موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری

عنوان سفارش :
عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
تعداد صفحه :
16
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • چكيده
 • مقدّمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • مباحث نظری
 • يادگيري

  سطوح يادگيري

 • گروه
 • يادگيري گروهي

  اهميت يادگيري گروهي

  عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي

  روش‏هاي يادگيري گروهي

 • نتيجه‏ گيري
 • پى نوشت ها
 • منابع
 • مقدّمه
 • مفاهيمي همچون يادگيري گروهي، يادگيري سازماني، و سازمان‏هاي يادگيرنده، مفاهيمي كمابيش نزديك و نسبتا جديد در عرصه مديريت و مباحث رفتار سازماني هستند كه به اقتضاي پيچيدگي‏ها و تغييرات محيطي و پيدايي نيازهاي جديد پا به عرصه وجود گذاشته و امروزه دغدغه اصلي انديشمندان اين رشته علمي ـ كاربردي را تشكيل مي‏دهند.

 • بیان مسئله
 • امروزه با توسعه دانش و فناوري و گسترش حيطه‏هاي كسب و كار، از جمله سازمان‏هاي مجازي يا تحت شبكه، محيط كسب و كار به محيطي رقابتي و پر از چالش تبديل گرديده و پارادايم‏هاي جديدي ظاهر شده‏اند كه بقا را براي بسياري از سازمان‏ها مشكل ساخته است. مركزيت اين پارادايم جديد، يادگيري است. بنابراين، سازمان‏هايي موفق هستند كه زودتر، سريع‏تر، و بهتر از رقبا ياد بگيرند.2 به عبارتي ساده‏تر، از مسائل مهم سازمان‏هاي عصر حاضر سرعت تغييرات محيطي و رشد فزاينده دانش‏ها و مهارت‏هاي مديريتي است. در چنين محيط‏هايي پويا، تداوم حيات سازمان‏ها در گرو انطباق آنها با تغييرات محيطي است.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اين تغييرات ضرورت‏هايي را به بار آورده كه يكي از مهم‏ترين آنها مسئله يادگيري مستمر است؛ بدين صورت كه سازمان‏ها براي آنكه بتوانند همچنان در گردونه رقابت باقي بمانند، نيازمند برخورداري از مهارت بقا و رقابت هستند. اين مهارت عبارت است از ايجاد تغيير در سازمان همگام و همراه با تغييرات محيطي. عامل اصلي تغيير و يكي از مهم‏ترين مهارت‏ها در اين زمينه يادگيري است. بدين‏ترتيب، يادگيري عامل كليدي مورد نياز سازماني است كه مي‏خواهد در دنياي جديد اقتصادي پا برجا بماند. يادگيري مهم‏ترين راه براي بهبود عملكرد در درازمدت است و در آينده نزديك تنها سازماني مي‏تواند ادعاي برتري كند كه قادر باشد از قابليت‏هاي تعهد و ظرفيت يادگيري افراد در تمامي سطوح سازمان به نحو احسن بهره‏برداري نمايد.يادگيري چيست و چگونه صورت مي‏گيرد؟ چيستي يادگيري و تحقيق در مورد فرايند آن خود موضوعي است ديگر، اما آنچه كه براي مديريت در سازمان‏هاي امروزي از اهميت اساسي برخوردار است صرفا اين نيست كه همواره در سازمان برنامه‏هاي آموزش براي افراد وجود داشته باشد، بلكه امروزه مهم‏ترين مهارت چگونه ياد گرفتن است؛3 به اين معنا كه امروزه با برگزاري دوره‏هاي آموزش در واحد منابع انساني سازمان‏ها و برنامه‏هاي يادگيري از اين دست، نمي‏توان انتظار داشت سازمان‏ها بتوانند در برابر تهاجم‏هاي روزافزون رقباي داخلي و بين‏المللي خود ادامه حيات دهند، بلكه سازمان‏هايي تاب مقابله با تحولات سريع محيطي را دارا خواهند بود كه در سطح گسترده ياد بگيرند و همواره در حال يادگيري باشند، به گونه‏اي كه تمام فعاليت‏هايي كه در سازمان انجام مي‏دهند، با يادگيري همراه باشد؛ يادگيري مستمر و هميشگي. اگر يادگيري در سازمان به اين صورت تحقق پيدا كرد مي‏توان انتظار داشت كه اين سازمان به يك سازمان يادگيرنده تبديل شده است و در آن، افراد به طور مستمر توانايي‏هاي خود را فزوني بخشيده، به الگوهاي جديد فكري مي‏رسند،4 انديشه‏هاي جمعي در آن نضج مي‏گيرد و سرانجام افراد سازمان «چگونه ياد گرفتن»، يعني به اتفاق هم آموختن و در گروه يادگرفتن را مي‏آموزند: «يادگيري گروهي».

