تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 2 بهمن 1396
بازدید امروز : 3427 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

گزارش حسابرسی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
گزارش حسابرسی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • گزارش حسابرسی (همراه با تطابق استانداردها)

 • اجزای اصلی گزارش حسابرس
 • الف) عنوان.
 • ب) مخاطب.
 • پ) بند مقدمه شامل:
 • ج) تاریخ گزارش.
 • /
 • چ) نام وامضای حسابرس.
 • ح) نشانی حسابرس.
 • صورت های مالی

  افشا در صورتهای مالی

  گزارش استاندارد حسابرسان

 • گزارش های تعدیل شده:
 • اهمیت
 • گزارش حسابرسی (همراه با تطابق استانداردها)
 • مهمترین و با ارزش ترین بخش کار در حرفه حسابرسی، اظهار نظر مستقل و کارشناسانه درباره مطلوبیت صورتهای مالی است.

  گزارش استاندارد حسابرسان از دو طریق الزامات این استاندارد را بر اورده می کند

  - بیان این مطلب که رسیدگیهای حسابرسان ،طبق استاندارد های پذیرفته شده حسابرسی انجام شده است و

  - اظهار این نظر که صورتهای مالی صاحبکار، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است.

  اما چنانچه نقصهایی در صورتهای مالی صاحبکار یا محودیتهائی در رسیدگی آنان وجود داشته باشد یا اگر شرایط غیر عادی دیگری موجود باشد که لازم گردد استفاده کنندگان صورتهای مالی از آن آگاه شوند، حسابرسان نمی توانند گزارش استاندارد صادر کنند.

 • اجزای اصلی گزارش حسابرس
 • الف) عنوان.
 • گزارش حسابرس باید عنوان مناسبی داشته باشد.استفاده ازِعنوان "گزارش حسابرس مستقل"خواننده رادر تشخیص گزارش حسابرس و تمیز ان از گزارشهایی مانند هیئت مدیره با گزارش سایر حسابرسانی که ملزم به رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرس مستقل نیستند، یاری می رساند.

 • ب) مخاطب.
 • مخاطب گزارش حسابرس باید طبق شرایط قرارداد حسابرسی و الزامات قانونی، به گونه ای مناسبب مشخص شود. مخاطب گزارش حسابرس عموماً مجمع عمومی صاحبان سرمایه شرکتی است که صورتهای مالی آن حسابرسی می شود.

 • پ) بند مقدمه شامل:
 • vمشخص کردن عناوین صورتهای مالی حسابرسی شده.

  vمشخص کردن مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی ومسئولیت حسابرس.

  در مقدمه گزارش حسابرس باید نام واحد مورد رسیدگی، عناوین صورتهای مالی حسابرسی شده و تاریخ و دوره صورتهای مالی مشخص شود. همچنین باید بیان شود که مسئولیت صورتهای مالی با مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت حسابرس، اظهارنظر درباره صورتهای مالی براساس حسابرسی انجام شده است.

  ت) بند دامنه رسیدگی(توصیف ماهیت حسابرسی) شامل:

  v اشاره به استانداردهای حسابرسی.

  v توصیف اهم کارهای انجام شده توسط حسابرس.

  گزارش حسابرس باید با تصریح این مطلب که حسابرسی، طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است دامنه رسیدگی را توصیف کند."دامنه رسیدگی" بیانگر روشهایی است که حسابرس در شرایط موجود، ضروری تشخیص داده و توانسته است آنها را اجراکند. خواننده گزارش برای حصول اطمینان از این که حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است، به این توصیف نیاز دارد.

  گزارش حسابرس باید بیانگر این مطلب باشد که حسابرسی، به منظور حصول اطمینانی معقول از نبود تحریف با اهمیت درصورتهای مالی برنامه ریزی و انجام شده است.

  همچنین به گونه ای توصیف کند که موارد زیر را در بر گیرد :

  الف: رسیدگی نمونه ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج درصورتهای مالی.

  ب: ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده درتهیه صورتهای مالی.

  پ: ارزیابی براوردهای عمده به عمل امده توسط هیئت مدیره درتهیه صورتهای مالی.

