موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :

عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری

عنوان سفارش :
عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
تعداد صفحه :
35
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدّمه
 • مفاهيمي همچون يادگيري گروهي، يادگيري سازماني، و سازمان‏هاي يادگيرنده، مفاهيمي كمابيش نزديك و نسبتا جديد در عرصه مديريت و مباحث رفتار سازماني هستند كه به اقتضاي پيچيدگي‏ها و تغييرات محيطي و پيدايي نيازهاي جديد پا به عرصه وجود گذاشته و امروزه دغدغه اصلي انديشمندان اين رشته علمي ـ كاربردي را تشكيل مي‏دهند.

 • بیان مسئله
 • امروزه با توسعه دانش و فناوري و گسترش حيطه‏هاي كسب و كار، از جمله سازمان‏هاي مجازي يا تحت شبكه، محيط كسب و كار به محيطي رقابتي و پر از چالش تبديل گرديده و پارادايم‏هاي جديدي ظاهر شده‏اند كه بقا را براي بسياري از سازمان‏ها مشكل ساخته است. مركزيت اين پارادايم جديد، يادگيري است. بنابراين، سازمان‏هايي موفق هستند كه زودتر، سريع‏تر، و بهتر از رقبا ياد بگيرند. (ژوزف بهنامى، «يادگيرى سازمانى»، تدبير، ش 161 ص 19 ) به عبارتي ساده‏تر، از مسائل مهم سازمان‏هاي عصر حاضر سرعت تغييرات محيطي و رشد فزاينده دانش‏ها و مهارت‏هاي مديريتي است. در چنين محيط‏هايي پويا، تداوم حيات سازمان‏ها در گرو انطباق آنها با تغييرات محيطي است.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اين تغييرات ضرورت‏هايي را به بار آورده كه يكي از مهم‏ترين آنها مسئله يادگيري مستمر است؛ بدين صورت كه سازمان‏ها براي آنكه بتوانند همچنان در گردونه رقابت باقي بمانند، نيازمند برخورداري از مهارت بقا و رقابت هستند. اين مهارت عبارت است از ايجاد تغيير در سازمان همگام و همراه با تغييرات محيطي. عامل اصلي تغيير و يكي از مهم‏ترين مهارت‏ها در اين زمينه يادگيري است. بدين‏ترتيب، يادگيري عامل كليدي مورد نياز سازماني است كه مي‏خواهد در دنياي جديد اقتصادي پا برجا بماند. يادگيري مهم‏ترين راه براي بهبود عملكرد در درازمدت است و در آينده نزديك تنها سازماني مي‏تواند ادعاي برتري كند كه قادر باشد از قابليت‏هاي تعهد و ظرفيت يادگيري افراد در تمامي سطوح سازمان به نحو احسن بهره‏برداري نمايد.يادگيري چيست و چگونه صورت مي‏گيرد؟ چيستي يادگيري و تحقيق در مورد فرايند آن خود موضوعي است ديگر، اما آنچه كه براي مديريت در سازمان‏هاي امروزي از اهميت اساسي برخوردار است صرفا اين نيست كه همواره در سازمان برنامه‏هاي آموزش براي افراد وجود داشته باشد، بلكه امروزه مهم‏ترين مهارت چگونه ياد گرفتن است(حسن زارعى متين، «دوازده ويژگى سازمان‏هاى يادگيرنده»، مجتمع آموزش عالى قم، ش 10، ص 61. )

  به اين معنا كه امروزه با برگزاري دوره‏هاي آموزش در واحد منابع انساني سازمان‏ها و برنامه‏هاي يادگيري از اين دست، نمي‏توان انتظار داشت سازمان‏ها بتوانند در برابر تهاجم‏هاي روزافزون رقباي داخلي و بين‏المللي خود ادامه حيات دهند، بلكه سازمان‏هايي تاب مقابله با تحولات سريع محيطي را دارا خواهند بود كه در سطح گسترده ياد بگيرند و همواره در حال يادگيري باشند، به گونه‏اي كه تمام فعاليت‏هايي كه در سازمان انجام مي‏دهند، با يادگيري همراه باشد؛ يادگيري مستمر و هميشگي. اگر يادگيري در سازمان به اين صورت تحقق پيدا كرد مي‏توان انتظار داشت كه اين سازمان به يك سازمان يادگيرنده تبديل شده است و در آن، افراد به طور مستمر توانايي‏هاي خود را فزوني بخشيده، به الگوهاي جديد فكري مي‏رسند،4 انديشه‏هاي جمعي در آن نضج مي‏گيرد و سرانجام افراد سازمان «چگونه ياد گرفتن»، يعني به اتفاق هم آموختن و در گروه يادگرفتن را مي‏آموزند: «يادگيري گروهي».

