موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی

عنوان سفارش :
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
تعداد صفحه :
16
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • پیشینه تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سئوال تحقیق
 • فرضيات تحقيق
 • روش گردآوري اطلاعات
 • مباحث نظری تحقیق
 • بهره وری

 • فرهنگ و اهمّیت آن
 • نقش فرهنگ
 • قدرت فرهنگ
 • فرهنگ مشترك (غالب) و پاره‌ فرهنگها
 • فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار
 • فضایِ (جوّ) سازمانی

  عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان

 • الگوی اقتضایی
 • الگوی ارتباط فرهنگ با محیط و استراتژی سازمان
 • چگونه فرهنگ بر بهره وری تأثیر می گذارد؟
 • پیشنهادات
 • نتیجه‌گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • فرهنگ سازمانی سیستمی از عقاید و ارزشهای مشترک است که رفتار اعضای سازمان را راهنمایی و هدایت می کند و می تواند تاثیر بسزایی در رفتار و عملکرد سازمان بر عهده داشته باشد. امروزه بر نقش فرهنگ سازمانی در بهبود بهره وری تاکید می شود. مطالعات نشان می دهد که ارتباط بین فرهنگ و بهره وری با یک مدل ساده قابل بیان نیست. بهره‌وري مقوله‌اي فراگير و جمع است كه در سطوح مختلف هر جامعه‌اي مطرح است. ارتقاي بهره‌وري امري است كه بايد در همه سطوح اعم از فرد، خانواده، سازمانها و كشور مورد توجه قرار گيرد

 • بیان مسئله
 • پيچيدگی های فزايندة محيطی, اهميت و نقش مديريت را در پيروزی و شکست سازمان ها انکار ناپذير ساخته است. يکی از موضوعاتی که در سال های اخير در دانش مديريت مورد توجه قرار گرفته, مقولة فرهنگ سازمانی است. توجه به فرهنگ به عنوان نقطة شروع تغيير، برای استوار ساختن توسعه بر هويت و ارزش های اخلاقی و معنوی ملت هاست.فرهنگ سازمانی شيوة انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند. فرهنگ ادراکی يکسان از سازمان است که وجود آن‌ها در همة اعضای سازمان مشاهده می شود و نشان دهندة مشخصات معمول و ثابتی است که یک سازمان را از ديگر سازمان ها متمايز می سازد. به عبارت ديگر فرهنگ سازمانی, هويت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند. فرهنگ سازمانی مجموعه ای از اعتقادها, باورها و ارزش های مشترک است که بر انديشه و رفتار اعضای يک سازمان اثر می گذارد. بدين علّت اعتقادها و ارزش ها، شالوده و پاية فرهنگ سازمانی است و اين عوامل است که به سازمان قدرت می دهد و اساس فلسفة رسيدن به کارايي و اثربخشی را بنيان می نهد. امروزه اهميت بهره وری با توجه به گسترش سطح رقابت, پيچيدگی های فناوری, تنوع سليقه ها, کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات برکسی پوشيده نيست. همچنين بهره وری و کارايي، ارزشمندترين جايگاه را نزد مديران دارند و همه در جست و جوی کارآيی بيشتر و اثربخشی افزون ترند و تلاش آنان در همين راستا شکل گرفته تا ثبات سازمان را در دنيای پر رقابت امروز تضمين کنند.جامعه چیزی جز افراد و انواع ارتباطات و مناسبات میان آن‌ها نیست و فقط افراد هستند که می‏اندیشند و عمل می‏کنند. ایشان دارای روحیات متفاوت و صاحب ذوق‏ها و سلیقه‏های گوناگون هستند، به گونه‏ای که هر کس دارای شخصیتی ویژه و منحصر به فرد است. با توجه به این دو نکته، چه عاملی توانسته است این افراد مختلف و دارای دیدگاه‏های متفاوت را در کنار هم گرد آورد و با کنش متقابل، زندگی گروهی را در قالب جامعه شکل بخشد و علی‏رغم از بین رفتن انسان‌ها و پدید آمدن افراد جدید، این شکل کلّیت خود را حفظ کند؟به اعتقاد دانشمندان علوم اجتماعی، «فرهنگ» تنها عاملی است که می‏تواند افراد متعدد را در کنار هم قرار دهد و بنایی به نام «جامعه» به وجود آورد، زیرا افراد تنها در پرتو فرهنگ عامّه، که توسط غالب افراد پذیرفته شده است، می‏توانند ارتباطات و مناسبات میان خویش را سامان بخشند، از این ‏رو می‏گویند: تفکیک فرهنگ و جامعه تنها به لحاظ مفهومی است وگر نه در واقع، از هم جدا نیستند.