 • مباحث نظری
 • يادگيري
 • در تعريف يادگيري اولين نكته قابل توجه، تفاوت آن با آموزش است. بيشتر كساني كه در حوزه كسب و كار هستند يادگيري را همان آموزش مي‏دانند. آنان يادگيري را كاري اضافي مي‏دانند كه با نتايج كسب و كار هيچ ارتباطي ندارد. اين برداشت متأثر از تجربه ما از شيوه مفصل يادگيري در مدرسه است. يادگيري به معناي تقويت توانايي به كمك تجربه‏اي است كه از پيگيري امور به دست مي‏آيد. يادگيري هميشه طي زمان و در مسير زندگي واقعي به دست مي‏آيد. يادگيري به معناي كسب و انباشتن مقادير زيادي اطلاعات نيست، بلكه گسترش توانايي‏هايي است كه ما را قادر مي‏سازد نتايجي را فراهم آوريم كه در زندگي حقيقي به آن نيازمنديم؛ فرايندي كه در تمامي طول زندگي بايد ادامه يابد. مهم‏ترين نكته اين است كه يادگيري را از كار روزمره جدا ندانيم. در حالي كه آموزش مقطعي است و معمولاً از بستري كه نتايج در آن توليد مي‏شود جدا افتاده است، يادگيري نيازمند تحول و حركتي اساسي در ذهن و فكر است. يادگيري نيازمند داشتن ظرفيت پذيرش است. يادگيري به معناي واقعي به قلب و روح انسان وارد مي‏شود. از طريق يادگيري، انسان مجددا خود را خلق مي‏كند. يادگيري ظرفيت خلّاقيت انسان را افزايش داده و به او كمك مي‏كند كه بخشي از فرايند حيات‏بخش هستي شود.5 يكي از ويژگي‏هاي اساسي يادگيري، افزايش قدرت خلّاقيت و نوآوري در يادگيرنده است. وجود نيروهاي خلّاق و نوآور براي سازمان امري حياتي است.با توجه به آنچه كه بيان گرديد، مي‏توان گفت: يادگيري عبارت است از تغييري نسبتا دايمي در رفتار كه نتيجه تجربه‏هاي مستقيم يا غيرمستقيم باشد.6 اجزاي اساسي اين تعريف، قابل توجه است: 1. يادگيري همراه با تغيير در رفتار است؛ اگر تغييري حاصل نشد، يادگيري صورت نگرفته است. 2. اين تغيير تغييري مداوم است، در غير اين صورت، آموزش است و يادگيري اتفاق نيفتاده است. 3. اين تغيير حاصل تجارب مستقيم و غيرمستقيم است. 4. يادگيري پديده‏اي فرايندي و تدريجي است؛ به يكباره اتفاق نخواهد افتاد.

 • سطوح يادگيري
 • يادگيري به معنايي كه ذكر شد، در سه سطح صورت مي‏گيرد: فردي، گروهي و سازماني. يادگيري در تمامي سطوح مزبور، براي دست‏يابي به آرمان سازمان يادگيرنده امري حياتي است. سازمان‏ها براي آنكه به يك سازماني يادگيرنده (سازمان مورد نياز عصر دانش و فناوري؛ سازماني كه به طور مستمر در حال افزايش ظرفيت خود براي ساختن آينده‏اي بهتر است) تبديل شوند به توسعه مهارت يادگيري در سه سطح فوق نيازمندند.در سطح فردي، وجود كاركنان با قابليت‏هاي فردي ضروري است. چنين كاركناني همواره درصددند قابليت‏هاي خود را توسعه دهند تا به خواست‏هاي فردي و سازماني خود برسند. روح سازمان‏هاي يادگيرنده، انسان‏هاي يادگيرنده هستند.7در سطح گروهي، بايد افراد قادر باشند كه به عنوان يك هويت واحد فكر كرده، خلق كنند و بياموزند.در سطح سازماني نيز بايد روش‏ها، سازوكارها و فرايندها در درون سازمان به منظور تحقق يادگيري به كار گرفته شوند.

 • گروه
 • گروه عبارت است از دو يا چند نفر كه به هم وابسته‏اند و براي دست‏يابي به اهداف خاصي با يكديگر تعامل دارند. گروه داراي ساختاري است كه رفتار اعضايش را شكل مي‏دهد. اعضاي گروه داراي هنجارها، نيازها، و هدف‏هاي مشترك هستند.8مفهوم گروه هرچند متفاوت با مفهوم تيم است، ولي در بحث ما، يادگيري گروهي با يادگيري تيمي، بيانگر مفهوم واحدي هستند و مي‏توانند به جاي هم مورد استفاده قرار گيرند.گروه‏ها امروزه نقش غيرقابل انكاري در موفقيت سازمان‏ها دارند. امروزه در سازمان‏ها تقريبا تمامي تصميمات كليدي توسط گروه‏ها اتخاذ و به مرحله اجرا گذاشته مي‏شود. توسعه گروه‏ها در سازمان‏ها به دليل نياز شديدي است كه به تلاش گروهي و تفكر عميق گروهي درباره پديده‏ها و مفاهيم پيچيده در سازمان وجود دارد.

