موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

نقش بهره در تصمیمات مالی

عنوان سفارش :
نقش بهره در تصمیمات مالی
تعداد صفحه :
12
قیمت :
4500 تومان
 • فهرست مطالب
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • تصمیم گیری و اطلاعات
 • اهداف گزارشگری
 • تورم در ایران

  تورم و اثرهای آن در گزارشهای مالی

  حسابداری تغییر عمومی قیمتها

 • اهداف تحقیق
 • تصميمات تامين مالي

 • اهرم هاي عملياتي
 • اهرم هاي مالي

 • تجزيه و تحليل EBIT-EPS
 • روش شناسی تحقیق
 • نتیجه گیری و پیشنهادها
 • منابع
 • ● مقدمه
 • گسترش فعالیتهای تجاری در بین كشورها و همچنین پیچیدگیهای سازمانی شرایطی را فراهم آورده است تا مدیران به عنوان تصمیمسازان اصلی برای دستیابی به اهداف سازمانشان و اطمینان از هدایت و صرف صحیح منابع تأكید بیشتری داشته باشند. بدین لحاظ مهمترین، كاربردیترین و مؤثرترین بحث در صنعت و اقتصاد، تصمیمگیریهای مدیران و چالش آنان در این عرصه است. از محدودیت موجود در این تصمیمات، تأثیر شرایط اقتصادی بر عملكرد آنها و تأثیر عواملی همچون تورم و اثرهای آن در جامعه و واحدهای اقتصادی و اطلاعات به كار گرفته شده برای تصمیمات است كه بسیار حائز اهمیتاند.

  اثرهای ناشی از تغییر سطح عمومی قیمتها و كاهش مستمر ارزش پول باعث انباشت داراییهایی با قیمتهای متفاوت میشود كه در ساختار مالی واحدهای صنعتی مشاهده میشوند و در ارائهٔ صورتهای مالی به آنها توجه نمیشود. در شرایط تورمی و با توجه به ارتباط تصمیمات اساسی مدیران بنگاهها با تصمیمات سهامداران و سایر ذینفعان ، مبنای اطلاعاتی یكسان را طلب میكند تا در شرایط نامتعادل در تصمیمگیریهای مالی آنان را یاری كند.

 • ● تصمیم گیری و اطلاعات
 • بزرگترین وظیفهٔ مدیران در سازمانها و در واقع وظیفهٔ بنیادین آنها در مراكز تصمیمگیری، اتخاذ تصمیم مناسب است. هر مدیر ملزم به تصمیمگیری است و برای آن از قوهٔ درك و دانستههای ذهنی استمداد میكند تا با استعداد و تجربه مسائل لازم و مربوط به مشكل مطرح شده را عاقلانه بررسی وتشخیص دهد تا در موضع و موقعی بهتر بتواند تصمیمات مؤثر اتخاذ كند.

  مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیمگیری مستلزم اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی كه مدیران به آن نیازمندند اطلاعات مالی جایگاه ویژهای دارد. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تأمین،تخصیص و كنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار میدهد كه از آن طریق بهترین و مؤثرترین آنها اتخاذ شود.

 • ● اهداف گزارشگری
 • از اهداف اولیهٔ حسابداری و گزارشگری مالی تأمین نیازها و خواستهای اطلاعاتی استفاده كنندگان (سرمایه گذاران، بستانكاران، مدیران و جز آنها) جهت كمك در اتخاذ تصمیمات اقتصادی در ارتباط با واحد تجاری است. فرآیند اصلی انتقال اطلاعات به استفاده كنندگان مجموعهای از صورتهای مالی است، حاوی اطلاعاتی دربارهٔ وضعیت مالی (ترازنامه) ، نتایج عملیات (صورت سود و زیان) ، جریان نقدی (صورت گردش وجوه نقد) و صورت سود و زیان جامع است كه برای طیفی گسترده جهت پاسخگویی به تأمین نیاز آنان تهیه میشود.

  تغییرات و تحولات در عرصهٔ فعالیت واحدهای اقتصادی به صورت مستمر و پرشتاب در حال وقوع است. در این چنین فضایی ضرورت تهیه و ارائهٔ اطلاعات مالی مربوط ، قابل اعتماد و مقایسه پذیر امری اجتناب ناپذیر است. اطلاعاتی كه باید ضمن فراهم آوردن زمینه و امكان تصمیمگیری و قضاوت برای استفاده كنندگان و ذینفعان بیرون بنگاه خواستها و نیازهای مدیران به عنوان مهمترین عاملان تصمیمگیری فراهم كند.

 • ● تورم در ایران
 • تورم یك مشكل جهانی است كه اكثر كشورها با آن روبه رو هستند. در كشورهای در حال رشد به دلیل موقعیت آنها در اقتصاد جهانی و نیز به دلیل ساخت اقتصادی آنها تورم به شكل حادتری بروز میكند. ایران نیز به عنوان كشوری در حال توسعه سالیان دراز با تورم دست و پنجه نرم كرده است. ریشههای اصلی تورم در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از یك طرف در وابستگی اقتصاد به كشورهای خارج كه از جمله در تورم وارداتی نمود مییافت و از طرف دیگر در ساخت نامتجانس كشور،انهدام كشاورزی و رشد نامتناسب صنایع مونتاژ و خدمات نهفته بود.

