موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عوامل موثر در مدیریت اثربخش دریک کلاس

عنوان سفارش :
عوامل موثر در مدیریت اثربخش دریک کلاس
تعداد صفحه :
17
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تعریف و اهمیت مدیریت کلاس

 • سیر تاریخی مدیریت کلاس
 • اهداف مدیریت کلاس

  نظریه ها و رویکردهای مدیریت کلاس

  الف. پیوستار سیستم های مدیریت کلاس

  سیستم های خود انضباطی

  ب. رویکرد ها با توجه به مکاتب روان شناسی

 • 2. رویکرد انسانگرایی در مدیریت کلاس درس
 • 3. رویکرد تعاملی در مدیریت کلاس درس ( رویکرد گلاسر)

 • ج. نظریه مک مانوس ( چهار قانون مدیریت کلاس )
 • د. نظریه گیج و برلاینر
 • ه – سبکهای مدیریت و رهبری سه گانه
 • روشهای جلوگیری از رفتارهای مخرب
 • مدیریت زمان
 • مولفه های مدیریت اثر بخش کلاس درس

 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • مقدمه
 • تدریس در کلاس درس بسیار پیچیده تر از جراحی مغز است . در جراحی مغز علائم بیمار بررسی شده و نیاز به جراحی تشخیص داده می شود . نوع جراحی مورد نیاز مشخص شده، برای آن برنامه ریزی می شود و ملزومات مهیا شده و عملیات جراحی انجام می گیرد . سپس وضعیت بیمار وارسی شده و نتیجه کار ارزیابی می شود شما به عنوان یک معلم چرخه¬ای شبیه چرخه جراحی مغز را انجام می دهید ولی با این تفاوتها که شما در یک زمان نه با یک فرد یا بیمار بلکه با حدود 30 نفر رو برو هستید . جراح مغز با یک جنبه از فرد و یک عمل سر و کار دارد و افرادی به او کمک می کنند ولی معلم هیچ دستیاری ندارد و در آن واحد با جنبه های مختلف حداقل 30 نفر سر و کار دارد از جمله استعداد، تصویر خود، انگیزش ، پیشرفت تحصیلی ، سطح توجه ، علاقه به محتوای درس ، پیشرفت در کسب اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و بسیاری عوامل دیگر ( کانگلوسی، 2004 ، ص 40).پس تدریس یک هنر کاملاً پیچیده است و طبعاً مدیریت این فرآیند در کلاس درس از آن هم پیچیده تر . در این مقاله کوتاه سعی می شود جنبه هایی از مدیریت کلاس درس بطور مختصر مورد بررسی قرار گیرد. تعریف و اهمیت مدیریت کلاس

  (راگز2001) مدیریت کلاس را اینگونه تعریف می کند: مدیریت کلاس شامل اموری می شود که معلم بکار می گیرد به منظور اطمینان از اینکه تمامی دانش آموزان تا حد امکان سرگرم انجام وظایف و تکالیف تحصیلی شان می باشند که بدین ترتیب شامل شیوه های مختلفی می شود .

  به بیان دیگر مدیریت کلاس بر ارتباط تنگاتنگ یادگیری و تدریس تاکید دارد و مهارت سازماندهی و نحوه تدریس به طریقی است که کلیه دانش آموزان فعالانه در یادگیری درگیر شوندهمانطوریکه ملاحظه می شود با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که کل جریان آموزش و یادگیری خلاصه می شود در مفهوم مدیریت کلاس درس یا حداقل یکی از متغیرهای اصلی در این فرآیند می باشد. بر همین مبنا راتر 2. تعیین قوانین کاربردی3. شروع خوب 4. وارسی محیط 5. ارائه راهنمایی صریح و روشن اورلیج هاردر، کالاهان، کاچک، گیبسوندرباره اهمیت بیشتر مدیریت کلاس درس می توان گفت وقتی کلاس درس آغاز می شود و معلم در مقابل کلاس ایستاده و مطالبی را ارائه می دهد سیستم شناختی دانش آموزان در حال تصمیمگیری است که آیا متمرکز بر یادگیری و توجه به معلم شود یا خیر؟ که در این میان عوامل بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند که در حال رقابت با مطالب ارائه شده توسط معلم هستند و دامنه توجه دانش آموز محدود است و به همه محرکها نمی تواند توجه کند و هدف معلم اینست که اولین انتخاب دانش آموز فعالیتهای آموزش و یادگیری باشد. معلم به منظور بر آوردن این هدف از روشهایی به منظور ایجاد انگیزه، کاهش استرس، تنظیم محیط فیزیکی و .... استفاده می کند که رویهمرفته به آن مدیریت کلاس گفته می شود (تیلستون ، 2004)