 • ث) بند اظهارنظر شامل:
 • v اشاره به استانداردهای حسابداری مورد استفاده درتهیه صورتهای مالی.

  v اظهارنظر درباه صورتهای مالی.

  v گزارش حسابرس باید حاوی نظرصریح حسابرس دراین باره باشدکه ایاصورتهای مالی،ازتمام جنبه های بااهمیت،طبق استانداردهای حسابداری،به نحومطلوب ارائه شده است یاخیر.

  عبارت "ازتمام جنبه های بااهمیت" که برای اظهارنظر استفاده می شود حاکی از این مورد است که حسابرس، تنها به موضوعاتی توجه دارد که از لحاظ صورتهای مالی بااهمیت است. مبنا و معیار حسابرس برای سنجش مطلوبیت ارائه صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری است. در مواردی که گزارشگری درباره صورتهای مالی برای استفاده کنندگان برون مرزی است اشاره به استانداردهای حسابداری مبنای تهیه صورتهای مالی در گزارش حسابرس با استفاده از عبارت"طبق استانداردهای حسابداری ایران"است.

 • ج) تاریخ گزارش.
 • گزارش حسابرس باید به تاریخ پایان عملیات اجرایی حسابرسی تاریخ گذاری شود. تاریخ گذاری به استفاده کنندگان از گزارش این آگاهی را میدهد که حسابرس آثار رویدادها و معاملاتی راکه تا آن تاریخ رخ داده و وی از آن باخبرشده بر حسابرسی صورتهای مالی و درگزارش خود مورد توجه قرارداده است. همچنین تاریخ گزارش نباید پیش از تاریخی باشدکه صورتهای مالی توسط مدیریت امضاء یا تأیید می شود.

 • چ) نام وامضای حسابرس.
 • گزارش باید به نام حسابرس منتخب، حسب مورد مؤسسه حسابرسی یا شخص حقیقی امضاء شود. گزارش حسابرس با درج نام و مهر مؤسسه حسابرسی، توسط حداقل یکی ازشرکاء امضامی شود. چون مسئولیت حسابرسی به عهده مؤسسه می باشد.

 • ح) نشانی حسابرس.
 • نشانی حسابرس باید در گزارش وی و غالباً در سربرگ مربوط درج شود.

  در نهایت باید گفت یکنواختی شکل، جمله بندی و ترتیب اجزاء اصلی گزارش حسابرس همواره مطلوب است. زیرا درک آن را برای استفاده کننده تسهیل و شرایط غیر عادی را در صورت وقوع، مشخص می کند.

 • صورت های مالی
 • مرحله نگارش گزارش حسابرسان زمانی آغاز می شود که حسابرسان مستقل رسید گیهای خود را تمام کرده و اصلاحات پیشنهادی آنان نیز توسط صاحبکار پذیرفته و ثبت شده باشد. صورتهای مالی مورد گزارش حسابرسان مستقل معمولاً عبارت است از:

  ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود(زیان)انباشته و صورت گردش وجوه نقد.

