تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 4857 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

آمار آماده همراه پرسشنامه تجزیه تحلیل آزمون

آزمونهای آماری روانشناسی مدیریت علوم اجتماعی تربیتی

تعداد کل صفحات 3
تعداد کل : 52 عدد
کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : الفای کرومباخ
پرسشنامه پرخاشگری - پرسشنامه برزونسکی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 7
نمونه آماری : مشتریان بانکها - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان ابتدایی - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : t مستقل
پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : نوجوانان 14 الی 18 سال - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : رگرسیون ، همبستگی چند متغیره
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن - پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : کارکنان سازمان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : پیرسون
پرسشنامه سلامت عمومی - پرسشنامه مربوط به درگیری شغلی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان دبیرستان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان دبیرستان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : معلمان و مدیران مدارس - تعداد نمونه : 180 نفر - نوع آزمون : آلفای کرومباخ
پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : گردشگران - تعداد نمونه : 62 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون
پرسشنامه 6 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : زنان باردار - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی 2
7 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان بانک - تعداد نمونه : 150 نفر - نوع آزمون : اسپیرمن
11 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : زوجیبن دارای اختلاف - تعداد نمونه : 200 نفر - نوع آزمون : پیرسون - رگرسیون
پرسشنامهتحریفهای شناختی - پرسشنامه کارکرد خانواده - پرسشنامه رضایت زناشویی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون و پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه فرسودگی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : شرکت تولیدی - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : خی دو تک متغیره
پرسشنامه 11 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : تحلیل واریانس
پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مشتریان فروشگاهها - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : آزمون اسپرمن - آزمون پیرسون
پرسشنامه میزان وفاداری مصرف کننده به برند نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی 2
پرسشنامه همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان 15 الی 25 ساله - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون - t مستقل
پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : معلمان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی دو تک متغیره
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و رضایت شغلی مینه سوتا نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان اداره - تعداد نمونه : 150 نفر - نوع آزمون : اسپرمن
پرسشنامه 11 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 3
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017