 • سیر تاریخی مدیریت کلاس
 • قبلاً مدیریت کلاسی از جنبه اعمال قدرت یا مانند مؤسسات صنعتی مورد بحث قرار می گرفت. در این رویکرد معلمان به عنوان مدیران یا تکنیسین ها و مدارس به عنوان کارخانه در نظر گرفته می شدند (گلاسربه بیان دیگر می توان گفت مدلهای رفتاری گذشته بر پایه پاداش و تنبیه رشد کرده بود و هدفش تغییر رفتارهای منفی به مثبت بود. گلاسر معتقد است که با این روش نظم را بطور غیر معمول و با زور در مدرسه و کلاس اجرا می کردیم و این روش برای عده قلیلی از دانش آموزان مناسب بود و افراد زیادی در کلاس مکرر تنبیه می شدند و مدرسه را بزودی ترک کرده و به دنبال کارهای سطح پایین می رفتند یا به معضلی در کوچه و خیابان تبدیل می شدند.(تیلستون ، 2004، صص 2-1 )کاروین و مندلرولی معلمان امروزی می دانند که مدل اطاعت محض نه تنها دردی از حدود نصف دانش آموزان را دوا نمی کند بلکه ویژگیهایی از قبیل پرورش خود تنظیمی، خود مدیریتی، هوش هیجانی و ... را مورد غفلت قرار می دهد. (تیلستون ، 2004، ص 2).

  بطور کلی مدلهای رفتاری گذشته به دلایلی در حال حاضر کافی نیستند که از جمله آنها عبارتند از:

  1_ کنترل رفتار از طرف معلم اغلب در مراحل بعدی موجب شکست دانش آموز در کنترل رفتارش می شود.

  2_ پاداشهای بیرونی از طرف معلم منجر به کاهش انگیزه درونی شده و کمکی به رشد اخلاقی، مسئولیت پذیری و خودتنظیمی نمی کند.

  3_ معلمان به اموری فراتر از کنترل رفتاری در کلاس درس نیاز دارند ( دارلینگ و برانسفورد ، 2005، ص 331).

  در رویکردهای اخیر معلمان با ویژگیهایی از قبیل راهنما، تسهیلگر، رهبری کیفی، تدریس اثربخش، مهارتهای انگیزشی و ... توصیف می شوند و متخصصان معتقدند که هر برنامه مدیریت کلاس امروزه باید شامل سه فعالیت معلم شود:

  1. باید شامل فرآیندهای خود انضباطی شود و ما نمی توانیم فرض کنیم که دانش آموزان تنها با تنبیه و پاداش شیوه شهروندی و رفتار مناسب را یاد می گیرند.

  2. از آنجا که انتظارات معلمان از دانش آموزان در کلاسهای مختلف متفاوت است باید پیشاپیش آن انتظارات بطور مثبت و به شکل قواعد و دستورالعملها به اطلاع آنها رسانیده شده و در تابلو یا دیوار کلاس قابل مشاهده برای همیشه باشد.

  3. رفتارهای مورد انتظار دانش آموزان در موقعیت ها و شرایط مختلف (کلاس، زمین بازی، حیاط مدرسه و ...) باید متفاوت و متناسب با آن شرایط باشد.( تیلستون ، 2004، صص 3-2) .

 • اهداف مدیریت کلاس
 • 1. پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان

  2. رشد اجتماعی و هیجانی دانش آموزان

  3. تعادل و رشد ویژگیهای شخصیتی

  4. صرف زمان بیشتر برای فعالیتهای آموزشی و یادگیری

  5. صرف زمان کمتر برای فعالیتهای جنبی و بی هدف

  6. رشد خود تنظیمی دانش آموزان

  7. رشد اخلاقی دانش آموزان

  8. تمرکز بر پیشگیری از رفتارهای مخرب به جای درمان آن

 • نظریه ها و رویکردهای مدیریت کلاس
 • الف. پیوستار سیستم های مدیریت کلاس
 • هر معلم در انتخاب راهبردهای مدیریت کلاس با پیوستاری از روشها و راهبردها روبروست که در یک طرف پیوستار روش خود انضباطی و در طرف دیگران انضباط تحمیلی دیده می شود. منظور از خود انضباطی طراحی رفتارهای خود به نحوی است که نیازها و علایق برطرف شود منتهی آسایش و رفاه دیگران نیز مورد توجه باشد [دانش آموز مورد توجه است]. انضباط تحمیلی اشاره می کند به تعیین قوانینی برای رفتار دانش آموز که بهترین علائق و نیازهای او را با توجه به مطلوبیت کلاس و زندگی ارضا می کند و جنبه تعیین بیرونی دارد. بین این دو سر پیوستار روشهای زیادی متصور است که به نوعی در شکل زیر نشان داده شده است (اورلیچ و دیگران ، 1994، ص 351 ).

