موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اکتشاف اورانیوم

عنوان سفارش :
اکتشاف اورانیوم
تعداد صفحه :
90
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست
 • عنوان
 • فصل اول: کلیات
 • چكیده
 • مقدمه
 • پیشینه پژوهش
 • روش مطالعه
 • گردآوری اطلاعات و مطالعه منابع
 • مطالعات دفتری
 • مطالعات صحرایی و انجام آزمایش های مرتبط
 • اهداف پژوهش
 • موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی محدوده اکتشافی
 • فصل دوم: اكتشاف ژئوفیزیكی هوابرد و مبانی هسته‌ای
 • فروپاشی عناصر پرتوزا
 • منابع طبیعی تابش گاما
 • عدم تعادل رادیواكتیویته و برهمکنش تابش گاما و مواد مختلف
 • آشكارسازهای تابش گاما
 • واحدهای مورد استفاده در زمین شناسی هسته ای
 • تابش کننده های پرتوگاما
 • ویژگی های تابش¬های پرتوگاما
 • اندازه گیری تابش گاما
 • تاثیرات محیطی
 • فصل سوم: زمین‌شناسی منطقه
 • مشخصات و موقعیت جغرافیایی منطقه
 • راههای دسترسی
 • زمین شناسی ناحیه‌ای و تكتونیك منطقه
 • واحد‌های سنگی پالئوزوئیك
 • واحد‌های سنگی مزوزوئیك
 • واحد‌های سنگی سنوزوئیك
 • توده‌های نفوذی الیگوسن
 • سازند‌های نئوژن
 • زمين شناسي اقتصادي
 • زمين شناسي ساختماني
 • ويژگيهاي ساختاري در گستره افيوليتي اسالم- شاندرمن
 • ويژگيهاي ساختاري در گستره سنگ نهشته هاي رسوبي
 • ويژگهاي ساختاري در گسترده سنگهاي آذرين
 • .ويژگيهاي ساختاري در گستره سنگهاي آذرين
 • ويژگيهاي ساختاري در گستره نهشته هاي پليوكواترنري پهنه ساحلي خزر
 • معرفی واحدهای سنگی
 • رخساره آبرفتي
 • رخساره ساحلي
 • رخساره هاي خشكي
 • واحدهاي آذرين
 • سنگهاي مجموعه افيوليتي شاندرمن
 • مجموعه سنگهاي دگرگونه گشت
 • پتروگرافی
 • پتروگرافی سنگ‌های آذرین
 • پتروگرافی سنگهای دگرگونی
 • فصل چهارم: پردازش داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوایی منطقه گلجه زنجان
 • اصول روش ژئوفیزیک هوابرد
 • روش های نمایش داده‌ها ی رادیومتری و تفسیر آنها
 • نمایش پروفیلی داده‌ها
 • نقشه‌های كانتوری
 • فصل پنجم: تعیین ناهنجاری های عناصر پرتوزا در محدوده اکتشافی گلجه زنجان
 • تعیین آنومالیها از اطلاعات ژئوفیزیك هوایی به روش آماری
 • توزیع نرمال و لاگ نرمال برای داده‌های رادیومتری
 • توزیع فراوانی داده‌ها
 • رسم نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی داده‌ها
 • پارامترهای آماری و محاسبه آنها برای داده‌های رادیومتری هوایی
 • .تعیین نقشه ناهنجاری های عناصر پرتوزا با استفاده از روش آماری
 • فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • منابع و مآخذ.الف: فارسی
 • ب: انگلیسی
 • Abstract
 • مقدمه
 • اولین گام و اولین حلقه در چرخه سوخت هسته ای تأمین منابع اورانیوم مورد نیاز جهت صنعت انرژی هسته ای است. با توجه به مطالعات به عمل آمده، ایران كشور پهناور و مستعدی از نظر انواع منابع فلزی و غیر فلزی در محیطهای مختلف زمین شناسی است. نقشه های رادیومتری و اسپكترومتری هوایی كه برای مناطق وسیعی از كشور تهیه گردیده اند، وجود ناهنجاریهای متعددی از اورانیوم و عناصر همراه آن كه ممكن است در مواردی حاكی از وجود معادن اورانیوم باشد نشان میدهند. لذا بر اساس سیاست های كلان سازمان انرژی اتمی ایران و با توجه به شرایط زمین شناسی كشور در حال حاضر پنج راهكار برای اكتشاف منابع معدنی اورانیوم در ایران طراحی گردیده است كه به نظر میرسد به طور مطلوبی كل كشور را تحت پوشش قرار دهند. این راهكارها عبارتند از:

  • اكتشاف اورانیوم در حوضه های رسوبی كشور،

  • اكتشاف از طریق كنترل نقاط شاخص اكتشاف هوابرد،

  • توسعه عملیات ژئوفیزیك هوایی در مناطق باقی مانده كشور ،

  • اكتشاف در حیطه گنبدهای نمكی جنوب كشور،

  • توسعه عملیات اكتشافی در اندیسهای قبلی .

  گفتنی است كه جهت اكتشاف منابع اورانیوم در كشور، مراحل مطالعات حوضه های نفتی و حوضه های ماسه سنگهای زغال دار ایران پیش بینی و برای آن برنامه ریزی شده است. همچنین نزدیك به یك سوم مناطق كشور تحت عملیات ژئوفیزیك هوایی قرار گرفته و در جنوب كشور نیز 68 گنبد نمكی شناسایی شده و در امور توسعه عملیات اكتشافی صدها اندیس در 46 منطقه اكتشافی مورد بررسی قرار گرفته اند كه از مهمترین آنها می توان به مناطق معدنی ساغند و اكتشافی خشومی، ناریگان و چاه جوله اشاره نمود.

