موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحقیق آماده در محیط ورد قابل ویرایش

تعداد کل صفحات 100
????????? ! ??? &? ?R?????R - ???????????? ?? ??? !?????? ??? .doc
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
????????? &?????R??? &.docx
تعداد صفحه : 52 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
???????`?? ??? ???????` ????? ???????? ?? ???????????????? ???? ????? ??? &? ! ???????`.doc
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
??????? ???? ????? ??? ?????R ?? ? &??? !?R?? ? &??????? ?? ? &??????? ???? ?????R??.docx
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
???????R?? ????????? !.docx
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
?????????R ???????R?? ???R???????R ?? ??????????? ???? ??? ????????? !???R ???????? ??? !??? .docx
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
??????? ! ??? ???R ?? ?????? ? ??? .docx
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
??? ???? ????? ?R ?? ???????????? ??? ???? ????????? &??? ???????R.docx
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
??? ???? ? !???R ???R??? ! ???R.docx
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
??? !?R? ? ! ???????R ???? ? &?????? ??? ?????R.docx
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
???`??? ???????`?? ??? &?????? ???????????? ????????? ???`? ??? .doc
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
???R? &?????R? !???R ??? ?????R ?? ??? ???????R?R ??? ? !??.docx
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
?????R?? ? &???????????R ??????? ! ????? &???? ? &???????????R ?? ??? !??? ???????R ????????? ??? ??????.docx
تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
??? ?????? ?? ?????R???? ?????R? ?????????? ?????????????R? ??.pptx
تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
????? ?????? ?? ?????R????
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
?????????????R ???? ??????
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
???????????????R ????? &???R? ! ???????R ?????R? ?????????? ?????????????R? ??
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
???????????????R ????? &???R? ! ? !???R ???????R
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
???????????????R ????? &???R? ! ???????R
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
?????????????R ??? &? ?R?????R
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
.. ???????????R ???R?????R ??????????? ! ???R? ??? ? &? ? ?R ???R?????R
تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
??????? ??? ?????R ???????R????????? ?R
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
?????? ??? ?R?????? ?? ????????? ! ? !???R ?????????????R ???
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
? &??? &?? ??? ?R ??? &??? ??????? ! ? ???R??? ??? ! ?? ? &??????? & ? &????????
تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
? &??? ???????R ?? ???????????R?????R ?????????? ??? ????????? ?R??
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? &???`???`?? ??? &???
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? &????? ???? ???R???R ?? ??? &?R ??? &?????? ?? ?????????? ???R????? ???? ? ??? 21
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? &?R????? ?? ? &???????? ?? ?????????R ? ????? ???????R?? ? ???? ??????? !?R
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
? ? ?? ?? ?????????` ????????? !???` ??? ??????? ????
تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
????? ??????? ! ????????? ?? ?????????R
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? ? ?? it ???? ?????????? ? &????? ?? ??? &?????? ?? ??????????
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
???`??????? ! ????? ?? ??????????? ! ????? ?`? & ?? ???????`?? ??????? ??
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
??????? ! ???????????????R
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
?????????? ?????????R ???R????? ?? ???????R? !
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
??????? ??? ?????R ??????? ??????????
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
??????? &???
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
.. ??????? &??? ??? !?R ?????R
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
??????? ! ? !???R ????? ?R
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
?????? ??? ?????` ???? ???????`?? ???`? !? ?`.
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
???????? ?? ???????? ????????? & ? &????????
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
???R????? & ? &???R???R?? ????? ???????? ?? ??? ?????? ???
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
??????? ?? ???? ? &? !? ?????R
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
??? ???R?? ???????????`? &?`
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
?????? ???R??? ???? ??? &??? ! ? ????? &?R
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
??? &?????? ????? ?R ? ??????
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
???????? ?????????R
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
???R???R??????? ??????????? ???R? ??? ????
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
?????????????R? ?R ???R? ???R????
