موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تعارض دو ماده قانونی38 و 69

عنوان سفارش :
تعارض دو ماده قانونی38 و 69
تعداد صفحه :
24
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • بخش اول :بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت

 • مقدمه
 • فصل اول: بررسی ماده 149 قانون ثبت
 • مبحث اول: مفاد ماده 149 قانون ثبت
 • مبحث دوم: خاص‌بودن شمول ماده 149 قانون ثبت
 • مبحث سوم: مراجع صالح درخصوص اضافه‌مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت
 • گفتار اول: هیئت نظارت
 • گفتار دوم: رؤسای واحدهای ثبتی
 • گفتار سوم: شورای عالی ثبت
 • گفتار چهارم: دیوان عدالت اداری
 • مبحث چهارم: اضافه‌مساحت و رویه عملی ادارات ثبت
 • فصل دوم: بررسی ماده 355 قانون مدنی
 • مبحث اول: مفهوم خیار تخلف از شرط صفت
 • مبحث دوم: کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدنی
 • مبحث سوم: عام‌الشمول بودن حکم مندرج در ماده 355 قانون مدنی
 • مبحث چهارم: تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج در ماده 355 قانون مدنی
 • گفتار اول: تخییری یا امری بودن
 • گفتار دوم: حصری یا تمثیلی بودن
 • مبحث پنجم: بررسی فقهی و قضایی ماده 355 قانون مدنی
 • گفتاراول: ماده 355 در رویه قضایی
 • گفتار دوم: ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی
 • فصل سوم: مقایسه (تعارض) مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی
 • مبحث اول: فرض نسخ یا عدم نسخ ماده 355 قانون مدنی با الحاق ماده 149 قانون ثبت
 • مبحث دوم: ارتباط و جمع بین مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی
 • پیشنهادات و راهکارها
 • بخش دوم :تعارض دو ماده 38 و 169 از قانون اصول محاکمات جزائی و نقائص آن
 • فصل اول : ماده 38
 • فصل دوم : ماده 169
 • فصل سوم: مقایسه (تعارض) دو ماده 38 و 69
 • مبحث اول :نقائص ماده 38 و 169
 • پیشنهاد اصلاحی
 • منابع
 • تحقیقهای مشابه
  تعارض دو ماده قانونی38 و 69
  24 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007