موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن

عنوان سفارش :
موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • نقش مالیات بر اقتصاد کشور

 • مشکلات اجرایی
 • منابع
 • مقدمه
 • تشخیص و وصول مالیات از جمله وظایف کادر مالیاتی است که پیش قراولان اجرای مقررات هستند و این کادر با برخورداری از تجربه و دانش از یک طرف و وجود قانون و بخشنامه های شفاف قادرند عملکردی داشته باشند که مردم با رضایت کامل مالیات را بپردازند و از طرف دیگر، ابهام در قانون و بخشنامه ها در اجرا که منجر به تشخیص مالیات غیرمنطقی و غیرعادلانه شود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می کند. از سال ۱۳۶۶ که برای امر تشخیص درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابرسی دولتی و سپس از سال ۱۳۸۰ استفاده از خدمات حسابرس مالیاتی در دولت در دستور کار قرار گرفت، حسابداران رسمی هم در کنار کادر مالیاتی انجام وظیفه می کنند و اگر چه برابر با حکم تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات ها باید برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، گزارش حسابرس مالیاتی مورد قبول قرار گیرد، اما برای بهتر اجرا شدن این قانون با هدف حفظ حقوق دولت و حصول اطمینان از تشخیص صحیح درآمد مشمول، دو بخشنامه در مرداد ۱۳۸۳ و مهر ۱۳۸۴ صادر شده که بر روابط بین اداره کل مالیاتی و حسابداران رسمی حاکمیت دارد. تجربه سه سال همکاری جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی و انجام کار در این چارچوب ضمن نشان دادن موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر، موجب شده بخش عمده این موارد ابهام از طریق هماهنگی رفع و رجوع شده اما همچنان مشکلات و موانعی به شرح زیر برای اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی وجود دارد که رفع آن باید در دستور کار قرار گیرد.

  ۱) حضور کادر با تجربه و دانش و معلومات در اداره کل مالیاتی و بررسی گزارش های حسابرسی مالیاتی از طرف آنها زمینه مناسب شناسایی نکات ضعف را فراهم کرده که با دستورالعمل های موجود رفع آن انجام می گیرد.

  ۲) با توجه به تجربه در اداره کل مودیان بزرگ (که تامین کننده بیش از ۶۵ درصد از کل مالیات کشور است) استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای بیش از ۷۰ درصد مودیان بوده که نظریه تجمع بیشترین افراد با تجربه و دانش در این اداره کل استفاده مطلوب از گزارش های حسابرسی مالی شده است و در این اداره کل تنها برای حداکثر ۳۰ درصد مودی از گزارش اضافی «حسابرسی مالیاتی» استفاده شده است. در حالی که در سایر ادارات کل تهران و شهرستان ها تعداد گزارش های حسابرسی مالیاتی که طی سه سال اخیر صادر شده، روبه افزایش است. در این ادارات کل تعداد کادر با تجربه در مقایسه با اداره مودیان بزرگ، کمتر هستند. موارد اختلاف نظر بین حسابداران رسمی و کادر مالیاتی در اداره مالیاتی در سایر ادارات امری اجتناب ناپذیر است ضمن آنکه نیاز آموزش مداوم به حسابداران رسمی نیز امری اجتناب ناپذیر است.

  ۳) تشخیص درآمد مشمول وصول مالیات از وظایف کادر مالیاتی بوده که با استفاده از گزارش حسابرسی مالیاتی بخشی از مسوولیت یعنی تشخیص به عهده حسابرسان مالیاتی است. اما کادر مالیاتی که مسوولیت وصول را دارند همچنان نگران حصول اطمینان از صحت تشخیص درآمد مشمول مالیات هستند و حق دارند زیرا تا زمینه مناسب اعتماد از طریق مشخص شدن مسوولیت دو طرف، و انجام کار حسابرسی صحیح فراهم نباشد نگرانی رفع نمی شود.

  ۴) تجربه حسابرسی مالیاتی سال های ۴۸ ۵۷، اگر چه بسیار مفید بود اما از جمله انحصار در تعداد حسابرسان (شروع ۵۷ نفر و.......حداکثر ۱۵۰ نفر) از یک طرف و عملکرد غلط تعداد معدود حداکثر ۵ نفر حسابدار رسمی (حتی وجود گزارش امضا شده ۲۰ هزار تومانی) را نمی توان فراموش کرد. البته گزارش امضا شده به درد نمی خورد اما وقتی در آن اطلاعات مالی درج و توسط اداره کل مالیات پذیرفته می شد قیمت آن ۲۰۰۰۰تومان برای حسابدار رسمی و مبلغی دیگر برای دلال بود. اطمینان و درستکاری یک جاده دو طرفه است. یعنی همان تخلف حسابدار رسمی در تخلف تعداد معدود کادر مالیاتی آن سال ها بود. در حال حاضر که بیش از ۱۴۰۰ حسابدار رسمی داریم و کادر مالیاتی با تجربه و دانش هستند نمی خواهیم اتفاقات گذشته رخ دهد. بنابراین عملکرد صحیح کادر مالیاتی در بررسی گزارش های حسابرسی مالیاتی، حصول اطمینان از انجام کار حسابرسی از طریق وجود کارمند مناسب و نظارت بر کار توسط جامعه وقتی فراهم می شود که انتظار داریم کادر مالیاتی این تعدیل قلیل حسابداران رسمی فاقد تجربه را معرفی کنند، تا جامعه حسابداران رسمی به موقع عمل کند.

