موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

كارت امتيازي متوازن- روش تحقیق

عنوان سفارش :
كارت امتيازي متوازن- روش تحقیق
تعداد صفحه :
16
قیمت :
12000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • روش تحقیق
 • مباحث نظری
 • انتخاب سنجه هاي استراتژيك

 • هدف‌گذاري
 • انتخاب ابتكارات استراتژيك (طرح هاي ابتكاري)

 • چالش‌هاي اجرايي
 • مراحل پياده سازي BSC

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • كارت امتيازي متوازن، يك سيستم مديريتي است كه مي تواند اجراي استراتژي ها را مديريت کرده و عملكرد سازمان را در چهار منظر مالي،‌ مشتري، فرايندهاي داخلي، و رشد و يادگيري، اندازه گيري کند و باعث انتقال و تفهيم ماموريت، چشم انداز، استراتژي ها و انتظارات عملكردي به كليه ذينفعان دروني و بيروني سازمان شود. به عبارت ديگر، كارت امتيازي متوازن مي تواند چشم انداز و ماموريت سازمان را در قالب مجموعه اي از روابط علّت و معلولي در چهار منظر ذكر شده نشان دهد سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن، تركيبي است از معيارهاي ارزيابي عملكرد كه شاخص هاي عملكرد گذشته، جاري و نيز آينده را شامل شده و معيارهاي غير مالي را در كنار معيارهاي مالي قرار مي دهد. ضمن اينكه از آنچه در داخل و خارج سازمان اتفاق مي افتد، بينش و ديد همه جانبه اي را به مديران سازمان ارائه مي كند .

 • بیان مسئله
 • سازمان هاي امروزي به خوبي دريافته اند که 80 درصد ارزش افزايي آنها از طريق دارايي هاي نامشهودشان شامل سرمايه هاي انساني (دانش و مهارت هاي كاركنان)، سرمايه هاي سازماني (فرهنگ سازمان و ارزش هاي حاكم بر آن) و سرمايه هاي اطلاعاتي (منابع اطلاعاتي و داده هاي آماري) ايجاد مي شود و ديگر نمي توانند صرفاً با اتکاء به دارايي هاي مشهود، ارزيابي عملكرد و در پي آن مديريت عملكرد جامعي انجام دهند پروفسور رابرت كاپلان و دكتر ديويد نورتون با درک الزامات و نيازمندي هاي سازمان هاي نوين و براي اجراي اثربخش استراتژي و ايجاد يك سيستم جامع مديريت و بهبود عملكرد، در سال 1992 سيستم مديريتي نويني را تحت عنوان كارت امتيازي متوازن، معرفي نمودند. سيستم مديريتي کارت امتيازي متوازن، به عنوان چارچوب جامع ارزيابي عملكرد و پيشبرد استراتژي، مطرح بوده كه به ايجاد توازن بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، سنجه‌هاي مالي و غير مالي، عملكرد داخلي و خارجي، ذينفعان دروني و بيروني، شاخص هاي هادي و تابع عملكرد، منجر مي‌شود. كارت امتيازي متوازن چارچوب اثبات شده اي است كه استراتژي سازمان را تشريح و عملياتي مي كند .

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • روش کارتهای متوازن با دید جامع‌تری نسبت به‌ روش‌های سنتی سازمان را کنترل می‌کند.جهت‌گیری بلند مدت و استراتژیک آن موجب کارائی بهتر نسبت به روش‌های‌ حسابداری و مدیریت مالی سنتی شده،بطوریکه استفاده از آن‌ در سطح جهانی رو به رشد است.در این میان مهمترین مسئله‌ای که باید مورد نظر قرار گیرد،تدوین برنامه استراتژیک مناسب و یافتن عوامل کلیدی‌ موفقیت به شکل صیحح است.در غیر اینصورت روش کارتهای‌ متوازن سازمان را در جهت اشتباه ارزیابی و هدایت می‌کند و نتابج آن نیز دیرتر از روش‌های سنتی مشخص می‌شود.

