تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سه شنبه 0 فروردین 1397
بازدید امروز : 374 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
تعداد صفحه :
16
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • پیشینه تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سئوال تحقیق
 • فرضيات تحقيق
 • روش گردآوري اطلاعات
 • مباحث نظری تحقیق
 • بهره وری

 • فرهنگ و اهمّیت آن
 • نقش فرهنگ
 • قدرت فرهنگ
 • فرهنگ مشترك (غالب) و پاره‌ فرهنگها
 • فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار
 • فضایِ (جوّ) سازمانی

  عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان

 • الگوی اقتضایی
 • الگوی ارتباط فرهنگ با محیط و استراتژی سازمان
 • چگونه فرهنگ بر بهره وری تأثیر می گذارد؟
 • پیشنهادات
 • نتیجه‌گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • فرهنگ سازمانی سیستمی از عقاید و ارزشهای مشترک است که رفتار اعضای سازمان را راهنمایی و هدایت می کند و می تواند تاثیر بسزایی در رفتار و عملکرد سازمان بر عهده داشته باشد. امروزه بر نقش فرهنگ سازمانی در بهبود بهره وری تاکید می شود. مطالعات نشان می دهد که ارتباط بین فرهنگ و بهره وری با یک مدل ساده قابل بیان نیست. بهره‌وري مقوله‌اي فراگير و جمع است كه در سطوح مختلف هر جامعه‌اي مطرح است. ارتقاي بهره‌وري امري است كه بايد در همه سطوح اعم از فرد، خانواده، سازمانها و كشور مورد توجه قرار گيرد

 • بیان مسئله
 • پيچيدگی های فزايندة محيطی, اهميت و نقش مديريت را در پيروزی و شکست سازمان ها انکار ناپذير ساخته است. يکی از موضوعاتی که در سال های اخير در دانش مديريت مورد توجه قرار گرفته, مقولة فرهنگ سازمانی است. توجه به فرهنگ به عنوان نقطة شروع تغيير، برای استوار ساختن توسعه بر هويت و ارزش های اخلاقی و معنوی ملت هاست.فرهنگ سازمانی شيوة انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند. فرهنگ ادراکی يکسان از سازمان است که وجود آن‌ها در همة اعضای سازمان مشاهده می شود و نشان دهندة مشخصات معمول و ثابتی است که یک سازمان را از ديگر سازمان ها متمايز می سازد. به عبارت ديگر فرهنگ سازمانی, هويت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند. فرهنگ سازمانی مجموعه ای از اعتقادها, باورها و ارزش های مشترک است که بر انديشه و رفتار اعضای يک سازمان اثر می گذارد. بدين علّت اعتقادها و ارزش ها، شالوده و پاية فرهنگ سازمانی است و اين عوامل است که به سازمان قدرت می دهد و اساس فلسفة رسيدن به کارايي و اثربخشی را بنيان می نهد. امروزه اهميت بهره وری با توجه به گسترش سطح رقابت, پيچيدگی های فناوری, تنوع سليقه ها, کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات برکسی پوشيده نيست. همچنين بهره وری و کارايي، ارزشمندترين جايگاه را نزد مديران دارند و همه در جست و جوی کارآيی بيشتر و اثربخشی افزون ترند و تلاش آنان در همين راستا شکل گرفته تا ثبات سازمان را در دنيای پر رقابت امروز تضمين کنند.جامعه چیزی جز افراد و انواع ارتباطات و مناسبات میان آن‌ها نیست و فقط افراد هستند که می‏اندیشند و عمل می‏کنند. ایشان دارای روحیات متفاوت و صاحب ذوق‏ها و سلیقه‏های گوناگون هستند، به گونه‏ای که هر کس دارای شخصیتی ویژه و منحصر به فرد است. با توجه به این دو نکته، چه عاملی توانسته است این افراد مختلف و دارای دیدگاه‏های متفاوت را در کنار هم گرد آورد و با کنش متقابل، زندگی گروهی را در قالب جامعه شکل بخشد و علی‏رغم از بین رفتن انسان‌ها و پدید آمدن افراد جدید، این شکل کلّیت خود را حفظ کند؟به اعتقاد دانشمندان علوم اجتماعی، «فرهنگ» تنها عاملی است که می‏تواند افراد متعدد را در کنار هم قرار دهد و بنایی به نام «جامعه» به وجود آورد، زیرا افراد تنها در پرتو فرهنگ عامّه، که توسط غالب افراد پذیرفته شده است، می‏توانند ارتباطات و مناسبات میان خویش را سامان بخشند، از این ‏رو می‏گویند: تفکیک فرهنگ و جامعه تنها به لحاظ مفهومی است وگر نه در واقع، از هم جدا نیستند.

