تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
پنج شنبه 30 دی 1396
بازدید امروز : 1126 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
تعداد صفحه :
47
قیمت :
10000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسي تصرف عدواني با رويكرد حقوقی

  بررسي تصرف عدواني با رويكرد كيفري

 • عنصر مادي جرم تصرف عدواني
 • عنصر معنوي جرم تصرف عدواني
 • دعاوی تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری

 • ۱. رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ ق.م.ا
 • ۲. رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۲
 • ۳. رابطه ماده ۶۹۱ و ماده ۶۹۲
 • ۴. رابطه ماده ۶۹۳ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و ۶۹۲
 • ۵. رابطه ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳
 • تصرف عدوانی و رفع مزاحمت

 • حالت اول: تصرف عدوانی
 • حالت دوم: ایجاد مزاحمت
 • حالت سوم: ممانعت از حق
 • تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

 • دستور موقت ماندن عملیات
 • طریقه رسیدگی محکمه صلح محدود بدعوی‏ تصرف عدوانی

  تصرف عدوانی در چه صورت جنبه جزائی‏ بخود میگیرد

 • دعوی رفع مزاحمت مذکور در فقره 4 ماده 8 اصول محاکمات حقوقی
 • تفاوتهای عمدهء دعوی رفع مزاحمت و تصرف‏ عدوانی بقرار ذیل است
 • وظیفه مدعی العموم و مستنطق‏ در مورد جرمهائی که با گذشت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست‏ در حقوق جزائی ایران
 • نتیجه گیر
 • منابع
 • مقدمه
 • معناي اصطلاحي تصرف: تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد. عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار. و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد. تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است. تصرف عدواني، عنواني است كه هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق كيفري بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و كيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد.

 • بررسي تصرف عدواني با رويكرد حقوقی
 • مادۀ 158 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌كند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»

  اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد. اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است. در قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصوب 1352 دو نوع تصرف عدوانی پیش بینی شده است .

 • -1 دعواي تصرف عدوانی اصلی 2- دعوایی که در حکم تصرف عدوانی است .
 • دعواي تصرف عدوانی اصلی عبارت از دعوي کسی که مال غیر منقول را در تصرف داشته و بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق در ظرف کمتر از یک ماه شکایت نموده و از دادگاه عمومی اعاده ي تصرف خود را از آن مال در خواست می نماید. در این دعوي مدعی)شاکی ( باید ثابت کند که: اولاً : مال غیرمنقول را سابقاً متصرف بوده است بدون اینکه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند.ثانیاً : اکنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاریخ تصرفات خوانده)مشتکی عنه ( بیش از یک ماه نگذشته است .ثالثاً : تصرفات خوانده بر خلاف رضایت او یعنی عدوانی است که با اجتماع شرایط فوق دادگاه حکم به رفع تصرف علیه خوانده صادر می نماید .و با فقدان هر یک از آن شرایط دعوي تصرف عدوانی محکوم به رواست لذا دعواي تصرف عدوانی از جانب متصرف سابق قابل طرح است و این متصرف ممکن است امین ، مستاجر یا مباشر باشد . وممکن است اصلاً سمت قانونی در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب باشد، بنابراین آنچه مورد نظر است سبق تصرف است نه چگونگی تصرف که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد .

  در این نوع دعوي مدت سبق تصرف مهم نیست بنابراین ممکن است تصرف دو یا سه یا چند روز یا چند ماه یا چند سال باشد . فقط باید مدت سبق تصرف مستقل و بلا معارض و مزاحم باشد و هم چنین باید تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضایت متصرف قبلی است . لازم به ذکر است که همیشه عدم رضایت به معنی عدوان نیست . مثلاً حاکم دادگاه ملک را از تصرف متصرف خارج(خلع ید) کند مورد از شقوق عدوان خارج است . متصرف سابق باید ظرف یک ماه از شروع تصرف عدوان شکایت کند و کسی که در مقابل متصرف عدوان سکوت نموده و ظرف یک ما، شکایت نکند دیگر دعواي وي تحت این عنوان قابل طرح نیست در اصل شاکی نخواسته از مزایاي این دعوا استفاده کند ومی تواند به دادگاه مراجعه نماید.

