موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی حق سکوت متهم و میزان کارایی آن حقوقی

عنوان سفارش :
بررسی حق سکوت متهم و میزان کارایی آن حقوقی
تعداد صفحه :
108
قیمت :
54000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • تفسیر و تجزیه موضوع
 • پیشینه تاریخی
 • حق سکوت
 • مبنای حق سکوت
 • قلمرو حق سکوت
 • جنبه های حق سکوت
 • آثار حق سکوت
 • تفسیر سکوت
 • حق سکوت در اسناد بین‌المللی

  حق سکوت در حقوق ایران

  حق سكوت متهم در نگاه قانون

  مفهوم حق سكوت

 • مبانی حق سكوت
 • قاعده بار اثبات یا البینه علی المدعی
 • آثار ناظر به آزادی متهم
 • حق سكوت در اسناد بین المللی
 • حق سكوت از منظر فقهی
 • حق سكوت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • حق سكوت در قانون آیین دادرسی كیفری
 • حق سكوت در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
 • تامین و تضمین حق سكوت
 • بررسی جایگاه حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران
 • حق سکوت حقوق دفاعی متهم
 • مطابق اصل 23 قانون اساسی:
 • مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم
 • مبانی قانونی حق سکوت متهم
 • اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم
 • ‌ اصل برائت
 • اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
 • آیین دادرسی کیفری: حق سكوت متهم
 • جايگاه حق سكوت متهم را در قوانين داخلي و قوانين ساير كشورها
 • قوانين داخلي چه مي‌گويند؟
 • حق سكوت متهم در نگاه قانون
 • سکوت :جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادسرای عادلانه
 • 1-مصونیت از تهدید و شکنجه
 • 2-منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
 • 3-برخورداری از فرصت آخرین دفاع
 • 4- سکوت محکوم در مرحله بعد از صدور حکم
 • نتیجه گیری
 • فهرست منابع
 • مقدمه
 • سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست .یكی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سكوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سكوت كند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی كند، بلكه مكلف است سكوت متهم را در صورتمجلس قید كند و برای كشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق كند.حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد.

 • بیان مسئله
 • يكي از مسائل مهم در عرصه حقوق جزاي شكلي، موضوع حقوق دفاعي متهم است كه در مصاديق گوناگوني نمود مي يابد. عدم توجه به اين حقوق باعث خواهد شد كه روند دادرسي كيفري از مسير عدالت خارج شود و نتوان به اهداف مورد نظر از اعمال مقررات جزايي نايل شد. يكي از حقوقي كه زمينه برخورداري متهم را از يك وضعيت دفاعي مطلوب مهيا مي سازد " حق سکوت" است؛ يعني چنانچه عليه شخصي اتهامي مطرح شود، با توجه به اينكه اصل بر برائت وي است، تكليفي به پاسخگويي به منظور دفاع از خود در مقابل اتهام وارده ندارد؛ بنابراين مقام قضايي نيز حق اجبار متهم به دادن پاسخ به پرسش هاي مطرح شده را ندارد . از اين رو برخي از حقوقدانان اظهار داشته اند كه سكوت و يا پاسخ ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعي متهم به شمار مي آيد و بايد محترم شمرده شود .

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می تواند سرنوشت انسان های بی گناه را به مخاطره بیندازد. وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به دست آورند. با وصف نکات فوق، یکی از موضوعات مهمی که منشأ نزاع و اختلاف عقیده بین حقوقدانان است، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی است.

