موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حسابداری پیمانکاری

عنوان سفارش :
حسابداری پیمانکاری
تعداد صفحه :
116
قیمت :
18000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • کارفرما
 • پیمانکار
 • قرارداد
 • انواع قراردادهاى پیمانکاری

 • قرارداد مقطوع
 • قرارداد امانى
 • قرارداد براساس مواد و دستمزد

 • دستگاه نظارت
 • پیمان
 • ناظر مقیم
 • رئیس کارگاه
 • مبلغ اولیه و مبلغ کل پیمان

 • کارهای فرعی
 • کارگاه- محل کار- پای کار
 • مصوبات
 • ماه و سال و تاریخ ها
 • اوزان و مقادیر
 • مفرد و جمع
 • عناوین
 • مکرر- شاخص
 • ویژگی هاى صنعت پیمانکارى

 • مرحله1- مطالعات مقدماتى طرح
 • مرحله 2- ارجاع کار به پیمانکار
 • مناقصه عمومی
 • مناقصه محدود
 • ترک مناقصه
 • توافق قیمت
 • مرحله3-انعقاد قرارداد با پیمانکار
 • مرحله4- شروع عملیات اجرایی
 • مرحله5- خاتمه کار
 • حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

  روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکاری

 • انتخاب روش
 • ذخیره لازم برای زیانهای قابل پیش بینی
 • دعاوی و تغییرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
 • تاییدات و تعهدات پیمانکار
 • مهارت کارکنان- کارگران و احتیاجات انها- پرداخت دستمزدها- برکناری کارکنان
 • حسن اجرای کارها- برنامه و گزارش ها – مدیر کارگاه – ازمایش ها
 • پیاده کردن نقشه ها- حفظ تاسیسات و نقاط - محدود نمودن عملیات در اراضی تحویل شده
 • محل و شرایط تهیه مصالح و تدارکات
 • حفاظت کارگاه و شخص ثالث- بیمه
 • مداخله کارفرما
 • قوانین کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها
 • ?انتقال به غیر و پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء
 • محل قانونی
 • تعهدات و اختیارات کارفرما
 • امور مالی – تحویل موضوع پیمان
 • ضمانت نامه انجام تعهدات کسور وجه الضمان و استرداد ان پیش پرداخت54 تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه پرداخت های ارزی تحویل موقت صورت وضعیت قطعی تحویل قطعی هزینه نگاهداری در دوره تضمین حوادث قهری– فسخ– ختم حوادث قهری و غیر مترقبه ممنوعیت قانونی پیمانکار هدیه موارد فسخ پیمان خاتمه دادن پیمان و تعیین و تکلیف ان
 • پست بانک جمهوری اسلامی ایران
 • ICT
 • منشور اخلاقی پست بانک
 • قرارداد کارگزاری
 • موافقتنامه
 • ضمائم
 • منابع

 • مقدمه
 • موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی ، سد سازی، اسکله و بندرسازی،

  نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی ، هواپیماسازی،ساختن فیلم های سینمایی و

  قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار می کنند.

  تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است .

  ارکان اصلی عملیات پیمانکاری درهرنوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

  کارفرما:

  شخص حـقیقی یا حقـوقی است که اجرای عـملیات معینی رابه پیمانکار واگذار می کند. کارفرما برای

  هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد.

  جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

  پیمانکار:

  شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده می گیرد.

  پیمانکارمعمولا به منظورتسهـیل دراجرای قسمت یا قسمت هایی خاص از عـملیات موضوع

  پیمان(نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقـد می کند .در

  مـواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عـملیات طرحهای بزرگ نیاز به هـمکاری

  چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات

  ناشی از اجرای عـملیات موضوع پیمان، گـروه شرکـتهای پیمانکاری از هـمکاری یا مشارکت یا ادغام

  چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

  قرارداد:

  انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما وپیمانکار

  است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان،

  مدت پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می شود.

  موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح

  واحدی راتشکیل میدهد.

 • انواع قراردادهاى پیمانکاری
 • قـراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صـریح قـانون نباشـد می تواند به اشکال مـخـتـلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