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
????? !?? ?????????? ??????? ! ???R ?????R? ?????????? ?????????????R? ??
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
??? ??? ! ???R? &? ?R ?? ????????? ????????? !???R ???
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
?????????? ?????? ????? &???R??????? ! ??????? ! ????? &???R?????? ???? ? &???????? ??? &????? ??? !
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
?????????? ????????? &?????R ? &??? &?????R ??? &????? ????????? &??? ??? ???R
تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
? &????? ?R ?????
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
? &??? ????? &? ????? ????? ?R ???????? ????? &???R ? ?????? ???? ??????? &??? ? &? ? 
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
? &??????? ???????R?? ?? ?????????R ????????? !
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? &???????` ????????? ! ???? ???????`?? ????? ?? ??? ????????? ?`?? ????????.
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? &?? ?? ?????????? ??? ???? ????? - ? &??? &??? &?R?? ? &??
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
? &??? &??? &?R?? ??????
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? &??????? ?????`?? ???? 20 ????? ???`? ??? !
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
? &?????????R?? ??????? &?? ???R?????R ???? ???R??????? ! ??? &??? & ??? &?R? ?R
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
? &? ????? ? ! ???? ???????? ???? ? ????? ?? ?????????R??
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
? &? ??? ? ! ???`??? ! ??? ?????????` ??? ???? ??? !?`?? ???????`?`
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
? &? !? ?????R ? &?????? ? &????? ?????R
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
? ????? ! ??? &? ?R???? ?????? ???????????R ?????R? ?????????? ?????????????R? ??
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
? ????? ! ??? &? ?R???? ?????? ???????????R
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? ???????? ?? ??? ????? ?? ? &??????? ??? ???? ? &???`???`??
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? ????? & ?????????R ???? ???R?????
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
? ?????? ????? ?R ?? ??????????
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
? ?R?????R ????? ????????? ???R
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
????? ???R?R ???? DHCP ?? ? &??????? ? ???? ???
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
?R??? ??? ? !???R ??? ???R ?? ? ???R? &?R.
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
?R??? ??? ? !???R ? ?????R
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ???????????R?? ??? ?????R ?????R???R?R ?????R?R? ??????? ? ??? !?? ?????? ???????R sofc ? &?????? 22
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A control oriented low order dynamic model for planar SOFC 14
تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 42000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ?`?? ????? ?`? ???`???` ? &????? ???? ??????? ! ???` ????? !? !?? - ?????? ? &????? ?`??? & ? !?? ???? ? &???`???`?? ???`????? ! ???? 48
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Qualitative Analysis of Periodic Maintenance of Roads 23
تعداد صفحه : 71 صفحه
قیمت : 69000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ?????????R ??? ???????R??? & ? !???R ? &???R?? ?R?????R 11
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Survey of QoS Routing Algorithms qos 4
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? ??????? ???R ???? ? &???R???R?? ?????? ???? ??????? ! ? !???R ???????? ???R ???R? &21
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Survey on Fault Management in Wireless Sensor Networks6
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? ???? ??? ???R ???? ? &?????? ? ?????? ????? &? ? ? ?? ???? ??????? ! ? !???R ???????? ???R ???R? &15
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Survey on Fault Tolerance in Wireless Sensor Networks11
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 33000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ???????R?????R ??? ! ? &? ???????R ??????? &??? ??? !?R ????? &?R ?? ???????R?????? ?????????????R? ?R ??????? ?R?? ? !???R ??? ?????????R ?????R??20
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Acquisition of resources, formal13
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 39000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ??? ??????? ?? ?R????????? ???R ( ???????????? ) ??????? &??? ?R ???? ????? ??? &? ! ? !???R ? ?????????R ???R??? ! ???R ???????? 33
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Adaptation and Organizational Connectedness in Corporate15
تعداد صفحه : 48 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ??????? ? !???????R ?? ???` ? !???????R ???? ????? ????? ! ???????? ??? ???????? ???? ??????? !25
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Aerobic and anaerobic power characteristics7
