موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

انحلال قرارداد کار فرانسه

عنوان سفارش :
انحلال قرارداد کار فرانسه
تعداد صفحه :
14
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • انحلال قرارداد کار فرانسه

 • اجرای نوعی
 • اجرای نوعی الزام آور
 • خسارات
 • الف -اظهار نامه اجرا
 • ب - تقویم خسارات
 • ج - شروط معافیت
 • د - شروط جزائی
 • فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرا
 • شروط فاسخ

 • منابع
 • انحلال قرارداد کار فرانسه
 • اصل اول در هر قرارداد اجرای آن است . اما در صورتی كه قرارداد به دلیل امتناع متعهد یا تقصیر وی یا به علت عوامل خارجی اجرا نشود مسایل مختلفی در مورد جبرانهای عدم اجرای قرارداد و حدود آن پیش می آید 0 در این مقاله كه بخش كوتاهی از كتاب (اصول حقوق فرانسه ) می باشد به صورت فشرده به آخرین نظرات و رویكردها در خصوص جبران های عدم اجرای قرارداد در حالات مختلف در حقوق فرانسه و تا حدی حقوق انگلیس اشاره شده است . اجرای نوعی قرارداد ، خسارات قراردادی و فسخ مهمترین جبرانهائی است كه مورد بحث قرار گرفته است .

  حقوقدانان فرانسه بر خلاف انگلیسی ها اغلب به یك نظریه ، مانند نظریه (جبرانهای نقض قرارداد) اشاره نمی كنند ، اما در عوض ، به آثار مختلف عدم اجرای تعهدات قراردادی و دعاوی قابل اقامه در این مورد توجه می نمایند 0 در تمام موارد ، تمایل ثابت حقوقدانان فرانسه تلاش در جهتی است كه اطمینان دهند قرارداد اجرا می شود و به عبارت دیگر هم رهیافت اجرای عین تعهدات قراردادی و هم انحلال قرارداد به دلیل عدم اجرا (فسخ ) نسبت به حقوق انگلیس بسیار متفاوت است و برای یك حقوقدان فرانسوی ،حكم به پرداخت خسارت به طور جدی (دومین راه حل )1 تلقی می شود 0 همانگونه كه برخی نویسندگان اشاره می كنند (اجرای قراردادبا همان شرایطی كه در توافق بوده است برای هر طرف حقی را ایجاد می كند كه وی همواره اجرا را مطالبه كند.)2

 • اجرای نوعی
 • رهیافت جدید برای دستیابی به دستور اجرای نوعی ، تفوق مضاعف حقوقدانان فرانسه بر شرایط قانون مدنی را نشان می دهد 0 زیرا موضوع اخیر از ملاحظه ای ناشی می شود كه بر اساس آن برای رهائی شخص از فشار و اضطرار ، بیش از قدرت الزام آور حاكمیت قراردادی به دولت توجه شده است و معنای این امر آن است كه هیچ قاعده ای برای تضعیف حمایت از دستوری كه دادگاه اتخاذ می كند پیش بینی نشده است 4وبه طور مشخص آنكه بر اساس ماده 1142 قانون مدنی ، جبران اصلی برای عدم اجرای قرارداد،خسارت است 50 در مورد قبل ، دادگاهها عمل الزام به پرداخت مبلغی پول (خسارات قانونی )6 را برای هر ماده یا هر روز ، در مدتی كه شخص از اجرای دستورات آنها امتناع می ورزد توسعه دادند7. زمانی این مبالغ به عنوان شكلی از خسارات توجیه می شد (كه واقعا" این گونه نبود )اما وقتی كه یك مبنای قانونی مناسب برای این عمل ارائه شد ، استقلال وجه التزام از خسارات آشكار گردید ، بدون اینكه در این واقعیت تغییری ایجاد شود كه باید مبلغی به طرف دادخواهی پرداخت گردد . 8 بدیهی است ، ترس از تجمع مسئولیت ،9 حداقل محركی را برای اطاعت از حكم دادگاه ایجاد می كند ، زیرا طرف دیگر ، خود می تواند آن مبلغ را با طرح دعوا علیه 1 اموال طرف مختلف ،2بدست آورد 3.