  صورتهای مالی عموماً به شکل مقایسه سال جاری و سال گذشته و همراه با یادداشتهای توضیحی ارایه می شود. صورتهای مالی شرکتهای فرعی معمولا در صورتهای مالی شرکت اصلی تلفیق می شود.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 20000 تومان
  گزارش حسابرسی
  13 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کاراموزی در گلخانه پارک قدس رشت
  6 صفحه - 1000 تومان
  گزارش کاراموزی در پارک دانشجو رشت
  13 صفحه - 1500 تومان
  گزارش کاراموزی کارخانجات شیر و نوشابه زمزم
  88 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه سیستم مخابرات
  23 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه مدار الکتریکی رشته الکترونیک
  26 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی از تلویزیون
  37 صفحه - 4500 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه اصول دیجیتال رشته ICT
  15 صفحه - 2000 تومان
  گزارش آموزش معلمان
  3 صفحه - 1000 تومان
  پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
  60 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  63 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرجع قضایی
  64 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرجع قضایی
  64 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی کامپیوتر گزارش در مورد سخت افزار کامپیوتر
  88 صفحه - 6000 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 20000 تومان
  گزارش از ساخته شدن تونل دو جداره در مالزی
  6 صفحه - 1500 تومان
  گزارش کار آموزی مواد معدنی که در کارهای عمرانی و ساختمانی استفاده می شود
  58 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 5000 تومان
  گزارش آزمایشات متالوژی مکانیکی
  42 صفحه - 5000 تومان
  گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
  386 صفحه - 20000 تومان
  گزارش کار آموزی در پست بانک
  57 صفحه - 7000 تومان
  گزارش عملکرد کار آموزی وکالت و مشاور حقوقی
  460 صفحه - 20000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
  89 صفحه - 15000 تومان
  گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
  29 صفحه - 3500 تومان
  کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
  8 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کار بازدید از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان
  19 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه درس خاک شناسی
  9 صفحه - 1500 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
  70 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کار آموزی اجرای ساختمان بتنی
  48 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کار آموزی در مدرسه
  27 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کار آموزی ساختمان بتنی
  60 صفحه - 8000 تومان
  گزارش كارآموزي سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)
  60 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
  26 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در مخابرات واحد کارگزینی
  30 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
  27 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
  73 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
  14 صفحه - 14000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
  60 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
  80 صفحه - 9000 تومان
  گزارش عملکرد مدیریتی بخش جراحی قلب
  35 صفحه - 6000 تومان
  گزارش كار آزمايشگاه مكانيك خاك
  15 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک
  12 صفحه - 2500 تومان
  گزارش آزمایشگاه شیمی عمومی رشته فیزیک
  37 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
  36 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
  26 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
  21 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
  70 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
  26 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
  25 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
  23 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
  50 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
  41 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در نیروگاه سیکل ترکیبی پست برق
  30 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
  67 صفحه - 15000 تومان
  تشریح کامل قوانین و مقررات گزارش نویسی تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  15 صفحه - 4000 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 2000 تومان
  گزارش از آسایشگاه معلولین استان گیلان
  14 صفحه - 3000 تومان
  گزارش از سازمان آتش نشانی رشته آموزش ابتدایی
  8 صفحه - 2500 تومان
  گزارش چند آزمایش در مورد سیمان
  14 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
  19 صفحه - 3500 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک
  4 صفحه - 1000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
  44 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
  68 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی در بانک
  10 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی
  54 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
  24 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
  32 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در نیروگاه برق آبی
  59 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 4500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه تولید لوازم خانگی پارس خزر
  34 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی مربوط به درس تربیت بدنی پایه ی اول دبستان
  17 صفحه - 3500 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال الکتروتکنیک
  39 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات ارتباطی
  19 صفحه - 4000 تومان
  گزارش طرح جامع شهر سراب و پیش بینی جمعیت و کاربر 1400
  39 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
  28 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  42 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  42 صفحه - 7000 تومان
  گزارش آزمایش های مختلف در لوله ها سرعت و افت انرژی
  59 صفحه - 8000 تومان
  گزارش عاطفی مدرسه آزادی
  12 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
  51 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
  37 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کار آموزی در بیمه خدمات درمانی گیلان
  14 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
  68 صفحه - 15000 تومان
  برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
  54 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
  72 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
  16 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره دارایی