 • بررسي تصرف عدواني با رويكرد كيفري:
 • ذيل مادۀ 690 قانون مجازات اسلام عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل مي‌دهد.

  در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت برابر آئين دادرسي كيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد اين مادۀ قانوني (690) فقط دربارۀ اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 استناد نمود. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر مي‌كند برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتكي عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است .

 • عنصر مادي جرم تصرف عدواني:
 • 1- فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترك فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد. پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است.

  2- موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.

  3- مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نمي‌شود.

  4- نتيجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل مادۀ 690 نخواهد بود.

 • عنصر معنوي جرم تصرف عدواني:
 • 1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتكابي باشد.

  در صورت حصول شرايط مذكور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.

 • دعاوی تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری
 • جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاهها به خود اختصاص داده است، اما در کتابها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل میباشد. کسانی که در عمل، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم میکنند، به خوبی این مطلب را درمییابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است.دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل میشود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت رسیدگی میشود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه میگردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهتها سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود. اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا گرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای خلع ید به مالکیت و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه میشود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بینظمی در جامعه میگردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد. قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار میگیرد. ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تاثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حالت سابق است زیرا نظم جامعه اقتضا میکند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد.البته این هدف عالی زمانی مردم را در مراجعه به دستگاه قضایی قانع میسازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سالها باید در دادسراها و دادگاهها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم به ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یاس و ناامیدی مردم نگردد.یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری میباشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونهای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمیباشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است.

