تلگرام سایت تحقیق
امروز : 5 تیر سال 1396
بازدید امروز : 277 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

آمار آماده همراه پرسشنامه تجزیه تحلیل آزمون

آزمونهای آماری روانشناسی مدیریت علوم اجتماعی تربیتی

کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : الفای کرومباخ
پرسشنامه پرخاشگری - پرسشنامه برزونسکی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 7
نمونه آماری : مشتریان بانکها - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون
نرم افزار محاسبه کار آماری :
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان ابتدایی - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : t مستقل
پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : نوجوانان 14 الی 18 سال - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : رگرسیون ، همبستگی چند متغیره
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن - پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : کارکنان سازمان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : پیرسون
پرسشنامه سلامت عمومی - پرسشنامه مربوط به درگیری شغلی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان دبیرستان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان دبیرستان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : معلمان و مدیران مدارس - تعداد نمونه : 180 نفر - نوع آزمون : آلفای کرومباخ
پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : گردشگران - تعداد نمونه : 62 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون
پرسشنامه 6 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : زنان باردار - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی 2
7 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان بانک - تعداد نمونه : 150 نفر - نوع آزمون : اسپیرمن
11 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 4
نمونه آماری : زوجیبن دارای اختلاف - تعداد نمونه : 200 نفر - نوع آزمون : پیرسون - رگرسیون
پرسشنامهتحریفهای شناختی - پرسشنامه کارکرد خانواده - پرسشنامه رضایت زناشویی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون و پی مستقل
پرسشنامه اضطراب بک - پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه فرسودگی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : شرکت تولیدی - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : خی دو تک متغیره
پرسشنامه 11 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : تحلیل واریانس
پرسشنامه 13 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مشتریان فروشگاهها - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : آزمون اسپرمن - آزمون پیرسون
پرسشنامه میزان وفاداری مصرف کننده به برند نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی 2
پرسشنامه همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان 15 الی 25 ساله - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون - t مستقل
پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : معلمان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی دو تک متغیره
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و رضایت شغلی مینه سوتا نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان اداره - تعداد نمونه : 150 نفر - نوع آزمون : اسپرمن
پرسشنامه 11 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
کار آماری در خصوص مدیریت بحران


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : پیرسون
سه سئوال همراه با گویه ها نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ساماندهی بافت فرسوده


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کلیه ساختمانها - تعداد نمونه : 10 نفر - نوع آزمون : خی 2
12 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارمندان ادارات دولتی - تعداد نمونه : 80 نفر - نوع آزمون : t تک نمونه
8 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری


تعداد فرضیه اصلی : 6 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کشاورزان - تعداد نمونه : 350 نفر - نوع آزمون : همبستگی پیرسون - نظریه آزمون دو جمله ای یا فریدمن
20 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مصرف کنندگان - تعداد نمونه : 70 نفر - نوع آزمون : پیرسون
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : ساختمانها - تعداد نمونه : 400 نفر - نوع آزمون : فراوانی و درصد
22 سئوال نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 40 نفر - نوع آزمون :
نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : جوانان 15 الی 25 سال - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : پیرسون و t مستقل
پرسشنامه سلامت عمومی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی


تعداد فرضیه اصلی : 2 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : خی دو
6 سئوال همراه با گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : خی 2
4 سئوال همراه گویه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون : تحلیل واریانس - آزمون رگرسیون -
2 پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه سنجش خلاقیت(CREE) نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تکنولوژی و رقابت


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان سازمان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : آزمون پیرسون
3 پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید - پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان - پرسشنامه پویایی رقابت نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : والدین کودکان پیش دبستانی - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : خی دو
پرسشنامه بررسی پیشرفت تحصیلی کودکان پیش دبستانی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه


تعداد فرضیه اصلی : 5 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان بانک - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : آزمون t
پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 0 نفر - نوع آزمون :
پرسشنامه سلامت رونی GHQ نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانشجویان - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون :
دو پرسشنامه تاب آوری - پرسشنامه مقابله با موقعیت¬های استرس¬زا نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 120 نفر - نوع آزمون : آزمون T
پرسشنامه سلامت رونی GHQ نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون :
دو پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس


تعداد فرضیه اصلی : 3 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : بانکها - تعداد نمونه : 5 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
اطلاعات مالی بانکهایی که صورت مالی آنها بین سالهای 83 تا 88 قابل دسترس باشد نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان 14 الی 17 سال - تعداد نمونه : 360 نفر - نوع آزمون : آمار توصیفی - رگرسیون خطی گام به گام
پرسشنامه خودکارامدی نرم افزار محاسبه کار آماری : Spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی


تعداد فرضیه اصلی : 15 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 202 نفر - نوع آزمون : آزمون T
پرسشنامه بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : دانشجویان پیام نور - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
پرسشنامه بررسی دینداری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : t test
پرسشنامه رضایت شغلی - پرسشنامه اقدامات ارتباطی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان 10 الی 12 سال - تعداد نمونه : 200 نفر - نوع آزمون : کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی و آزمون T
پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 30 نفر - نوع آزمون : پیرسون
2 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه سبک رهبری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مدیران - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : میانگین میانه واریانس مینیمم ماکزیمم Correlations
پرسشنامه 35 سوالی مربوط به سبک رهبری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 120 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
پرسشنامه 63 سوالی حمایت مدیریت از کارآفرینی در شرکت نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مردان و زنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
سه پرسشنامه های هوش اخلاقی - هوش هیجانی - رضایت زناشویی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون :
2 پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه قانون گریزی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 65 نفر - نوع آزمون :
پرسشنامه طراحی شده بررسی چالش های موجود در گزینش کارکنان سازمانهای دولتی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : آزمون T test
پرسشنامه اضطراب امتحان نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : کارمندان بانک - تعداد نمونه : 196 نفر - نوع آزمون : آزمون T test
پرسشنامه طراحی شده بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017