موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

گزارش حسابرسی

عنوان سفارش :
گزارش حسابرسی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • گزارش حسابرسی (همراه با تطابق استانداردها)

 • اجزای اصلی گزارش حسابرس
 • الف) عنوان.
 • ب) مخاطب.
 • پ) بند مقدمه شامل:
 • ج) تاریخ گزارش.
 • /
 • چ) نام وامضای حسابرس.
 • ح) نشانی حسابرس.
 • صورت های مالی

  افشا در صورتهای مالی

  گزارش استاندارد حسابرسان

 • گزارش های تعدیل شده:
 • اهمیت
 • گزارش حسابرسی (همراه با تطابق استانداردها)
 • مهمترین و با ارزش ترین بخش کار در حرفه حسابرسی، اظهار نظر مستقل و کارشناسانه درباره مطلوبیت صورتهای مالی است.

  گزارش استاندارد حسابرسان از دو طریق الزامات این استاندارد را بر اورده می کند

  - بیان این مطلب که رسیدگیهای حسابرسان ،طبق استاندارد های پذیرفته شده حسابرسی انجام شده است و

  - اظهار این نظر که صورتهای مالی صاحبکار، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است.

  اما چنانچه نقصهایی در صورتهای مالی صاحبکار یا محودیتهائی در رسیدگی آنان وجود داشته باشد یا اگر شرایط غیر عادی دیگری موجود باشد که لازم گردد استفاده کنندگان صورتهای مالی از آن آگاه شوند، حسابرسان نمی توانند گزارش استاندارد صادر کنند.

 • اجزای اصلی گزارش حسابرس
 • الف) عنوان.
 • گزارش حسابرس باید عنوان مناسبی داشته باشد.استفاده ازِعنوان "گزارش حسابرس مستقل"خواننده رادر تشخیص گزارش حسابرس و تمیز ان از گزارشهایی مانند هیئت مدیره با گزارش سایر حسابرسانی که ملزم به رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرس مستقل نیستند، یاری می رساند.

 • ب) مخاطب.
 • مخاطب گزارش حسابرس باید طبق شرایط قرارداد حسابرسی و الزامات قانونی، به گونه ای مناسبب مشخص شود. مخاطب گزارش حسابرس عموماً مجمع عمومی صاحبان سرمایه شرکتی است که صورتهای مالی آن حسابرسی می شود.

 • پ) بند مقدمه شامل:
 • vمشخص کردن عناوین صورتهای مالی حسابرسی شده.

  vمشخص کردن مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی ومسئولیت حسابرس.

  در مقدمه گزارش حسابرس باید نام واحد مورد رسیدگی، عناوین صورتهای مالی حسابرسی شده و تاریخ و دوره صورتهای مالی مشخص شود. همچنین باید بیان شود که مسئولیت صورتهای مالی با مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت حسابرس، اظهارنظر درباره صورتهای مالی براساس حسابرسی انجام شده است.

  ت) بند دامنه رسیدگی(توصیف ماهیت حسابرسی) شامل:

  v اشاره به استانداردهای حسابرسی.

  v توصیف اهم کارهای انجام شده توسط حسابرس.

  گزارش حسابرس باید با تصریح این مطلب که حسابرسی، طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است دامنه رسیدگی را توصیف کند."دامنه رسیدگی" بیانگر روشهایی است که حسابرس در شرایط موجود، ضروری تشخیص داده و توانسته است آنها را اجراکند. خواننده گزارش برای حصول اطمینان از این که حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است، به این توصیف نیاز دارد.

  گزارش حسابرس باید بیانگر این مطلب باشد که حسابرسی، به منظور حصول اطمینانی معقول از نبود تحریف با اهمیت درصورتهای مالی برنامه ریزی و انجام شده است.

  همچنین به گونه ای توصیف کند که موارد زیر را در بر گیرد :

  الف: رسیدگی نمونه ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج درصورتهای مالی.

  ب: ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده درتهیه صورتهای مالی.

  پ: ارزیابی براوردهای عمده به عمل امده توسط هیئت مدیره درتهیه صورتهای مالی.

 • ث) بند اظهارنظر شامل:
 • v اشاره به استانداردهای حسابداری مورد استفاده درتهیه صورتهای مالی.

  v اظهارنظر درباه صورتهای مالی.

  v گزارش حسابرس باید حاوی نظرصریح حسابرس دراین باره باشدکه ایاصورتهای مالی،ازتمام جنبه های بااهمیت،طبق استانداردهای حسابداری،به نحومطلوب ارائه شده است یاخیر.

  عبارت "ازتمام جنبه های بااهمیت" که برای اظهارنظر استفاده می شود حاکی از این مورد است که حسابرس، تنها به موضوعاتی توجه دارد که از لحاظ صورتهای مالی بااهمیت است. مبنا و معیار حسابرس برای سنجش مطلوبیت ارائه صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری است. در مواردی که گزارشگری درباره صورتهای مالی برای استفاده کنندگان برون مرزی است اشاره به استانداردهای حسابداری مبنای تهیه صورتهای مالی در گزارش حسابرس با استفاده از عبارت"طبق استانداردهای حسابداری ایران"است.