  حالت دوم كه در آن ، شرایط قانون مدنی مقهور شده است آن است كه ماده 1142 به صورت استثناء (خسارات ) پیش بینی شده ، در حالیكه قاعده (اجرا) در دو مقرره ذیل منعكس می گردد ، اینكه ممكن است زیاندیده قادر گردد در جای دیگر ، اجرای جانشین 4 را بدست آورد و همچنین دستور قضائی برای تخریب چیزهائی كه درمقام نقض تعهدات قرادادی ایجاد شده است (كه نباید انجام می شد ) پیش بینی می شود . 5

  به هر حال ، اولین مورد اثبات می كند كه مفهوم فرانسوی (اجرای نوعی ) به آنچه كه حقوقدان كامن لا به عنوان (اجرای عین تعهد قراردادی ) تلقی می كند منحصر نمی باشد ، زیرا آن به انجام واقعی امری كه تعهد طرف مستلزم آن است ارتباط دارد ،این كار واقعی توسط شخص دیگری اجرا می شود 0 6 در موردی كه دادگاه واقعا" به اجرای تعهد قراردادی به وسیله طرف حكم می كند معمولا" آن را با تهدید به خسارات قانونی مساعدت می نماید ، غالبا" در این مورد اصطلاح (اجرای نوعی الزام آور7 ) را به كار می برند 0

 • اجرای نوعی الزام آور
 • در بحث از طرح دعوا در مورد اجرای تعهدات قراردادی براساس موضوع تعهد ، تفاوتهائی ایجاد می شود 0 تعهدات مربوط به مبلغی پول ، غالبا" ساده می باشند ، زیرا در این مورد دادگاهها به راحتی در سررسید دستور پرداخت می دهند ، آن مبلغ علیه اموال مدیون همراه با نرخ قانونی بهره 8 تاخیر ، قابل جبران می باشد90 از طرف دیگر ، دادگاههای فرانسه دارای یك صلاحیت كلی هستند كه با توجه به مشكلات مالی مدیون تا دو سال برای پرداخت به اومهلت دهند 0 1

  ثانیا"، حقوقدانان فرانسه دریافته اند كه طبقه بندی سنتی تعهدات در انتقال مال 2 با دقت و بررسی از بین می رود 0 زیرا اصولا" در حقوق فرانسه ، این تعهدات (خود اجرا)3 هستند ، چراكه مالكیت می تواند بر اساس توافق منتقل می شود و در چنین حالتی ، مالكیت ها از طریق تعهد به تسلیم چیزی ، جابجا می شوند كه این خود تعهد به انجام فعل می باشد 40 در این مورد چنانچه تعهد به انتقال (خود اجرا ) نباشد ، به طور مثال در مورد اموال كلی ، به عنوان تعهد به انجام فعل مورد بحث قرار می گیرد 0

  این مساله برای ما تعهد به انجام فعل و تعهد به عدم انجام فعل را مطرح می كند 0 در اینجا اصولا" دادگاهها دستوراجراخواهند داد مگر آن كه اجرا از نظر مادی ، اخلاقی و قانون نا ممكن باشد50 با توجه به این موارد ، نظریه (عدم امكان اخلاقی 6 ) به دادگاهها اجازه می دهد تا از آزادی شخصی طرفین قرارداد حمایت كنند و گاهی صریحا" حكم نمایند كه عدم اجرای تعهدات شخصی تنها دعوای خسارات را مطرح می كند 70 در هر حال ، این قید بسیاری از مواردی را كه در آنها حكم به اجرا خواهد شد خارج می كند ، مواردی كه یك دادگاه انگلیسی ، حق اجرای عین تعهد را اعطا نمی كند مانند آنكه فروشنده به تحویل مال معین محكوم می شود. همانگونه كه اشاره شد ، در قانون مدنی با تعهدات منفی 8(تعهد به ترك فعل ) برخورد خاصی شده است و قانون پیش بینی می كند طرف می تواند از دادگاه درخواست كند تا دستور تخریب چیزی كه با نقض تعهد ایجاد شده صادر گردد یا خود این كار را با هزینه طرف مقابل انجام دهد 9 در اینجا، تناسب خسارات در مقابل 10 چنین دستوری و همچنین منافع اشخاص ثالث در حفظ وضع موجود 1 به وسیله دادگاه پآئین تر در تصمیمی كه متضمن دستور است در نظر گرفته نمی شود 2. از طرف دیگر ، اصل اجرای با حسن نیت در این زمینه در ارتباط با دیگران اعمال می شود و معنای این سخن آن است كه طرف با سوء نیت دستور اجرا را تحصیل نخواهد كرد3.

 • خسارات
 • علی رغم امكان استفاده وسیع از دستور اجرای عین تعهدات قراردادی ، مساله خسارات به صورت یك شكل بسیار مهم از كاركرد حقوق فرانسه مطرح می باشد . در برخی از موارد دستور اجرای عین تعهد بی معنی است (به طور مثال ، در مورد زیانهای شخصی 4) ، اما در بسیاری از موارد دیگر زیاندیده ، اعتماد خود نسبت به كیفیت اجرائی را كه طرف دیگر اعلام كرده بود از دست داده است . همانگونه كه در حقوق انگلیس مشاهده می شود ، اصولا" خسارات معادل ضرر زیاندیده كه ناشی از عدم اجرا بوده است قابل دستیابی است ، كه اصطلاحا" به آن (جبران از طریق پرداخت معادل 5) گفته می شود 6.

  تحقیقهای مشابه
  انحلال قرارداد کار فرانسه
  14 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007