موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

ترجمه آماده صفحه 4

تعداد کل صفحات 5
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - تأیید اعتبار بیومتریک افراد با استفاده از حالات ضربه کلیداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Biometric personal authentication using keystroke dynamics
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ورود نوآوری و فن¬آوری به بوردروماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bringing Technology and Innovation into the Boardroom
  تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 93000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فرآیند تجاریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Business Process
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحمل فشار کادمیوم در محصولات گیاهیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Cadmium stress tolerance in crop plants
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - كپسيوماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. capsicum
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محکم سازی و تعمیر تیرچه های rc با بتن تقویت شده ی فیبراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strengthening and repair of RC beams with fiber reinforced concrete
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالش های بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. CHALLENGES OF STRATEGIC MARKETING OF TOURIST DESTINATION UNDER THE CRISIS CONDITIONS
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی رشد و تکامل کودکاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. child development and evolutionary psychology
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه مجموعه ویژگی های گفتار خود جوش یا انگیزشی با توجه به شناخت احساس خودکاراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. COMPARING FEATURE SETS FOR ACTED AND SPONTANEOUS SPEECH IN VIEW OF AUTOMATIC EMOTION RECOGNITION
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Cost-stable truck scheduling at a cross-dock facility with unknown truck arrivals
  تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 63000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Data dimensionalityestimation methods: a survey
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design of a scatter search method for a novel multi-criteria group scheduling problem in a cellular manufacturing system
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحي آزمايش هااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DESIGN OF EXPERIMENTS
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Designing a model for determinants of export performance based on differentiation strategy in nonmetal mineral industry
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - كاهش ابعاد از طريق متغيرهاي مهماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dimension reduction via principal variables
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. economic boundaries late antiquity and early islam
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرات تعامل خدماتی مثبت مشتری با مشتریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. effects of positive customer - to- customer service interaction
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhouاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. China’s transitiontogreenenergysystems:Theeconomicsofhomesolar water heatersandtheirpopularizationinDezhoucity
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تأثیر محیطی طرح¬ریزی کاربری زمین درباره معدن سنگ آهک اجاره¬ای با استفاده از تکنیک¬های دریافت از راه دوراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. environmental impact assessment of land use planing
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق بر مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابعاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ERP Implement Performance Evaluation of Power Supply Company Based on Gray Triangle Whiten Function
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. essential features of the islamic political system
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین المللاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ethics and international business
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرومکانیک های تجربی مقاومت استخوان میله ای : نقش فشار موثر ترزاقی و نوسانات سطح بافتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Experimental poromechanics of trabecular bone strength : Role of Terzaghi’s effective stress and of tissue level stress fluctuations
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدارک بیشتر برای کالاهای آسیای مرکزی از خلیج فارساین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FURTHER EVIDENCE FOR CENTRAL ASIAN MATERIALS FROM THE ARABIAN GULF
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هشدار جهانی و انقراض گونه های بومی از مناطق متنوع زیست محیطیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Global Warming and Extinctions of Endemic Species from Biodiversity Hotspots
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری دولتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GOVERNMENT ACCOUNTING
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طیف رسم در علوم کامپیوتریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Graph spectra in Computer Science
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - صدای قلب بصورت بیومتریکاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Heart sound as a biometric
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Historical Research Methods
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم گرمایش مرکزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Home heating systems
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشهای انسانی برای مدیران هندیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. human values for indian manegar
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات اندازه ی DG بر نوسان ولتاژ و کاهش ولتاژ در سیستم های تابشی توزیع شدهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Impacts of Size of DG on Voltage Flicker and Voltage Sag in Radial Distributed Systems
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Incorporating cellular manufacturing into supply chain design
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی با کنترل انطباقیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Industrial robotic system with adaptive control
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان آنلایناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influencing the online consumer’s behavior