  ۵) وجود ابهامات در قانون، مغایرت بین استاندارد حسابداری و آیین نامه هزینه های قابل قبول، ابهامات در مصوبات دولتی و بخشنامه های مالیاتی، تکثیر بخشنامه مالیاتی، ابطال بخشنامه قبلی توسط معاون جدید مالیاتی، برداشت های متفاوت از بخشنامه توسط کادر مالیاتی و حسابداران، برخورد متفاوت کادر مالیاتی با گزارش های حسابرسی مالیاتی (تبعیض) استناد به استاندارد حسابداری برای وصول مالیات و عدم قبولی دیگر استانداردها برای برگشت هزینه و وصول مالیات با مشکلات موجود بر انجام کار حسابرسی مالیاتی (وقتی رسیدگی مالیاتی است) که نتیجه آن مالیات اضافی وصول شده، تحمیل هزینه به مردم و ایجاد نارضایتی است.

 • ● نقش مالیات بر اقتصاد کشور
 • نقش مالیات بر اقتصاد کشور بر همگان روشن است. از جمله مولفه های مردمی بودن دولت و کارآمد بودن دولت اتکای درآمد دولت به مالیات است. در فعالیت اقتصادی مردمی، ضمن آنکه مردم از درآمد معقول و منطقی برخوردارند، هزینه های جاری (و حتی قسمتی از هزینه عمرانی دولت) از محل مالیات تعیین می شود. وجود انضباط مالی، نظام حساب دهی و حساب خواهی، اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده درخصوص تصمیم گیری نسبت به سود و بازده هر فعالیت، اعطای وام و تسهیلات به متقاضی و درنهایت تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه مالیات بر سود است. در ایران سال ها به طول کشید تا فرهنگ حساب دهی و حساب خواهی و مبانی اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده (اعتباردهی) برقرار شود، و ضمن وجود حسابرسی دولتی، حسابرسی بخش خصوصی در مجموعه مقررات مالیات و سازمان بورس سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸ به وجود آید. پس از آن با شکل گیری سازمان حسابرسی دولتی در سال ۱۳۶۲، ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی (طی پیش نویس تهیه شده سال ۱۳۶۸)، در سال ۱۳۷۲ تصویب و از سال ۱۳۸۰ اجرا می شود. در این قانون استفاده از خدمات حسابرسی در راستای حفظ منافع عموم و حاکمیت دولت فراهم و به علاوه دولت هم متقاضی حسابرسی مالیاتی شد. بدیهی است در شرایط وجود اقتصاد زیرزمینی، زمینه تصویب و اجرایی شدن هر قانونی که کمک به برقراری انضباط مالی کند، امری ساده و امکان پذیر نیست.

  امر تشخیص مالیات و وصول مالیات از جمله وظایف دولت است. وجود قانون و مقررات شفاف موجب می شود که مالیات حقه دولت به نحو مناسب بدون تبعیض و با رعایت مبانی عدالت مالیاتی وصول شود. کادر مالیاتی این وظیفه سنگین را عهده دارند. هرگونه نارضایتی مردم از نظام مالیاتی، در عمل در ابتدای امر متوجه کادر مالیاتی است در حالی که این افراد، تنها مجری قانون هستند، خدمات وزارت دارایی و امور اقتصادی در تربیت و آموزش نیروی انسانی در این بخش، آموزش ضمن خدمت و ارتقای سطح علمی و تجربی آنها موجب شده که طی دو دهه اخیر این کادر به نحو مناسب و با برخوردی از دانش و معلومات مناسب و خوب این وظیفه را عهده دار باشند.

  تحقیقهای مشابه
  موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن
  14 صفحه - 6000 تومان
  تعامل کارگر و کارفرما و شناسایی معضلات و موانع اجرایی آن - روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی موانع و راهکارهای مناسب مدرسه برتر
  47 صفحه - 13500 تومان
  بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
  10 صفحه - 15000 تومان
  کار آفرینی زنان و موانع آن فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
  10 صفحه - 30000 تومان
  شورای امنیت و بد نام شدن آن و چکار کند تا از این بد نامی نجات یابد
  13 صفحه - 7500 تومان
  اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
  17 صفحه - 7500 تومان
  جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
  17 صفحه - 9000 تومان
  بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
  17 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007