  در دورهٔ پس از انقلاب افزایش بسیار سریع قیمتها همچنان ادامه یافت و به طور كلی تورم مهمترین مشكل اقتصادی كشور در این دوره بوده است. ابعاد این مشكل به گونه ای است كه مهار آن همواره یكی از مهمترین وجوه سیاست اقتصادی دولت را طی سالهای پس از پیروزی انقلاب تشكیل داده است.

 • ● تورم و اثرهای آن در گزارشهای مالی
 • صرفنظر از جنبه های تخصصی و فنی موضوع، نحوهٔبازتاب نرخ تورم و یا افزایش سطح قیمتها در صورتهای مالی نهایی بنگاهها، رضایت یا عدم رضایت گروههای ذینفع را به دنبال دارد. علیرغم طرح موضوع در كمیتههای تخصصی بینالمللی در اكثر كشورهای پیشرفته و بحث و تبادلنظر هیچیك از آنها نتوانسته اند به روش یكسانی در این زمینه دست یابند.

  در اكثر كشورهای مذكور صاحبنظران امور اقتصادی و مالی بازتاب اثرهای ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها (نرخ تورم) را در صورتهای مالی پایان دورهٔ واحدهای اقتصادی ضروری تشخیص دادهاند. ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، قبل از هر چیز مبنایی برای تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی است و بدین منظور این اطلاعات باید دو ویژگی مهم مربوط بودن و به هنگام بودن را دارا باشند. به همین دلیل است كه حسابداری تورمی سعی دارد ارقام مندرج در صورتهای مالی را با دخالت دادن اثرهای تورم به هنگام سازد.

 • ● حسابداری تغییر عمومی قیمتها
 • به منظور روشن ساختن تأثیراتی كه تغییر قیمتها در محتوای صورتهای مالی پدید میآورد، مشخصترین رهنمودها این است كه صورتهای مالی تهیه شده به ارزشهای تاریخی با استفاده یكی از روشهای ارائهٔ اطلاعات به ارزشهای جاری و یا ارائهٔصورتهای مالی جامع به ارزشهای جاری همگن تبدیل شود. سیستمهای متنوع و گوناگونی برای اندازهگیری سود و چگونگی حفظ سرمایه وجود دارد كه كاربرد كلیهٔ آنها به دنبال ارائهٔ اطلاعات كارآمد است و فارغ از اینكه چگونه تهیه میشوند همگی یك هدف را دنبال میكنند و آن كارآمدی اطلاعات برای تصمیمگیری مناسب در جهت حفظ سرمایه است.

 • ● اهداف تحقیق
 • هدف كلی این تحقیق بررسی اثربخشی تصمیمات مالی اتخاذ شدهٔ مدیران در شرایط تورمی بر اساس صورتهای مالی تاریخی است و به همراه بررسی صورتهای مالی تعدیل شده و نسبتهای مالی شركت فنرسازی خاور طی دورهٔ پنجسالهٔ ۷۵ لغایت ۱۳۷۹، نتایج را جهت افزایش اثربخشی تصمیمات مدیران ارائه داده و برای رسیدن به نتایج موردنظر موارد زیر را بررسی كرده است.

  ● توجه مدیران به تغییرات اقتصادی مخصوصاٌ تورم

  ▪ اتكای مدیران به اطلاعات مالی تاریخی (صورتهای مالی)برای اتخاذ تصمیمات مالی .

  ▪ به كارگیری اطلاعات مالی تاریخی مدیران برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری تصمیمات و سیاستهای مربوط به تقسیم سود بر اساس صورتهای مالی تاریخی.

  ▪ به كارگیری اطلاعات مالی تاریخی مدیران برای اتخاذ تصمیمات تأمین منابع مالی

  ▪ سیاستها و تصمیمات تعیین قیمت محصولات تولیدی بر اساس صورتهای مالی تاریخی.

 • تصميمات تامين مالي
 • هدف از اين قسمت بيان يك چهارچوبي براي تصميمات تامين مالي يك شركت ميباشد. به اين منظور ابتدا در مورد اصول و انواع اهرمها و سپس دراره تجزيه و تحليل EBIT-EPS بحث مي كنيم.

  يك شركت ميتواند از منابع مختلف با هزينه هاي متفاوت استفاده نمايد كه به همين جهت مطالعه اهرم ها ضروري ميباشد. منابع دو دسته هستند، آنهايي كه داراي يك نرخ برگشت ثابت هستند و آن منابعي كه داراي يك نرخ برگشت متغير ميباشند.

  از نظر مالي، اهرم عبارت است از بخدمت گرفتن يك دارايي يا منبع وجوه براي اينكه متوجه شويم كه آيا شركت مي تواند يك هزينه ثابت ومعين يا برگشت هاي ثابت را انجام دهد. در شركتها دو نوع اهرم وجود دارد:

  تحقیقهای مشابه
  پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی نقش کنترل های داخلی در حسابرسی
  65 صفحه - 24000 تومان
  نقش بهره در تصمیمات مالی
  12 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007