایه گذاری کل : 9/1043 ميليون ريال
سهم آورنده متقاضی : 9/113 ميليون ريال
سهم تسهیلات : 930 ميليون ريال
دوره بازگشت سرمایه : هفت ماه
  میزان اشتغال زایی : هفده نفر
..................

مطالب کلی مندرج در طرح مزبور شامل موارد زیر می باشد :
عنوان
خلاصه طرح
مقدمه
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
سرمایه ثابت
تجهیزات فنی
اثاثبه اداری
هزینه استهلاک
هزینه نگهداری و تعمیرات
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
سرمایه در گردش
ملزومات اداری و آموزشی
سوخت و انرژی
حقوق و دستمزد
هزینه های جاری
جدول کل هزینه های طرح
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
درآمد طرح
پیش بینی مالی طرح
محاسبه دوره بازگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر
محاسبه کارمزد
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات


آماده عقد قرار داد با کلیه مراکز آموزشی تحقیقاتی کشور جهت پذیرش نمایندگی فعال
سفارشات طراحی وب سایت و کلیه امور مربوطه
تلفن تماس : 09111491359                             Email : tahghighnet@yahoo.com