 • اهداف تحقیق
 • کارت امتیازی متوازن نظامی برای مدیریت عمکرد است که ایده اولیه آن سال 1990، در خلال تحقیقات رابرت کاپلان و دیوید نورتون، در زمینه روش‌های نوین سنجش عملکرد سازمان‌ها شکل گرفت. این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازه‌گیری عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده است. کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی «مالی»، «مشتریان»، «فرایندهای داخلی» و «رشد و یادگیری» بررسی و صورت‌بندی می‌کند. روش کار به این صورت است که ابتدا در وجه مسایل استراتژیک، موضوع‌های استراتژیک تعیین می‌شود. سپس برای شناخت دقیق‌تر نحوه امکان دستیابی به اهداف مورد نظر در موضوع‌های استراتژیک، به سراغ وجه فرایند و عملیات رفته، مشخص می‌کنیم که برای برآورده ساختن انتظارهای ذی‌نفعان و تحقق موضوع‌های استراتژیک، فرایندهای داخلی سازمان باید چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشند و در این حوزه باید به چه اهدافی دست یابیم. در نهایت در وجه رشد و یادگیری به شناسایی سرمایه‌گذاری‌های لازم بر روی منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی می‌پردازیم تا امکان و بستر دستیابی به اهداف تعیین‌شده در وجه فرایندهای داخلی فراهم شود.کارت امتیازی متوازن زبان مشترکی را پدید آورده که مدیران می‌توانند از آن برای بحث در مورد جهت‌گیری و اولویت‌های سازمان خود استفاده کنند. اهداف و شاخص‌های عملکردی در چهار وجه مستقل نیستند و ارتباطات علت و معلولی بین آنها وجود دارد. نقشه استراتژی ابزاری است که با ایجاد تصویری از این ارتباطات، گفتگو و تعامل مدیران درباره استراتژی سازمان را آسان‌تر می‌کند. توسعه کارت امتیازی متوازن در سازمان تلاش و اهتمام زیادی می‌طلبد، اما در مقابل نتیجه آن شناسایی عوامل کلیدی است که در چهار وجه اساسی و در قالب روابط علت و معلولی مشخص، استراتژی سازمان را اجرایی و دست‌یافتنی خواهند کرد. در نهایت، تمامی عوامل و روابط علت و معلولی شناسایی‌شده در طرحی یک صفحه‌ای، گرد هم می‌آیند. نقشه استراتژی از مدل چهار وجهی کارت امتیازی متوازن پدید آمده است که همچون نقشه راه مسیر پیشبرد استراتژی را نیز نشان می‌دهد. نقشه استراتژی روشی یکسان و ثابت برای توصیف استراتژی ایجاد می‌کند تا اهداف و معیارها قابل سنجش و مدیریت باشند

 • فرضیات تحقیق
 • - به نظر می رسد روش کارتهای متوازن با دید جامع‌تری نسبت‌ به روش‌های سنتی سازمان را کنترل می‌کند.

  - رابطه معنی داری بین جهت‌گیری بلندمدت و استراتژیک آن و‌ کارائی بهتر نسبت به روش‌های حسابداری و مدیریت مالی سنتی وجود دارد.

 • روش تحقیق
 • از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است و نیز از سایتهای معتبر مرتبط با موضوع.

 • مباحث نظری
 • چارچوب كارت امتيازي متوازن از چهار مولفه به هم وابسته تشكيل شده است . اين چهار مولفه عبارتند از:

  الف- نقشه استراتژي كه اهداف استراتژيك سازمان را شناسايي مي كند و در قالب روابط علّت و معلولي، ارايه مي كند. اگر اين اهداف محقق شوند يعني استراتژي با موفقيت اجرا شده است. كاركرد اصلي نقشه استراتژي اين است كه به صورت روابط علّت و معلولي نشان مي‌دهد كه براي اجراي استراتژي، چگونه اهداف استراتژيك مي بايست با يكديگر تعامل كنند.

