موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اسطوره در شاهنامه

عنوان سفارش :
اسطوره در شاهنامه
تعداد صفحه :
22
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تعریف اسطوره

  نقش اسطوره در شاهنامه و بنیانهای اساطیری آن

  فرق بین اسطوره و حماسه

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • اسطوره و بنیان اساطیری در شاهنامه فردوسی از اهمیت شایانی برخوردار است. با آنکه اسطوره یکی از مهم ترین مباحث شاهنامه شناسی را تشکیل می دهد، ولی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت مباحث اساطیری شاهنامه نیازمند توجه به دو دوره ایران باستان و میانه است. مهم ترین مبحث شاهنامه تجلی اساطیر و فرهنگ ایرانی در آن است که باید از دیدگاه دانش اسطوره شناسی، که شاخه ای از علم انسان شناسی فرهنگی است، مورد ژرف کاوی قرار گیرد. یکی از مهم ترین مباحثی که در شاهنامه به چشم می خورد، تجلی اسطوره در شعر است که در شاهنامه به زیباترین حالت توصیفی شده است. البته تجلی اسطوره را امروز در آثار داستانی، هنری و حتی در نقاشی ها، نمایشنامه ها و فیلم ها نیز می توان یافت.اگر به شناخت اسطوره ها در شاهنامه توجه کنیم، باید اسطوره های کهن را به عنوان یک ایرانی اصیل بشناسیم. انسان نیز با خواندن شاهنامه کاملاً به رفتارها و دیدگاه های ایرانیان درباره فرهنگ و هنر ایران پی می برد و آن ها را لمس می کند. این هویت های قومی و کهن حتی تا پس از اسلام ادامه می یابد و بدین جهت، ما می توانیم شاهنامه را پلی بنامیم که ایران باستان را به ایران دوره اسلامی پیوند می زند.

 • تعریف اسطوره
 • اگر برای به دست آوردن معنی این کلمه به فرهنگ های لغت مراجعه کنیم،معنيی که دربردارنده ی مفهوم کامل این کلمه به عنوان علمي خاص باشد به دست نمی آوریم. جان هینلز دراین خصوص می نویسد:« در زبان روزمره اسطوره به معنی خیال و غیرواقعی به کار می رود و مشوق این کاربرد، فرهنگ انگلیسی آکسفرد است که توصیف اسطوره را با این کلمات آغاز می کند: « روایتی که جنبه ی افسانه ای محض دارد ». این تلقی گمراه کننده است و از آن چنین بر می آید که اسطوره ها را باید داستان های نیمه واقعی پنداشت که ممکن است راست یا دروغ باشند.» ( پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه ،24)

  در فرهنگ های لغت زبان فارسی نیز وضع به همین منوال است و از معنی این کلمه، چیزی بیشتر از افسانه و سخن ها ی پریشان و بیهوده دریافت نمی شود. اگر به لغت نامه ی دهخدا و فرهنگ معین، فرهنگ نفيسي و فرهنگ های موجود دیگرمراجعه کنیم، در همه ی موارد، کلمه ی اسطوره به معنی سخن پریشان و بیهوده و افسانه و قصّه است که جمع آن اساطیر می شود.

  دکتر آموزگار در خصوص ریشه ی این کلمه می نویسد: « اسطوره کلمه ای معرّب است که از واژه ی یونانی historia به معنی« جستجو و آگاهی و داستان » گرفته شده است. برای بیان مفهوم اسطوره، در زبان های اروپایی از باز مانده ی واژه ی یونانی mytos به معنی« شرح و قصّه» استفاده شده است.» ( تاریخ اساطیری ایران، 3).

  مهرداد بهار نیز همین نظر را دارد و در این خصوص می نویسد:« در زبان اروپایی واژه ی myth در انگلیسی، از نظر محتوای معانی، برابر واژه ی اسطوره و اصطلاح mythology برابر اساطیر یا اسطوره شناسی در زمان ماست. واژه ی myth از اصل یونانیmuthos به معنای سخن و افسانه گرفته شده است.» ( پژوهشی در اساطیر ایران،344 )

 • نقش اسطوره در شاهنامه و بنیانهای اساطیری آن
 • اسطوره یکی از مهمترین مباحث شاهنامه شناسی را تشکیل می دهد ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت مباحث اساطیری شاهنامه مستلزم توجه به دوران قبل از اسلام و ایران باستان نیز است. مهمترین مبحث شاهنامه تجلی اسطوره و اساطیر فرهنگ ایرانی در شاهنامه است که باید از دیدگاه علم اسطوره شناسی که شاخه ای از علم انسان شناسی فرهنگی است مورد توجه عمیق قرارگیرد. مهمترین چیزی که در شاهنامه به چشم می خورد تجلی اسطوره در شعر است که در شاهنامه به زیباترین حالت توصیف شده است. البته این تجلی اسطوره را در آثار داستانی و هنری وحتی نقاشی نیز می توان یافت. اگر ما به شناخت اسطوره ها در شاهنامه توجه می کنیم باید اسطوره های کهن را به عنوان یک ایرانی اصیل بشناسیم؛ ایرانی اصیل با هویت های قوی کهن و باستانی که کاملا نمود فرهنگشان است.

  انسان نیز با خواندن شاهنامه کاملا به رفتارها و دیدگاههای آنان در فرهنگ و هنر ایرانی پی می برد و آنها را لمس می کند. این هویتهای قومی و کهن حتی تا زمان اسلام ادامه می یابد و بدین جهت ما می توانیم شاهنامه را پلی بنامیم که ایران باستان را به ایران دوره اسلامی پیوند می زند. شاهنامه دارای سه بخش است؛ اساطیری، حماسی و تاریخی. بخش اساطیری همان پل پیوند ایران باستان و ایران اسلامی است. البته این شاهکار در دوره اسلامی خلق شده است ولی ریشه در گذشته دارد. فردوسی به زیبایی از مضامین اساطیری داستانهایش استفاده کرده است تا این پیوند را برقرار کند و تداعی گر فرهنگ کهن و اسلامی در جامعه باشد. بنابراین متوجه می شویم که توجه به مضامین اساطیری در جامعه یک اصل است. (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، صص3-8).

 • فرق بین اسطوره و حماسه
 • شاهنامه اسطوره نیست بلکه حماسه است که بر اصل اسطوره استوار است. حال فرق بین اسطوره و حماسه در چیست؟ اسطوره کهن تر از حماسه است. اسطوره بیانگر دریافتهایی از حیات و بیان سمبلیک قهرمانان است. در حالی که حماسه اینگونه نیست. حماسه تبلور اتحاد و انسجام ملی در عصری خاص است که این در خدای نامه نمود بیشتری می یابد که البتههمین خدای نامه است که بعدها با توجه به روایات شفاهی و متون پهلوی تغییر می یابد و شاهنامه نام می گیرد.

  تحقیقهای مشابه
  نورتروپ فرای - اسطوره شناس
  10 صفحه - 6000 تومان
  سیاوش و اسطوره ها در شاهنامه
  20 صفحه - 9000 تومان
  شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
  19 صفحه - 7500 تومان
  شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
  23 صفحه - 9000 تومان
  نقش آفريني زنان در شاهنامه فردوسي
  27 صفحه - 9000 تومان
  داستان سیاوش پسر کاووس در شاهنامه فردوسی
  10 صفحه - 6000 تومان
  سیمرغ در شاهنامه فردوسی
  29 صفحه - 12000 تومان
  عهد و پیمان در شاهنامه با ابیات مربوطه
  15 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007