موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

عنوان سفارش :
بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
تعداد صفحه :
12
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بررسی شاخصهای مؤثر بر عملکرد اقتصاد ايران در دهه 80

  درآمدهای نفتی به عن vv وان شاخصی از شوک های اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران

 • مخارج دولت به عنوان شاخصی از سیاست مالی
 • رشد حجم نقدینگی
 • نرخ ارز به عنوان شاخصی از سیاست تجاری
 • بررسی شاخص های عملکردی
 • نرخ تورم
 • نتیجه گیری
 • نرخ رشد اقتصادی
 • مقدمه
 • جهت بررسی عملکرد اقتصاد ایران در دهه 80 ، دو مجموعه شاخص باید مورد بررسی قرار گیرند. اول، شاخص های مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران که از جمله آنها می توان به درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از شوک های اقتصاد جهانی بر اقتصاد، مخارج دولت به عنوان شاخصی از سیاست هاي مالی، نرخ رشد نقدینگی به عنوان شاخصی از سیاست هاي

  پولی و همچنين نرخ ارز به عنوان شاخصی از سیاس تهای تجاری اشاره نمود. تغییر و تحولات این شاخص ها از مسیرهای متفاوت بر عملکرد اقتصاد ایران تأثیر می گذارند، بنابراین تحلیل و بررسی آنها می تواند درک بهتری از تغییر و تحولات اقتصاد کشور ارائه دهد. دوم،شاخص های عملکردی اقتصاد ایران که از جمله آنها می توان به نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان اشتغال، رشد اقتصادی و شاخص قیمت بورس اشاره نمود. این شاخصها از مهم ترین شاخص هایی است که عملکرد اقتصاد کلان را تبيين ميكند، بنابراین بررسی عملکرد اقتصاد ایران نیازمند بررسی این شاخصهاست.

 • بررسی شاخصهای مؤثر بر عملکرد اقتصاد ايران در دهه 80
 • درآمدهای نفتی به عن vv وان شاخصی از شوک های اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران

  نفت و درآمدهای نفتی در طول دهه های گذشته جایگاه بسیار مهمی را در اقتصاد و سیاست ایران به خود اختصاص داده اند. سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام در صادرات قابل توجه است. این امر موجب شده است که اقتصاد ایران به تحولات بازار جهانی نفت، که انعکاسی از تحولات اقتصاد جهانی است، حساسیت بالایی نشان دهد. نکته قابل توجه این است که واکنش رشد اقتصادی ایران نسبت به شو کهای نفتی، نامتقارن است. در واقع افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش اندکي در رشد اقتصادی کشور می شود. اما در نقطه مقابل، کاهش درآمدهای نفتی، به صورت یک شوک منفی، رشد اقتصادی را به شدت کاهش داده و ظرفیت های اقتصاد ایران را تحلیل می دهد. درآمدهای نفتی ایران از سال 1381 تا نیمه اول سال 1387 ، روند صعودی و نسبتاً باثباتی داشته است؛ به نحوی که از حدود 20 میلیارد دلار در سال منتهی به فصل اول 1381 ، به بیش از 100 میلیارد دلار در سال منتهی به فصل دوم سال 1387 رسید )نمودار1) اما پس از آن و با وقوع بحران مالی جهانی و پیامدهای رکودی آن، قیمت نفت در بازارهای جهانی با كاهش شدیدی مواجه گردید و در نتیجه درآمد کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران، با کاهش قابل ملاحظه اي مواجه شد. با بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی که از فصل سوم سال 1387 آغاز شد، درآمدهای نفتی ایران روند نزولی به خود گرفت و از بیش از 100 میلیارد دلار به کمتر از 60 میلیارد دلار در سال منتهی به فصل دوم 1388 رسید. سپس با توجه به افزایش قیمت نفت و ثبات بازار نفت، درآمدهای نفتی دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، مدیریت مطلوب اين درآمدها نقش ویژه ای در بهبود عملکرد و تثبیت اقتصاد کشور دارد. درآمدهای نفتی از مسیر سیاست های مالی و پولی اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر جای می گذارد. همچنين، سیاست مالی دولت در مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی، بر سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی تسلط دارد. در راستای تثبیت سیاست مالی و جریان درآمدهای نفتی که وارد چرخه اقتصاد ایران می گردد، حساب ذخیره ارزی نقش و اهمیت ویژه ای دارد. با وجود عملکرد نه چندان مناسب حساب ذخیره ارزی در سال های گذشته، در دوره بحران مالی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی نقش مهمی در