 • ج) تاریخ گزارش.
 • گزارش حسابرس باید به تاریخ پایان عملیات اجرایی حسابرسی تاریخ گذاری شود. تاریخ گذاری به استفاده کنندگان از گزارش این آگاهی را میدهد که حسابرس آثار رویدادها و معاملاتی راکه تا آن تاریخ رخ داده و وی از آن باخبرشده بر حسابرسی صورتهای مالی و درگزارش خود مورد توجه قرارداده است. همچنین تاریخ گزارش نباید پیش از تاریخی باشدکه صورتهای مالی توسط مدیریت امضاء یا تأیید می شود.

 • چ) نام وامضای حسابرس.
 • گزارش باید به نام حسابرس منتخب، حسب مورد مؤسسه حسابرسی یا شخص حقیقی امضاء شود. گزارش حسابرس با درج نام و مهر مؤسسه حسابرسی، توسط حداقل یکی ازشرکاء امضامی شود. چون مسئولیت حسابرسی به عهده مؤسسه می باشد.

 • ح) نشانی حسابرس.
 • نشانی حسابرس باید در گزارش وی و غالباً در سربرگ مربوط درج شود.

  در نهایت باید گفت یکنواختی شکل، جمله بندی و ترتیب اجزاء اصلی گزارش حسابرس همواره مطلوب است. زیرا درک آن را برای استفاده کننده تسهیل و شرایط غیر عادی را در صورت وقوع، مشخص می کند.

 • صورت های مالی
 • مرحله نگارش گزارش حسابرسان زمانی آغاز می شود که حسابرسان مستقل رسید گیهای خود را تمام کرده و اصلاحات پیشنهادی آنان نیز توسط صاحبکار پذیرفته و ثبت شده باشد. صورتهای مالی مورد گزارش حسابرسان مستقل معمولاً عبارت است از:

  ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود(زیان)انباشته و صورت گردش وجوه نقد.

  صورتهای مالی عموماً به شکل مقایسه سال جاری و سال گذشته و همراه با یادداشتهای توضیحی ارایه می شود. صورتهای مالی شرکتهای فرعی معمولا در صورتهای مالی شرکت اصلی تلفیق می شود.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
  60 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی کامپیوتر گزارش در مورد سخت افزار کامپیوتر
  88 صفحه - 18000 تومان
  کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
  8 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
  14 صفحه - 42000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
  67 صفحه - 45000 تومان
  تشریح کامل قوانین و مقررات گزارش نویسی تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  15 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
  37 صفحه - 18000 تومان
  برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
  54 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
  35 صفحه - 24000 تومان
  پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
  92 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
  40 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد یک بانک شاخص برای اصلاح، خلاصه¬سازی و کامپیوتری نمودن علائم گزارش شده در مو
  17 صفحه - 51000 تومان
  کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
  51 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش گري و تنوع زيستي
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های کوچک برای توضیح اصول و رمز گذاری گزارش دهی 27
  16 صفحه - 48000 تومان
  مديريت اسناد و گزارش نويسي مالي
  21 صفحه - 7500 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  پروژه امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی شرکت
  83 صفحه - 48000 تومان
  کارشناسی (نحوه صدور بیمه اتش سوزی و بیمه مسئولیت در شرکت بیمه دی) گزارش کارورزی
  118 صفحه - 45000 تومان
  نمایندگی بیمه ایران گزارش کاراموزی
  77 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، گزارش دهی عملکرد (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی / همدردی بچه ها (John McCormick & Paul L. Ayres) (جوهن مسکورمیک و پاول . آیرس)
  1 صفحه - 1500 تومان
  حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
  26 صفحه - 9000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 9000 تومان
  نحوه اجرا حسابرسی در شرکت های تعاونی مسکن
  21 صفحه - 7500 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
  16 صفحه - 9000 تومان
  سیستمهای حسابرسی مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی و تحلیل¬های افشاگر 29
  21 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 48000 تومان
  استاندارد شماره 23 سازمان حسابرسی - مستند سازی
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
  24 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
  24 صفحه - 72000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر قضاوت های حسابرس از نفوذ CEO بر استقلال کمیته حسابرسی 26
  20 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مثلث بندی اسناد حسابرسی در ارزیابی ریسک تقلب 30
  13 صفحه - 39000 تومان
  موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه حسابرسی عملیاتی
  13 صفحه - 7500 تومان
  نگاهی به مشکلات ساختار کیفیت حسابرسی در ایران
  11 صفحه - 1000 تومان
  حسابداری و حسابرسی و ارتباط آنها
  11 صفحه - 6000 تومان
  نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی پاورپوینت
  31 صفحه - 12000 تومان
  نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی پاورپوینت
  34 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007