 • سیستم های خود انضباطی
 • این سیستم ها مبتنی بر شکل گیری مدیریت اثربخش کلاس درس با توجه به ایجاد روابط مثبت و خوب بین معلم _ دانش آموزان و دانش آموزان _ دانش آموزان است. مدافعان استدلال می کنند که معلمان باید آگاه شوند که تسهیل یادگیری به ایجاد نگرشهای مثبت زیر در معلمان و دانش آموزان است:

  1. درستی و راستی معلم

  2. اطمینان و اعتماد متقابل

  3. احساس همدلی و صمیمیت متقابل (اورلیچ و دیگران ، 1994، ص 352 ).

  استراتژیهایی که منطبق با سیستم های خود انضباطی هستند عبارتند از:

 • 1. سلسله مراتب نیازهای مازلو
 • مازلو نیازهای انسان را دسته بندی کرده و از نیازهای فیزیولوژیک تا خودشکوفایی مرتب کرده است که مجال پرداختن مفصّل به آن نیست. اما کاربرد نظریه مازلو در کلاس درس اینگونه است که رفتار فرد در هر زمان قویترین نیاز او را مشخص می کند و ارضای این نیاز راهی به سوی خودشکوفایی و تکامل است و هدف معلم و مدرسه نیز کسب سطوح احترام به خود و خودشکوفایی است پس باید فرصت فراهم کرد تا آن نیاز برطرف شود منتهی شرایط دیگران نیز باید مورد توجه باشد بنابراین خود انضباطی ضروری است. در این نظریه ساختار کلاس باید حمایت کننده باشد حتی اگر فردی رفتار مخرب انجام می دهد. معلم تاکید بر ارزشهای درونی داشته و تلاش در برانگیختن هر دانش آموز به سمت عملکرد مطلوب است.

 • 2. استدلال اخلاقی کلبرگ
 • کلبرگ نظریه ای درباره رشد اخلاقی ارائه کرده است که مجال پرداختن به آن نیست ولی براساس آن نظریه محیط کلاس باید کاملاً امن و براساس دموکراسی باشد تا دانش آموزان بتوانند با بحث و استدلالهای آزاد رشد کنند و ارزیابی هر دانش آموز در این روش به منظور برآورد رشد فردیش می باشد. مدافعان می گویند این روش موجب رشد گوش دادن، صحبت کردن و حل تعارضات می گردد همچنین موجب تقویت استدلال کردن، مشارکت و کاربرد و فهم اصول قانونی می شود.( اورلیچ و دیگران ، 1994، ص 353 ).

 • 3. تربیت اثربخش معلم
 • در این رویکرد ارتباط دانش آموزان با یکدیگر و با معلم مورد تاکید است و انتظار می رود هر دانش آموز با نقطه نظرات مطرح شده در کلاس ارتباط برقرار کرده و بپذیرد که هرکس دارای عقاید و نظریات مربوط به خود است و احترام به عقاید دیگران یک اصل اساسی است. در این روش زبان غیر کلامی و بدنی مورد تاکید است و در این بین توجه مثبت نیز جایگاه مهمی دارد.

 • 4. واقعیت درمانی گلاسر
 • در این روش به افراد کمک می شود که مسئولیت حل مسائل زندگیشان را بپذیرند به سمت واقعیت بروند و با جنبه های محسوس و نامحسوس دنیای واقعی روبرو شوند. به بیان دیگر فرد در این روش واقعیت ها را شناسایی کرده و بر اساس آنها رفتارهایش را مجدد شکل دهی کرده و سعی می کند نیازهایش را برآورده سازد ( اورلیچ و دیگران ، 1994، ص 354)

 • سیستم های انضباطی تحمیلی
 • این سیستم ها تاکید بر قدرت و اقتدار معلم دارند که در برگیرندة روشهای زیر است:

  1. راهبردهای دست کشیدن/دست برداشتن

  این راهبرد به معنای حاکمیت امیال معلم بر رفتار دانش آموز است و با بیاناتی مانند بس کن، دست بکش، دست بردار و ... اعمال می شود که برخی اوقات ممکن است با حرکت کردن معلم به سمت دانش آموز همراه باشد. در استفاده از این روش قدرت دارای سه سطح (کم، متوسط، بالا) و نحوة اعمال با دو سطح (عمومی، خصوصی) می باشد که بهتر است از قدرت کمتر و بطور خصوصی و نه در جمع استفاده شود. ( اورلیچ و دیگران، 1994 ، ص 359 ) .