  تثبیت بودجه دولت و جریان درآمدهای نفتی، که وارد چرخه اقتصاد ایران می شود، ایفانمود. بنابراین تلاش هرچه بیشتر در راستای افزایش کارآیی صندوق نفتی می تواند در کاهش اثر نوسانات بازار نفت بر اقتصاد کشور و تثبیت اقتصاد ایران تأثيرگذار باشد. همچنين در راستای سیاست مالی دولت، سیاست هاي پولی و ارزی بانک مرکزی نیز می تواند از مسیر مدیریت صحیح ذخایر ارزی بانک مرکزی، نقش قابل توجهی در توازن و تثبیت بازارهای پول و ارز کشور ایفا نماید.

 • مخارج دولت به عنوان شاخصی از سیاست مالی
 • سطح مخارج دولت، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای سیاست مالی دولت، از عوامل مؤثر در تعیین عملکرد اقتصاد ایران است. مخارج دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد سهم قابل توجهی دارد. با توجه به اين مسأله مي توان گفت كه در نهايت بی ثباتی بودجه دولت و

  مخارج آن، به بی ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن رشد اقتصادی مي انجامد. علاوه بر این، بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و بخش مهمی از مخارج دولت نه از طریق

  تحقیقهای مشابه
  دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
  بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
  12 صفحه - 6000 تومان
  دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
  6 صفحه - 4500 تومان
  تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
  16 صفحه - 10500 تومان
  تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
  25 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
  24 صفحه - 6000 تومان
  صدور انقلاب و روابط ایران و جنبش های اسلامی در لبنان، افغانستان و پاکستان
  27 صفحه - 12000 تومان
  تورم و بحران اقتصادی
  13 صفحه - 6000 تومان
  توزیع درآمد و بحران اقتصادی
  12 صفحه - 4500 تومان
  توزیع نا آدلانه درآمد و بحران اقتصادی
  11 صفحه - 4500 تومان
  بررسی تحلیلی بحران اقتصادی اروپا
  14 صفحه - 4500 تومان
  مدل اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر رضا خان
  30 صفحه - 10500 تومان
  اوضاع اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه
  30 صفحه - 15000 تومان
  اوضاع اقتصادی ایران درزمان مظفرالدین شاه
  29 صفحه - 15000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  اصلاحات ساختاری و تحولات اقتصادی در ایران روش تحقیق
  40 صفحه - 9000 تومان
  مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس پاورپوینت
  26 صفحه - 9000 تومان
  مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس
  26 صفحه - 9000 تومان
  تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  50 صفحه - 15000 تومان
  اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
  11 صفحه - 6000 تومان
  تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
  15 صفحه - 6000 تومان
  روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
  14 صفحه - 6000 تومان
  مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
  71 صفحه - 18000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  22 صفحه - 12000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 15000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 15000 تومان
  نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
  18 صفحه - 7500 تومان
  اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
  10 صفحه - 6000 تومان
  بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
  11 صفحه - 6000 تومان
  نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
  21 صفحه - 9000 تومان
  نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
  25 صفحه - 12000 تومان
  مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
  72 صفحه - 30000 تومان
  مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها
  17 صفحه - 6000 تومان
  مهدویت و انقلاب اسلامی
  18 صفحه - 6000 تومان
  صدور انقلاب اسلامی در کشور هند دوره ریاست جمهوری خاتمی
  16 صفحه - 6000 تومان
  فرق انقلاب ایران با انقلاب الجزایر
  9 صفحه - 6000 تومان
  صدور انقلاب و روابط ایران وجنبش های اسلامی
  21 صفحه - 9000 تومان
  انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
  4 صفحه - 4500 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 10500 تومان
  آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
  11 صفحه - 9000 تومان
  چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
  21 صفحه - 7500 تومان
  انقلاب اسلامی چرا در ایران انجام شد و در جای دیگر صورت نگرفت
  24 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007