1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا

عنوان سفارش :
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا
تعداد صفحه :
104
قیمت :
36000 تومان
 • فهرست مطالب
 • فصل اول:طرح تحقيق
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • هدف كلي پژوهش
 • فرضيه هاي پژوهش
 • روش انجام تحقيق
 • جامعه آماري/li>
 • نمونه آماري
 • روش جمع آوري اطلاعات(ابزار پژوهش)
 • روش آماري
 • محدوديت هاي تحقيق
 • تعريف اصطلاحات و واژه ها
 • تعاريف نظري
 • تعاريف عملياتي
 • فصل دوم: ادبيات تحقيق
 • مقدمه
 • الف_مطالعات نظري(بخش اول)
 • ازدواج

  هدف ازدواج

 • اهداف زناشوئي
 • رضايت زناشوئي
 • مسائل ارزش،عقيدتي و مذهبي
 • تعريف دلبستگي
 • نظريه دلبستگي
 • نظريه اريكسون
 • نظريه يادگيري اجتماعي
 • نظام كردارشناسي
 • مفاهيم اساسي نظام بالبي
 • مفهوم دلبستگي
 • كنش دلبستگي
 • واكنش كودكان به هنگام جدائي از مادر
 • جايگاه مادر در دلبستگي
 • سنجش دلبستگي
 • نگاه كلي به دلبستگي
 • ارزش اخلاقي

  رفتار اخلاقي

  قضاوت اخلاقي

  رشد اخلاقي

 • روند رشد
 • نظريه كلبرگ
 • مراحل رشد و تكامل اخلاقي
 • تفكر و اخلاق
 • پياژه
 • مطالعات تجربي
 • فصل سوم:روش انجام تحقيق
 • مقدمه
 • روش انجام تحقيق
 • جامعه آماري
 • نمونه آماري و نحوه گزينش
 • روش تجزيه و تحليل داده ها
 • فصل چهارم:يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
 • مقدمه
 • يافته توصيفي
 • يافته استنباطي
 • فصل پنجم:خلاصه تحقيق،نتايج و پيشنهادها
 • مقدمه
 • خلاصه تحقيق
 • نتايج
 • پيشنهادها
 • منابع
 • پيوست(نمونه پرسشنامه،جدول،نمودار و غيره)
 • فهرست جداول
 • جداول(1_4)فراواني و درصد دانش آموزان
 • جدول(2_4)سبك دلبستگي دانش آموزان
 • جدول(3_4)قضاوت اخلاقي دانش آموزان
 • جدول(4_4)رضايت زناشوئي مادران دانش آموزان
 • جدول(5_4)تفاوت قضاوت اخلاقي دانش آموزان كلاس دوم و ششم
 • جدول(6_4)تفاوت سبك دلبستگي دانش آموزان كلاس دوم و ششم
 • جدول(7_4)رابطه بين قضاوت اخلاقي و سبك دلبستگي دانش آموزان
 • جدول(8_4)تفاوت رضايت زناشويي مادران دانش آموزان كلاس دوم و ششم
 • فهرست اشكال
 • شكل(1_4) نمودارميله اي فراواني دانش آموزان كلاس دوم و ششم
 • شكل(2_4) نمودار ميله اي سبك دلبستگي دانش آموزان كلاس دوم
 • شكل(3_4) نمودار ميله اي سبك دلبستگي دانش آموزان كلاس ششم
 • شكل(4_4)نمودار ميله اي قضاوت اخلاقي دانش آموزان كلاس دوم
 • شكل (5_4)نمودار ميله اي قضاوت اخلاقي دانس آموزان كلاس ششم
 • شكل(6_4)نمودار ميله اي رضايت زناشوئي مادران دانش آموزان كلاس دوم
 • شكل (7_4)نمودار ميله اي رضايت زناشوئي مادران دانش آموزان كلاس ششم
 • مقدمه
 • خانواده اولين و مهمترين محيطي است كه كودك را از كيفيت روابط انساني آگاه مي سازد.طبق نظر اكثر روانشناسان،تجارب چند سال اول زندگي كه غالبآ در محيط خانواده اتفاق مي افتد، زير بناي شخصيت و رفتار بعدي ما را تعيين مي كند. حتي بعضي از روانشناسان معتقدند كه تنها تجارب بعدي نمي تواند در اساس اين ساختمان تغيير چنداني ايجاد كند.آنچه مسلم است،كودك در محيط خانواده با معيارهاي اخلاقي،ارزشهاي اجتماعي و كيفيت روابط انساني آشنا ميشود، اين تجارب رفتار، نگرشها،آرمانهاي تحصيلي، نوع حرفه، اعتقادات مذهبي و سياسي، اقتصادي او را تا حد زيادي مشخص مي كند. روابط خانوادگي،به علت تماس نزديك اعضاي آن با يكديگر و تاثير متقابل رفتارهرعضو بر عضو ديگر،محيطي سرشار از عاطفه،هيجان،محبت ،احترام،كينه توزي و ترس بوجود مي آورد. درگيرودار روابط خانوادگي كليه تجاربي كه يك كودك در رابطه با ديگران كسب مي كند،به هويت او شكل مي دهد و او بتدريج از خود تصويري بدست مي آورد كه اين تصوير زير بنا و شالوده شخصيت آينده او را شكل مي دهد(احدي و بني جمالي،1366،صص80_70).