 • پیشینه تحقیق
 • بحث دیدگاه فرهنگ سازمانى از مباحث عمده و نسبتاً نو در حوزه نظریه سازمان مى باشد. نشو و نماى این دیدگاه، همزمان با ظهور دیدگاه قدرت و سیاست و دیدگاه کثرت گرایى است که به اوائل دهه 1980 بر مى گردد. اگر چه پیشینه این بحث را مى توان در مکتوبات دهه 1970، که درباره جامعه پذیرى سازمانى و حرفه اى نوشته شده، یافت، اما بایستى متذکر شد که عمده تلاش نویسندگان آن عصر بر تأثیرات فرهنگ موجود بر اعضاى سازمان و فرآیند جامعه پذیرى آنان متمرکز بود. اما چگونگى شکل گیرى فرهنگ و شیوه تغییر آن و تأثیر آن بر رهبرى کمتر مورد توجه قرار گرفته است.باتوجه به آنچه گفته شد، اولین نوشته هاى منسجم و جامع در مورد فرهنگ سازمانى که بر اساس مبناى نظرى قوى استوار است به سالهاى 1984 و 1985برمى گردد. از جمله مهمترین دستاوردها و نوشته هاى این دوره مى توان به «رهبرى و فرهنگ سازمانى »، «فرهنگ سازمانى و رهبرى» و «فرهنگ و واقعیتهاى منسجم مربوط به آن» اشاره کرد.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرهنگ سازمانی عبارت است از باورها، هنجارها و عادتهای غالب در سازمان که در ضمیر ناخود آگاه کارکنان سازمان شکل می گیرد و بر رفتار کارکنان سازمان سایه می افکند. هنجارها و عادات کاری افراد در سازمان که البته بخش عمده آن از فرهنگ عمومی جامعه نشأت می گیرد، گاهی سازنده است و گاه بازدارنده و حتی مخرب و به قول ناتانیل اِمونز( Nathaniel Emmons) عادت یا بهترین خدمتگزار ماست یا بدترین ارباب ».بعضی از صاحب نظران باورها و نگرشهای مدیران ارشد، به ویژه مدیران عامل را به عنوان فرهنگ راهنما و باورها و نگرشهای کارکنان سازمان را فرهنگ روزمره و تدابیری که در جهت همسو کردن این دو فرهنگ انجام می شود را فرهنگ سازمانی نامیده اند. هر سازمان یک فرهنگ نانوشته دارد که استاندارد های قابل قبول و رفتارهای غیر قابل قبول را مشخص می نماید. بیشتر کارکنان، پس از چند ماه با فرهنگ سازمان آشنا می شوند و آنرا درک می کنند. آن‌ها با شیوه لباس پوشیدن به هنگام کار، جدّی بودن مقررات و رفتارهایی که موجب دردسر خواهد شد، اهمیتِ صداقت، درستی و از این قبیل چیزها، آگاه خواهند شد. در حالی که بسیاری از سازمان‌ها نوعی فرهنگ به اصطلاح فرعی دارند (غالباً این فرهنگها مربوط به گروههای کاری خاص میشود) که بدان وسیله چیزی را بر استانداردهای سازمان می افزایند یا آن‌ها را اندکی تغییر میدهند، ولی همیشه فرهنگ حاکم بر سازمان به افراد می گوید که ارزشها چیست و کدام اهمَیت بیشتری دارد. اگر اعضای سازمان بخواهند دارای موقعیت خوبی شوند یا پایگاه مستحکمی در سازمان برای خود بوجود آورند، گروههای کاری باید استانداردهایی که به وسیله فرهنگ حاکم بر سازمان تعیین می شود را رعایت نمایند. فرهنگ مدنی فرهنگی است مشارکتی وکثرت گرا، این فرهنگ سیاسی مبتنی بر ارتباط و ترغیب و به عنوان یک فرهنگ اجماع و تنوع است، اجازه تغییر می دهد، ولی آنرا تعدیل میکند.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  20 صفحه - 105000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  2 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری (Abraham Carmeli) (ابرهام کارملی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
  2 صفحه - 9000 تومان
  چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  12 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  14 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری (R. Murugesh et all) (موروگش و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
  17 صفحه - 6000 تومان
  بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
  14 صفحه - 6000 تومان
  بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 90000 تومان
  لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
  3 صفحه - 1000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
  78 صفحه - 54000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
  45 صفحه - 30000 تومان
  ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
  54 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 33000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
  35 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری
  28 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  2 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
  22 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
  25 صفحه - 135000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
  99 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  71 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  102 صفحه - 75000 تومان
  جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی و مطالعه تعارف در فرهنگ مردم کرمان
  94 صفحه - 42000 تومان
  پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی (Abraham Carmeli) (ابرهام کارملی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش (Nick Forster) (نیک فورستر)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  20 صفحه - 135000 تومان
  پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید. بررسی میزان توجه به واحد تولید
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 75000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  49 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 54000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  132 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت
  1 صفحه - 1500 تومان
