موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

ترجمه آماده صفحه 1

تعداد کل صفحات 2
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابدار accountantاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابدار accountant
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خلاصه شده از کتاب یک شوهر ایده آل an ideal husbandاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خلاصه شده از کتاب یک شوهر ایده آل an ideal husband
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه دندانپزشکی dental insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه دندانپزشکی dental insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ماهی fishاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ماهی fish
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - داستان کوتاه رمان در مورد پادشاه کریسلی برد king grisly beard storyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. داستان کوتاه رمان در مورد پادشاه کریسلی برد king grisly beard story
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پینت ویندوز paint windowsاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پینت ویندوز paint windows
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 25500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکش - جذب suctionاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مکش - جذب suction
  تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیماری اسکیزوفرنی schizopherniaاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیماری اسکیزوفرنی schizophernia
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 25500 تومان


متن اصلی و ترجمه با عنوان : داستان - رماناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the memory keepers daughter
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 51000 تومان


متن اصلی و ترجمه با عنوان : داستان - رمان قسمت دوماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the memory keepers daughter
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ماشین ترنچر trencherاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ماشین ترنچر trencher
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 7500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه وسایل نقلیه vehicle insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه وسایل نقلیه vehicle insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه تصادفات accident insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه تصادفات accident insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اذان - نمازاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اذان - نماز
  تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کار لامپ های برق رشته برقاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اصول کار لامپ های برق رشته برق
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت مالی financial managmentاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مدیریت مالی financial managment
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زمین لرزه earthquakeاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زمین لرزه earthquake
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چگالی آب density mesurementsاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. چگالی آب density mesurements
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتر
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 25500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربردهای عکسهای هوایی در محیط زیستاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کاربردهای عکسهای هوایی در محیط زیست
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 22500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیماری روانیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیماری روانی
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سئوال و جواب فارسی و انگلیسیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سئوال و جواب فارسی و انگلیسی
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خوب فکر کن بعد کارت را عوض کناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خوب فکر کن بعد کارت را عوض کن
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - علوم وراثت در میکروبهااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. علوم وراثت در میکروبها
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازیهای سنتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازیهای سنتی
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه زمین لرزه - بیمه زلزلهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه زمین لرزه - بیمه زلزله
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تدریس کردن در کلاس ابتداییاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تدریس کردن در کلاس ابتدایی
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جامعه شناسی حسابداری مدرن
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بیمهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری بیمه
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - باکتریها bacteriaاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. باکتریها bacteria
  تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جریان الکتریکی - کموتاتور - رشته برقاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جریان الکتریکی - کموتاتور - رشته برق
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خون bloodاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خون blood
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رسانه های جمعیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رسانه های جمعی
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 7500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روده bowel obstructionاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. روده bowel obstruction
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زبان شناسی - زباناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زبان شناسی - زبان
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قارج fungusاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. قارج fungus
  تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قلب heartاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. قلب heart
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مغز brainاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مغز brain
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 7500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مهندسی عمران
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلزاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشد و اسکلت ساختمانی در ماهیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشد و اسکلت ساختمانی در ماهی
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آمار رگرسیون ناپارامتریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آمار رگرسیون ناپارامتری
  تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 90000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح مدیریتاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. طرح مدیریت
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 7500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر چریدن دامهای روستایی در فراوانی ملخ در زمینهای کشاورزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تاثیر چریدن دامهای روستایی در فراوانی ملخ در زمینهای کشاورزی
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شرط بندی ورزشیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. شرط بندی ورزشی
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قطعات خودرو و ترمز و انواع آناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. قطعات خودرو و ترمز و انواع آن
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل آماریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کنترل آماری
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری فعالیت بودجهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری فعالیت بودجه
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بولدوزراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بولدوزر
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الکترودهای حاصل از زئولیت تغییر یافته در فرایندهای شیمیایی الکترو آنالیز رشته شیمیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. الکترودهای حاصل از زئولیت تغییر یافته در فرایندهای شیمیایی الکترو آنالیز رشته شیمی
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 40500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مالیاتاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مالیات
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیک خودرو - قسمتهای متخلف ماشیناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مکانیک خودرو - قسمتهای متخلف ماشین
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسته بندی پوشش زمینی عوارض طبیعی منطقه سرادو با عکس هواییاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. دسته بندی پوشش زمینی عوارض طبیعی منطقه سرادو با عکس هوایی
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرقت - دزدیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سرقت - دزدی
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 7500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عشق یا ثروتاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. عشق یا ثروت