 • 2. انضباط جرأتمندانه کانتر
 • بدین معناست که معلم تحمل رفتار نامناسب دانش آموز را ندارد و بلافاصله به او عکس العمل نشان می دهد رفتار نامناسب او را بطور صریح و در جمع متذکر شده و رفتار مناسب تر را نیز متذکر می گردد. در این روش از تنبیه هایی از قبیل محروم کردن و در جریان گذاشتن والدین استفاده می شود.

 • 3. شیوه های تغییر رفتار
 • این روش به معنای استفاده از اصول یادگیری مدرن بخصوص نظریه اسکینر در طراحی و اصلاح رفتارهاست مثلاً اصولی مانند تقویت، تنبیه، خاموشی، محروم کردن، جریمه کردن، اشباع و .... ( اورلیچ و دیگران، 1994، ص 363).

 • ب. رویکرد ها با توجه به مکاتب روان شناسی
 • رویکرد رفتاری در مدیریت کلاس درس
 • این رویکرد بر این عقیده مبتنی است که رفتار کودکان محصول تاریخچه تقویتی شان است . نقش معلم تعیین و اجرای قوانین و رویه ها ، تفهیم آنها به دانش آموزان و تنبیه و پاداش آنها بر اساس رعایت قوانین و رویه ها است . ( دمبو ، 1994 ، ص 306)در این رویکرد راهبردهایی جهت مدیریت استفاده می شود که مبتنی بر روان شناسی رفتاری و یادگیری اجتماعی است . همچنین توجه معلم به پیشامدها و پیامدهای رفتار جلب می شود به نحوی که معلم توسط آنها رفتارهای دانش آموزان را افزایش یا کاهش می دهد . ( گلاور و برونینگ ، 1990 ترجمه خرازی ، 1375، ص 359 ).راهبردهای رفتاری در مدیریت کلاس شامل دو دسته می شود دسته ای رفتار دانش آموزان را افزایش و دسته دیگر کاهش می دهد . دسته ای که افزایش می دهد شامل اقتصاد ژتونی، قرار داد همکاری، قرار داد همکاری گروهی، قرارداد کار در خانه و آموزش مهارتهای اجتماعی است . دسته ای که رفتار را کاهش می دهد شامل تنبیه ، تقویت رفتارهای ناهمساز و تغییر محرکهای محیطی می شود. ( دمبو، 1994، صص 319 – 306)

  در نقد رویکرد رفتاری برخی از نظر اخلاقی و اجرایی رویکرد رفتاری در مدیریت کلاس را مورد سوال قرار داده اند و برخی دیگر اجرای آن را فرصتی برای موفقیت بیشتر برای دانش آموزان می دانند. ( دمبو، 1994، ص 319 ).

 • 2. رویکرد انسانگرایی در مدیریت کلاس درس
 • در این رویکرد عقیده بر این است که دانش آموزان معمولاً می خواهند بطور مناسبی رفتار کنند اما برخی اوقات آنها نتایج یا علل رفتارهای نادرست خود را درک نمی کنند. نقش معلم ایجاد و توسعه یک ارتباط قوی و مطمئن بین دانش آموزان و بین معلم و دانش آموران است بطوریکه دانش آموزان با استفاده از این امر یاد می گیرند با همکاری مسائل را بطور اثر بخشی حل کنند. ( دمبو، 1994، ص 306 )