  خانواده بنیان یک جامعه است که والدین،فرزندان و روابط میان آنها حکایت می کند. هر كدام از اعضاي خانواده در ارتباط با هم اثرات مستقيم و غير مستقيمي از خود بجا مي گذارند.يك خانواده سالم و موفق علاوه بر رضايت داخلي اعضاي خانواده، پيشرفت و سلامت و آينده فرزندان را نيز رقم مي زند و در نهايت به جامعه سالم و موفق كمك مي كند. هر گاهروابط ميان اعضاي خانواده سالم و تؤام با رضايت باشد اثرات مثبت آن در جامعه همچنين دقت آنها را در رشد روحي رواني اطفال و تكامل شخصيت انها گوشزد میینمايد(سادات،1372،ص10).

  خانواده اولين جايگاه براي رشد اجتماعي و عاطفي است.خانه و محل زندگي مكاني است كه تجربيات رضايت بخش عاطفي كودك را فراهم ساخته و در اثر وابستگي هاي مطمئن تبديل به پايگاهي جهت كشف،جستجو و دست رسي به ساير مردم مي گردد.از طريق اين محل زندگي،همانطوريكه والدين آگاهند كودك خود را براي آينده آماده ساخته و به ميكروسيستم ديگري منتقل مي گردد(سيف،1364،صص4_353).

 • مطالعات نظری
 • بخش1: اختلاف زناشوئي
 • ازدواج :

  خانواده گروه كوچكي است كه حد فاصل بين فرد و جامعه قرار گرفته است. شايد مناسب تر باشد كه خانواده را با توجه به ويژگي هاي اساسي آن تعريف كنيم:

  1) از عمومي ترين سازمانهاي اجتماعي است كه بر اساس ازدواج بين يك مرد و دست كم يك زن شكل ميگيرد.

  2) در آن مناسبات خوني يا اسناد يافته(پذيرش فرزند )به چشم مي خورد.

  3) معمولأ داراي نوعي اشتراك مكاني است.

  4) معمولأ كاركردهاي گوناگون شخصي،جسماني،اقتصادي،تربيتي و جز اينها را بر عهده دارد(سالاري فر،1388،ص13).

  در بين تمامي نهادها،سازمانها و تأسيسات اجتماعي،خانواده،نقش و اهميتي خاص و بسزا دارد.تمامي آنان كه در باب سازمان جامعه انديشيده اند، همه مصلحين، حتي روياگرايان و آنان كه به ناكجاآباد روي كردند بر خانواده و اهميت حياتي آن براي جامعه تأكيد ورزيده اند، به درستي هيچ جامعه اي نمي تواند ادعاي سلامت كند.چنانچه از خانواده هايي سالم برخوردار نباشد.باز به هيچ شبهه، هيچ يك آسيب هاي اجتماعي نيست كه فارغ از تأثير خانواده پديد آمده باشد(ساروخاني،1370،ص11).

  خانواده مانند هر نظام اجتماعي ديگر نيازهاي اوليه ي دارد. از جمله اين نياز ها مي توان به اين موارد اشاره كرد:

  • احساس امنيت فيزيكي

  • احساس صميميت و وابستگي

  • احساس مسئوليت

  • نياز به انگيزه

  • نياز به شادي

  • نياز به تأييد و تصديق

  تحقیقهای مشابه
  بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا
  104 صفحه - 36000 تومان
  بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
  106 صفحه - 45000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  روشهاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان
  28 صفحه - 9000 تومان
  پروژه آمار ارتباط دانش اموزان با همسنین خود
  18 صفحه - 7500 تومان
  افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
  9 صفحه - 4500 تومان
  چرا دانش آموزان در موقع امتحان اضطراب دارند
  12 صفحه - 4500 تومان
  افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حظور فعال در کلاس درس حرفه و فن
  23 صفحه - 9000 تومان
  پروژه افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حضور فعال در کلاس حرفه و فن
  21 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
  59 صفحه - 75000 تومان
  آموزش و یادگیری دانش آموزان
  11 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  79 صفحه - 54000 تومان
  پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  60 صفحه - 54000 تومان
  بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  14 صفحه - 9000 تومان
  پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
  15 صفحه - 6000 تومان
  نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان ارتقا روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی
  10 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان در ارتقای روحیه ایثار فداکاری و شهادت طلبی
  11 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
  70 صفحه - 48000 تومان
  پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
  22 صفحه - 7500 تومان
  روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
  19 صفحه - 9000 تومان
  زبان عربی و علت بی علاقه گی دانش آموزان به آن
  10 صفحه - 4500 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی و درک مطلب دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  10 صفحه - 6000 تومان
  بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
  11 صفحه - 7500 تومان
  میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
  11 صفحه - 9000 تومان
  آشنایی دانش آموزان با رایانه
  9 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
  68 صفحه - 45000 تومان
  تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
  22 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
  11 صفحه - 9000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  15 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
  131 صفحه - 54000 تومان
  آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  17 صفحه - 27000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
  36 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
  153 صفحه - 75000 تومان
  کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
  16 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
  101 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
  120 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  304 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  121 صفحه - 66000 تومان
  کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور
  8 صفحه - 105000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 36000 تومان
  بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
  19 صفحه - 18000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 66000 تومان
  نقش عوامل انساني مدرسه در افزايش انگيزه و علاقه دانش آموزان براي فعاليت هاي ورزشي
  18 صفحه - 7500 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
  14 صفحه - 12000 تومان
  نقش هوش هیجانی در بالا بردن عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی
  29 صفحه - 7500 تومان
  دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
  16 صفحه - 7500 تومان
  رفع اضطراب ناشی از امتحان در دانش آموزان پسر
  4 صفحه - 3000 تومان
  راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق
  22 صفحه - 12000 تومان
  گزارش تخصصی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه
  14 صفحه - 6000 تومان
  شناخت دانش آموزان دیرآموز
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  102 صفحه - 75000 تومان
  پروژه آمار بررسی بررسی هوش دو کلاس دانش آموزان
  19 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007