1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی

عنوان سفارش :
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
تعداد صفحه :
8
قیمت :
1000 تومان

حقوق بين الملل اقتصادي بعنوان بخشي از حقوق براي حقوقدانان انگليسي نامأنوس ميباشد. درعين حال، هيچكس رشد فزينده همكاري بين المللي در زمينه اقتصادي بعد از جنگ دوم جهاني ونقش فعال انگلستان را دراين پروسه انكار نميكند. جان مينراد اقتصاد دان بريتانيايي در طرح ريزي سيستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهاي كليدي داشت. اين سيستم ايجاد سه سازمان را پيش بيني ميكرد: اولاً صندوق بين الملل پول (IMF) بمنظور تامين ثبات در مبادلات پولي بين دولتها بعد از جنگ وثانياً بانك بين المللي ترميم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانك جهاني) به منظور فراهم نمودن كمك توسعهاي كه اين امكان را به همه دولتها ميداد تا در تجارت جهاني فعالانه شركت كنند. بريتانيا از جمله دولتهاي موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنين در برنامههاي مربوط به بازسازي اروپاي غربي وكمك به كشورهاي از استعمار رهايي يافته افريقايي، آسيايي حوزه كارائيب شركت داشت. و اما سازمان سوم در سيستم برتن وودز يعني «سازمان تجارت بين المللي ITO» بويژه بخاطر «عدم تصويب كنگره ايالات متحده، هرگز موجوديت پيدا نكرد…خلاء ناشي از عدم تأسيس «سازمان تجارت بين المللي » از طريق « موافقتنامه عمومي تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبريتانيا بعنوان يك عضو مؤسس به همراه ساير كشورهاي صنعتي غربي، با اتكاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازي هر چه بيشتر تجارت جهاني همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهي متحد( انگلستان) در يك اقدام دير هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپايي يعني: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپايي (ECSC) جامعه انرژي اتمي اروپايي(Euratom) وجامعه اقتصادي اروپايي (EEC) ملحق شد واز اين رو در حال حاضر، يك كشور عضو مهمترين گروه منطقهاي در بين كشورها يعني جامعه اقتصادي اروپايي به شمار ميرود.اكنون وقت آن رسيده ببينيم حقوقدانان حقوق بين الملل عمومي چگونه حقوق بين الملل را تعريف ميكنند. قبل از ورود به اين بحث، لازم به ذكر است كه بعضي تعاريف براي حقوقدان انگليسي، كه در حقوق ملياش مفاهيم اقتصاي سابقه چنداني ندارد، بويژه اهميت به سزايي دارد. تعاريف به سه دسته تقسيم ميشوند: معيارهاي تشخيص آنها ممكن است: « منشأ الزام حقوقي» (Authority Legal (Source of، يا« محتواي موضوع»(Content of Subqect ) باشد و يا« هدف غايي»(Obqective) كه بايد حاصل گردد. مجدداً لازم به يادآوري است كه موضوع مورد بحث دائماً در حال تغيير وتحول است، تغيير در خود اقتصاد بين المللي و در مكانيزمهاي تنظيم كننده كه براي اداره آن تصويب شدهاند. اين تعاريف، به منظور سازش وتطابق با چنين واقعيتهاي متغير، قطعاً جرح و تعديل خواهند شد.

 • الف:منشأ الزام حقوقي
 • نويسندگاني كه تعريفي مبتني بر منشأ قواعد حاكم بر موضوع را پذيرفتهاند عبارتند از: شوار زنبرگر( Schwaarzenberger )، كارور (Carreau )، ژويارد( quillard )، فلوري(Flory )، ورلورن ون تمات( Themaat Ver Loren van) و زايدل هوهن فلدرن(Seidl- Hohenveldern ). از ديدگاه اين نويسندگان حقوق بين الملل اقتصادي همان قواعد حقوق بين الملل عمومي حاكم بر روابط اقتصادي بين الملل است. ورلورنون تمات در اين باره چنين اظهار ميدارد:« مجموعه قواعد در خصوص مناسبات اقتصادي فراملي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم از معاهدات حقوق بين الملل عمومي نشأت گرفتهاند».

 • ب: محتواي موضوع
 • گروه دوم حقوق بين الملل اقتصادي را با مراجعه به محتواي موضوع تعريف مينمايد. پترزمن( Petersmann) ترجيح ميدهد كه در مقابل« حقوق اقتصاد بين الملل»(the law of the international economy) سخن بگويد. وي عنوان اخير را اينگونه تعريف مينمايد:« نوعي وحدت عملي مقررات خصوصي، ملي و بين المللي در مورد اقتصاد جهاني كه نتيجتاً در برگيرنده حقوق خصوصي، حقوق عمومي ] ملي[ و حقوق بين الملل عمومي ميباشد». شوارزنبرگر در حدود سال 1966، تعريفي را عرضه ميدهد كه هر دو روش را در بر ميگيرد:

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 1000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
  تفاوت ها و علل تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
  28 صفحه - 10500 تومان
  پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران (Hazel J.Wilson et all) (هازل. ویلسون و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 6000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  25 صفحه - 7500 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  23 صفحه - 7500 تومان
  تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
  32 صفحه - 9000 تومان
  بررسی و تبیین حقوق اقتصادی در حقوق بشر
  23 صفحه - 12000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
  6 صفحه - 7800 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007