  از رویکرد انسانگرایی تحت عنوان تربیت اثر بخش معلم ( TET) یاد می کند و معتقد است که گوردون (1974) عقاید راجرز درباره روابط انسانی را به حیطه تعاملات معلم و شاگرد گسترش داد و هدفش افزایش ارتباطات معلم و شاگرد از طریق توسعه مهارتهای ارتباطی اثر بخش است . tet مدلی برای ارتباط باز و مطمئن در کلاس درس ارائه می کند به منظور حل تعارضات معلم و شاگرد بطریقی که سودمند و دموکراتیک است . بدین منظور گوردون یکی از روشهای اصلی را این می داند که معلم شنوندة خوبی بشود ( دمبو ، 1994 ، ص 321 ) . دیگر اینکه در گفتگوها و حل مسایل از پیامهای (من ) استفاده کند نه از پیامهای (شما ) . پیامهای (شما) چون همراه با قضاوت درباره شخص دیگر است ارتباط را مختل می کند ولی در پیامهای ( من ) احساسات فرد بدون قضاوت درباره شخص دیگر بیان می شود در نتیجه ارتباط به صورت سازنده تر ادامه می یابد . روش سوم توجه به ارتباط غیر کلامی است که از طریق قرار گرفتن دست ها ، حالت چشم ها ، تکان دادن دهان و .. ارتباط برقرار می شود و شایسته توجه است ( دمبو، 1994، ص 322 ) و بیابانگرد ، 1384، صص 458 و 463 ).

 • 3. رویکرد تعاملی در مدیریت کلاس درس ( رویکرد گلاسر)
 • این رویکرد مابین رویکرد رفتاری و انسانگرایی است و عقیده بر این است که رفتار دانش آموزان متاثر از عوامل شخصی و محیطی است . نقش معلم اینست که به دانش آموزان کمک کند تا رفتار خود و نتایج آنها را درک کنند و در تصمیمگیری کاملاً منطقی باشند . همچنین معلم یک نقش مهمی در تعیین و اجرای قوانین دارد و هنگام سرپیچی دانش آموزان از قوانین با آنها برخورد می کند . ( دمبو، 1994 ، ص 306 ) .

  این الگو را که گلاسر بر اساس واقعیت درمانی خودش ارائه کرده است با تاکید بر پذیرش اجتماعی و ارضای نیازها در یک دنیای واقعی دارد . اصل اساسی واقعیت خودش ارائه کرده است تاکید بر پذیرش اجتماعی و ارضای نیازها در یک دنیای واقعی دارد . اصل اساسی واقعیت درمان ( RT) این است که انسان زمانی دچار مشکل می شود که نیازهای اولیه او از عشق و ارزش ارضا نشده باشد که این عدم ارضا موجب رفتارهای نابهنجار می شود و هدف اول واقعیت درمانی کمک به افراد در ارضای نیازها در یک دنیای واقعی است .( دمبو، 1994، صص 328 – 327 ) .

  تحقیقهای مشابه
  عوامل موثر در مدیریت اثربخش دریک کلاس
  17 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
  12 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش (Yu - Chung Hung et all) (یو - چانگ هونگ و همکاران)
  4 صفحه - 4500 تومان
  بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
  24 صفحه - 7500 تومان
  شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
  110 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 45000 تومان
  آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
  13 صفحه - 4500 تومان
  بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
  7 صفحه - 4500 تومان
  پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
  58 صفحه - 24000 تومان
  بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
  110 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
  55 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
  5 صفحه - 4500 تومان
  بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
  7 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
  57 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
  150 صفحه - 60000 تومان
  یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
  13 صفحه - 6000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
  31 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
  2 صفحه - 9000 تومان
  شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
  20 صفحه - 15000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
  26 صفحه - 105000 تومان
  شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
  22 صفحه - 12000 تومان
  بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
  11 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
  7 صفحه - 21000 تومان
  پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
  44 صفحه - 21000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
  15 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
  13 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر در جذب گردشگری استان اصفهان
  6 صفحه - 6000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان
  17 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق
  20 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت (Everett E. Adam Jr, Lawrence M.Corbet t) (اورت و ادم و لاورنس و کوربت)
  5 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
  7 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی (Kamal Naser, Wojoud Rashid Mohammed, Rana Nuseibeh) (کمال ناصر و وجود رشید و رعنا نسیبه)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی (Alison Morrison) (آلیسون موریسون)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری (Budiman Saleh et all) (بودیمن صالح و همکاران)
  7 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (Erdener Kaynak & Talha D.Harcar) (اردنر کایناک و تالها. هرکار)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی (Susan K. Lipper) (سوزان. لیپر)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Nabeel Al - Qirim) (نبل ال - قیریم)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع(Zairi,Thiagarajan) (تگریان و زیری)
  4 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم (Dean Elmuti) (دن المتی)
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد (Farhad Analoui) (فرهاد آنالویی)
  1 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007