 • يادگيري گروهي
 • يادگيري گروهي بدين معناست كه تيم‏ها قادر باشند به عنوان يك هويت واحد فكر كرده، خلق كنند و بياموزند.9 متفكران بسياري از جمله پيتر سنگه و پاولوسكي به بحث از يادگيري گروهي و مشخصات آن و چگونگي دست‏يابي به آن همت گماشته‏اند. پاولوسكي يادگيري تيمي را مدخل يادگيري سازماني دانسته تأكيد مي‏كند كه يادگيري تيمي پلي است براي تبديل يادگيري به دانش سازماني، به نحوي كه براي همه به اشتراك گذاشته شود. سنگه نيز يادگيري جمعي را فرايندي مي‏داند كه طي آن ظرفيت اعضا توسعه يافته و به گونه‏اي همسو مي‏شود كه نتايج حاصله از آن چيزي خواهد بود كه همگان واقعا طالب آن بوده‏اند.10 به تعبيري ديگر، يادگيري گروهي عبارت است از توانايي يك سازمان در كسب بصيرت از تجارب خود و ديگران (افراد، گروه‏ها، الگوها و...) و ايجاد تغيير در چگونگي عملكرد خود بر اساس بصيرت جديد. وقتي مي‏توان به يادگيري گروهي و سازماني مطمئن شد كه سازمان دانش و آگاهي جديد خلق كند و از آن در عمل استفاده نمايد.يادگيري گروهي، علي‏رغم اهميت فراوانش، بسيار كم مورد توجه قرار گرفته است. مادامي كه ما نتوانيم اين پديده را بهتر بشناسيم، همچنان در هاله‏اي از ابهام باقي خواهد ماند و تا زماني كه فرضيه‏هاي قابل قبولي راجع به چگونگي يادگيري جمعي (در مقابل يادگيري فردي و فرد در گروه) ارائه ننماييم، نمي‏توانيم تمايزي مابين خرد گروهي و نقطه‏نظر جمعي كه طي آن افراد به ناچار نظر جمع را مي‏پذيرند قايل شويم و سرانجام تا زماني كه روش‏هاي قابل اطميناني براي ايجاد گروه‏هايي كه بتوانند با يگديگر ياد بگيرند، به دست نيامده است، به وجود آمدن آنها تنها به صورتي تصادفي، رخ خواهد داد. به همين دلايل است كه كسب مهارت در يادگيري جمعي، قدمي حياتي در ايجاد سازمان‏هاي فراگير مي‏باشد.11

 • اهميت يادگيري گروهي
 • امروزه به يادگيري گروهي بيش از يادگيري فردي اهميت داده مي‏شود؛ زيرا زيربناي يادگيري مباحثه و گفت‏وگوست كه به صورت جمعي صورت مي‏گيرد. يادگيري در گروه بهتر و سهل‏تر صورت مي‏گيرد. افراد وقتي كه در جمع قرار مي‏گيرند، خلّاقيت بيشتري از خود نشان مي‏دهند. يادگيري در جمع باعث نيروافزايي مي‏شود. در نهايت اينكه يادگيري گروهي زيربناي يادگيري سازماني است. سازمان يادگيرنده وقتي به وجود مي‏آيد كه قبلاً گروه‏هاي يادگيرنده شكل گرفته باشند. يادگيري گروهي هسته اوليه يادگيري در تمام سازمان‏هاي يادگيرنده است.12 هرچند كه يادگيري گروهي، خود بر قاعده «قابليت‏هاي فردي» استوار است، اما اين مسئله را نبايد از نظر دور داشت كه بنا به گفته بوهم، فيزيكدان و از پيشگامان نظريه كوانتوم، «فكر پديده‏اي مشاركتي است.»13 در نتيجه، افزايش توانايي افراد نيز تا حد زيادي به مشاركت آنها در تفكر و يادگيري گروهي وابسته است.

 • عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي
 • هدف، نهادينه كردن يادگيري جمعي و گروهي در سازمان و در ذهن و ضمير افراد است. در مسير نيل به اين هدف، بايد به دو مسئله عمده توجه كرد: 1. روش يا روش‏هاي يادگيري گروهي و به عبارتي، الگوي يادگيري گروهي؛ 2. عوامل درون‏سازماني و برون‏سازماني مؤثر بر يادگيري گروهي و زمينه‏اي كه يادگيري در آن اتفاق مي‏افتد. در نتيجه، نيازمند آن هستيم كه هم نگاهي درون‏گرايانه و هم نگاهي برون‏گرايانه به مسئله داشته باشيم؛ به اين معنا كه بايد تلاش كنيم در عين ارائه الگويي براي يادگيري جمعي در سازمان و شناسايي روش‏هاي دست‏يابي به آن، عوامل و شرايط مؤثر بر يادگيري جمعي را شناسايي نماييم.عوامل مؤثر بر يادگيري جمعي، يعني عواملي كه مي‏توانند در ايجاد و تثبيت يادگيري گروهي نقش داشته باشند، دو دسته مختلف را تشكيل مي‏دهند: تقويت‏كننده‏ها (عوامل مثبت)؛ و بازدارنده‏ها (عوامل منفي). تقويت‏كننده‏ها عواملي‏اند كه شرط لازم يادگيري جمعي هستند و بدون آنها نمي‏توان انتظار داشت كه يادگيري گروهي تحقق پيدا كند. اما بازدارنده‏ها عواملي‏اند كه مانع يادگيري جمعي و گروهي شده، سد راه آن مي‏شوند و بايد سازوكارهايي براي حذف يا عدم مداخله آنها انديشيده شود.

 • الف. عوامل تقويت‏كننده يادگيري گروهي
 • 1. توانايي‏هاي فردي (كاركنان يادگيرنده و خلّاق)

  شرط لازم يادگيري گروهي، قابليت و توانايي در سطح فردي است؛ هرچند شرط كافي براي يادگيري گروهي نمي‏باشد.15 به اين بيان كه نمي‏توان گفت با داشتن افراد قابل و يادگيرنده، لزوما تيمي يادگيرنده خواهيم داشت؛ زيرا در حقيقت، توانايي يادگيري گروهي چيزي است فراتر از جمع توانايي‏هاي يادگيري افراد آن گروه. برنامه‏ريزي براي رشد افراد و توسعه توانايي‏هاي آنها مي‏تواند يك تلاش مهم و مؤثر، در راستاي يادگيري گروهي باشد. اين را هميشه به ياد داشته باشيم كه گروه‏هاي توانا از افراد توانا تشكيل مي‏شوند. مسلما در همه انسان‏ها نيروي خلّاقه‏اي به درجات مختلف نهفته است كه شكوفا كردن و به ثمر رساندن آن، بهره‏هاي ارزشمندي براي سازمان و جامعه به ارمغان مي‏آورد؛ چه آنكه انسان با شناخت استعدادها و توانايي‏هايش و رشد و توسعه آنها به فرد خلّاق، با انگيزه شايق يادگيري تبديل خواهد شد و اين مي‏تواند زمينه‏اي مؤثر براي توسعه يادگيري در سطح‏گروهي به وجود بياورد.16

  تحقیقهای مشابه
  پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت (Everett E. Adam Jr, Lawrence M.Corbet t) (اورت و ادم و لاورنس و کوربت)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
  58 صفحه - 24000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
  16 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
  35 صفحه - 15000 تومان
  بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
  24 صفحه - 7500 تومان
  شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
  110 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 45000 تومان
  آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
  13 صفحه - 1500 تومان
  بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
  7 صفحه - 1500 تومان
  بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
  110 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
  55 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
  5 صفحه - 1500 تومان
  بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
  7 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
  57 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
  150 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
  12 صفحه - 9000 تومان
  یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
  31 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
  2 صفحه - 9000 تومان
  شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
  20 صفحه - 15000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
  26 صفحه - 105000 تومان
  شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
  22 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
  11 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
  7 صفحه - 21000 تومان
  پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
  44 صفحه - 21000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
  15 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
  13 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر در جذب گردشگری استان اصفهان
  6 صفحه - 6000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان
  17 صفحه - 7500 تومان
  بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج در میان دانشجویان روش تحقیق
  20 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی (Kamal Naser, Wojoud Rashid Mohammed, Rana Nuseibeh) (کمال ناصر و وجود رشید و رعنا نسیبه)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی (Alison Morrison) (آلیسون موریسون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری (Budiman Saleh et all) (بودیمن صالح و همکاران)
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (Erdener Kaynak & Talha D.Harcar) (اردنر کایناک و تالها. هرکار)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش (Yu - Chung Hung et all) (یو - چانگ هونگ و همکاران)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی (Susan K. Lipper) (سوزان. لیپر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Nabeel Al - Qirim) (نبل ال - قیریم)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
  75 صفحه - 36000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  عوامل موثر و روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي در طيور گوشتي
  20 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر در توسعه سریع اقتصادی چین
  15 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
  39 صفحه - 27000 تومان
  نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
  12 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه ابزارهای بهبود / یادگیری (Jose F.B.Gieskes,Andre M.ten Broke) (جوس و جیسکس و آندر و تن بروک)
  1 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
  10 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش
  1 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007