  تحقیقهای مشابه
  دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
  47 صفحه - 10000 تومان
  دعوای متقابل در حقوق
  23 صفحه - 5000 تومان
  کار حقوق اماره تصرف و سند مالکیت
  55 صفحه - 8000 تومان
  بررسي تحليلي ايرادات در دادسراهاي حقوقي و دعاوي تصرف
  14 صفحه - 2500 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 20000 تومان
  بررسی حقوقی اهدای عضو
  23 صفحه - 2500 تومان
  گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
  386 صفحه - 20000 تومان
  گزارش عملکرد کار آموزی وکالت و مشاور حقوقی
  460 صفحه - 20000 تومان
  پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
  72 صفحه - 15000 تومان
  بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
  23 صفحه - 3500 تومان
  مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
  13 صفحه - 2000 تومان
  بررسی حقوقی اهدای عضو
  29 صفحه - 3500 تومان
  طلاق - بررسی حقوقی و قانونی طلاق
  36 صفحه - 4000 تومان
  مقاله اشخاص حقوقی و امکان محکومیت به پرداخت دیه
  24 صفحه - 3000 تومان
  اعمال حقوقی محجورین
  27 صفحه - 4000 تومان
  اعمال حقوقی محجورین
  27 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 8000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن- مربوط به رشته حقوق
  18 صفحه - 2500 تومان
  بررسی کامل و حقوقی شرط
  150 صفحه - 16000 تومان
  مشارکت در قتل بررسی حقوقی - مربوط به حقوق
  19 صفحه - 2500 تومان
  شرکت های عام و خاص - اشکالات حقوقی
  10 صفحه - 2000 تومان
  قصاص و بررسی حقوقی قصاص
  67 صفحه - 15000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  65 صفحه - 15000 تومان
  بررسی حقوقی موارد سقوط قصاص
  19 صفحه - 4000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  64 صفحه - 12000 تومان
  بررسی حقوقی جرم خیانت در امانت
  25 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حقوقی قانون کار
  26 صفحه - 5000 تومان
  بررسی حقوقی تامین خواسته
  17 صفحه - 3500 تومان
  بررسی حقوقی اکره در عقود و قرار دادها
  26 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
  22 صفحه - 5000 تومان
  اعمال حقوقی محجورین
  24 صفحه - 3500 تومان
  بر رسی حقوقی نحوه جبران خسارت ناشی از اجتماع سبب انسانی و قوه قاهره
  133 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
  45 صفحه - 15000 تومان
  علم قاضی در امور حقوقی
  55 صفحه - 10000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی تابعیت مضاعف -دوگانه
  41 صفحه - 10000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت مضاعف - دوگانه
  41 صفحه - 10000 تومان
  تحقیق حقوقی نظم عمومی روش تحقیق
  58 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسي تطبيقي ديوان عدالت اداري در نظام حقوقي ايران و فرانسه
  49 صفحه - 9000 تومان
  تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق
  64 صفحه - 12000 تومان
  کار حقوقی بررسی انواع خیار در حق شفعه
  20 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حقوقی حق تنصیف اموال زوج
  31 صفحه - 7000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
  39 صفحه - 8000 تومان
  بررسی حقوقی شروع به سرقت
  35 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حقوقی شرط باطل و ماهیت آن
  108 صفحه - 20000 تومان
  بررسی حقوقی مشارکت در قتل
  23 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی مخالفت شرط با عرف
  147 صفحه - 20000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 4000 تومان
  رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
  29 صفحه - 6000 تومان
  ایجاب و قبول و آثار حقوقی آن.docx
  43 صفحه - 6000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 7000 تومان
  تابعیت مضاعف دوگانه- کارحقوقی
  41 صفحه - 8000 تومان
  تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق
  65 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 12000 تومان
  نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
  43 صفحه - 8000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
  21 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی تشدید دیه در ماههای حرام
  15 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
  32 صفحه - 8000 تومان
  تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان
  23 صفحه - 7000 تومان
  تحقیق حقوقی - خسارت معنوی
  41 صفحه - 10000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه
  34 صفحه - 8000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 8000 تومان
  مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی
  16 صفحه - 5000 تومان
  تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
  32 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان
  25 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی - خسارت معنوی
  41 صفحه - 8000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 4000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
  20 صفحه - 5000 تومان
  تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه
  34 صفحه - 8000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 8000 تومان
  مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی
  16 صفحه - 3500 تومان
  اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
  36 صفحه - 6000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 10000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 10000 تومان
  تاثیر درجه جنون در معاملات - تحقیق حقوقی
  27 صفحه - 5000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 6000 تومان
  حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق
  37 صفحه - 7000 تومان
  ماهیت حقوقی قطعنامه شورای امنیت
  26 صفحه - 4000 تومان
  مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی
  23 صفحه - 4000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 4500 تومان
  بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق
  18 صفحه - 2500 تومان
  بررسی حق سکوت متهم و میزان کارایی آن حقوقی
  108 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 6000 تومان
  سهم الارث زوجه از عرصه و اعیان حقوقی
  39 صفحه - 6000 تومان
  اکراه در جرایم حدی- زنا تحقیق حقوقی- ر وش تحقیق
  35 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر عیب در خروج مال از مالیت حقوقی
  14 صفحه - 5000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 10000 تومان
  تحلیلی بر موانع ارث- حقوقی
  32 صفحه - 6000 تومان
  اطفال در حقوق کیفری
  50 صفحه - 4000 تومان
  پروژه ماهیت دیه در حقوق کیفری
  41 صفحه - 7000 تومان
  تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
  28 صفحه - 6000 تومان
  تفاوت مصالح ساختمانی قدیمی و جدید
  14 صفحه - 2000 تومان
  تفاوت یخچال قدیمی و جدید
  17 صفحه - 3000 تومان
  تفاوت فرهنگی میان نسل جدید و قدیم
  23 صفحه - 6000 تومان
  تفاوت فرهنگی میان نسل جدید و قدیم
  23 صفحه - 3000 تومان
  مقایسه ساختمانهای قدیمی با جدید
  8 صفحه - 1500 تومان
  تاریخچه نشریات گیلان (قدیم، جدید)
  16 صفحه - 2000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018