1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رسانه ها و ابزار های زبان آموزی

عنوان سفارش :
رسانه ها و ابزار های زبان آموزی
تعداد صفحه :
8
قیمت :
1000 تومان

الف- تعریف رسانه های آموزشی

«رسانه آموزشی ترجمه(Instructional Media) است که (Media) در لغت به واسطه،وسیله،ماده وسط یا ربط دو چیز،حد واصل و سر انجام،وسیله نقل وانتقال تعریف شده است ».

فردانش(1382) رسانه آموزشی را چنین تعریف می کند :«رسانه آموزشی ابزاری است برای ارائه آموزش به فراگیر وطبیعتا جزئی از فرآیند آموزش وتکنولوژی آموزشی محسوب می شود نه تمام آن».او با استفاده از یک تمثیل تعریف فوق را توضیح می دهد:«چنانچه فراگیر را مصرف کننده و آموزش را کالای مصرفی بدانیم،رسانه همان وسیله ای است که کالا را از محل تولید یا توزیع به دست مصرف کننده می رساندبه عبارت دیگر،آموزش؛کالا ،فراگیر؛ مصرف کننده ورسانه وسیله انتقال وارائه کالا به مصرف کننده یا آموزش به فراگیر است با توجه به تمثیل فوق نتیجه می گیریم که مثلاً در بسیاری از موارد که عامل اصلی آموزش معلم است رسانه آموزشی همان معلم خواهد بود.اگر فراگیر به دیدن یک برنامه آموزشی تلویزیونی دعوت شود وتمام آموزش را از تلویزیون دریافت کند، در این صورت رسانه آموزشی تلویزیون است.بنابراین رسانه آموزشی وسیله یا عاملی است که آموزش از طریق آن به فراگیر ارائه می شود».

«رسانه های آموزشی،وسایل فیزیکی هستندکه توسط آنها یک پیام آموزشی منتقل می شود»(گانیه و ریزر،1983،ص5).

«رسانه مکانیزمی است که افراد از طریق آن یاد خواهند گرفت؛ بنابراین وقت کافی برای ارزشیابی بالقوه از آن را در نظر بگیرید»(اسکات،ترجمه افضل نیا،1383ص53).

امیر تیموری (1377) در توضیح نقش رسانه در آموزش ویادگیری چنین می نویسد:«در یک موقعیت ارتباطی خاص،از جمله در موقعیتهای آموزشی،انتخاب رسانه مناسب با توجه به سایر عوامل، می تواند نقش مهمی دردستیابی موثرتر به اهداف مورد نظر داشته باشد»(ص27).اوهمچنین نقش رسانه های آموزشی را در تسهیل یادگیری چنین بیان می کند:«با کمک گرفتن از رسانه های آموزشی مناسب،در بسیاری از موارد ،مفاهیم غامض وپیچیده را آسانتر وسریعتر می توان به شاگردان آموخت؛مثلا جریان پیچیده همانند سازی ودوبرابر شدن ژنها وکروموزومها در سلول به کمک یک فیلم نقاشی متحرک[انیمیشن] ویا استفاده از رسانه ساده ای نظیر تابلوی مغناطیسی سریعتر انجام می شود»(ص38).

ب-انتخاب رسانه های آموزشی

«یکی از مباحث مهم ومطرح در تکنولوژی آموزشی نحوه انتخاب رسانه آموزشی مناسب است؛معلمان با آنچنان توده فزاینده ای از مواد دیداری- شنیداری روبرو هستند که اغلب انتخاب آن چیزهایی که بیشترین احتمال را برای کمک به آنان در انجام وظیفه شان داردکاری مشکل به نظر می رسد»(احدیان،رمضانی،محمدی،1378،ص84).

«انتخاب رسانه ها با عوامل مختلفی صورت می گیرد از جمله ماهیت موقعیت یادگیری،نوع بازده یادگیری مورد نظر،ویژگی های یادگیرندگان،محیط یادگیری،شرایط توسعه آموزشی – فرهنگی که در آن آموزش داده خواهد شد وعوامل عملی مختلف از جمله دسترس پذیری،قابل قبول بودن کاربرد وهزینه ها»(گانیه،بریگز،ویگر،ترجمه علی آبادی،1374ص330).

«شرط اساسی کاربرد رسانه های آموزشی مختلف آموزشی،توجیه اقتصادی،اجتماعی وآموزشی محکمی است که باید پیشنهاد کنندگان به کارگیری این رسانه ها ارائه کنند؛جذابیت،زیبایی،تازگی وحتی شایع شدن یک رسانه یا وسیله در سایرکشورها نباید توجیهی برای استفاده از آن در کشور ماباشد زیرا مکرر مشاهده شده است که کمپانیها وکارخانه های تولید کننده اینگونه وسایل وابزارهای جدید،صرفا به دنبال بازارهای جدید مصرف هستند و با صرف هزینه های سنگین تبلیغاتی و بازار یابی،کالای جدید خود را به کشورهای مختلف عرضه می کنند ،واین کشورهای مصرف کننده هستند که باید به دور از تبلیغات ایجاد شده،وسایل و رسانه هایی را بر گزینند که پاسخگوی نیازهای واقعی آنان باشد»(فردانش،1382،ص197).

«سالانه باساخته شدن هزاران محصول،بازار مواد ومنابع آموزشی امری حساس می شود به ویژه برای کسانی که در کار تدریس دستی ندارند ویک مرتبه با هزینه وحشتناک روبرو می شوند؛چطور می توانید تعیین کنید که کدام محصول در نوع خود برای کاربرانتان بهترین به شمار می رود وکدامشان در حوزه نیازهای آنان قرار می گیرد؟»(اسکات؛ترجمه افضل نیا،1383ص53).

درمورد انتخاب رسانه آموزشی مناسب امیر تیموری (1377ٌ،ص43)

تحقیقهای مشابه
رسانه ها و ابزار های زبان آموزی
8 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007