موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)

عنوان سفارش :
آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
تعداد صفحه :
94
قیمت :
36000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • فصل اول – کلیات
 • مقدمه
 • اركان بازار سرمايه
 • بانك ها
 • بازارهاي اوراق بهادار
 • شركت هاي سرمايه گذاري
 • ويژگي هاي تأمين سرمايه از طريق بازارهاي اوراق بهادار:
 • نحوه گسترش فعاليت در بازار سرمايه
 • نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشور
 • نقش بازار اوليه در بازار سرمايه
 • فصل دوم - بازار سرمایه راه حل بلند مدت کاهش ناهنجاریها
 • دیدگاه نظری
 • تورم و بیکاری در اقتصاد ایران
 • فصل سوم - آسیب شناسی قوانین بورس اوراق بهادار
 • مقدمه
 • تحولات قانونی
 • بورس، نیازمند شفاف ‌سازی
 • تناسب جرم و مجازات
 • مجازات متخلف
 • فصل چهارم - نقش بورس اوراق بهادار تهران در بازار سرمايه ايران
 • مقدمه
 • مواد و روش ها
 • نتايج و بحث
 • فصل پنجم - اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني (MBS)
 • ابزارهاي مالي
 • ابزار مشتقه
 • ابزار بازار سرمايه و بازار پول
 • ابزارهاي بازار سرمايه
 • بازار رهن و پاره اي از ابزارهاي آ»
 • ويژگي هاي اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني
 • ضرورت تنوع ابزار
 • فصل ششم - آزمون تجربي رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 • مقدمه
 • مروري بر تحقيقات تجربي در مورد رابطه ميان تورم و بازده سهام
 • آزمون تجربي ميان تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 • روش تحقيق
 • بردارهاي خودرگرسيوني VAR
 • آزمون عليت
 • نتايج تجربي
 • بردارهاي هم جمعي
 • تخمين مدل VAR
 • آزمون عليت گرمجري بر اساس مدل VAR
 • خلاصه و نتيجه گيري
 • منابع و مآخذ

 • مقدمه
 • به طور كلي يكي از عوامل توليد ،‌عامل سرمايه است. اگرچه نقش ساير عوامل توليد مانند نيروي انساني،‌منابع طبيعي،‌تكنولوژي و مديريت در جريان توليد بسيار مهم است،‌ ولي اهميت سرمايه و تجهيز آن به حدي است كه مي تواند ساير عوامل را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين ،‌امر تجهيز منابع در واحدها توليدي از حساسيت خاصي برخوردار است و هميشه استفاده از ابزارهاي گوناگون در امر تجهيز منابع و هدايت آنها به سوي فعاليت هاي توليدي از انديشه هاي بنيادين توليد بوده است. در اين زمينه تجهيز پس اندازهاي مردمي و تخصيص آنها به فعاليت هاي توليدي و ايجاد امكانات لازم براي مشاركت عموم در توسعه فعاليت هاي مفيد اقتصادي، داراي اهميت ويژه اي است، زيرا مشكل اساسي در اين خصوص،‌سهم ناچيز سرمايه گذاري توليد ناخالص ملي است. اين سهم،‌كه قرار بود در پايان برنامه اول توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به 17 درصد افزايش يابد. قابل مقايسه با صهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص ملي در كشورهاي ديگر نيست. مثلا اين سهم در ژاپن حدود 32 درصد،‌ در آلمان 22 درصد، در ايتاليا 6/21 درصد، در فرانسه 3/21 درصدو در انگلستان حدود 19 درصد مي باشد و بازار سرمايه تنها مكاني است كه مي تواند زمينه تشكيل سرمايه را فراهم سازد.

  اگرچه در كشور ما عمدتاً بانك ها با جمع آوري سپرده هاي مردمي و هدايت آنها به بخش هاي مختلف اقتصادي، نيازمندي هاي بازار سرمايه را تأمين مي كنند. لكن نبايد ترديد داشت كه توسعه و تنوع ابزار مالي،‌منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي را تأمين مي كند. و امكانات لازم براي انتقال وجوه پس اندازهاي مردم را به فرصت سرمايه گذاري فراهم ساخته و نقل و انتقال اوراق بهادار موجود را تسهيل مي كند.

 • اركان بازار سرمايه
 • اركان اساسي بازار سرمايه بر سه بخش اصلي استوار است: بانك ها، بازارهاي اوراق بهادار، و شركت هاي سرمايه گذاري.

 • بانك ها
 • همانگونه كه اشاره شد، بانك ها به جمع آوري و تجهيزات سپرده هي مردم در چهارچوب مقررات پولي و بانكي كشور و هدايت آنها به بخش هاي مختلف اقتصادي مبادرت مي ورزند،‌لكن تسهيلات اعطايي بانك ها براي تأمين منابع مورد نياز واحدهاي توليدي،‌داراي شرايط و محدوديت هاي زير است:

  1-تسهيلات بانك ها، جز در مورد نسهيلات اعطايي در بخش مسكن،‌معمولاً كوتاه مدت و ميان مدت (حداكثر هفت سال) مي باشد،‌زيرا منابع بانك ها نوعاً از محل سپرده هاي كوتاه مدت تأمين مي شود. تركيب سعم سپرده ها عبارت است از: ديداري 7/39 درصد، پس انداز قرض الحسنه 3/6 درصد، كوتاه مدت (زير يك سال) 5/21 دردص،‌بلند مدت (شامل سپرده هاي يك ساله،‌دو سالهريال‌سه ساله و پنج ساله) 4/18 درصد و ساير سپرده ها 1/14 درصد.