  ب- سنجه‌هاي عملکردي كه ميزان پيشروي به سمت اهداف استراتژيك را رديابي كرده و ارايه مي كنند.

  ج- اهداف كمّي كه براي تحقق هر يك از سنجه هاي عملكردي، تعيين مي‌شوند.

  د- طراحي (انتخاب) و اجراي ابتكارات استراتژيك (طرح هاي ابتكاري) براي اينكه عملكرد سازمان به اهداف كمّي متصل شود و در نهايت، اهداف استراتژيك محقق شوند.بايد توجه كرد كه ترسيم نقشه استراتژي، مهمترين مولفه براي ايجاد كارت امتيازي متوازن است و لذا بايد در اولين مرحله طراحي و اجراي سيستم كارت امتيازي متوازن قرار گيرد كارت امتيازي متوازن مي تواند يك سيستم ارزيابي و سنجش عملكرد ارايه كند كه فراتر و جامع تر از سيستم هاي مرسوم حسابداري مديريت است . در اين روش، علاوه بر شاخص هاي مالي، وضعيت سازمان با شاخص هاي سه منظر ديگر، در يك رابطه علّت و معلولي مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد. در واقع، كارت امتيازي متوازن بين اجزاي مختلف سازمان يك ارتباط علّت و معلولي برقرار مي كند و به سازمان به مثابه يك پيكر واحد و يكپارچه مي نگرد .همچنين، كارت امتيازي متوازن قادر است استراتژي را به اهداف و برنامه هاي اجرايي و عملياتي سازمان در قالب يك سيستم جامع مديريتي، متصل نمايد. تبديل جهت گيري هاي استراتژيك به اهداف و برنامه هاي مشخص از يكسو و اجرايي سازي يك سيستم اندازه گيري جهت كنترل چگونگي تحقق اهداف و پيشرفت برنامه ها از سوي ديگر، جذابيت و كاربرد سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن را افزايش داده است. سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن تنها چارچوب موجود در دنيا است كه قادر است استراتژي ها را با عملكرد و بودجه تلفيق نمايد .سيستم مديريتي کارت امتيازي متوازن، پس از قريب 15 سال تجربه پياده سازي و اجرايي در سازمان ها و شرکت هاي مختلف بخش خصوصي و دولتي، در حال حاضر تنها رويكرد اثر بخش تجربه شده براي استقرار يك نظام جامع مديريت عملكرد به همراه 40 نرم افزار توليد شده در دنيا مي باشد و آنچنان نتايج موفق و دستاوردهايي را در حوزه مديريت عملكرد و پياده سازي و كنترل استراتژي ايجاد نموده كه همچنان در رأس رويكردهاي موفق استقرار نظام جامع مديريت در سازمان محسوب مي شود. به همين خاطر است که مبدعان کارت امتيازي متوزان در آخرين كتاب خود آن را سيستم مديريتي حلقه بسته ناميده اند در ادامه، اجزاي اصلي سيستم كارت امتيازي متوازن توضيح داده مي شوند.

