تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 187 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

آمار آماده همراه پرسشنامه تجزیه تحلیل آزمون

آزمونهای آماری روانشناسی مدیریت علوم اجتماعی تربیتی

تعداد کل صفحات 3
تعداد کل : 52 عدد
کار آماری در خصوص مدیریت بحران


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : پیرسون
سه سئوال همراه با گویه ها نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ساماندهی بافت فرسوده


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کلیه ساختمانها - تعداد نمونه : 10 نفر - نوع آزمون : خی 2
12 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارمندان ادارات دولتی - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : t تک نمونه
8 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کشاورزان - تعداد نمونه : 350 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - نظریه آزمون دو جمله ای یا فریدمن
20 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مصرف کنندگان - تعداد نمونه : 70 نفر - نوع آزمون : پیرسون
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : ساختمانها - تعداد نمونه : 400 نفر - نوع آزمون : فراوانی و درصد
22 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 40 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان 15 الی 25 سال - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون و t مستقل
پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی دو
6 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : خی 2
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : تحلیل واریانس - آزمون رگرسیون -
2 پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه سنجش خلاقیت(CREE) نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تکنولوژی و رقابت


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان سازمان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : آزمون پیرسون
3 پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید - پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان - پرسشنامه پویایی رقابت نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : والدین کودکان پیش دبستانی - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : خی دو
پرسشنامه بررسی پیشرفت تحصیلی کودکان پیش دبستانی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان بانک - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : آزمون t
پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
پرسشنامه سلامت رونی GHQ نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون :
دو پرسشنامه تاب آوری - پرسشنامه مقابله با موقعیت¬های استرس¬زا نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 120 نفر - نوع آزمون : آزمون T
پرسشنامه سلامت رونی GHQ نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون :
دو پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : بانکها - تعداد نمونه : 5 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
اطلاعات مالی بانکهایی که صورت مالی آنها بین سالهای 83 تا 88 قابل دسترس باشد نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان 14 الی 17 سال - تعداد نمونه : 360 نفر - نوع آزمون : آمار توصیفی - رگرسیون خطی گام به گام
پرسشنامه خودکارامدی نرم افزار محاسبه کار آماری : Spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 3
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017