  2-تسهيلات اعطايي بانك ها، جز در موردسرمايه گذاري هاي مستقيم آن ها، از لحاظ ميزان سهم الشركه محدود دارد.

  3-اعطاي تسهيلات در بانك ها مستلزم دريافت وثايق و تأمين كافي خواهد بود. در اين خصوص ،‌سابقه اعتباري مشتريان داراي اهميت ويژه اي است.

  4-تأمين منابع مورد نياز واحدهاي توليدي توسط بانك ها معمولاً طبق قرار دادهايي است كه قبل از اعطاي تسهيلات تنظيم مي شود. در اين قرار دادها مدت مشاركت، زمان و مدت بازپرداخت تسهيلات مشخص مي شود و تمديد آنها، ،‌نيازمند كسب مجوزهاي مربوطه خواهد بود.

  تحقیقهای مشابه
  آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
  94 صفحه - 36000 تومان
  چشم انداز بازار سرمایه ایران در سال 1404
  25 صفحه - 9000 تومان
  بازار های سرمایه و بازار های اولیه و ثانویه چیست
  2 صفحه - 3000 تومان
  بازار های سرمایه و بازار های اولیه و ثانویه
  2 صفحه - 3000 تومان
  پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
  55 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology
  7 صفحه - 21000 تومان
  مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
  95 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی
  15 صفحه - 105000 تومان
  اسلامی سازی علوم انسانی و آسیب شناسی حاصل از این عمل
  41 صفحه - 21000 تومان
  رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک
  4 صفحه - 4500 تومان
  فرهنگ جامعه شناسی ایران
  8 صفحه - 4500 تومان
  جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
  30 صفحه - 10500 تومان
  استراتژی قیمت گذاری در بازار یابی
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
  100 صفحه - 33000 تومان
  بانک و جایگاه‌یابی در بازار رقابتی
  16 صفحه - 7500 تومان
  بازار یابی و بازار یابی در بیمه
  5 صفحه - 4500 تومان
  تقسیم بازار و تعیین بازار هدف فایل بصورت پاورپوینت
  11 صفحه - 9000 تومان
  تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
  8 صفحه - 4500 تومان
  چگونه متغیرهای حسابداری تغییرات قیمت بازار سهام را توضیح می دهند
  35 صفحه - 15000 تومان
  بررسی بازار یابی شرکت نوکیا
  19 صفحه - 7500 تومان
  پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
  101 صفحه - 48000 تومان
  پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
  100 صفحه - 45000 تومان
  بررسی بازار یابی جهانگردی در صنعت جهانگردی
  15 صفحه - 7500 تومان
  اقتصاد بازار و توزيع درآمد
  36 صفحه - 10500 تومان
  تحلیل و بررسی بازار پوشاک ایران
  42 صفحه - 18000 تومان
  بازار یابی و بازار یابی اینترنتی
  16 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر بر ناکارایی بازار های مالی در ایران
  21 صفحه - 9000 تومان
  اهمیت بازار یابی از دید گاه بانکهای دولتی و خصوصی - روش تحقیق
  12 صفحه - 15000 تومان
  تجارت الکترونیک در بازار یابی بین الملل
  16 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مديريت استراتژیک ، بازار مقصد و بهترین راه برای رسیدن به این بازار در این مرحله ، تصمیم گیری مي باشد. 67
  33 صفحه - 99000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57
  26 صفحه - 78000 تومان
  نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
  15 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - واکنش بازار بورس به آگهی¬های سود سهام : مدرک به دست آمده از بازار بورس یونان
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
  12 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
  3 صفحه - 9000 تومان
  بررسی نوسات بازار بورس آمریکا
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
  22 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر آگهی واگذاری سهام بر عملکرد سهام شرکتهای فراموش شده از بازار 23
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی مزایده ایستگاه تولید در بازار نیرو و با استفاده از نظریه تصمیم شکاف اطلاعاتی (IGDT) 24
  8 صفحه - 24000 تومان
  تأثیر واردات برنج خارجی بر بازار برنج داخلی پروژه کشاورزی
  126 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
  7 صفحه - 21000 تومان
  چگونه محصولات جدید را بازار یابی کنیم
  19 صفحه - 6000 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسي علل افزايش چاي وارداتي در بازار مصرف داخلي
  16 صفحه - 4500 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
  19 صفحه - 6000 تومان
  تا چه میزان دولتها باید در بازار دخالت نمایند؟
  58 صفحه - 15000 تومان
  راه کار رقابت پذیری فرش دستباف و افزایش سهم آن در بازار فروش فرش
  5 صفحه - 3000 تومان
  آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری در آن
  112 صفحه - 48000 تومان
  چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
  21 صفحه - 9000 تومان
  چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
  20 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  آشنایی با بازارهای بورس اوراق بهادار در آمریکا
  9 صفحه - 4500 تومان
  پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
  65 صفحه - 36000 تومان
  بورس اوراق بهادار تهران
  7 صفحه - 4500 تومان
  بررسی نوسانات بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 80
  16 صفحه - 9000 تومان
  بورس اوراق بهادار تهران
  10 صفحه - 4500 تومان
  بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
  26 صفحه - 9000 تومان
  بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
  89 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
  64 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007