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 75000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری ممیزی ایمنی راهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری ممیزی ایمنی راه
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 75000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سی پی یو cpuاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سی پی یو cpu
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه سفراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه سفر
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم تخم گداری در مرغ A body condition scoring system for layer hensاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سیستم تخم گداری در مرغ A body condition scoring system for layer hens
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقلیدوس علم هندسه زبان نقشه کشی a geometry drawing languageاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اقلیدوس علم هندسه زبان نقشه کشی a geometry drawing language
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرستاری a nursing service director in an acute health care centerاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پرستاری a nursing service director in an acute health care center
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 75000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظارت و پویایی در کار آفرینی استراتژیک 2009 Agency and Governance in Strategic Entrepreneurshipاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. نظارت و پویایی در کار آفرینی استراتژیک2009 Agency and Governance in Strategic Entrepreneurship
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 108000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning modeاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning mode
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and updateاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economiesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website trafficاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
  تعداد صفحه : 76 صفحه
قیمت : 297000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هندسه ترسیمی Descriptive geometryاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. هندسه ترسیمی Descriptive geometry
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کتابخانه early modern librariesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کتابخانه early modern libraries
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 13500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibilityاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خشونت علیه زنان ending violence against womenاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خشونت علیه زنان ending violence against women
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه خانواده Family Insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه خانواده Family Insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار Fiber optic cable thermal preparation to ensure stable operationاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار Fiber optic cable thermal preparation to ensure stable operation
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کابلهای فیبر نوری fiber optice cablesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کابلهای فیبر نوری fiber optice cables
  تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 114000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مبانی پی ریزی footing undamentalاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مبانی پی ریزی footing undamental
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and societyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management reviewاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مشاهدات از صنعت ارتباط از راه دور influences and outcomes of outsourcing - insights from the telecommunications industryاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مشاهدات از صنعت ارتباط از راه دور influences and outcomes of outsourcing - insights from the telecommunications industry
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 63000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش و رویه ی بیمه insurance research and practiceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پژوهش و رویه ی بیمه insurance research and practice
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش نرم افزار pc hardware بخش interface organizationاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ترجمه مقاله و تحقیق آموزش نرم افزارpc hardware بخش interface organization
  تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 105000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSIONاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 234000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا همیشه حق با مشتری است؟ is the custoner always rightاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آیا همیشه حق با مشتزی است؟ is the custoner always right
  تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاریخچه آموزش واقعی و طبیعی در iustاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تاریخچه آموزش واقعی و طبیعی در iust
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یاد گیری سازمان learning organizationاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. یاد گیری سازمان learning organization
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه مسئولیت Liability insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه مسئولیت Liability insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - میدان مغناطیسی magnetic fieldاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. میدان مغناطیسی magnetic field
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در مورد خزه ها meet the bryophytesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. در مورد خزه ها meet the bryophytes
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromismاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromism
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literatureاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم عامل ناول novellاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سیستم عامل ناول novell
  تعداد صفحه : 57 صفحه
قیمت : 210000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payrollاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بانکداری شخصیpersonal bankingاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بانکداری شخصیpersonal banking
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivityاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه حیوانات خانگی Pet insuranceاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه حیوانات خانگی Pet insurance
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemicsاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patologyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آسیب شناسی گیاهی planet patology
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پروتکل شبکه های بیسیم planning a wireless networkاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پروتکل شبکه های بیسیم planning a wireless network
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrowاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteotoاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteotomy
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - علم scientificاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. علم scientific
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - sms gatewayاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. sms gateway
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 84000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basicsاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب های ورزشی - ضایعات متداول آسیب های ورزشی و اتیام آنها sports injuriesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آسیب های ورزشی - ضایعات متداول آسیب های ورزشی و اتیام آنها sports injuries
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عرضه supplyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. عرضه supply
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگاه ورزش در نظریه های کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Lifeاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جایگاه ورزش در نظریه های کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Life
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کار آفرینی TOWARD A THEORY OF ENTREPRENEURIAL ACTION Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurshipاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کار آفرینی TOWARD A THEORY OF ENTREPRENEURIAL ACTION Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurship
  تعداد صفحه : 67 صفحه
قیمت : 288000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTSاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concreteاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concrete
