موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم

عنوان سفارش :
اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان
 • اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم
 • هدفمندی یارانه ها بر قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است. رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است براساس آمارها و شاخص های بانک مرکزی و مطالعه عوامل موثر بر سطح عمومی قیمت ها، هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل اصلی افزایش قیمت ها نبوده و اثر هدفمندی بر رشد قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.

  روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند که ماه های اول هدفمندی یارانه ها بوده بیشتر از ماه های فروردین به بعد است زیرا رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است

  در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1 ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است شاخص کل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دی ماه 1389 یعنی اولین ماه اجرای هدفمندی یارانه ها، نسبت به ماه قبل 2.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی دی ماه 1388 معادل 15.8 درصد رشد کرده است. گروه خوراکی و آشامیدنی نیز نسبت به ماه قبل 4.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.6 درصد رشد کرده است. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 4.1 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.1 درصد رشد کرد.

  در بهمن ماه 89 یعنی ماه دوم اجرای قانون، شاخص کل نسبت به دیماه 89 معادل 2.5 و نسبت به بهمن 88 معادل 18 درصد رشد کرد. در گروه خوراکی و آشامیدنی نیز نسبت به ماه قبل 2.1 و نسبت به بهمن 88 معادل 26.7 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 3.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.6 درصد رشد کرد.

  در اسفند ماه 89 یعنی ماه سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 3.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.9 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.6 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 5.3 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.7 درصد رشد کرد.

  در فروردین ماه 1390 یعنی ماه چهارم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.7 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.3 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.2و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.5 درصد رشد کرد.

  در اردیبهشت ماه 1390 یعنی ماه پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.2 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 3.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 2.5 ونسبت به ماه مشابه سال قبل 29.5 درصد رشد کرد

  در خرداد ماه 1390 یعنی ماه ششم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 32.5 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 2.1 ونسبت به ماه مشابه سال قبل 31.5 درصد رشد کرد

  در تیر ماه 1390 یعنی ماه هفتم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.1 ونسبت به ماه مشابه سال قبل 28.2 درصد رشد کرد

  در مرداد ماه 1390 یعنی ماه هشتم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.8 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 0.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.1 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 0.5 ونسبت به ماه مشابه سال قبل 26.9 درصد رشد کرد

  در شهریور ماه 1390 یعنی ماه نهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.9 ونسبت به ماه مشابه سال قبل 28.4 درصد رشد کرد

  در مهر ماه 1390 یعنی ماه دهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.6 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.5 ونسبت به ماه مشابه سال قبل 27.1 درصد رشد کرد

  در آبان ماه 1390 یعنی ماه یازدهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.1 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.6 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.3 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.4 ونسبت به ماه مشابه سال قبل 27.5 درصد رشد کرد

  تحقیقهای مشابه
  اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم
  13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007