 • پیشینه تحقیق
 • بحث دیدگاه فرهنگ سازمانى از مباحث عمده و نسبتاً نو در حوزه نظریه سازمان مى باشد. نشو و نماى این دیدگاه، همزمان با ظهور دیدگاه قدرت و سیاست و دیدگاه کثرت گرایى است که به اوائل دهه 1980 بر مى گردد. اگر چه پیشینه این بحث را مى توان در مکتوبات دهه 1970، که درباره جامعه پذیرى سازمانى و حرفه اى نوشته شده، یافت، اما بایستى متذکر شد که عمده تلاش نویسندگان آن عصر بر تأثیرات فرهنگ موجود بر اعضاى سازمان و فرآیند جامعه پذیرى آنان متمرکز بود. اما چگونگى شکل گیرى فرهنگ و شیوه تغییر آن و تأثیر آن بر رهبرى کمتر مورد توجه قرار گرفته است.باتوجه به آنچه گفته شد، اولین نوشته هاى منسجم و جامع در مورد فرهنگ سازمانى که بر اساس مبناى نظرى قوى استوار است به سالهاى 1984 و 1985برمى گردد. از جمله مهمترین دستاوردها و نوشته هاى این دوره مى توان به «رهبرى و فرهنگ سازمانى »، «فرهنگ سازمانى و رهبرى» و «فرهنگ و واقعیتهاى منسجم مربوط به آن» اشاره کرد.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرهنگ سازمانی عبارت است از باورها، هنجارها و عادتهای غالب در سازمان که در ضمیر ناخود آگاه کارکنان سازمان شکل می گیرد و بر رفتار کارکنان سازمان سایه می افکند. هنجارها و عادات کاری افراد در سازمان که البته بخش عمده آن از فرهنگ عمومی جامعه نشأت می گیرد، گاهی سازنده است و گاه بازدارنده و حتی مخرب و به قول ناتانیل اِمونز( Nathaniel Emmons) عادت یا بهترین خدمتگزار ماست یا بدترین ارباب ».بعضی از صاحب نظران باورها و نگرشهای مدیران ارشد، به ویژه مدیران عامل را به عنوان فرهنگ راهنما و باورها و نگرشهای کارکنان سازمان را فرهنگ روزمره و تدابیری که در جهت همسو کردن این دو فرهنگ انجام می شود را فرهنگ سازمانی نامیده اند. هر سازمان یک فرهنگ نانوشته دارد که استاندارد های قابل قبول و رفتارهای غیر قابل قبول را مشخص می نماید. بیشتر کارکنان، پس از چند ماه با فرهنگ سازمان آشنا می شوند و آنرا درک می کنند. آن‌ها با شیوه لباس پوشیدن به هنگام کار، جدّی بودن مقررات و رفتارهایی که موجب دردسر خواهد شد، اهمیتِ صداقت، درستی و از این قبیل چیزها، آگاه خواهند شد. در حالی که بسیاری از سازمان‌ها نوعی فرهنگ به اصطلاح فرعی دارند (غالباً این فرهنگها مربوط به گروههای کاری خاص میشود) که بدان وسیله چیزی را بر استانداردهای سازمان می افزایند یا آن‌ها را اندکی تغییر میدهند، ولی همیشه فرهنگ حاکم بر سازمان به افراد می گوید که ارزشها چیست و کدام اهمَیت بیشتری دارد. اگر اعضای سازمان بخواهند دارای موقعیت خوبی شوند یا پایگاه مستحکمی در سازمان برای خود بوجود آورند، گروههای کاری باید استانداردهایی که به وسیله فرهنگ حاکم بر سازمان تعیین می شود را رعایت نمایند. فرهنگ مدنی فرهنگی است مشارکتی وکثرت گرا، این فرهنگ سیاسی مبتنی بر ارتباط و ترغیب و به عنوان یک فرهنگ اجماع و تنوع است، اجازه تغییر می دهد، ولی آنرا تعدیل میکند.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
  16 صفحه - 2000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  20 صفحه - 20000 تومان
  بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
  34 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تاثیرات فعالیتهای فرهنگی شهرداری بندر انزلی بر روی مخاطبان
  12 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 16000 تومان
  پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
  3 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 20000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 3500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 10000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
  25 صفحه - 20000 تومان
  پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  2 صفحه - 3000 تومان
  فناوری های نوین ارتباطی و تاثیر آن بر فرهنگ
  14 صفحه - 2000 تومان
  تاثیر خلاقیت و نوآوری در موفقیت یک سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
  41 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
  20 صفحه - 20000 تومان
  پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
  2 صفحه - 3000 تومان
  چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  12 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  14 صفحه - 1500 تومان
  بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
  17 صفحه - 2000 تومان
  تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
  16 صفحه - 2000 تومان
  تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
  9 صفحه - 1500 تومان
  عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
  16 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
  15 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تاثیر نزولات جوی سال 86 - 85 در استان خراسان رضوی بصورت آماریو نمودار
  15 صفحه - 3000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر توسعه روستایی گیلان
  7 صفحه - 1500 تومان
  لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
  3 صفحه - 1000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
  78 صفحه - 18000 تومان
  بررسی تاثیر شیوه های تدریسی
  9 صفحه - 1500 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 4000 تومان
  بررسی اقلیم و آب و هوا و تاثیر تغییرات آن
  31 صفحه - 3500 تومان
  بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی بر اساس روش تحقیق
  13 صفحه - 2000 تومان
  بررسی تاثیر شیوه های تدریسی بر اساس روش تحقیق
  7 صفحه - 3000 تومان
  بررسی و مطالعه تاثیر تماشای تلویزیون بر کودکان مطابق با روش تحقیق
  16 صفحه - 3000 تومان
  بررسی تاثیر تحصیلات والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان بر اساس روش تحقیق
  27 صفحه - 7000 تومان
  بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل