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کابل فیبر نوری zeon fiber optic cableاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کابل فیبر نوری zeon fiber optic cable
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابط شبیه سازی و bismulation برای زنجیره های مارکفاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رابط شبیه سازی و bismulation برای زنجیره های مارکف
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریاضی با عنوان مکعب جادویی n بعدیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ریاضی با عنوان مکعب جادویی n بعدی
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختماناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ساختمان
  تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در مورد خشکسالیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. در مورد خشکسالی
  تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص چهره سه بعدی مبتنی بر تنوع ساختاری چهره های انسانی 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 10 3D Face Recognition Founded on the Structural Diversity of Human Faces
  تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی خطای قابل پیش بینی12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aconceptual precipitation-run off modeling suite; model selection,calibration and predic tive uncertainty assessment7
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل چند گانه براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي منشااي خلاصه12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using12
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 46800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using12
  تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 46800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش الگوریتم ژنتیک37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Genetic Algorithm Tutorial37
  تعداد صفحه : 74 صفحه
قیمت : 144000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Measure of Adaptive Cognition for Entrepreneurship Research5
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم واقعی زمان تعمیر و نگهداری با استفاده از عا مل فازی15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A real-time decision-making of maintenance using fuzzy agent13
  تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مروری سیستماتیک بر تکنیک های انتخاب آزمایش رگرسیون38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A systematic review on regression test selection techniques - Information and Software Technology24
  تعداد صفحه : 62 صفحه
قیمت : 93600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Acquisition of resources, formal13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تقویت کننده (Amplifier ) 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Amplifier9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 35100 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Emirical Assessment of Sectator-Based Brand Equity16
  تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 63000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. AN OVERVIEW OF THE FIELD OF INTERNAIONAL RELATIONS14
  تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خودگرایی یا اخوت جهانی6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PATRIOTIDM OR UNIVERSAL BROTHEHOOD6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 23400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های ابتدایی10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. BRIEF SURVEY OF MICROBIAL GROUPS5
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های B-tree و حافظه های پنهان CPU23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. B-tree Indexes and CPU caches18
  تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 70500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Building a Climate for Innovation Through Transformational Leadership and rganizational Culture19
  تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 75000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت بازرگانی11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Business Management10
  تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیفرانسیل (وسیله مکانیکی)9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Differential (mechanical device)6
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Challenges of Technology Commercial making in Iran17
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co management arrangements15
  تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 58500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co management arrangements15
  تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 58500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Components of Environmental Literacy in Elementay Science Education Curriculum in Bulgaria and Turkey7
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش هماهنگ سازي تضاد و تعارض در روابط مجاري بازاريابي30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conflict-coordination learning in marketing channel relationshios:The distributor view17
  تعداد صفحه : 47 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری54این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DECISION MAKING43
  تعداد صفحه : 97 صفحه
قیمت : 168000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی مواد هیبریدی و پیوندی31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Designing hybrid materials29
  تعداد صفحه : 60 صفحه
قیمت : 114000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Difference Between Economic and Financial Prices2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 7800 تومان


ترجمه مقاله Ùˆ تحقیق - ویژگی های اصطکاکی Ùˆ سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی Ùˆ زمینه فلز آلیاژی Al-Si (LM13) تقویت شده27ویژگی های اصطکاکی Ùˆ سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی Ùˆ زمینویژگی های اصطکاکی Ùˆ سایشی خشک فÛاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dry wear and friction properties of8 〖Al〗_2 O_3short fiber reinforced Al-si(LM 13) alloy metal matrix composites12
  تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 46500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مشاوره ی آموزشی2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Educational consultant2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 7800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر وضعیت اتمسفر محیطی در طول زمان تابیدن تار بر روی مشخصه های تار و کیفیت تابیدن تار13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Textile Research Journal12
  تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 46500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ها ی فوساریوم بر روی عملکرد، متابولیسم، و سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects of Feedborne Fusarium Mycotoxins on the Performance, Metabolism, and Immunity of Dairy Cows13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محور سیستمهای اطلاعات استراتژیک 27این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects if informational technology failurs on the markt value of firms 11
  تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 43500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشویق رفتار نقش اضافی در یک زمینه کانال : نقش اقتصادی، اجتماعی و مکانیزم مبتنی بر عدالت17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Encouraging extra-role behavior in a channel context: The role of economic-, social-, and justice-based sharedness mechanisms12
  تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 46500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات اخلاقی و مالی9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Case study : Ethics and financial services7
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش ورزش در زنان سالم18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exercise Training in the Normal Famale15
  تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 58500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قلعه فلک الافلاک4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Falak – al – aflak castle.3
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کبد چرب چیست؟6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Fatty Liver9
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حالت های عملیات فایروال یا ضد هکر(پیکر بندی)7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Firewall Operation Modes(configuring)3
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرورش هوش اجتماعی وعاطفی26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Fostering Emotional and Social Intelligence in Organizations14
  تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ژئودزی هندسی113این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GEOMETRIC GEODESY92
  تعداد صفحه : 205 صفحه
قیمت : 358500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - صنعت هتلداری در ایران9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hotel industry in Iran11
