موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

عنوان سفارش :
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
تعداد صفحه :
18
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه 1
 • 1ـ تحولات انديشه سياسى امام خمينى(ره)
 • الف) كشف‌الاسرار:
 • ب) كتاب البيع:
 • ج) نامه ‏ها:
 • 2ـ تحليل‌هاى مختلف در تبيين تحولات انديشه سياسى امام
 • منابع
 • مقدمه :
 • مسائل چندى سبب شده تا موضوع «ثبات و تحول‏» در «انديشه سياسى امام خمينى(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تمسك به بخش‌هايى از تفكر سياسى امام، به هدف تحكيم ديدگاه‌هاى جناحى و يا توجهاتى كه از سر نقد و احيانا تأثيرپذيرى از ديدگاه‌ها و نظريات رئاليستى، به انديشه سياسى ايشان شده‏ است، از مهم‌ترين رهيافت‌ها در اين باب است. ديدگاه اول، عمدتا از سوى جناح‌ها و گروه‌هاى داخل نظام جمهورى اسلامى و ديدگاه دوم، عمدتا از سوى كسانى كه خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده ‏است. البته اندكى هم هستند كه درون نظام قرار دارند و در رديف گروه دوم قرار مى‏گيرند. در اين باره در ادامه سخن خواهيم گفت. گروه سومى هم هستند كه سعى كرده‏اند به طور منصفانه و در واقع با بى طرفى و از سر «علم‏» و با تكيه بر «روش معتبر»، به توضيح موضوع «ثبات و تحول در انديشه حضرت امام (ره)» بپردارند.

  ادعاى نگارنده اين است كه هيچ كدام از ديدگاه‌هاى اول و دوم تا كنون موفق به توضيح معتبرى از انديشه سياسى امام و ميزان ثبات يا تحول آن نشده‏اند. چنانكه گروه سوم نيز تلاششان ناكافى بوده است. بر همين اساس، به نظر نگارنده اولا، انديشه سياسى حضرت امام (ره) دچار تحول شده‏است. ثانيا، اين تحول مبتنى بر اصول ثابتى بوده‏است. ثالثا، آن اصول ثابت، مشتمل بر مواردى چون «اجتهاد»،«شرايط زمان و مكان‏»، تكليف، مصلحت، اصل تقدم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور و ساير اصولى كه در ادامه ذكر خواهد شد، مى‏شود. رابعا، تحول در انديشه سياسى يك متفكر، نه نقطه قوت آن انديشه است و نه نقطه ضعف آن؛ بلكه جهت تحول و مبناى آن است كه موجب قوت يا ضعف مى‏گردد.

  فرضيه مذكور با عنايت ‏به برداشتى است كه نگارنده از مفهوم «انديشه سياسى‏»،«سياست‏» و «دين‏» دارد.

  به نظر نگارنده انديشه کوشش براى تعيين اهدافى است كه به اندازه معقولى احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايى است كه در حد معقولى مى‏توان انتظار داشت، موجب دستيابى به آن اهداف بشود.(1)

  بنابراين، با توجه به اينكه مشكلات انسان در عرصه سياست و زندگى و در بستر زمان، نو مى‏شود و بعضا شرايط و امكانات نيز، در شرايط يكسانى ـ در بستر زمان ـ قرار ندارند، انديشمند و متفكر سياسى، بايسته است كه متناسب با شرايط و امكانات به تعيين اهداف معقول و تعيين مكانيزمهاى رسيدن به آن اهداف بپردازد. به عبارت ديگر، به «اصل قدر مقدور» و «تقديم اهم بر مهم‏» توجه نمايد. بر همين اساس است كه ما مى‏توانيم از انديشه‏هاى سياسى متفكران با ديدگاه‌ها و نگاههاى مختلف در درون يك مكتب فكرى، سخن بگوييم و نيز بر همين اساس است كه مى‏توانيم از تحول انديشه سياسى يك متفكر در بستر زمان گفت و گو نماييم.

  متفكران مسلمان، دقيقا به اين مسأله توجه داشته‏اند. بد نيست در اينجا به يك نمونه كلاسيك اشاره شود. خواجه نصيرالدين طوسى در «اخلاق ناصرى‏»، چنين آورده‏است:

  «و ببايد دانست كه مبادى‏مصالح اعمال و محاسن‏افعال نوع بشر كه مقتضى نظام امور و احوال ايشان بود دراصل، يا طبع باشد يا وضع؛ اما آنچه مبدا آن طبع بود، آن است كه تفاصيل آن، مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست‏بود و به اختلاف ادوار و تقلب سير و آثار، مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد. و اما آنچه مبدا آن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق راى جماعتى بود بر آن، آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب، اقتضاى راى بزرگى بود، مانند پيغمبرى يا امامى، آن را نواميس الهى گويند؛ و آن نيز سه صنف باشد: يكى [...]عبادات و احكام آن؛ و دوم[...]مناكحات و ديگر معاملات؛ و سيم آنچه راجع با اهل شهرها و اقليمها بود؛ مانند حدود و سياست، و اين نوع علم را علم فقه خوانند، و چون مبدا اين جنس اعمال، مجرد طبع نباشد، وضع است، به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاو ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد». (2)

