موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آزمایشگاه شیمی اثر غلظت بر سرعت واکنش

عنوان سفارش :
آزمایشگاه شیمی اثر غلظت بر سرعت واکنش
تعداد صفحه :
8
قیمت :
6000 تومان

اثر غلظت بر سرعت واکنش

می دانیم هرچه زغال نیم افروخته رابیش تر باد بزنیم بر شدت سوختن آن می افزاییم همچنین اگر تکه ای از فلز روی را در اسید هیدرو کلریک 6 مولار حل کنیم واکنش انحلال سریعتر از زمانی رخ میدهد که همین مقدار روی را در اسید هیدروکلریک 1 مولار حل نماییم این ها نمایانگراثر غلظت بر سرعت واکنش هستند

وقتی غلظت یکی از واکنش دهنده ها را زیاد می کنیم تجمع مولکولها در واحد حجم بیشتر می شودو عده کل برخورد ها در واحد زمان افزایش می یابد در نتیجه سرعت واکنش زیاد می سود

واکنش A + B -----> C + D را در نظر بگیرید . اگر فرض کنیم این واکنش بنیادی بوده ودر یک مرحله صورت می گیرد می توان گفت سرعت واکنش هم با غلظت واکنش دهنده A و هم با غلظت واکنش دهنده B رابطه مستقیم دارد یعنی :

اگر این دو عبارت را در یک عبارت خلاصه کنی

با ضرب در یک عدد ثابت

ثابت تناسب K ثابت سرعت نامیده میشود این تناسب به تساوی تبدیل می شود

به طور مشابه واکنش زیر را در نظر بگیرید

برای این واکنش :

بنابراین میتوان نتیجه گرفت ضریب یک ماده در معادله موازنه شده یک واکنش بنیادی در عبارت سرعت توان قرار می گیرد

aA + bB ----> cC + dD پس برای واکنش

عبارت سرعت برابر است با

واکنش های غیر بنیادی واکنش هایی هستند که در یک مرحله صورت نمی گیرند واز جمع چند واکنش بنیادی حاصل می آیند

واکنش های دو یا چند مرحله ای به طور معمول با سرعت برابر انجام نمی شوند و معمولا یکی از آنها کند و بقیه سریع صورت میگیرند . بنابراین در این نوع واکنش ها ، واکنش کند تعیین کننده

سرعت واکنش است. از این رو در این نوع واکنش ها تنها غلظت واکنش دهنده هایی که در مرحله کند مشارکت دارند در سرعت واکنش موثر است و غلطت سایرواکنش دهند ها تاثیر آنقدر کمی

دارد که به طور تقریبی می توان تاثیر آنها را ناچیز گرفت . هرچه اختلاف انرژی فعالسازی مرحله کند با انرژی فعالسازی مرحله یا مرحله های سریع بیشتر باشد تاثیر غلظت واکنش دهنده های

مرحله های سریع در سرعت کلی واکنش کمتر می شود

پس در حالت کلی برای واکنش aA + bB -----> cC + dD باید

عبارت سرعت را چنین نوشت :

تحقیقهای مشابه
آزمایشگاه شیمی اثر غلظت بر سرعت واکنش
8 صفحه - 6000 تومان
گزارش آزمایشگاه شیمی عمومی رشته فیزیک
37 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر مکانیزم های ورودی مرتعش و تعدیل شعاع بر واکنش سد قوسی 28
12 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007