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 43500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه سازماندهی یک سمینار موفق17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. How to Organize a Successful Seminar8
  تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 31500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بقعه امامزاده اسماعیل میانه2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Im am zade I shmael (miyane) tomb 2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 7800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امام زاده داوود2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Imamzadeh david2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 7800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصلاح ثبت رویداد در سیستم رأی گیری16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving Voting System Event Logs14
  تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INFORMATION TECHNOLOGY ADOPTION DECISION ANALYSIS USING AHP5
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Iterface in vesting ations of alumina and aluminosilicate short-fiber-reinforced aluminum-alloy composites8
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 31500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت سلامت ماهیان11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Interoduction to Fish Health Management5
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف پاسخگویی HTTP 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HTTP RESPONSE SPLITTING5
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصفهان و بناهای تاریخی آن9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Isfahan15
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 58500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری مشترک 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction4
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 15600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانش13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Knowledge management7
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم مدیریت یادگیری3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Learning management system2
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 7800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری مدیریت7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Management accounting5
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Probe into the Modes of International Human Resource12
  تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 46800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات مدیریتی34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS16
  تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 62400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیکربندی های میانجی بازاریابی – فروش در شرکت های B2B44این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Marketing–sales interface configurations in B2B firms22
  تعداد صفحه : 66 صفحه
قیمت : 85500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش این که مردم چگونه اوقات خود را سپری می کنند .5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring How People Spend Their Time16
  تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 63000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring the effectivenss of a human resource in for mation system in National Iranian Oli Comany10
  تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرسریزه کردن در محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی و هینونگ سویون بخش مهندسی نساجی ، دانشگاه Inha ، 751-402 incheon ، کره ارائه شده در سیزدهم آوریل 2005 ، بازنگری شده در سال 23 ژانویه 2006 تأییداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mercerization in Degassed Sodium Hydroxide Solution6
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشهایی در ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستان - بازیابی متون25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Methods for evaluating hospital systems:a literature review16
  تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 63000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معماری مدرن11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modern architecture7
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های کنترلی - سیستم های کنترل درب های هوشمند7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applications for all sectors27
  تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 105000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Almoravid Koubba,marrakesh9
  تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجشهای چند کاناله در دستگاهای ضخامت ستج ور قهای نورد گرم29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Multi-channel gauges in hot strip mills9
  تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موسيقي در استان گيلان2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Music in province of Guilan3
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نگلر یا فلوری 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Naegleria fowleri4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین تراکم غیر پارامتری24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nonlinear Time Series20
  تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 78000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تایپ در مورد معمار موفق6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lord Foster Britains most successful architect of recent times is to lay off almost3
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش عملیاتی10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Operations research9
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نمای کلی چالش های عدیده ای که درسر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview of the Face Recognition Grand Challenge_15
  تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 58500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کار پاره وقت در اروپا25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Part-time work in Europe19
  تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 75000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پاول کورین 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Pavel Korin3
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخت جمشید 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 4 Persepolis
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 35100 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کلی برای مربیان 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PHILOSOPHY FOR COACHES 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 54600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 46800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Plant propagationf 6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 46800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 15
  تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 175500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Privacy and Confidentiality in 13
  تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 144300 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Right Angle Gearbox Process Plans 5
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 31200 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی و ثبت چهره سه بعدی بر اساس - تصویر گرفته شده 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Profile-Based 3D Face Registration 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 89700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ROLE OF EXPERT SYSTEM IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 89700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خطرات و آسیب پذیری های فضای مجازی 90این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SECURE CYBERSPACE 122
  تعداد صفحه : 212 صفحه
قیمت : 826800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خودشکوفایی 2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Self-actualization 1
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 11700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مروری بر تکنولوژی سنسورهای امروزی 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction 34
  تعداد صفحه : 71 صفحه
قیمت : 276900 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بخش 5 . کنترل طریقه ریزش - سر خوردن 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Chapter 5 Sliding Mode Cintrol 10
  تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 101400 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فاکتورهای ساختاری گروه NPO(توسعه محصول جدید) در راستای قابلیت تولید (تولید پذیری) 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structural factors of NPD (new product development) 21
  تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 167700 تومان


تعداد کل صفحات 2
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007