  50 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
  35 صفحه - 8000 تومان
  گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
  31 صفحه - 6000 تومان
  گزارش بازدید ازشرکت پاستوریزه ی شیر پگاه گیلان
  7 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کاراموزی ساقه خوار نواری برنج
  18 صفحه - 5000 تومان
  پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
  82 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در کاخانه آجر و بلوک ماسه آهکی
  20 صفحه - 4000 تومان
  پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
  92 صفحه - 15000 تومان
  گزارش بازدید از کارخانه ی اشی مشی
  8 صفحه - 1500 تومان
  گزارش آموزشي از دبستان دخترانه
  5 صفحه - 1000 تومان
  گزارش آموزشي در مدرسه
  7 صفحه - 1000 تومان
  گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
  37 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی وکالت - وکیل
  41 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
  40 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
  7 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کار آموزی حسابداری در نمایندگی فروش لوازم یدکی سایپا
  17 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در شرکت
  10 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  10 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
  56 صفحه - 9000 تومان
  گزارش زمان سنجی مربوط به كارگاه گارد
  32 صفحه - 4000 تومان
  گزارش زمان سنجی مربوط به خط مونتاژ آبمیوه گیری
  20 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
  7 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی در مرکز پرورش جوجه و جوجه کشی
  9 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
  42 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
  10 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
  56 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد یک بانک شاخص برای اصلاح، خلاصه¬سازی و کامپیوتری نمودن علائم گزارش شده در مو
  17 صفحه - 17000 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره پست
  11 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  15 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
  12 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
  29 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
  66 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی وکالت
  161 صفحه - 20000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
  37 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو
  27 صفحه - 8000 تومان
  گزارش آموزشي مربوط به معلمان
  7 صفحه - 2000 تومان
  گزارش آموزشي از دبستان دخترانه
  5 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
  51 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
  52 صفحه - 10000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کار رشته کامپیوتر در آزمایشگاه
  28 صفحه - 5000 تومان
  گزارش های طرح جامع شهر سراب.docx
  39 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات ارتباطی
  20 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش گري و تنوع زيستي
  10 صفحه - 10000 تومان
  گزارش فیزیکی کار آموزی مدرسه راهنمایی
  4 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 4000 تومان
  گزارش فیزیکی کار آموزی مدرسه راهنمایی
  4 صفحه - 1500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های کوچک برای توضیح اصول و رمز گذاری گزارش دهی 27
  16 صفحه - 16000 تومان
  گزارش کاراموزی در کارخانه رنگ سازی
  54 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی بیمه شخص ثالث
  84 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی بیمه معلم - شخص ثالث
  98 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
  16 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در کارخانه آب معدنی طبیعی سیلوانای ارومیه
  52 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
  29 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی عکاسی
  26 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزي عملیات اجرایی لوله کشی گاز
  82 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
  27 صفحه - 7000 تومان
  اعتیاد عوامل و یک گزارش
  8 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا چار چوب های قضاوت حسابرس به محدود کردن گزارشگری متهورانه کمک می کند؟شواهد تحت استانداردهای حسابداری با دقت کم و زیاد
  11 صفحه - 11000 تومان
  حسابرسی - حسابرس
  21 صفحه - 2000 تومان
  حسابرسی- تعریف و تشریح حسابرسی
  16 صفحه - 2000 تومان
  روشهای جمع آوری اطلاعات برای حسابرسی
  16 صفحه - 2000 تومان
  حسابرسی
  14 صفحه - 2000 تومان
  حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
  26 صفحه - 3000 تومان
  حسابرسی عملیاتی
  15 صفحه - 2500 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 3000 تومان
  حسابرسی
  7 صفحه - 1500 تومان
  نحوه اجرا حسابرسی در شرکت های تعاونی مسکن
  21 صفحه - 2500 تومان
  حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
  10 صفحه - 1500 تومان
  حسابرسی عملیاتی
  12 صفحه - 2000 تومان
  حسابرسی عملیاتی
  12 صفحه - 2000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
  16 صفحه - 3000 تومان
  حسابرسی
  29 صفحه - 4000 تومان
  سیستمهای حسابرسی مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  19 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی و تحلیل¬های افشاگر 29
  21 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 16000 تومان
  استاندارد شماره 23 سازمان حسابرسی - مستند سازی
  10 صفحه - 2000 تومان
  حسابرسی در دیوان محاسبات کشور
  5 صفحه - 2000 تومان
  حسابرسی در دیوان محاسبات کشور
  31 صفحه - 3500 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
  24 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
  24 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر قضاوت های حسابرس از نفوذ CEO بر استقلال کمیته حسابرسی 26
  20 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مثلث بندی اسناد حسابرسی در ارزیابی ریسک تقلب 30
  13 صفحه - 13000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر یکپارچگی اقتصادی بر قابلیت قیاس حسابرسی،شواهدی از پذیرش یورو 29
  35 صفحه - 20000 تومان
  کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
  12 صفحه - 4000 تومان
  استانداردهای حسابرسی
  10 صفحه - 1500 تومان
  استقلال در حسابرسی
  15 صفحه - 2000 تومان
  موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن
  14 صفحه - 2000 تومان
  اصل افشا و تداوم فعالیت و رابطه آن با حسابرسی
  15 صفحه - 3000 تومان
  پروژه حسابرسی عملیاتی
  13 صفحه - 2500 تومان
  حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
  12 صفحه - 1500 تومان
  حسابرسی عملیاتی
  14 صفحه - 1500 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018