1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حقوق کار کارگر و کارفرما

عنوان سفارش :
حقوق کار کارگر و کارفرما
تعداد صفحه :
46
قیمت :
10500 تومان
 • مقدمه :
 • روابط بين كارگر و صاحب كار يا به عبارت امروزي رابطه بين كارگر و كارفرما در طول تاريخ اشكال گوناگوني بخود گرفته است . زماني انسانها فقط براي خود ، كار مي كردند تا زندگي خويش را گذرانده و غذايي بدست آورند. زماني ديگر ، اشخاصي در اختيار و به فرمان شخص يا اشخاصي ديگر كار مي كرده اند و دراختيار آنها بوده و به فرمان آنها كار مي كرده اند . اما همين رابطه كاري كه فرد يا افرادي در خدمت ديگري به كار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول يافته است .

  زماني كارگر بصورت برده ، سراپا مطيع و فرمانبردار مالك خود بوده و امكان سرپيچي از دستورات او وجود نداشته است . سرپيچي ها مجازاتهاي سنگيني داشته كه حتي تا حد شكنجه و مرگ كارگر (برده ) پيش مي رفته است . در واقع صاحب كار ، نه فقط مالك نيروي كار او بلكه مالك جسم او نيز بود وبه هرشكلي كه مي خواسته است مي توانسته با او رفتار كند . اين رابطه در طول زمان تحول پيدا ميكند و كارگر به صورت رعيت در مي آيد . هرچند كه در اينجا صاحب كار مالك كارگر نيست اما رابطه كار بشدت سخت است و كارگر بوفور مورد استمثار صاحب كار يا ارباب قرار مي گيرد و براي انجام كارش مزدي بسيار اندك كه معمولاً بصورت غير نقدي وبه شكل بخشي جزئي از محصول است ، دريافت مي كند .

  در برهه اي ديگر از زمان اين رابطه بصورت استاد و شاگرد در نظام صنفي است يا ه صورت كارگر و كارفرما در كارگاههاي كوچك وبزرگ است . هرچند دراين نوع رابطه كارگر مزدي دريافت مي كند اما چگونگي دريافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قراردادبا عرفي است كه درواقع كارگر مجبور به پذيرش شرايط فردي و كاري صاحب كار يا كارفرما است ، وي مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پايمال مي گردد . به هر حال چنين رابطه اي با پيدايش انقلاب صنعتي و روي آوردن كارگران به شهرها و كارخانه هاي بزرگ وضعيت سخت تري به خود گرفته و كارگران مورد استثمار بيشتري قرار مي گيرند(1)

  وجود چنين رابطه رقت باري بين كارگران و كارفرمايان كه گرسنگي سختي و ناتواني جسمي و روحي كارگران و مسائل ديگر اقتصادي و اجتماعي را بدنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنين رابطه اي به انحاي گوناگون واكنش هايي بروز كند . محققان حقوق كار، عوامل مختلفي از جمله عقيدتي، حقوق ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي را بر مي شمارند (2) كه باعث دگرگوني اين رابطه به گونه اي ديگر شده و زمينه دخالت دولتها را در روابط كار فراهم آورد . درواقع بتدريج دولتها در رابطه خصوصي بين اين دو قشر دخالت كرده و موازين و شرايط و مقرراتي را كه امري بوده و پيروي از آنها ضروري است، وضع مي كنند . از اين زمان است كه حقوق كار كه جنبه خصوصي داشته ( چنانچه موجود بوده باشد ) به حقوق كار با جنبه عمومي تبديل مي گردد . به عبارت بهتر ، علاوه برجنبه خصوصي كه رابطه قراردادي بين كارگر و كارفرماست، جنبه عمومي نيز كه همانا وضع قوانين و مقررات و انجام تمهيدات لازم ونظارت بر اجراي قوانين ، توسط قوه حاكمه است ، پيدا مي كند . اگر در عصر حاضر نخواهيم بصراحت درصد نقش حقوق خصوصي و عمومي را در رابطه كار بيان كنيم ، حداقل مي توانيم بگوييم كه هردو حقوق نقشي حساس داشته ، بلكه بيشتر براهميت نقش عمومي اين حقوق افزوده و تأكيد شده است . زيرا بواسطه وضع قوانين و مقررات لازم الاجرا توسط دولتها وتهيه تمهيدات لازم براي به اجرا درآوردن آنهاست كه روابط خصوصي حقوق كار مي تواند به شكل درستي انجام پذيرد . به هر حال جنبه حقوق عمومي حقوق كار مطلبي است كه نه تنها نمي توان منكر آن شد ؛ بلكه نقش بسيار مهمي در روابط كاري بين كارگران و كارفرمايان دارد . در اين مقاله تلاش شده است تا چنين نقشي با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران تشريح و تبيين گردد . لازم به ذكر است كه چون معمولاً در هر كشوري سه قوه ، تجلّي نظام حكومتي آن كشور را تشكيل مي دهند كه شامل قواي مقننه ، مجريه و قضاييه مي باشند ، بنابراين ما به هريك از آنها به عنوان اركان حقوق عمومي توجه كرده و نقش هريك را دراين رابطه بصورت مجزا در سه بخش بررسي مي كنيم .