 • مباحث نظری (يادگيري)
 • در تعريف يادگيري اولين نكته قابل توجه، تفاوت آن با آموزش است. بيشتر كساني كه در حوزه كسب و كار هستند يادگيري را همان آموزش مي‏دانند. آنان يادگيري را كاري اضافي مي‏دانند كه با نتايج كسب و كار هيچ ارتباطي ندارد. اين برداشت متأثر از تجربه ما از شيوه مفصل يادگيري در مدرسه است. يادگيري به معناي تقويت توانايي به كمك تجربه‏اي است كه از پيگيري امور به دست مي‏آيد. يادگيري هميشه طي زمان و در مسير زندگي واقعي به دست مي‏آيد. يادگيري به معناي كسب و انباشتن مقادير زيادي اطلاعات نيست، بلكه گسترش توانايي‏هايي است كه ما را قادر مي‏سازد نتايجي را فراهم آوريم كه در زندگي حقيقي به آن نيازمنديم؛ فرايندي كه در تمامي طول زندگي بايد ادامه يابد. مهم‏ترين نكته اين است كه يادگيري را از كار روزمره جدا ندانيم. در حالي كه آموزش مقطعي است و معمولاً از بستري كه نتايج در آن توليد مي‏شود جدا افتاده است، يادگيري نيازمند تحول و حركتي اساسي در ذهن و فكر است. يادگيري نيازمند داشتن ظرفيت پذيرش است. يادگيري به معناي واقعي به قلب و روح انسان وارد مي‏شود. از طريق يادگيري، انسان مجددا خود را خلق مي‏كند. يادگيري ظرفيت خلّاقيت انسان را افزايش داده و به او كمك مي‏كند كه بخشي از فرايند حيات‏بخش هستي شود (پيتر سنگه مصاحبه، «انديشه‏هاى پيتر سنگه»، ترجمه مسعود بينش، تدبير، ش 161، ص 59.)

  يكي از ويژگي‏هاي اساسي يادگيري، افزايش قدرت خلّاقيت و نوآوري در يادگيرنده است. وجود نيروهاي خلّاق و نوآور براي سازمان امري حياتي است.با توجه به آنچه كه بيان گرديد، مي‏توان گفت: يادگيري عبارت است از تغييري نسبتا دايمي در رفتار كه نتيجه تجربه‏هاي مستقيم يا غيرمستقيم باشد.(على رضائيان، مبانى رفتار سازمانى، ص 74. ) اجزاي اساسي اين تعريف، قابل توجه است: 1. يادگيري همراه با تغيير در رفتار است؛ اگر تغييري حاصل نشد، يادگيري صورت نگرفته است. 2. اين تغيير تغييري مداوم است، در غير اين صورت، آموزش است و يادگيري اتفاق نيفتاده است. 3. اين تغيير حاصل تجارب مستقيم و غيرمستقيم است. 4. يادگيري پديده‏اي فرايندي و تدريجي است؛ به يكباره اتفاق نخواهد افتاد.

 • سطوح يادگيري
 • يادگيري به معنايي كه ذكر شد، در سه سطح صورت مي‏گيرد: فردي، گروهي و سازماني. يادگيري در تمامي سطوح مزبور، براي دست‏يابي به آرمان سازمان يادگيرنده امري حياتي است. سازمان‏ها براي آنكه به يك سازماني يادگيرنده (سازمان مورد نياز عصر دانش و فناوري؛ سازماني كه به طور مستمر در حال افزايش ظرفيت خود براي ساختن آينده‏اي بهتر است) تبديل شوند به توسعه مهارت يادگيري در سه سطح فوق نيازمندند.در سطح فردي، وجود كاركنان با قابليت‏هاي فردي ضروري است. چنين كاركناني همواره درصددند قابليت‏هاي خود را توسعه دهند تا به خواست‏هاي فردي و سازماني خود برسند. روح سازمان‏هاي يادگيرنده، انسان‏هاي يادگيرنده هستند.(حسن زارعى متين، «دوازده ويژگى سازمان‏هاى يادگيرنده»، مجتمع آموزشى عالى قم، ش 10، ص 66.) در سطح گروهي، بايد افراد قادر باشند كه به عنوان يك هويت واحد فكر كرده، خلق كنند و بياموزند.در سطح سازماني نيز بايد روش‏ها، سازوكارها و فرايندها در درون سازمان به منظور تحقق يادگيري به كار گرفته شوند.

  تحقیقهای مشابه
  پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت (Everett E. Adam Jr, Lawrence M.Corbet t) (اورت و ادم و لاورنس و کوربت)
  5 صفحه - 4500 تومان
  پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
  58 صفحه - 24000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
  16 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
  35 صفحه - 15000 تومان
  بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
  24 صفحه - 7500 تومان
  شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
  110 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 45000 تومان
  آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
  13 صفحه - 4500 تومان
  بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
  7 صفحه - 4500 تومان
  بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
  110 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
  55 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
  5 صفحه - 4500 تومان
  بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
  7 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
  57 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
  150 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
  12 صفحه - 9000 تومان
  یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
  31 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
  2 صفحه - 9000 تومان
  شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
  20 صفحه - 15000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
  26 صفحه - 105000 تومان
  شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
  22 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
  11 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
  7 صفحه - 21000 تومان
  پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
  44 صفحه - 21000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
  15 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
  13 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر در جذب گردشگری استان اصفهان
  6 صفحه - 6000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان
  17 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق
  20 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
  7 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی (Kamal Naser, Wojoud Rashid Mohammed, Rana Nuseibeh) (کمال ناصر و وجود رشید و رعنا نسیبه)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی (Alison Morrison) (آلیسون موریسون)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری (Budiman Saleh et all) (بودیمن صالح و همکاران)
  7 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (Erdener Kaynak & Talha D.Harcar) (اردنر کایناک و تالها. هرکار)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش (Yu - Chung Hung et all) (یو - چانگ هونگ و همکاران)
  4 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی (Susan K. Lipper) (سوزان. لیپر)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Nabeel Al - Qirim) (نبل ال - قیریم)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
  75 صفحه - 36000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  عوامل موثر و روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي در طيور گوشتي
  20 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر در توسعه سریع اقتصادی چین
  15 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
  39 صفحه - 27000 تومان
  نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
  12 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه ابزارهای بهبود / یادگیری (Jose F.B.Gieskes,Andre M.ten Broke) (جوس و جیسکس و آندر و تن بروک)
  1 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
  10 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش
  1 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007