تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
جمعه 30 دی 1396
بازدید امروز : 8474 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

قاعده من ملک در حقوق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
قاعده من ملک در حقوق
تعداد صفحه :
44
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مستندات فقهی قاعده‏
 • 1.حدیث«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»
 • 2.اجماع‏
 • 3.دلیل ایتمان‏
 • 4.دلیل ملازمه
 • بنای عقلاء
 • از راه تنزیل‏
 • مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی‏
 • تبیین مفاد قاعده‏
 • واژه«شی‏ء»
 • واژه اقرار
 • واژه ملک‏
 • تنبیهات
 • شرایط اجرای قاعده
 • زمان وقوع اقرار
 • میزان اختیار مقرّ
 • مورد اعتبار اقرار
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • یکی از قواعد شرعیه متداوله بین الفقها،این قاعده است که مورد تمسک است‏ (من ملک شیئا ملک الاقرار به)کسی که مالک چیزی باشد مالک اقرار آنهم میباشد یعنی هر اقراری بر ضرر خود نماید نافذ است و حجیت این اقرار باجماع محصل و اجماع‏ منقول و سیره مستمره قدیما و جدیدا و نصوص بالخصوص ثابت است و از مخترعات شارع‏ یا متشرعه نیست اقرار بمعنای لغوی که قرار و ثبوت و اثبات است باقی است و این قاعده را آقایان قضاة و وکلاء باید در نظر داشته باشند.

  مستندات فقهی قاعده‏

  1.حدیث«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»

  مرحوم شیخ انصاری در رساله خود بدون بیان وجهی برای چگونگی دلالت حدیث اقرار بر قاعده من ملک می‏فرماید:

  «حدیث اقرار نمی‏تواند منشأ این قاعده باشد؛زیرا اوّلا، حدیث مذکور تنها دلالت بر ترتّب آثاری دارد که بر ضرر خود مقرّ است...از این رو هر گاه کسی بگوید:فلان شخص بالغ عاقل فرزند من است، بر این اقرار فقط آثاری مترتّب می‏شود که بر ضرر خود اوست-یعنی احکام و تکالیف مربوط به ابوّت-امّا آثاری که بر ضرر غیر است-یعنی احکام و تکالیف بنوّت-بر آن مترتّب نخواهد شد...حاصل اینکه دلیل اقرار دلالتی بر اعتبار اقرار وکیل، عبد و ولیّ بر ضرر غیر ندارد.ثانیا، همه اصحاب برای صحّت اقرار صبیّ نسبت بدانچه انجام آن از ناحیه او صحیح است، مانند وصیّت به معروف و صدقه، به همین فرضیّه استناد کرده‏اند.اگر مستند این قضیّه، حدیث اقرار می‏بود استناد اصحاب به آن صحیح نبود؛زیرا طبق مبنای ایشان، صبیّ از شمول حدیث اقرار خارج است، چون به دلالت حدیث رفع قلم، اظهارات طفل فاقد اعتبار است(معروف است‏ که می‏گویند صبیّ، مسلوب العبارة است).به هر حال تردیدی نیست که اصحاب در این قضیّه به حدیث اقرار استناد نکرده‏اند».

  به عبارت دیگر با وجود دو قید اصلی در حدیث اقرار که یکی به مفاد اقرار و دیگری به شرایط مقرّ بر می‏گردد، نمی‏توان آن را مستند قاعده‏ای قرار داد که مقیّد به آن قیود نیست.حدیث اقرار از یک سو تنها دلالت بر اعتبار اقراری دارد که مفاد آن بر ضرر خود مقرّ است، و از سوی دیگر اقراری را معتبر می‏شناسد که اقرار کننده آن در زمره عقلاء و بالغان باشد.در حالی که با استناد به قاعده من ملک:اوّلا، بعضی از اقاریر که مفاد آن بر ضرر غیر است نافذ شناخته می‏شود.ثانیا، در بعضی موارد، اقرار صبیّ معتبر تلقی می‏گردد.بنا بر این قاعده من ملک هم از جهت مفاد اقرار و هم از جهت شرایط مقرّ، اعمّ از حدیث اقرار است و برای اثبات آن نمی‏توان به حدیث اقرار استناد کرد.به نظر می‏رسد با توجیهاتی، می‏توان حدیث اقرار را شامل موارد مستند به قاعده من ملک نیز به حساب آورد، بدین بیان که اوّلا، در بیشتر مواردی که به قاعده من ملک استناد می‏شود، نسبت خاصّی بین مقرّ و مقرّ علیه وجود دارد که می‏توان به لحاظ آن، مفاد اقرار را بر ضرر خود مقرّ تلقی کرد. به عبارت دیگر به علّت سمت نمایندگی برای مقرّ، می‏توان او را به منزله در واقع نسبت بین قاعده من ملک و حدیث اقرار، عموم و خصوص من وجه است.زیرا مطابق مفهوم قاعده من ملک در مواردی که شخص نسبت به انجام عملی مجاز نباشد اقرار او نافذ نیست.در حالی که طبق قاعده اقرار وجود این شرط ضروری نیست؛از این رو اقرار به ارتکاب جرم-مانند اقرار به قتل و سرقت-طبق حدیث اقرار نافذ است، و حال آن که هیچ کس از نظر قانونی مجاز به ارتکاب جرم نیست.همچنین اقرار به رقیّت طبق حدیث اقرار، علیه مقرّ نافذ است در حالی که هیچ کس از نظر شرعی نمی‏تواند در مورد ضرر، انشای رقیّت کند.خود اصیل تلقی نمود، و همان آثاری که بر اقرار اصیل مترتّب می‏شود بر اقرار نماینده وی نیز مترتّب ساخت.چنان که شیخ انصاری خود نیز در انتهای بحث راجع به دلیل اجماع می‏گوید:«سیره عقلاء آن است که در مسأله اقرار، با اولیا و بلکه با مطلق وکلا به منزله اصیل معامله می‏کنند». بنا بر این از بابت تنزیل می‏توان این گونه اقاریر را نیز مشمول حدیث اقرار دانست.ثانیا، کلمه عقلاء در حدیث اقرار منصرف به بالغان نیست؛این کلمه بر حسب متفاهم عرفی هم شامل بالغ تام می‏شود و هم شامل بالغ غیر تام، البته مشروط برآن که نقصان سن از حدّ بلوغ خیلی زیاد نباشد.ممکن است گفته شود:اجماع فقهاء بر آن است که قاعده اقرار شامل غیر بالغان نمی‏شود.در پاسخ باید گفت:حجیّت اجماع بر فرض ثبوت آن، به قدر متیقّن بر می‏گردد و قدر متیقّن اجماع در این مسأله، موردی است که تصرّف صبیّ ممنوع باشد.امّا در خصوص اموری که شرعا حقّ تصرّف در آن را دارد، اجماع حاصل نیست. لکن با وجود این-چنان که نقل شد-هیچ یک از فقهای متقدّم برای اثبات صحت اقرار صبیّ به حدیث اقرار استناد نکرده است، بلکه همه به«قاعده من ملک»تمسّک می‏کنند.به هر حال اگر مستند قاعده را حدیث اقرار بدانیم، نتیجه آن خواهد بود که این قاعده نمی‏تواند به عنوان یکی قاعده مستقلّ به حساب آید، در حالی که از سیاق عبارات فقهاء چنین استفاده می‏شود که این قضیّه را به عنوان یک قاعده مستقلّ، تلقی و در فروع مختلف به آن استناد می‏کنند.