 • نقشه استراتژي؛ مهمترين فرايند کارت امتيازي متواز
 • مبدعان كارت امتيازي متوازن، معتقدند که اجراي موفقيت آميز استراتژي هاي سازمان، بستگي به اين دارد كه افراد سازمان، استراتژي ها را فهميده و درك نمايند. بايد توجه کرد که اين امر نيز به نوبه خود، نيازمند ايجاد فرآيندهاي پيچيده اي است که باعث مي شود سرمايه‌ها و دارايي هاي نامشهود سازماني به خروجي‌هاي ملموس و مشهود تبديل شوند. براي اينکه تمامي افراد سازمان بتوانند در يک نماي کلّي و كلان، استراتژي هاي سازمان را بفهمند و آن را درک نمايند و نيز به منظور ساده سازي فرآيندهاي پيچيده اي که باعث مي شود سرمايه‌ها و دارايي هاي نامشهود سازماني به خروجي‌هاي ملموس و مشهود تبديل شوند ، مبدعان کارت امتيازي متوازن، ابزاري را معرفي کرده اند که مي تواند با شناسايي و استخراج اهداف کليدي (استراتژيک) سازمان و به تصوير کشيدن روابط علّت و معلولي بين آنها پيوند بين ساختار استرتژي هاي سازمان را ارايه نمايد. اين ابزار، نقشه استراتژي نام دارد در نقشه استراتژي، سازمان به چهار منظر (يا بيشتر)، افراز مي شود و اهداف کليدي (استراتژيک) سازمان كه مندرج در برنامه استراتژيك سازمان است، در اين چهار منظر، دسته بندي مي شود. اين چهار منظر، عملاً نشان دهنده کليه اجزاء و فرايندهاي سازمان هستند و عبارتند از: منظر مالي، منظر مشتري، منظر فرايندهاي داخلي، منظر رشد و يادگيري. هر سازمان مي تواند بسته به ساختار صنعت و نيز ديناميک هاي خود، مناظر نقشه استراتژي خود را زياد يا کم نمايد. اهدافي مانند توسعه كسب وكارهاي ارزش آفرين، اشتغالزايي و درآمدزايي، بهبود رضايت مندي مشتريان، پرورش استعدادها و ابتكارات نوآورانه در گروه شركت ها، افزايش رضايت مندي ذينفعان و كاركنان، مي تواند از جمله اهداف استراتژيك سازمان باشد با ترسيم دقيق روابط علّت و معلولي بين اهداف استراتژيك سازمان در اين چهار منظر، مبنايي به دست مي آيد که مي تواند به عنوان شالوده کارت امتيازي متوازن قرار گيرد. به عبارت ديگر، با مبنا قرار دادن نقشه استراتژي به عنوان شالوده و مبناي كارت امتيازي متوازن، الگويي حاصل مي شود كه باعث مي شود پياده سازي موفقيت آميز كارت امتيازي متوازن، تسريع شود. نقشه استراتژي شركت Saatchi & Saatchi در شکل (1) آمده است . اعتقاد بر اين است كه بهترين راه ترسيم نقشه استراتژي استفاده از رويكرد بالا به پايين است. به اين معنا که مديران سازمان، مي بايست ابتدا فرايند تدوين و طراحي برنامه استراتژيک سازمان را به انجام برسانند و با استفاده از برنامه استراتژيک تدوين شده، اهداف کليدي (استراتژيک) را استخراج و در مناظر تدوين شده قرار داده و روابط علّت و معلولي بين آنها را برقرار نمايند. ترسيم نقشه استراتژي، مهمترين مولفه براي ايجاد كارت امتيازي متوازن است. ترسيم ساختار اهداف استراتژيك و كليدي سازمان، شالوده و مبناي كارت امتيازي متوازن را تشكيل مي‌دهد كه به عنوان وجه تمايز سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن با ساير تكنيك ها مي باشد. ترسيم درست نقشه استراتژي، باعث مي‌شود كه سنجه‌ها، اهداف كمّي و طرح هاي ابتكاري سازماني به صورت كاربردي تري انتخاب شوند.