  تحقیقهای مشابه
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
  26 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 20000 تومان
  پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
  48 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
  84 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 16000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
  11 صفحه - 6000 تومان
  استانداردهای حسابداری - درآمدها
  16 صفحه - 3000 تومان
  حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم ناسازگار یا مکمل
  16 صفحه - 3000 تومان
  استاندارد حسابداری در کشاورزی
  7 صفحه - 3000 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 26 حسابداری در کشاورزی
  38 صفحه - 9000 تومان
  پروژه حسابداری بدهی ها و تئوریهای حسابداری
  78 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بیمه
  4 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری فعالیت بودجه
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری ممیزی ایمنی راه
  22 صفحه - 44000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  45 صفحه - 50000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 20000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
  56 صفحه - 17000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 16000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 20000 تومان
  کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
  26 صفحه - 10000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  102 صفحه - 30000 تومان
  پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
  53 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
  107 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  51 صفحه - 14000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
  69 صفحه - 20000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 12000 تومان
  پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
  2 صفحه - 10000 تومان
  پروژه حسابداری بیمه عمر
  65 صفحه - 13000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
  39 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 20000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 12000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
  55 صفحه - 14000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
  63 صفحه - 16000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری پخش کارا - نرم افزار جامع پخش- بصورت pdf
  137 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  65 صفحه - 20000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 16000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 12000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 8000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
  108 صفحه - 30000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 7000 تومان
  نمونه گیری در حسابداری فایل بصورت پاورپوینت
  38 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
  45 صفحه - 12000 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
  84 صفحه - 30000 تومان
  تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  11 صفحه - 4000 تومان
  بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
  49 صفحه - 20000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 16000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 18000 تومان
  چگونه متغیرهای حسابداری تغییرات قیمت بازار سهام را توضیح می دهند
  35 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 4000 تومان
  کارآموزی در پست و بررسی عملیات حسابداری در پست
  48 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
  51 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری مدیریت7
  12 صفحه - 13000 تومان
  تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
  41 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
  61 صفحه - 16000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  101 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 18000 تومان
  نقش حسابداری در بیمه ایران
  31 صفحه - 7000 تومان
  پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  75 صفحه - 20000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  150 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 16000 تومان
  گزارش کار آموزی حسابداری در نمایندگی فروش لوازم یدکی سایپا
  17 صفحه - 8000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 32000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 12000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 - وجوه نقد فایل بصورت پاورپوینت
  24 صفحه - 8000 تومان
  پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
  175 صفحه - 40000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
  37 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
  37 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار
  72 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 24000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداری شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
  26 صفحه - 10000 تومان
  پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
  175 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 10000 تومان
  حسابداری صنعتی - حسابداری بهای تمام شده
  39 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 24000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی حسابداری دولتی
  50 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
  31 صفحه - 14000 تومان
  سیستم های حسابداری دولتی در اروپا
  35 صفحه - 10000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 5000 تومان
  کاربرد ریاضی در حسابداری و اقتصاد
  23 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 20000 تومان
  نقش استانداردهای حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب - روش تحقیق
  15 صفحه - 6000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
  16 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 30000 تومان
  نقش استانداردها ی حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب- روش تحقیق
  15 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  60 صفحه - 20000 تومان
  سیستم های حسابداری مدیریت
  17 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  50 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28
  25 صفحه - 50000 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداري پيمانهاي بلند مدت فایل بصورت پاورپوینت
  44 صفحه - 14000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری دولتی
  9 صفحه - 18000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداري شماره 21 - حسابداری اجاره ها
  12 صفحه - 5000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 20000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 24000 تومان
  ارزیابی متوازن در حسابداری - روش تحقیق
  26 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
  114 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بی¬بهره چیست؟ 19
  9 صفحه - 18000 تومان
  کاراموزی حسابداری انبار مواد غذایی بهنوش
  32 صفحه - 14000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت صنعتی پارس خزر
  43 صفحه - 16000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
  44 صفحه - 16000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
  59 صفحه - 16000 تومان
  کاراموزی حسابداری شهرداری خشکبیجار
  35 صفحه - 14000 تومان
  کاراموزی حسابداری فروشگاه زنجیره ای سناتور
  56 صفحه - 16000 تومان
  کاراموزی حسابداری مواد غذایی نوشین
  21 صفحه - 10000 تومان
  کاراموزی فعالیت های حسابداری در شرکت روشاک پایا
  72 صفحه - 16000 تومان
  کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
  12 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
  43 صفحه - 14000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
  45 صفحه - 16000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
  37 صفحه - 14000 تومان
  کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
  36 صفحه - 14000 تومان
  کارآموزی حسابداری آموزشکده سما رشت
  81 صفحه - 20000 تومان
  کارآموزی حسابداری بیمارستان پورسینا - درامد و کسورات
  25 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 16000 تومان
  کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
  27 صفحه - 14000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 14000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
  77 صفحه - 20000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 20000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 20000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 16000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 16000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 16000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 16000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 28000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 24000 تومان
  کاربرد ریاضی در جهان حسابداری کامپیوتر
  28 صفحه - 7000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 16000 تومان
  مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
  51 صفحه - 14000 تومان
  آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
  18 صفحه - 4000 تومان
  پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
  94 صفحه - 24000 تومان
  پروژه حسابداری ایران خودرو
  53 صفحه - 16000 تومان
  پروژه حسابداری شرکت دارو سازی
  68 صفحه - 20000 تومان
  پروژه حسابداری مدرسه غیر انتفاعی
  76 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  47 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری های ایران
  4 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا چار چوب های قضاوت حسابرس به محدود کردن گزارشگری متهورانه کمک می کند؟شواهد تحت استانداردهای حسابداری با دقت کم و زیاد
  11 صفحه - 22000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کار حسابداری هزینه مربوط اقدام مربوط
  31 صفحه - 6000 تومان
  پروژه حسابداری نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی
  29 صفحه - 10000 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
  7 صفحه - 2000 تومان
  نقش حسابداری وحسابرسی در تجارت الکترونیک
  16 صفحه - 5000 تومان
  کاراموزی حسابداری کمیته امداد
  25 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حسابداری و تاریخچه آن در ایران و جهان
  99 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
  95 صفحه - 24000 تومان
  پروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوط
  101 صفحه - 28000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 14000 تومان
  کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
  27 صفحه - 10000 تومان
  IFRS تحقیق حسابداری صورتهای مالی
  35 صفحه - 5000 تومان
  آشنایی و نحوه کار با نرم افزار حسابداری هلو
  106 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
  57 صفحه - 14000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری هلو
  38 صفحه - 10000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت پخش کرد آفرید آشنایی و اموزش نرم ا فزار هلو
  180 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 10000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 14000 تومان
  معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
  25 صفحه - 6000 تومان
  انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
  62 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  46 صفحه - 14000 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 16
  7 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مالی حسابداری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماسال
  127 صفحه - 24000 تومان
  حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  31 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی شرکت پیمانکاری آرشا گستر آریا پات
  28 صفحه - 12000 تومان
  بررسی قراردادهای پیمانکاری دولتی مناقصه مزایده ایران و فرانسه
  16 صفحه - 4000 تومان
  قراردادهای پیمانکاری پروژه مالی
  50 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007