 • روش جمع آوری اطلاعات
 • در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل استفاده شده است یعنی با استفاده از کتابهای مرتبط با موضوع و یا مقالات و همچنین سایتهای لاتین مر تبط با موضوع.
 • تفسیر و تجزیه موضوع
 • پیشینه تاریخی
 • از نظر پيشينة تاريخي، بحث حق سكوت به عبارتي لاتيني در زمان حكومت روم برميگردد كه به موجب آن، نميتوان كسي را به خيانت به خود نزد عموم مجبور كرد .بر پاية اين اصل، تنها در صورتي كه دلايل كافي براي توجه اتهام به شخص وجود داشته باشد، امكان اجبار شخص به پاسخ دهي به پرسش هاي متهم كننده وجود دارد.در انگلستان پايان سدة شانزدهم و ابتداي سدة هفدهم ميتوان مطالبي را در مورد حق سكوت مشاهده كرد. اين امر در زمان حاكميت دادگاه هاي كليسايي و كميسيون عالي اتفاق افتاد كه به دليل عدم تحمل افكار دگرانديش ديني و سياسي محبوبيت نداشتند و آ يين دادرسي آنها ناعادلانه بود. دادرسان اين دادگا هها مي توانستند متهمان را با سوگند مورد بازجويي قرار دهند و متهم در صورت خودداري از اداي گواهي عليه خود )اقرار( مجازات می شد. گفته شده كه اين دادگا هها از شكنجه طي مدت بازجويي حمايت مي كردند. افزون بر آن، بازجويي اغلب بيش از تفهيم اتهام و بي آنكه شخص از موردِ ادعا خبر داشته باشد، صورت مي گرفت. در سال 1640 ميلادي، قانونْ بازجويي با ادعاي سوگند را ممنوع كرد و در سال 1641 اين دادگا هها كنار نهاده شدند.

 • علت اين امر آن بود كه الزام متهم به اداي سوگندْ وي را بر سر سه راهي قرار مي دهد:
 • 1. اگر قسم دروغ ياد كند، در واقع نوعي گواهي دروغ داده است كه از نظر اخلاقي گناه انگاشته مي شود؛

  2. اگر از اداي سوگند خودداري كند، نوعي بي احترامي به دادگاه است؛

  3. اگر به راستي سوگند ياد كند، به وظيفة طبيعي خود داير بر محافظت از خود بي وفايي

  كرده است.پس از الغاء اين دادگا هها، متهم ديگر ملزم به اداي سوگند و حتي مجاز به اين كار نبود. با وجود اين، روية آن زمان به متهم اجازه نمي داد كه همراه وکیل در دادگاه حضور يابد. متهم بايد خود سخن می گفت. در نتيجه، در زمان اجازة حضور وکیل و ظهور قانون مربوط به ارائة دليل بود كه امتياز مربوط به منع خوداتهامي به منزلة حمايت از متهمان در كامن لا ايجاد شده و گسترش يافت. در سال 1898 ، قانون دلايل جنائي در انگلستان تصويب شد و متهم را به منزلة گواه صلاحيت دار و نه گواهِ مجبور به رسميت شناخت؛ بدين معنا كه، متهم مي توانست در مقام گواه سوگند ياد كند، ولي الزامي به اين كار نداشت. اين قانون به دادرسان )و نه دادستانان( اجازه داد كه هيأت منصفه را در اين باره كه متهم در چه مواردي سكوت را برگزيده است،راهنمايي كند. در عمل، اين راهنمايي محدود به اين شد كه از سكوت متهم استنباطِ مجرميت نكنند.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی حق سکوت متهم و میزان کارایی آن حقوقی
  108 صفحه - 54000 تومان
  کار حقوقی بررسی انواع خیار در حق شفعه
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
  35 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 90000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
  62 صفحه - 45000 تومان
  تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
  34 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
  142 صفحه - 60000 تومان
  آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک
  14 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
  142 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
  115 صفحه - 75000 تومان
  پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
  4 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
  101 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
  96 صفحه - 54000 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
  3 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 21000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
  9 صفحه - 18000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
  89 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
  22 صفحه - 105000 تومان
  آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک
  19 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید. بررسی میزان توجه به واحد تولید
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد (Allen C et all) (آلن و همکاران)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
  88 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
  44 صفحه - 132000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
  105 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
  72 صفحه - 45000 تومان
  طلاق - بررسی حقوقی و قانونی طلاق
  36 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 24000 تومان
  مشارکت در قتل بررسی حقوقی - مربوط به حقوق
  19 صفحه - 7500 تومان
  قصاص و بررسی حقوقی قصاص
  67 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی تابعیت مضاعف -دوگانه
  41 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
  39 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
  21 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
  20 صفحه - 15000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
  29 صفحه - 12000 تومان
  بررسی حقوقی حق تنصیف اموال زوج
  31 صفحه - 21000 تومان
  تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان
  23 صفحه - 21000 تومان
  تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان
  25 صفحه - 18000 تومان
  راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق
  25 صفحه - 10500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007