  2.اجماع‏

  بسیاری از فقهاء نسبت به قاعده من ملک ادّعای اجماع نموده‏اند.فقیه متتبّع سیّد محمّد جواد عاملی در مفتاح الکرامة، ذیل کلام علامه که می‏گوید:«مقرّ مطلق-یعنی کسی که محجور نیست-اقرارش نسبت به هر چه که قدرت بر انشای آن دارد نافذ است»چنین اظهار داشته است:«این مطلب معنای قول فقهاست که می گویند«کلّ من ملک شیئا ملک الاقرار به»و این قضیه یک قاعده مسلّم است که حرفی در آن نیست، و تحقیقا تعبیرات فقهاء مبتنی بر این قاعده است». از صاحب ریاض نیز نقل شده است که در خصوص اقرار طفل ده ساله به وصیّت به معروف، چنین استدلال کرده است:هر کس قدرت تصرّف در چیزی را داشته باشد، مالک اقرار به آن نیز هست.و اضافه کرده است:«بلاخلاف، ظاهرا» مولی عبد اللّه تستری(از شاگردان برجسته محقّق اردبیلی)نیز در مسأله اقرار زوج به رجوع، گفته است:«من در این امر نظر مخالف واضحی سراغ ندارم، بلکه مطلب به نحوی است که اساسا وقوع اختلاف در آن شایسته نیست؛زیرا هرگاه مؤمن خبر از انجام عملی دهد، در حالی که می‏تواند آن عمل را انجام دهد، تصدیق او لازم است...». علامه شیخ اسد اللّه تستری مؤلّف کتاب مقابس الانوار نیز در بیان مدرک قاعده من ملک اظهار می‏دارد:«ظاهر آن است که اصحاب با استقرای روایات پراکنده در ابواب فقه و احکام گوناگون مورد اتّفاق فقهاء-نظیر آنچه در احکام دعاوی و اختلافات، اقرار، طلاق، عدّه، عتق، وصیّت، امانات، ولایات، طهارت، نجاست، تذکیه‏و...آمده است-استنباط کرده‏اند که باید قول ذی الید را در خصوص آنچه تحت اختیار اوست تصدیق کرد، مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد.خواه سخن او راجع به اموال باشد یا حقوق... خواه مخالف باشد یا موافق آن، و خواه در نتیجه اثبات آن، حقّی علیه خودش ثابت شود یا نشود».

  تحقیقهای مشابه
  قاعده من ملک در حقوق
  44 صفحه - 8000 تومان
  قاعده نفی سبیل- مربوط به حقوق
  40 صفحه - 9000 تومان
  قاعده ائتلاف در حقوق
  78 صفحه - 10000 تومان
  قاعده لاحرج در حقوق
  44 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار Fiber optic cable thermal preparation to ensure stable operation
  12 صفحه - 12000 تومان
  آماده سازی جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار
  20 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ها ی فوساریوم بر روی عملکرد، متابولیسم، و سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20
  33 صفحه - 17000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 10000 تومان
  مدیریت ارزشیابی عملکرد منابع انسانی - روش تحقیق
  49 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی
  16 صفحه - 16000 تومان
  منشور حقوق بشر کورش بزرگ
  8 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 15000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  65 صفحه - 15000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  64 صفحه - 12000 تومان
  پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
  175 صفحه - 20000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 15000 تومان
  پروژه حقوق نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی
  71 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق
  64 صفحه - 12000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 8000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 8000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 10000 تومان
  ماهیت حقوقی قطعنامه شورای امنیت
  26 صفحه - 4000 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 20000 تومان
  گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
  386 صفحه - 20000 تومان
  گزارش عملکرد کار آموزی وکالت و مشاور حقوقی
  460 صفحه - 20000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
  21 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018