متاسفانه سازمان ها و شركت هاي زيادي در مسير كارت امتيازي خود با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شوند، چراكه در ترسيم نقشه استراتژي شان، اشتباهات جدي مرتكب مي شوند. تجربه نشان داده است كه سازمان ها براي طراحي نقشه استراتژي خود، عموماً تمايل دارند اهداف متعددي را انتخاب كنند كه معمولاً تعداد آنها به 40، 50 يا حتي60 هدف هم مي‌رسد. بايد گفت خروجي اين كار، نقشه‌اي خواهد بود كه تمام كارهايي كه سازمان انجام مي‌دهد را تشريح مي‌كند (كه مي‌توان آنرا نقشه‌ سازمان ناميد نه نقشه استراتژي)نقشه استراتژي بايد فقط اهداف كليدي سازمان را شامل شود. اهداف كليدي سازمان، اهدافي هستند كه الزاماً مي بايست استراتژي را به خوبي تبيين و توصيف نمايند. اگر تعداد اهداف، زياد باشد، كارت امتيازي كاملاً غيرقابل مديريت مي‌شود و در نتيجه، كل برنامه اجرايي آن، از بين مي‌رود. اگر هم اجراي كارت امتيازي تداوم داشته باشد به پايين‌ترين اولويت سازماني تبديل مي‌شود، چراكه افراد از طولاني شدن و مديريت كار، خسته خواهند شد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه 15 تا 20 هدف كليدي براي هر نوع سازماني مي تواند كفايت كند. حدود 40 درصد اين اهداف هم بايد در منظر فرايندهاي داخلي قرار گيرند؛ چراكه عمليات اصلي اجراي استراتژي در اين منظر انجام مي‌شود. براي طراحي ساختار اثربخش سازماني، الزاماً بايد همسويي بين ساختار اهداف كليدي و وظايف استراتژيك سازمان رعايت شود به نظر مي رسد كه متناسب با چارچوب ارايه شده توسط مبدعان كارت امتيازي متوازن، سازمان هاي مختلف اغلب بدون در نظر گرفتن روابط علّت و معلولي ميان اهداف استراتژيك و تنها از طريق نظرات و اتفاق نظر مديران ارشد و متخصصان و كاركنان با تجربه سازمان و طي سلسله جلسات متعدد مدیريتي، مناظر نقشه استراتژي و اهداف استراتژيك مندرج در آن را انتخاب مي‌كنند. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و منتشر شده، معيار و راهكاري مشخصي براي تعيين ساختار اهداف و سنجه‌هاي كليدي سازمان و برقراري رابطه علّت و معلولي بين آنها در قالب نقشه استراتژي و در نتيجه ارايه نقشه استراتژي،‌ ارايه نشده است مستند به فرايندها و اقداماتي كه سازمان ها براي طراحي نقشه استراتژي خود انجام مي دهند، به نوعي مي توان گفت که اين الگوها در ذات خود از رويكردي قضاوت محور برخوردارند و نمي توانند مبنايي اثربخش و كارا براي نقشه طراحي شده، ارايه دهند. به همين دليل است که در چند سال گذشته، تحقيقات متعددي براي استفاده از الگوريتم ها و سيستم هاي پشتيبان تصميم و خبره براي اين منظور، آغاز شده است از طرف ديگر يكي از مهمترين و كليدي ترين مسايل موجود در نقشه استراتژي و داشبوردهاي عملياتي، اين است كه سنجه هاي مورد نظر در اهداف استراتژيك، تركيبي از سنجه هاي كمّي و كيفي هستند. به عبارت ديگر برخي از اين سنجه ها/اهداف، بايد از داده هاي تاريخي و عملياتي استفاده كنند و برخي ديگر نيز نيازمند ارزيابي هاي كيفي هستند. بايد گفت كه به دليل پيچيدگي در استفاده از اين داده ها و زمانبر بودن شناسايي و استخراج آنها است كه استفاده از دانش و تخصص افراد به پيشبرد مساله طراحي و تدوين نقشه استراتژي، كمك مي كند نكته بسيار مهم ديگر اين است كه عملاً نمي توان قضاوت(هاي) تيم ارشد را (چه براي داده هاي تاريخي و يا داده هاي كيفي) به صورت همزمان در نظر گرفت. بنابر اين، اصلي ترين عاملي كه روي طراحي نقشه استراتژي تاثيرگذار است، تجربه و دانش تيم مديريت و بدنه كارشناسي سازمان است و ساير عوامل نقش بسيار پاييني دارند. الگويي كه بتواند تلفيق اين موارد را در نظر بگيرد به سختي قابل دسترسي است

  تحقیقهای مشابه
  كارت امتيازي متوازن- روش تحقیق
  16 صفحه - 12000 تومان
  ارزیابی متوازن در حسابداری - روش تحقیق
  26 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13
  20 صفحه - 21000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007