  تحلیل و بررسی بهره وری
  48 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
  25 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
  109 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 45000 تومان
  جغرافیای انسانی - بررسی روستای پشتیر
  5 صفحه - 1500 تومان
  بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
  34 صفحه - 18000 تومان
  بررسی حکومت پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
  76 صفحه - 24000 تومان
  نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر فرهنگ عمومی جامعه
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
  84 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
  43 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی های بازاریابی (Ashok Ranchhod & Calin Gurau) (آشوک رنچود و کالین گوراو)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
  56 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
  41 صفحه - 75000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
  4 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با ساختار ،راهبرد و اثربخشی سازمانی پاورپوینت
  44 صفحه - 15000 تومان
  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با ساختار، راهبرد و اثربخشی سازمانی
  27 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (Lorsh) (لورش)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (Cameron/Qunin) (کامرون/ کیونین)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه امنیت اطلاعات (Kenneth J. Knapp) (کنت. کنپ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس - بهبود مستمر مدرسه
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بهبود سازمانی (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
  4 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
  9 صفحه - 27000 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه امنیت منابع سازمانی (Helene Delerue) (هلن دلرو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - منابع انسانی
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی (Ralph Chritensen) (رالف کریستنسن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
  2 صفحه - 1500 تومان
  نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  ارتباطات انسانی چگونه در بهبود عملکرد روابط عمومی ها مؤثر واقع می شود
  5 صفحه - 6000 تومان
  بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
  25 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
  9 صفحه - 1500 تومان
  وظیفه بهره وری در مدیریت
  6 صفحه - 1500 تومان
  بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
  13 صفحه - 9000 تومان
  رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 9000 تومان
  ایمنی و بهره وری در کارگران
  16 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
  15 صفحه - 45000 تومان
  عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
  16 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
  9 صفحه - 27000 تومان
  بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
  14 صفحه - 6000 تومان
  عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
  12 صفحه - 1500 تومان
  نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
  24 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
  72 صفحه - 30000 تومان
  عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
  14 صفحه - 1500 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
  2 صفحه - 1500 تومان
  عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
  17 صفحه - 7500 تومان
  میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
  34 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
  29 صفحه - 39000 تومان
  مقایسه توسعه منابع انسانی راهبردی با راهبردهای توسعه منابع انسانی
  19 صفحه - 7500 تومان
  سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
  11 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت منابع انسانی قدرتمندی شرکتهای کوچک
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 27000 تومان
  ضرورت انگیزش منابع انسانی در سازمان
  25 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
  16 صفحه - 48000 تومان
  مدیریت ارزشیابی عملکرد منابع انسانی - روش تحقیق
  49 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع انسانی در پذیرش و گردشگری 17
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 69000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
  10 صفحه - 30000 تومان
  مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی
  20 صفحه - 7500 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهای آن
  28 صفحه - 9000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت (s.Subba Rao, T.S.Raghunathan, Luis E.Solis) (سوبا و راگنادن و لویس و سویل)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، یافتن کارکنان مناسب (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، توسعه تیم (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی (Jack J.Philips et all) (جک. فیلیپس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی (Edward E. lawler et all) (ادوارد. لاولر و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007