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Investigating the Impact of Marketing Mix Elements on Tourists Satisfaction
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی اقتصادیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. investing self-efficacy
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایزوله و تشریح ژن اکسیدان آدلید 2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Isolation and Characterization of the Aldehyde Oxidase2
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEGاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Learners’ Learning Style Classification related to IQ and Stress based on EEG
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشکیل ماسیل و CMC سور فاکتانتهای تواماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Micelle formation and CMC of gemini surfactants
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمیناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modeling biodiversity strengthens SEA and land use planning
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنر مدرناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modern art
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشی احیایی جدید در سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. New revival method to sensitize nano - copper in order to surface correction of polyester product
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط غير كلامياین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nonverbal Communication
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شواهد باستان شناسی از عربستان شرقیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. On the eve of Islam archaeological evidence from Eastern Arabia
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی های الحاقی بهینه در واحد های برنامه ریزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimal Bidding Strategies for Thermal and Generic Programming Units in the Day-Ahead Electricity Market
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رئوس کلیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه بیان و بحث والدین در مورد احساس در خانواده چند زبانهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Parents’ Expression and Discussion of Emotion in the Multilingual Family
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد از قاب های فولادی با استفاده از بهینه سازی کلنی مورچهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance-based seismic design of steel frames using ant colony optimization
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فیزیولوژیکاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. phisiyologhical
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فتوسنتز گیاهاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PHOTOSYNTHESIS
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکنیک های درمان ناتوانی گیاه در برابر آلودگی آفت کش هااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. phytoremediation
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرسش و پاسخ با پائولينا ماسيدا، مشاور ارشد دفتر مشاوره عمومي قربانيان در ICCاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Q & A with paolina massidda
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری های RD در شرکت خانوادگیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. R&D investments in family and founder firms An agency perspective
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت¬های Ramseyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Ramsey prices
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت تحقیق و توسعه و بازده مورد انتظار در انگلستاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research and Development Activity and Expected Returns in the United Kingdom
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research on the Academic Burnout of Chinese University Students
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی امنیت کلید های بیومتریک ( مبتنی بر زیست سنجی )این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Security evaluation of biometric keys
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فیشینگ اجتماعیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social Phishing
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارضاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SOURCES OF CONFLICTS WITHIN ORGANIZATIONS AND METHODS OF CONFLICT RESOLUTION
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت و امکانات انرژیهای تجدید پذیر در استان یزد واقع در ایراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Status and potentials of renewable energies in Yazd Province-Iran
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واکنش بازار بورس به آگهی¬های سود سهام : مدرک به دست آمده از بازار بورس یوناناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the Greek stock market
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قبایل و سیاستهای بکربن وایل در شمال شرقی عربستان در عصر اسلاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE BAKR B. WAIL TRIBES AND POLITICS IN NORTHEASTERN ARABIA ON THE EVE OF ISLAM
  تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 105000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - «انحطاط شرق عربستان در دوره ساسانیان»این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The decline of eastern Arabia in the Sasanian period
  تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 111000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حاملاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The fractional Fick’s law for non-local transport processes
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کشاورزی مدرناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. modern agriculture
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشها و شیوه¬های زندگی فردگرایان و گروه¬گرایان مطالعه¬ی مصرف¬کنندگان چینی ، ژاپنی ، بریتانیایی و آمریکاییاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Values and lifestyles of individualists and collectivists: a study on Chinese, Japanese, British and US consumers
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از گروه های تمرکز (گروههای کانونی) برای ارزشیابی آموزشی دانش آموزاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using Focus Groups for Student Evaluation of Teaching
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد دو مرحله ای برای گروه بندی بخش ماشینی و مشکلات در آرایش سلولیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Two-stage approach for machine-part grouping and cell layout problems