  بخش اول . نقش قوه مقننه :

  قوه مقننه به عنوان يكي از قواي تشكيل دهنده دولت ، مي تواند نقش مؤثري در چگونگي روابط بين كارگر وكارفرما، داشته باشد. قوانيني را تصويب نمايد كه در جهت حمايت از كارگر بوده و بتواند از بروز اختلاف و تشنج بين اين دو قشر جلوگيري كند يا آنچنان امكانات قانوني را مقرر دارد كه پس از بروز اختلاف به بهترين وجه اختلاف زدايي كند . بايد قوانين را به گونه اي تهيه و تنظيم كند كه تاحد امكان از استثمار و بهره كشي كارگران توسط كارفرمايان جلوگيري به عمل آيد . از سوي ديگر ، ويژگي قوانين كار بايد طوري باشد كه برخلاف آنها نتوان توافق نمود ( قوانين امري ) و چنان با نظم عمومي در ارتباط باشد كه تخلف از آنها مطابق با برهم زدن نظم عمومي باشد . و سرانجام ويژگيهاي اين قوانين چنان باشد كه رعايت حقوق بنيادين كارگر را بنمايد . اينها مسائلي است كه بايد در اين بررسي يك به يك مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند .

  الف . حمايت از كارگر :

  كارگر در رابطه قراردادي با كارفرما داراي ويژگي هايي است كه دولت ها بايد به حمايت ازاو برخيزند . به بياني كلي تر دولت ها وظيفه دارند از همه اقشار و شهروندان خود به ويژه طبقات ضعيف حمايت كنند . يكي از اين ويژگيها ، نابرابر اي كه بين اين دو طبقه در تمام موارد از جمله زمينه هاي اقتصادي واجتماعي وجود دارد . اين نابرابري ها را كه ميتواند آثار دگرگوني داشته باشد ، دولتها را موظف مي كند تا حداقل درجهت كاهش آنها اقداماتي انجام دهند . قوه مقننه بايد با توجه به اين نكته به وضع قوانيني مبادرت كند تا اين نابرابري ها تا حدودي جبران و از ميزان آنها كاسته شود . بدين جهت است كه استادان اين رشته، رسالت حقوق كار را تعديل روابط بين كارگر و كارفرما مي دانند . (3)

  ج. ايجاد تمهيدات براي حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )

  در خصوص روابط كار قانونگذار نه تنها براي جلوگيري از بروز اختلاف ها به وضع مقررات پرداخته؛ بلكه در صورت پيدايش اختلاف نيز تمهيداتي را براي حل وفصل اختلاف ها در نظر گرفته است . تمهيداتي كه بتواند هرچه زودتر اختلاف بين دو طرف را حل كرده وادامه كار در وضع عادي را فراهم كند ؛ تا ضمن احقاق حقوق طرفين، از بروز آثار اقتصادي، اجتماعي و رواني اين اختلافها جلوگيري نمايد . بواسطه ويژگي رابطه كارگر وكارفرما، قانونگذار از ابتدا نخواسته است كه اختلاف موجود بين آنان در مراجع عمومي حل اختلاف دادگستري مطرح و رسيدگي شود تا مشكلاتي بر مشكل موجود افزوده و جريان رسيدگي را طولاني تر نمايد. از اين رو مراجع وشيوه هايي را براي حل اختلافها در نظر گرفته وفصل نهم قانون كار را به اين موضوع اختصاص داده است . لازم به ذكر است كه بطور طبيعي حل همه اختلاف ها از اين طريق ممكن نيست و قانونگذار محدوده آن را مشخص كرده است .

  تحقیقهای مشابه
  بررسی حقوق کار و کارگز
  32 صفحه - 12000 تومان
  جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  طرح تکریم و ارتباط با حقوق کار در بانکها
  13 صفحه - 7500 تومان
  حقوق کار کارگر و کارفرما
  46 صفحه - 10500 تومان
  سازکارهای حمایتی قانون گذار از کارگر در انعقاد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران
  38 صفحه - 9000 تومان
  تعامل کارگر و کارفرما و شناسایی معضلات و موانع اجرایی آن - روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  نقش قرار داد در رابطه کارگر و کارفرما و نقش دولت در انعقاد آن
  80 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007