  هرچند فقره مذكور اندكى طولانى شد؛ اما نيازى كه به استناد به عين نص مذكور داشتيم، سبب شد تا تطويل آن را ناديده بگيريم. نكته مهم در فقره پيش گفته، همان «در بدل افتادن‏» و تغيير كردن فقه سياسى به حسب تغلب احوال و ايام و ملل و دول است. دقت در فقره مذكور، روشن مى‏كند كه قسم سوم علم فقه از نگاه خواجه نصير الدين طوسى، فقه سياسى و يا به تعبير ديگر، انديشه‏هاى سياسى فقهى مى‏باشد كه چون «وضعى‏» است، بر حسب

  مبناى وضع، كه شرايط و مقتضيات مختلف است، در حال تغيير و تحول است.

  با توجه به آنچه آمد، لازم است در جهت تعقيب پرسش اصلى پژوهش كه همانا پرسش از «ثبات و تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره) است، مباحث ذيل را دنبال كنيم:

 • 1ـ گزارشى از تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره)
 • 2ـ ارايه ديدگاه‌هاى مختلف در زمينه پرسش محورى مقاله و احيانا نقد و بررسى آنها
 • 3ـ پاسخ نگارنده
 • 1ـ تحولات انديشه سياسى امام خمينى(ره)

  از آنجا كه اين پژوهش عهده‌دار تبيين انديشه سياسى امام نيست (3) صرفا به بيان نقاط عطف، كه نشان دهنده تحول در انديشه است، اكتفا خواهد كرد. مهمترين منابع انديشه سياسى امام، عبارتند از: كشف‌الاسرار، كتاب البيع، مصاحبه‏ها و نامه‏ها. (4)

  مخصوصا نامه‏هايى كه در آخرين سالهاى زندگى ايشان صادر شده است.

  الف) كشف‌الاسرار:

  اين كتاب در سال‏1323(ه.ش) به نگارش در آمده است. هدف عمده از نگارش كشف‌الاسرار، پاسخگويى به اتهاماتى بود كه نويسنده «اسرار هزار ساله‏» و ديگران، به اسلام، حوزه‏هاى علميه و علما زده بودند. در ضمن رد اين اتهامات بود كه حضرت امام، حمله‏هاى تندى عليه رژيم پهلوى، بويژه رضاخان داشتند. همچنين در بخشهايى از اين كتاب، مطالبى آمده‏است كه مربوط به انديشه سياسى ايشان مى‏شود. آنچه براى برخى از افراد ايجاد سؤال كرده‏است، همين مطالب است؛ چرا كه در برخى موارد، به نظر مى‏رسد كه حكومت‏سلطنتى مورد تاييد قرار گرفته‏است و حضرت امام مى‏خواهد بگويد؛ علما از قديم الايام با آن همكارى داشته‏اند و در پاره‏اى از مطالب، حكومت‏سلطنتى به شرط نظارت علما بر آن، مورد تاييد قرار گرفته‏است و در بخشى از مطالب، اساسا حكومت‏سلطنتى نفى و حكومت اسلامى به جاى آن پيشنهاد شده‏است. نظريه اخير بعدها از سوى حضرت امام شرح و بسط بيشترى يافت و با تشكيل نظام جمهورى اسلامى وارد مرحله نوينى شد. در اينجا به برخى از مستندات تصريح كرده و با توجه به اهميت آنها، از زاويه بحث اين پژوهش، تاملات بيشترى در آنها مى‏كنيم.

  تحقیقهای مشابه
  نظرگاههای مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندشه و نظام سیاسی اسلام
  17 صفحه - 7500 تومان
  ویژگی های مکتب سیاسی امام خمینی چیست
  14 صفحه - 6000 تومان
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
  18 صفحه - 6000 تومان
  اندیشه های امام (ره) در برابر اندیشه ایدئولوژی ستیز دور
  14 صفحه - 4500 تومان
  مشروعیت حکومت سیاسی از دیدگاه امام خمینی
  28 صفحه - 9000 تومان
  ساده زیستی امام خمینی (ره)
  15 صفحه - 6000 تومان
  چهل حدیث از سخنان امام خمینی (ره)
  14 صفحه - 4500 تومان
  گذری بر زندگی امام خمینی (ره)
  20 صفحه - 7500 تومان
  گذری بر زندگی امام خمینی 11
  11 صفحه - 4500 تومان
  مبارزات امام خمینی (ره)
  25 صفحه - 7500 تومان
  گفته ها ی امام خمینی در باره عاشورا
  9 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
  110 صفحه - 54000 تومان
  حوزه فلسفی امام خمینی (ره)
  22 صفحه - 7500 تومان
  کمیته امداد امام خمینی (ره)
  7 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی خودکفایی و اشتغال (آموزش و کاریابی) در کمیته امداد امام خمینی (ره)
  68 صفحه - 30000 تومان
  شیوه رهبری امام خمینی (ره)
  19 صفحه - 7500 تومان
  امام خمینی ره از ولادت تا رحلت
  26 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007