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شب دوازدهماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Twelfth Night
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گذار کربید ها ، نیترید ها و فسفید های فلزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transition Metal Carbides, Nitrides, and Phosphides
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش گري و تنوع زيستياین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. tourism and biodiversity
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سه بعد بازخوردرسمی و غیررسمی در تهیه حساب جهت مدیراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Three dimensions of formal and informal feedback in management accounting
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کمبود نظریه درحسابداریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Theory Deficit in Accounting
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسطاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Role of Market Orientation and Learning Orientation in Improving Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسألهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationships between problem characteristics achievement-related behaviors, and academic achievement in problem-based learning
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationship between internal audit and information security: An exploratory investigation
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان شبکیه چشم و سیستم بینایی بصری برانگیخته پتانسیلاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Organization of the Retina and Visual System Visually Evoked Potentials
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو حوزه ارزی در اوایل اسلاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE MERGER OF TWO CURRENCY ZONES IN EARLY ISLAM
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم کدگذاری بعدهای کشش – واکنشی یک سیستم کلی برای فعل و انفعال زوجهااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Interactional Dimensions Coding System: A Global System for Couple Interactions
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اهمیت اعتبار پیش¬بینی (پیشگویانه) و اعتبار صوری در گزینش کارمند و شیوه¬های بیشینه¬سازی آنهااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Importance of Predictive and Face Validity in Employee Selection and Ways of Maximizing Them
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاريخ و ماقبل تاريخ صيد مرواريد در خليج فارساین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE HISTORY AND PREHISTORY OF PEARLING IN THE PERSIAN GULF
  تعداد صفحه : 71 صفحه
قیمت : 213000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سه سیاست گذاری از طریق افزودگی گرایی منفصل 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 3Policy Making through Disjointed Incrementalism 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش فنی و حرفه ای در ترکیه 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. technical and vocational education in Turkey 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک برآورد وضعیت چند منطقه ای توزیع شده 36این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Distributed Multiarea State Estimation 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردی تازه برای تحریر سؤال چندگزینه ای: نمونه ، شفاف ، و تنوع 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Approach to Multiple-Choice Question Writing: Example, Transparency, and Variation 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد جدید برای تحلیل مؤلفه ای اصلی مقاوم 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Approach to Robust Principal Component Analysis 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A new composite index of reliability of supply in the industrial systems with distributed generation 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم نقطه مقابله بدون وقفه برای سیستم های توزیع شده 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Non-blocking Checkpointing Algorithm for Distributed Systems 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک شکل دهی ریخته گری جدید برای سرامیک با استفاده از ژلاتین و تجزیه آنزیم 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A novel casting forming for ceramics by gelatine and enzyme catalysis 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions 26
  تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 78000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A simple route to synthesis and characterization of CoAl2O4 nanocrystalline via combustion method using egg white (ovalbumine) as a new fuel 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) با استفاده از سفیده ی تخم مرغ 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A simple route to synthesize nickel ferrite (NiFe2O4) nanoparticles using egg white 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Study of the Systemic Relationship Between Worker Motivation and Productivity 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting for Data Errors Discovered from an Audit in Multiple Linear Regression 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting Information Systems 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting Software Expectation Gap Based on Features of Accounting Information Systems 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رهبری زیبایی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aesthetic leadership 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بسط و تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Development and implementation of aesthetic leadership scale of the school directors 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم هایی برای زمانبندی موارد کاربرد به منظور محاسبه ی موازی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Algorithms for scheduling with applications to parallel computing 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تزریق آلومینا بر پایه ی انعقاد ژلاتین 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Alumina Casting Based on Gelation of Gelatine 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل GARCH-in-Mean پیشنهادی: ساختار و برآورد 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Alternative GARCH-in-Mean Model: Structure and estimation 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نیرویی در حال ظهور برای شکستن سقف شیشه ایی (تبعیض های کاری جنسی و نژادی) 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. an emerging force to break the glass ceiling 