  10 صفحه - 2500 تومان
  بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی شهر رشت
  9 صفحه - 2500 تومان
  پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
  45 صفحه - 10000 تومان
  ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
  10 صفحه - 2000 تومان
  بررسی عوامل تاثیر گذار در دستمزد
  18 صفحه - 3000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
  10 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
  100 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
  54 صفحه - 12000 تومان
  بررسی نقش و تاثیر تعاونی های در ایجاد کارآفرینی و کسب و کار - روش تحقیق
  39 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 11000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
  35 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری
  28 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  2 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
  22 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی
  12 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
  99 صفحه - 20000 تومان
  بررسی تاثیر سبک سازی در مقاومت ساختمان در برابر زلزله
  18 صفحه - 2500 تومان
  بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
  85 صفحه - 12000 تومان
  بررسی تاثیر آموزش کارگران ساختمانی در عمر مفید ساختمان
  20 صفحه - 4000 تومان
  بررسی تاثیر نفت بر شاخص تورم
  10 صفحه - 2000 تومان
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحلیل و بررسی
  57 صفحه - 7000 تومان
  بررسی تأثیرات فعالیتهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
  4 صفحه - 1000 تومان
  بررسی جاذبه های مهم طبیعی ، تاریخی ، فرهنگی و زیارتی شهرستان آستارا
  12 صفحه - 2000 تومان
  جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
  12 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
  80 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 16000 تومان
  بررسی جاذبه های مذهبی و فرهنگی کشور عراق - روش تحقیق
  19 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی و مطالعه تعارف در فرهنگ مردم کرمان
  94 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
  9 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  4 صفحه - 3000 تومان
  بررسی تحولات فرهنگی از د وران صفویه
  8 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  20 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 20000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 20000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  49 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 17000 تومان
  بررسی راهکارهای کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان
  18 صفحه - 2500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 8000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 18000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  132 صفحه - 20000 تومان
  تحلیل و بررسی بهره وری
  48 صفحه - 6000 تومان
  کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
  25 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 20000 تومان
  بررسی مقایسه ای تعداد گلبول های سفید و قرمز خون بچه تاسماهی ایرانی در تئوری های مختلف
  12 صفحه - 3000 تومان
  تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
  34 صفحه - 4000 تومان
  بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری
  24 صفحه - 3000 تومان
  بررسی و تجزیه و تحلیل الگوریتم مورچگان
  42 صفحه - 7000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 6000 تومان
  بررسی جاذبه های توریستی مرجانی جزیره کیش تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  14 صفحه - 3500 تومان
  بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
  27 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته تربیت بدنی بررسی داوری ورزش والیبال
  132 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
  15 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
  37 صفحه - 12000 تومان
  بررسی الگوریتمهای مسیریابی qos
  6 صفحه - 1500 تومان
  بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  22 صفحه - 4000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و توریسم بررسی گردشگری سلامتی و تندرستی در ایران
  77 صفحه - 15000 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  18 صفحه - 3500 تومان
  پرسشنامه بررسی تاب آوری
  2 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
  2 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
  21 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس
  29 صفحه - 20000 تومان
  بررسی قانون اساسی سوریه، عراق، پاکستان، تونس،افغانستان)
  38 صفحه - 8000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
  5 صفحه - 5000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
  109 صفحه - 15000 تومان
  بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
  7 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 15600 تومان
  جغرافیای انسانی - بررسی روستای پشتیر
  5 صفحه - 1500 تومان
  بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
  50 صفحه - 6000 تومان
  تاثیرات فرهنگی سازمان فنی و حرفه ای کشور بر روی مخاطبان
  21 صفحه - 3000 تومان
  کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
  19 صفحه - 4000 تومان
  تاثیر صنعت در فرهنگ جامعه
  13 صفحه - 2500 تومان
  تاثیر جهانی شدن بر میراث معنوی فرهنگی
  8 صفحه - 1500 تومان
  تاثیر فناوری اطلاعات بر طراحی سازمانی
