موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاسیسات برقی یک ساختمان

عنوان سفارش :
تاسیسات برقی یک ساختمان
تعداد صفحه :
23
قیمت :
12000 تومان
 • فهرست مطالب
 • کنتور وتابلو توزیع:
 • مشخصه هاي منبع یا منابع تغذیه
 • سیم کشی:
 • کلید ها:
 • پریز ها:
 • طرح سیستم برق خانه هاي مسکونی:
 • نقشه برق کشی خانه مسکونی :
 • معمولا ترتیب انجام کارهای برق ساختمان به صورت زیر است :
 • نصب تجهیزات برقی:
 • روشنایی پیلوت
 • روشنایی طبقه اول و دوم
 • منابع وماخذ:
 • تاسیسات برقی ساختمان
 • تاسیسات الکتریکی: مجموعه اي است از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته براي انجام هدف یا اهداف معین که داراي مشخصصه هاي هماهنگ ومرتبط باشند.مدار(مدار الکتریکی در تاسیسات):مجموعه اي از تجهیزات الکتریکی در یک تاسیسات است که از منبع واحدي تغذیه نموده وبه کمک وسایل حفاظتی واحدي در برابر اضافه جریان ها حفاضظت شده باشد.

  بدنه هادي: بدنه هاي هادي (فلزي)و اجزاي دیگر تجهیزات الکتریکی که هادي می باشند ومی توان آنها را لمس نمود وبه طور عادي برقرار نیستند اما در حالت وجود اتصالی ممکن است برقرار شوند.

  الکترود زمین: یک قطعه یا قسمت هادي یا گروهی متشکل از قطعات هادي که در تماس بسیار نزدیکی با زمین بوده وبا آن اتصال الکتریکی برقرار می کند. خصوصیات اتصال زمین باید از طرفی با خواسته هاي حفاظتی سیسنم واز طرف دیگر با مقررات ایمنی در بابر برق گرفتگی در اثر تماس با بدنه هاي هادي مطابقت کند.

  جریان نشت در یک تاسیسات: جریانی است که بین مداري که از نظر الکتریکی آسیب ندیده است وزمین یا بدنه هاي هادي بیگانه برقرار شود.

  کلید جداکننده: یک وسیله مکانیکی قطع ووصل است که در حالت قطع فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات تعیین شده به وجود می آورد.

  کلید قطع بار : یک وسیله مکانیکی قطع ووصل است که قادر به وصل عبوردادن وقطع جریان برق مدار درشرایط عادي می باشد.شرایط عادي ممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارهاي مشخصباشد وهمین طور براي زمانی مشخص جریان هایی را در شرایط غیر عادي مدار مانند اتصال کوتاه تحمل کند.

 • فیوز:
 • وسیله اي است که ازطریق ذوب یک یا چند المان خود که به نحوي مخصوص طراحی وتناسب یافته اند با قطع جریان اگر شدت آن از مقداري تعیین شده به مدت کافی بیشتر شود مداري را که در آن قرار گرفته است باز می کند. براي حفاظت سیم ها وکابل هاي انشعابی معمولی که موتورهاي برقی را تغذیه نمی کنندودر لحظه شروع جریان هاي زیادي براي مدت قابل ملاحظه اي از مدار نمی گیرند از فیوز ها با اندازه مناسب وضریب ذوب کم استفاده می شود.براي این کار فیوز استانداردي که اندازه اسمی آن برابر جریان مجاز سیم یا کابل است یا کمی با آن اختلاف دارد انتخاب می گردد.چنین فیوزي هم در صورت بار اضافی وهم در صورت بروز اتصال کوتاه ذوب شده ،مدار را قطع می کند وبا جدا نمودن قسمت معیوب بقیه مدار یا شبکه را مصون نگه می دارد .فیوزهاي مناسب براي سیم هاي عایق دار مسی با عایق

  پلاستیکی براي شرایط مختلف نصب تعیین شده در جدول زیر آمده است:

  تحقیقهای مشابه
  مجموعه مقالات مربوط به تاسیسات ساختمان
  70 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007