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An empirical study of the impacts of operating and market conditions on container-port efficiency and benchmarking 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردی در گاشت برای بهینه سازی فاصله گذاری حد فاصل جهت مدلسازی رودخانه ای 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An entropy approach for the optimization of cross-section spacing for river modelling 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اضطراب 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Anxiety 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Application of the Fractal Market Hypothesis for Macroeconomic Time Series Analysis 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نگاهی اجمالی بر استفاده از ریزذرات در زیست شناسی و پزشکی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applications of nanoparticles in biology and medicine 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به عنوان نیروی محرکه انرژی تجدید پذیر برای توسعه پایدار در ترکیه 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. As a renewable energy hydropower for sustainable development in Turkey 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهینه سازی تولید بیو دیزل (سوخت دیزلی زیستی) ناهمگن از روغن نخل با کمک امواج مافوق صوت 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. assisted heterogeneous biodiesel production from palm oil 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محدودیت ها و گونه های سازه های سبز در استرالیا و نیوزلند 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Barriers and drivers to green buildings in Australia and New Zealand 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واكنش بيوتكنولوژيكي 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Biotechnology based Vaccine 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل بوسی‎نسک برای موج‎های شکستنی پرانرژی در حضور صخره‎های زیرآب چین‎خورده 35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Boussinesq-type model for energetic breaking waves in fringing reef environments 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bridging the paradigm divide in management accounting research 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل ویدئوهای تلویزیونی ورزشی محوطه-تور با استفاده از مدلسازی دوربین سه بعدی سریع 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Broadcast Court-Not Sport video analysis using Fast 3-D camera Modeling 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Budgeting in the information age 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کمپیلوباکتر 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Campylobacter 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گربه 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Cat 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey of Firms Funded by Industrial and Commercial Development Corporation in Kenya 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پست بازرسی با افزونگی واحد مستقل دوگانه مبنی بر احتمال تکمیل 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Checkpoint Management with Double Modular Redundancy Based on the Probability of Task Completion 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتخاب یک تست: یک کلید 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Choosing a test: a key 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم تخصصی برای تشخیص بیماریهای چشمی بوسیله CLIPS و 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. AN EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSING EYE DISEASES USING CLIPS 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آنالیز مقایسه¬ای در مدل¬های AHP و AHP Fuzzy برای طبقه¬بندی موجودی چند ضابطه-ای و چندمعیاری 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. COMPARATIVE ANALYSIS OF AHP AND FUZZY AHP MODELS FOR MULTICRITERIA INVENTORY CLASSIFICATION 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هماهنگ سازی لیمیتر تحریک مضاعف، حفاظت اضافه جریان میدانی و کنترل ژنراتور 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Coordination of Overexcitation Limiter, Field Overcurrent Protection and Generator Control 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری شرکتی در بازارهای نوظهور آسیا 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Corporate Investments in Asian Emerging Markets 26
  تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 78000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فرهنگ و فرصت و فراغت 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Culture and leisure 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردرایج استراتژیهای HR : درون – بیرون در مقابل بیرون – درونی 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Current Approaches to HR Strategies: Inside-Out vs. Outside-In 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 72000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زوال عقل 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dementia 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تراکم، اتدازه و توزیع روزنه ها در 35 گونه درختان جنگلی مناطق گرم و پرباران آمازون مرکزی 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Density, size and distribution of stomata in 35 rainforest tree species in Central Amazonia 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزم، روی و آهن در نمونه های شکلات امولسیون شده از طریق طیف سنجی جذب اتمی شعله 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. determination of sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc and iron in emulsified chocolate samples by flame atomic absorption spectromety 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین اثر نقره در نمونه های سنگ معدن پلی متالیک از طریق طیف نگاری جذبی اتمی تابشی پس از استخراج حالت جامد با استفاده از یک ستون حاوی غشاء پوست تخم مرغ 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determination of Trace Silver in Polymetallic Ore Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Solid-Phase Extraction Using a Microcolumn Comprising Eggshell Membrane 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Developing music listening skills using active learning methods in secondary education 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی های ریخته گری مستقیم 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. direct casting technologies transcending 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یادداشت مدیر 31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Director’s Note 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خشکسالی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. drought 