  روش اکتشافات ژئوفیزیک هوابرد از جمله روش هایی است که میتوان با سرعت نسبتا مناسب محدوده وسیعی را مورد مطالعه قرار داد، البته این روش به خاطر احتیاج به دستگاههای فوق العاده حساس و دقیق و همچنین با قابلیت حمل در هواپیمای اکتشافی از قیمت بالایی برخوردار میباشند که به طبع آن هزینه اکتشافات به این روش نیز افزایش پیدا میکند. پس از برداشت اطلاعات و داده های هوابرد نوبت به تصحیح داده ها و حذف اطلاعات غیر واقعی میباشد. در مرحله بعد اطلاعات داده های فوق باید پردازش و تفسیر شوند.

 • 1- 2 پیشینه پژوهش
 • 1. نقشه 1:100000هشت جین (سازمان زمین شناسی ایران)

  2. تعیین ناهنجاری های اورانیوم در منطقه برندق، سال 85، احمدرضا لکزایی.

  3. هادی‌زاده، حسین، 1383، "اكتشافات ژئوشیمیایی از دیدگاه زمین‌شناسی اقتصادی در محدوده برگه توپوگرافی 1:50000 برندق (از شیت 1:100000 ماسوله)" فصل دوم و سوم

  4. ضیاء ظریفی، افشار.، 1385، معرفی پتانسیل های معدنی کانسارهای پرتوزا با بررسی مقاطع میکروسکوپی سنگ های محدوده جنوب غرب ماسوله-گیلان، گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.

 • 1- 3 روش مطالعه
 • روشهای اكتشافی بمنظور یافتن اورانیوم تابعی از هدف و وسعت منطقه مورد مطالعه است.ولی از جمله اختصاصات روشهای اكتشاف اورانیوم استفاده از تكنیكهای خاص بمنظور شنایائی مواد رادیواكتیو می باشد.از جمله اندازه گیری تشعشات رادیواكتیو (تابش گاما) و یا مطالعه هاله های گازی كانسارهای رادیوژنیك را می توان نام برد .بنا به فهرست ارائه شده از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA, 2003) روشهای اكتشافی اورانیوم عبارتند از:

 • 1. مطالعات زمین شناسی
 • 2. برداشتهای ژئوفیزیكی هوائی (رادیومتری هوائی)Airborne Surveys

  3. اسپكترومتری اشعه γ توسط هواپیما

  4. اسپكترومتری اشعه γ توسط اسپكترومترهای دستی ویا باماشین

  5. رادیومتری دستی به وسیله شمارنده گایگرو سنتیلومتر

  6. رادیومتری با ماشین Carborne Surveys

  7. اندازه گیری گاز رادون در خاك و قشر زیر خاك

  8. اندازه گیری گاز رادون در آب

  <>

  9. برداشتهای ژئوشیمیائی(نمونه برداری از رسوبات رودخانه ها ودریاچه ها)

  10. برداشتهای ژئوشیمیائی از خاك

  فروپاشی عناصر پرتوزا

  چندین نوع فروپاشی رادیواكتیوی وجود دارد. فروپاشی همراه با آزاد شدن یك ذرۀ ، شامل2 پروتون و 2 نوترون ‌می‌‌باشد. فروپاشی بتای منفی با تشعشع یك ذره بتا شناسایی می‌‌شود كه معادل الكترون با بار منفی ‌‌می‌‌باشد. فروپاشی بتای مثبت كه كمتر یافت میشود همراه با تشعشع یك پوزیترون با بار مثبت ‌می‌‌باشد. گیراندازی الكترون در طی جذب یك الكترون‌ مداری اتم توسط هستۀ اتم اتفاق می‌افتد. جانشینی موقعیت الكترون خالی با صدور تشعشع ویژه همراه است. نوع فروپاشی رادیونوكلئید‌های ناپایدار، طبیعت اتمهای تشكیل شد‌ۀ جدید را تعیین می‌كند.

  منابع طبیعی تابش گاما

  در حالیكه بسیاری از عناصر طبیعی، ‌ایزوتوپهای رادیواكتیو دارند، تنها سریهای فروپاشی پتاسیم، اورانیوم و توریوم، رادیوایزوتوپ‌هایی دارند كه پرتوهای گامای با انرژی و شدت كافی تولید می‌كنند كه می‌تواند توسط طیف‌سنجی پرتوگاما اندازه‌گیری شوند.‌ این، به ‌این دلیل است كه آنها نسبتاً در محیط طبیعت فراوان هستند. میانگین فراوانی‌های پوسته‌ای ‌این عناصر كه در نوشتجات ذكر شده است

  عدم تعادل رادیواكتیویته و برهمکنش تابش گاما و مواد مختلف

  عدم تعادل رادیواكتیو، زمانی اتفاق می‌افتد كه یك یا چند محصول فروپاشی در سری فروپاشی به طور كامل یا جزئی حذف شود یا به سیستم اضافه شود. توریوم به ندرت بدون ثبات در طبیعت اتفاق می‌افتد. توریوم و پتاسیم هیچگونه مشكل بی‌ثباتی ندارند. به هرحال، در سری فروپاشی اورانیوم، بی‌ثباتی معمول هست و می‌تواند در چندین موقعیت در سری فروپاشی اورانیوم اتفاق بیفتد: به طور انتخابی می‌تواند به تبدیل شود و همچنین نیز به طور نسبی می‌تواند به تبدیل شود. و به طور انتخابی می‌تواند از سری فروپاشی حذف شوند

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007