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ????? ?R? ??????? &? ?????R?R? ??? ? ??? ! ??? ???????R ???R? &? ! ??? &?? ???? ????????? !???R ?????????R??? ! ?????R?? ?? ? !? ??32
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An Analysis of Life Insurance Demand26
تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 78000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? &?????? ??????? ???R?R6
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. conductometry3
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? &????? & 34
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Conexant USB ADSL Modem34
تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 102000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? &????? & 34
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Conexant USB ADSL Modem34
تعداد صفحه : 68 صفحه
قیمت : 102000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ???????R?? ? ?????????R?R3
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DEFINITION OF INNOVATION4
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ?????? ?R?? ? &??? ??? &???R??????? !?R ? &????????? ???? ? &?????? ??? ???????R?R ???????????R ???? ? &???R????? !???R ? &??? ?R ?R?? ???R??? &??? ?R13
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Design of a Balanced Scorecard ultimately7
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ????????? !???` ? &??? &?????` ???????`? ?? ? &??????? ?`53
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Develop an End-to-End Process Architecture33
تعداد صفحه : 86 صفحه
قیمت : 99000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ??? ????? ???R???R????? ?????R??? ? &? ????? &???R (DRC) ???? ? &????? ??? !???R ???????R?? ????? ! ? &???????R 26DC? ? DC
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Digital Resistive Current (DRC) Control for the12
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ???R?? ???R??????? ?????R ????? ?? ???? ? ??? ??? ???????R?R ??????????? !???R ????? ?R?? ?????? ? &?R ??????????30
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Does government ideology influence deregulation21
تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 63000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ?????R?R?? ?????? ? &? ????? & ???? ????????? ? &??? &???R?R ???R????????? ! ???????????????? ??????14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DOS-resistant Authentication with Client Puzzles8
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? ?????????R ? !???R ??? &???????R7
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Educational ? ?SInnovation? ?? v. Educational Innovation 5
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ????? ??? &? !?????R???R ???????????????R?? ? &?????? ???? ???R????? &??? !???R ??????? ???R?? ????? ???R 31
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effective strategic planning in public transit systems 20
تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? &? ???`??? ! ???`???? ? ?`? ? ! ???` ??????? ?? ???????????? ???? ???????? ??????? ?` ?? ? ????????? 4
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Environmental stratigraphic comparison of Tarbur Formation in interior Fars and Lorestan: 10
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ?????????R ?????????R ? &???R???R?? ???????? ? ? ????? ?? ? !???R ? &????? ?R?? ???? ???R??? ?????R ??????? &?????R ?? ?????? ??????? !?R ? &??? ????? 25
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Exploring co-management theory: Prospects for sociobiology and 12
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? ????? ?????R ???? ???R????? ! ???????R ????? &?R ? &????? ? ! ??? ?????? ????? ?R ????????? ! ? !???R ??????? ! ???????R 32
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Framework for formal implementation of the business understanding 11
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 33000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ??? ???R?? ?? ? ?????? ??????? &?????R 21
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. GenderAndSocialInfluence 17
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 51000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ??? ??? &?? ?R ???????? ?? ????????? ! 4
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. HEALTH, DEVELOPMENT 52
تعداد صفحه : 56 صفحه
قیمت : 156000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ? &???R????? HR ???`?????? ??? ???????R ???R?????? 3
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. HR Executives Making More Of Technology 3
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ???????? ?? ????? ? ??? ???????R??? & QOS ???? ???R ????????????? !???R ??? &??? ????? ???R ???? ??????? ! ?R 12Diff Serv ? ? aware MPLS
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Implement a QoS Algorithm for Real-Time Applications in the 5
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ??????? &? ! ? &? ??? ? ! ?? ????? ?R? - ??? ??? &???? ?????R?? ?? ?????????????R ? &?????? ???????R?R 14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 100
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007