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اکراه 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. duress 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درونیابی هرمیت دوتایی در مش چهارضلعی 38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dyadic hermite in terpolation on a rectangular mesh 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 87000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dynamic evolution control for synchronous buck DC–DC converter 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر محلول نمک و شاخص پلاستیسیته بر توان برش خاک رس 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effect of Salt Solution and Plasticity Index on undrain Shear Strength of Clays 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر آگهی واگذاری سهام بر عملکرد سهام شرکتهای فراموش شده از بازار 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effect of Stock Split Announcement on Stock Performance of Neglected Firms from the Polish Capital Market 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد موثر پردازش ابری در موسسات آموزشی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effective use of cloud computing in educational institutions 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأملات در خصوص متدولوژی ارزیابی و سنجش پیشرفت ویژگی های «خود گردانی» 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. reflections on the methodology of assessing the development of traits of self- regulation 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سفیده تخم مرغ به عنوان رنگ پایه ای کم هزینه و موافق با محیط برای ریخته گری ژلاتینی سرامیک 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Egg White as an Environmentally Friendly Low-Cost Binder for Gelcasting of Ceramics 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر شکل موج در ساختار ی با نقطه اوج (پوشش) پایین 33این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Evolution of wave shape over a low-crested structure 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Examining the dimensionality and measurement of user-perceived knowledge and information quality in the KMS context 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exploring the role of country and client type on the auditor’s client risk assessments and audit planning decisions 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 72000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت عملیات های فرودگاه 41این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Airport operations management 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصور زنان در مورد برابری در استخدام: آیا سقف شیشه ای در حال شکستن است؟ 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FEMALE PERCEPTIONS ON EMPLOYMENT EQUITY: IS THE GLASS CEILING CRACKING? 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FINANCIAL DECISION MAKING IN A BUSINESS CONTEXT 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات ساختاربندی و تصمیم گیری مالی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Framing Effects and Financial Decision Making 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. fuzzy AHP-based safety risk assessment methodology for tower crane 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریخته گری ژلاتین اجزای سازنده سرامیک 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Gelatin gelcasting of ceramic components 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریخته گری ژلی کاشی سازی آلومین با استفاده از شیوه ی ملاط پروتئین سفیده تخم مرغ 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GELCASTING OF ALUMINA CERAMICS USING AN EGG WHITE PROTEIN BINDER SYSTEM 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Genetic algorithm with binary representation of generating unit start-up and shut-down times for the unit commitment problem 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل ژنتیکی برخی ترکیبات محصول دهنده و کیفیت دانه در ذرت شیرین 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GENETIC ANALYSIS OF SOME YIELD COMPONENTS AND KERNEL QUALITY IN SWEET CORN 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زنجیره¬گذاری ژنوم 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GENOME SEQUENCING 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به حداقل رساندن اثر جبرانی گروه MCDM تصمیم گیری تجمع افزودنی با استفاده از "مفهوم حق وتو" 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Minimizing the Compensatory Effect of MCDM Group Decision Additive Aggregation Using the Veto Concept 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. International Journal of Education & the Arts 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Human Resource Management with Islamic Management Principles 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 69000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Human Rights and the Magic of Jus Cogens 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Identification of Critical Factors in Checkpointing Based Multiple Fault Tolerance for Distributed System 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving the Efficiency of Rule-Based Expert Systems by Rule Activation 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. in search of a second act 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influence of Slurry Characteristics on Porosity and Mechanical Properties of Alumina Foams 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Innovation in social economy firms 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد سرمایه ی فکری(سرمایه معنوی/آی سی) در بخش بانکداری ارزیابی بانک های خصوصی استرالیا (بانکهای به مالکیت استرالیایی ها) 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Intellectual capital performance in the banking sector An assessment of Australian owned banks 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اتحادیه های کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده از داده های موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Labor unions and productivity: An empirical analysis using Japanese firm-level data 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم لی تورد از تعالی 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lyotard’s Concept of the Sublime 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ئشدشلثئثدف 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصميم گيري مديريت و اطلاعات حسابداري مالي 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managerial decision-making and financial accounting information 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing new product 32
  تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 96000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای مواد پنلهای ساندویچی FRP 3-D 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Material Characteristics of 3-D FRP Sandwich Panels 33
  تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 99000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش و ارزيابي ضرر بهره وري (بازدهي) به علت بهداشت ضعيف 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring and valuing productivity loss due to poor health 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - احتراق ذرات فلز و فناوری نانو 39این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Metal particle combustion and nanotechnology 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاهش بی عدالتی در شبکه های پیر تو پیر 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mitigating Unfairness in Locality-Aware Peer-to-Peer Networks 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم¬های MM (کمینه و بیشینه¬سازی) برای توزیع چند متغیری گسسته 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MM Algorithms for Some Discrete Multivariate Distributions 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 63000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم در بازارهای مالی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. modeling chaotic behaviours in financial markets 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی تغییر شکل امواج در اثر موج شکن زیر آب 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modelling wave deformation due to submerged breakwaters 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انگیزه 71این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. motivation 86
  تعداد صفحه : 86 صفحه
قیمت : 150000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Multidimensional assessment of organizational performance: 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسات تصویر بدنی چند بُعدی دربین بیماران مبتلا به اختلالات غذایی ، اختلال نامزمن بدن ، و کنترل های بالینی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Multidimensional body image comparisons among patients with eating disorders body dysmorphic disorder, and clinical controls 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Murabaha-an Islamic Financial Tool and Chalanges vis a vis the International Accounting Standards 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو در کاربرد پزشکی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nanosilver: A nanoproduct in medical application 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولید پنبه ردیف- باریک تحت محیط آبیاری شده و محیط آبیاری نشده 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Narrow-Row Cotton Production under Irrigated and Non-irrigated Environment 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مواد افزودنی طبیعی در فرایند انعقاد و آهکی نمودن پروتئین برای بهبود قابلی کنترل ریز ساختاری سرامیک های سلولی 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Natural additives in protein coagulation casting process for improved microstructural controllability of cellular ceramics 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کشتیرانی 91این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. navigation 43
  تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 129000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای جدید در SAS چیست 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. New Features in SAS/OR 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. One-step electrosynthesis of multi-walled carbon nanotube/poly-ortho-aminophenol composite film and investigation of its electrocatalytic properties 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشریح یک نظریه رفتاری شرکت کارآفرینی 35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Outlines of a behavioral theory of the entrepreneurial firm 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 69000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیب غیر مستقیم آوا لبومین از Mn3o4 (بلورهای نمک) 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Ovalbumin mediated synthesis of Mn3O4 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Perceptions of the impacts of organizational culture and information technology on knowledge sharing in construction 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارائی مهندسی باد و زلزله برای برج های دوقلوی 60 طبقه در مانیل 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PERFORMANCE BASED SEISMIC AND WIND ENGINEERING FOR 60 STORY TWIN TOWERS IN MANILA 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون خواص ساختاری و مغناطیسی جایگزین فریت NiCuZn آماده شده با استفاده از سفیده تخم مرغ 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance of NiCu ferrite fine particles and ceramics synthesized using egg white 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق عملیاتی پارچه ی پلی استر که توسط نانوتیتانیوم تولید شده است دی اکسید (نانو- Tio2) اندود ضد فرابنفش 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance Research of Polyester Fabric Treated by Nano Titanium Dioxide (N ano-TiO2) Anti-ultraviolet Finishing 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دوزیمتری فیزیکی و بیولوژیکی برای تشخصی ریسک در حفاظت از تشعشعات رادیویی 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. physical and biological dosimetry for risk perception in radioprotection 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه و مرور اجمالی بر ترکیبات یونی چندظرفیتی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction and General Overview of Polyvalent Iodine Compounds 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل‎های نهفته در معماری رایانش ابری 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Potential of Cloud Computing Architecture 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فقر در ايالات متحده 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Poverty in the United States 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه اظهار نامه مالی 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Presentation of financial statements 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکل دادن پروتئین – تکنیک جدید شکل دهی سرامیک 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Protein forming Ð a novel shaping technique for ceramics 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


تعداد کل صفحات 5
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007