موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حسابداری شهرداری رشت

عنوان سفارش :
حسابداری شهرداری رشت
تعداد صفحه :
62
قیمت :
21000 تومان
 • فهرست مطالب
 • فصل اول
 • چکیده
 • مقدمه
 • مفاهیم
 • مراحل حسابداري
 • حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد شهرداری رشت

 • حقوق پایهBase rate v
 • هدف
 • ماهیت
 • روش تحقیق
 • فصل دوم
 • بخشنامه ها
 • روش نگهـداري حسـاب
 • تئوری ها
 • پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان شهرداري

 • تعاريف حسابهايي در حسابداري
 • ترازنامه يا صورت وضعيت مالي
 • عنوان ترازنامه
 • حقوق و دستمزد
 • مراحل پرداخت حقوق كاركنان به بانك

 • مراحل پرداخت و خريد كالا
 • برگ مامؤريت و طريقه اجراء و پرداخت آن
 • اضافه كاري كاركنان
 • ادبیات تحقیق
 • خصوصيات بخش حسابداری شهرداری رشت
 • متصدی حسابداری
 • نمونه فرم فیش حقوقی
 • طبقه بندي عمليات
 • فصل سوم
 • نتیجه گیری
 • منابع

 • مقدمه
 • از آنجايي كه جوامع بشري همواره در حال پيشرفت و دستيابي به ناشناخته ها ميباشند و نقش فعاليتهاي مالي در هر توسعه غير قابل انكار است. نياز توسعه حسابداري روز به روز افزايش

 • تعاريف گوناگوني در زمينه حسابداري عنوان گرديده است:
 • (( فرايند تشخصيص ، اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور ، امكان قضاوت و تصميم گيريهاي آگاهانه را فراهم ميسازد))

  (( حسابداري عبارتند از خدمتي كه با فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز مديران، پرداخت كنندگان ماليات ، اداره كنندگان و سايرين جهت تصميم گيري هاي آگاهانه انجام ميپذيرد))

  ((حسابداري عبارتند از فن تفسیر، و اندازه گيري و توصيف فعاليتهاي اقتصادي))

 • مفاهیم
 • تعــاريف
 • 1- سال مالي شهرداري : عبارت از يك سال كامل شمسي كه از اول فروردين ماه شـروع و به روز آخر اسفند ماه ختم ميگــردد.

  2- دوره عمل بودجه : طبق ماده 24 آئين نامه هاي شهرداري ها دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد ميباشد و تعهدات تحقق يافته در طـول سال مالي تا آخـر دوره عمل بودجه از محل اعتبار بورجه مربوط قابل پرداخت است .

  3- اعتـبار: عبارت است از مبلغي كه براي مصرف يا مصـارف معيـن در بودجـة شهـرداري منظور و به تصويب رسيده است .

  4- تعهـد : عبارت است الزاماتي كه بر ذمة شهـرداري بطـرق زير ناشي ميشود :

  الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت

  ب) اجراي قراردهايي كه با رعايت قوانين و مقرارت منعقد ميشود

  ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاحيت

  5- تسجيل: عبارت است ازتعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته

  6- حواله : سندي است كه ازطرف ذيحساب شهرداري در وجه ذينفع صادر ميشود

  7- كد: عبارت است از شماره قراردادي كه براي سهولت و نظم در ثبت فعاليت هاي مالــي و طبقـه بنـدي وظايف و برنامه ها و فعاليت ها يا درآمدها و هزينه هـا

  و اموال و غيره طبق فهرست هاي ضميمه دستور العمل هاي مالي در نظر گرفته شده اسـت

  تحقیقهای مشابه
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  کاراموزی حسابداری شهرداری خشکبیجار
  35 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
  12 صفحه - 12000 تومان
  پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
  94 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری های ایران
  4 صفحه - 12000 تومان
  انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
  62 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  کارآموزی شهرداری رشت بخش امور فرهنگی
  18 صفحه - 15000 تومان
  حسابداری در شهرداری رشت بررسی و طراحی سیستم انبارداری
  62 صفحه - 18000 تومان
  راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
  62 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007