موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سیستم ترشحی در باکتریها

عنوان سفارش :
سیستم ترشحی در باکتریها
تعداد صفحه :
10
قیمت :
4500 تومان

سیستم ترشحی در باکتریها

 • نقشها :
 • - نقش حفاظتی (آنزیمها وتوکسین ها

  انتقال پوشش سلولی , دیواره سلولی , پروتئینهای غشای سلولی

 • برقراری ارتباط
 • مکانیسم ها :
 • اختلاف بین سیستم ترشحی باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت وجود دارد.آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که سیستم ترشحی
 • باکتریها در پاتوژنیسیته آنها نقش دارد.
 • گرم منفی: عبور از سیتوپلاسم ,پری پلاسم, غشای خارجی
 • گرم مثبت: عبور از غشای سیتوپلاسمی, دیواره سلولی
 • 5سیستم ترشحی در باکتری های گرم منفی وجود دارد:
 • v تیپ 1 : ATP-binding cassette (ABC) transporter
 • v تیپ 2 : راه عمومی (وابسته به sec ) راه اصلی ترشحی
 • v تیپ 3: تماس وابسته به جابجایی به درون سلولهای یوکاریوتی
 • v تیپ 4 :( sec شبه وابسته) جابجایی کمپلکسDNA/PROTEIN
 • v تیپ 5 :اتو ترانسپورتروابسته به sec شبیه ساختار β
 • سیستم ترشحی تیپ 1 در باکتریهای گرم منفی ( T1SS):
 • مسیر ترشحی تیپ 1 به 3 پروتئین ترشحی نیاز است:
 • 1. ATP-binding cassette (ABC) که همان انتقال ATPase به درون غشا فراهم میکند تا انرژی لازم را برای ترشح پروتئین را فراهم سازد.
 • 2. (OMFs) یک پروتئین غشا خارجی
 • 3. ( MFP)یک پروتئین ادغام غشایی که در غشای داخلی قرار دارد و فضای پری پلاسمیک را احاطه میکند.به MFP فاکتور فرعی هم میگویند.
 • سیستم ترشحی تیپ 2در باکتریهای گرم منفی T2SS
 • این فرایند 2 مرحله ای است :
 • مرحله 1: انتقال از عرض غشای سیتوپلاسمی :
 • :Leaderپپتید سیگنال
 • — :SecAاتصال به لیدر, دخول به کانال غشای سیتوپلاسمی ( نیاز به ATP دارد)
 • — SecB :چپرون سیتوزولی به صورت غیر تاخورده
 • — SecYEG : کمپلکس کانال غشای سیتوپلاسمی
 • — مرحله 2 : انتقال از میان پری پلاسم / غشای خارجی
 • v پری پلاسم :
 • پروتئینهای پیچ خورده در کمپلکس & ساختار نهایی
 • q حرکت پپتید راهنما
 • q تاخوردگی پروتئین میانی
 • q تشکیل باند دی سولفیدی
 • q ایزومریزاسیون پرولین
 • q الیگومریزاسیون
 • سیستم ترشحی باکتری ها تیپ 3
 • پروتئینهای ترشح شده از طریق تیپ 3 نیز مانند تیپ 1 در معرض آمین انتهایی قرار نمیگیرد اخیرا پیشنهاد شده که ترشح پروتئینهای سیگنالی در ناحیه 5 از mRNAصورت میگیرد.که پروتئینهای ترشحی را کد میکند .مسیر تیپ 3 تشکیلاتی را برای جابجایی پروتئینهای بیماریزا درون سیستول سلولهای یوکاریوتی ارائه میدهد .
 • پروتئین های سیستم ترشحی تیپ 3:
 • ü پروتئینهای ساختاری:اساس ساخت میله داخلی و منفذ
 • ü پروتئینهای افکتور: اتصال به سلول میزبان و ایجاد عفونت اولیه
 • ü چاپرون ها : در سیتوپلاسم باکتری به افکتورها متصل شده و آنها را به کمپلکس منفذ هدایت میکند.
 • تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007