  24 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
  43 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 19000 تومان
  تاثیر فناوری نانو در بسته بندی روی سلامت جامعه
  31 صفحه - 5000 تومان
  پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
  7 صفحه - 3000 تومان
  پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال
  55 صفحه - 14000 تومان
  پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری
  3 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30
  12 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر نوع تکنولوژی بر کم و کیف منابع انسانی
  15 صفحه - 2500 تومان
  پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
  56 صفحه - 17000 تومان
  تشریح فرهنگ سازمانی
  23 صفحه - 2500 تومان
  فرهنگ سازمانی
  20 صفحه - 2500 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود به چگونه می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نمایند
  9 صفحه - 2000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود و پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی
  8 صفحه - 2000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی تا چه حد می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نماید
  5 صفحه - 2500 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی و پیشبرد اهداف سازمان
  10 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
  4 صفحه - 3000 تومان
  فرهنگ و بهره وری
  28 صفحه - 2500 تومان
  رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 3000 تومان
  فرهنگ و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی
  9 صفحه - 1500 تومان
  راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری در کودکان
  23 صفحه - 2500 تومان
  شبکه سازمانی میان سازمانی برای کارآفرینی مبتنی بر نوآوری شرکت
  39 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
  48 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
  9 صفحه - 9000 تومان
  ارتباطات انسانی چگونه در بهبود عملکرد روابط عمومی ها مؤثر واقع می شود
  5 صفحه - 2000 تومان
  بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
  25 صفحه - 2500 تومان
  بهره وری در بورس
  11 صفحه - 1500 تومان
  بهره وری
  15 صفحه - 2000 تومان
  زبان بهره وری
  4 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزاریش بهره وری
  115 صفحه - 15000 تومان
  در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
  113 صفحه - 18000 تومان
  بهره وری و مخارج سرمایه ای - پژوهش تجربی بر روی سه صنعت تولیدی در هند
  23 صفحه - 4000 تومان
  رضایت شغلی و بهره وری
  13 صفحه - 2000 تومان
  وظیفه بهره وری در مدیریت
  6 صفحه - 1500 تومان
  بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
  13 صفحه - 3000 تومان
  ایمنی و بهره وری در کارگران
  16 صفحه - 3000 تومان
  بهره وری کارگران و چالش مدیریت امروز
  12 صفحه - 2500 تومان
  بهره وری کارگران
  13 صفحه - 2000 تومان
  بهره وری سبز
  17 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اتحادیه های کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده از داده های موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23
  8 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
  8 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
  15 صفحه - 15000 تومان
  بهره وری سبز
  15 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
  9 صفحه - 9000 تومان
  بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
  161 صفحه - 15000 تومان
  بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
  161 صفحه - 17000 تومان
  عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
  17 صفحه - 2500 تومان
  توسعه منابع انسانی
  3 صفحه - 1000 تومان
  حسابداری منابع انسانی
  6 صفحه - 1000 تومان
  برنامه ریزی منابع انسانی
  14 صفحه - 2000 تومان
  میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
  34 صفحه - 3500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
  7 صفحه - 7000 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  28 صفحه - 3000 تومان
  بازنگری مدیریت منابع انسانی
  3 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
  29 صفحه - 13000 تومان
  مقایسه توسعه منابع انسانی راهبردی با راهبردهای توسعه منابع انسانی
  19 صفحه - 2500 تومان
  مدیریت منابع انسانی
  7 صفحه - 1500 تومان
  سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
  11 صفحه - 4000 تومان
  الکترونیک در منابع انسانی
  40 صفحه - 3500 تومان
  مدیریت منابع انسانی قدرتمندی شرکتهای کوچک
  18 صفحه - 2500 تومان
  ضرورت انگیزش منابع انسانی در سازمان
  25 صفحه - 3500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
  16 صفحه - 16000 تومان
  مدیریت ارزشیابی عملکرد منابع انسانی - روش تحقیق
  49 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع انسانی در پذیرش و گردشگری 17
  17 صفحه - 17000 تومان
  نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
  16 صفحه - 3000 تومان
  نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
  16 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 23000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9
  7 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12
  7 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
  10 صفحه - 10000 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  22 صفحه - 2500 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان
  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007